„All American Show" vonden veel kijkers nog te Amerikaans It BOEKEN Het wilde verlangen TELEVISIE VANAVON lèrED TELEVISIE VRIJDAG RADIO VANAVOND RADIO VRIJDAG Hulk zoekt moeder liefde De grappen moeten nu maar eens afgelopen zijn, zei een geëmotioneerde burgemeester van Groningen in IKON's Paard van Troje, waar de al of met gedwongen verhuizing van PTT'ers uit Den Haag naar die stad werd besproken. Met grappen bedoelde hij de duizenden Groningers die in dertijd naar het westen zijn getrokken en daar nu allang deel uitmaken van de Haagse burgerij. Nu moeten de Hage naars van hun kant zich ook niet laten kennen en naar Groningen komen nu daar ba nen voor hen beschikbaar zijn, aldus de burgemeester. De ani mo bleek ook nu weer omge keerd evenredig met die van de vroegere verhuizing. Het werd een hooglopende discus sie, waarin men elkaar nauwe lijks aan het woord liet. Mag men mensen die zich in Den Haag prettig voelen, die daar alles hebben wat hun leven in houd geeft, verplichten naar een heel andere streek te trek ken waar men misschien wel helemaal niet zal kunnen aar den? De diepere essentie van die vraag, of dat nou tot democratie, werd lijks aangeroerd. Je maf geval nog altijd kiezen land, ook al brengt dat zijds schade teweeg, verhuisd schijnt er moeten worden, dan maar een halve zing. IKON zou IKO zijn als niet ook de stem had in het waren er bij die bleven op hun kamer Haag, als die tenminste den is. Van Reitsma in Italië ik de volgende uitspraak: omstandigheden zijn hier dusdanig, dat je wel vocht afgeven". De eerste was zelfs als tv kend. In de tweede Oranje-mannen zich keken op die van de goden, die wel eens op de Olympus men. Een pittig partijtje cidenten, waarbij je dus ker de ogen open kon Voor de rest van de het programma op de wijze ingesukkeld. 'De kuil' staat centraal in de nieuwste roman van Peter Gentry. Het is een gat in de grond, waarin slaven tegen el kaar, .maar ook tegen indianen en wolven wekelijks een bloe dige strijd leveren. Vijftig keer levend uit de arena stappen en de slaaf krijgt zijn vrijheid te rug. De neger Rafe heeft al 43 gevechten overleefd. Hij droomt van zijn vrijheid en voelt een wild verlangen in. zich groeien om zich te wre ken om Ezra Clayton, de plantage, kans komt als Crissa na afwezigheid van vier LEID op de plantage terugkomi akte geschokt is door het wrede stelle treden van haar stiefva laar Crissa keert zich openlijk verpl gen het beleid op de plan lit i en tussen haar en de i West. Rafe ontstaat een hartsta nen lijke relatie. bouw Peter Gentry toont zich reeds 'Het wilde verlangen' langi boeiend verteller, die vaataijn de bloedige tafrelen uit defpunt ventijd in zuidelijk Ame straa schetst. ge oj Het wilde verlangen, i Peter Gentry. Uitg. LuitiC bv. Prijs: 29,90Tgeb). Rf RADIO/TELEVISIE LEIDSE COURANT De acteurs in MASH wisselden nogal eens. maar als serie kan het bij de kijkers geen kwaad meer doen. (Van onze correspondent in Washington) WASHINGTON Niemand heeft er eigen lijk een duidelijke verklaring voor, maar Mash, de Amerikaanse t.v.-serie, waarin oor log en komedie op vaak nogal wrange wijze worden gemengd, is niet kapot te krijgen. Of het de nieuwste afleveringen zijn of her halingen, zoals die nog door vele stations worden gedraaid, het Amerikaanse publiek kan er geen genoeg van krijgen. Omlangs stonden zeven verschillende MASH-afleve ringen bij de twintig best bekeken t.v.-pro- gramma's in één week. Op „The Wal tons" na en door een fundamentele wijziging vo rig seizoen van „AU in the family" is MASH op dit moment het langst draaiende t.v.-pro- gramma in de zogenaamde „prime-time", de dure televisietijd tussen 8 en 11 uur 's avonds. Toch startte MASH "op de t.v. acht jaar geleden als een mislukking. Rampen, die normaal borg staan voor het einde van een Amerikaanse t.v.- serie, zijn MASH in de loop der jaren eveneens niet bespaard gebleven. MASH is het geesteskind van een chirurg uit het staatje Maine, die tijdens de oorlog in Korea zijn dienstplicht vervulde. Pas vele jaren later pakte de man in een onbewaakt ogenblik pen en papier om zijn oorlogservaringen op te schrijven. Weer veel later, het was inmiddels 1962, begon hij op aanraden van een vriend te zoeken naar een uitgever. Zeker twintig weige ringen en weer bijna zes jaar later lukte dat. Het boek werd meteen herkend als een moge lijk script voor film en/of t.v. en de rechten werden gekocht door „20th Century Fox". Vijf tien regisseurs weigerden het scenario op te nig moeite C.B.S. te interesseren voor een t.v.- productie. MASH op t.v. was echter geen onmiddelijk suc ces. De serie eindigde het eerste seizoen (1972- 1973) als 46ste van 75 prime-time programma's. In de huidige vernietigende concurrentiestrijd tussen de drie grote Amerikaanse omroepbe drijven zou dat ongetwijfeld het einde van MASH hebben betekend. Maar CBS, dat van pakken. Zij voelden er in een tijd, waarin Viet- „de grote drie" altijd het meest inventief is ge- nam het ene gruwelijke bericht na het andere opleverde, niets voor aan een komedie te begin nen, waarin ernstig gewonde oorlogsslachtof fers een belangrijke rol speelden. Uiteindelijk hapte Robert Altman, een op dat moment nog weinig bekende regisseur. De film werd een enorm succes. MASH sleepte in 1970 de grote prijs van het filmfestival van Cannes in de wacht en veroverde nog vele an dere onderscheidingen. De film leverde 40 mil joen dollar op, waarmee het relatief één van de grootste kassuccessen uit de filmgeschiedenis werd. De film had een enorme vaart, veel actie, korte zinnen, geen echte plot en ondanks soms bijten de spot geen al te opdringerige politieke bood schap. Aangezien dat zo ongeveer de beschrij ving is van een als ideaal beschouwde Ameri kaanse t.v.-serie, had de filmmaatschappij wei- weest, ging door. Sterker nog, MASH kwam te recht op de begeerde zaterdagavond, tussen twee andere CBS-hits, All in the family en de Mary Tyler-Moore Show. In het tweede seizoen eindigde MASH in de populariteitsrace als vier de. De serie is sedertdien niet meer uit de top weggeweest. Het succes van MASH kan gedeeltelijk ver klaard worden door de in het begin van de ze ventiger jaren ook in de V.S. zelf sterk groeien de weerzin tegen de oorlog in Vietnam. MASH werd een soort vlucht naar de jaren, waarin oorlogen nog gewoon door Amerikanen werden gewonnen. De trieste oorlog en de rassenrellen in 1968 hadden daarnaast voor een bewustwor dingsproces gezorgd waarin series met enige so ciale ondertoon als MASH, All in the family en Sanford and Son veel beter konden gedijen. Maar dat MASH het ook vol zou houden in de daarop volgende jaren, waarin het Vietnam- syndroom het liefst zover mogelijk werd weg gemoffeld en geleidelijk een meer conservatie ve stemming de kop opstak, lag bepaald niet voor de hand. Bovendien overleefde MASH nog andere grote problemen. Diverse sterren vielen „onderweg" af -alleen Hawkeye Pierce (Alan Alda) en „Hotlips" hebben de jaren door- staan-, maar elke vervanging bleek de serie in feite nog sterker te maken. Zelfs het vertrek van de populaire Radar vorig jaar heeft de serie geen kwaad geda&n. Het vertrek van de schrij ver Larry Gelbart in 1976 leverde ook al geen, problemen op. Het beste bewijs voor enerzijds de ongerijmdheid van het blijvende succes en anderzijds de omvang van dat succes is het feit, dat ook de concurrenten ABC en NBC, komend seizoen, na acht jaar dus, op de MASH-toer gaan. Beiden zijn bezig met series, waarin het wel en wee van oorlogscorrespondenten in Vietnam wordt gevolgd. Trouwens ook CBS zelf gooit er in de herfst nog een nieuwe MASH-achtige serie tegenaan. Of er bedreiging voor MASH bij zal zitten, lijkt twijfelachtig. De talrijke pogingen in de Amerikaanse film- en tv-wereld om op succesvolle ideeën voort te borduren, leveren nogal eens geld op, maar bij na nooit een verbetering van het origineel. DICK TOET DONDERDAG 12 JUNI 1980 PAG NEDERLAND 1- 19.35 E.K. Voetbal: informatie en voorbeschouwing op de wedstrijd Italie-Spanje 20.00 Journaal 20.27 E.K. Voetbal: Italie-Spanje. 22.20 Den Haag vandaag 22.40 Journaal. NEDERLAND2 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 18.25 Het menselijk lichaam TROS 18.59 Woody Woodpecker 19.06 De Hulk TROS 20.27 Ik, Claudius 22.10 AktuaTV aliteiten. 19.45 Science fiction) Journaal. 20.15 Aktuele docun re. 21.00 Cabaretprogr. 21.45 kaal amusementsprogr. 22.30 j litelten. 23.00 Ehrlich wahrt arr sten. 0.25 Journaal. DUITSLAND 2 19.00 Journaal. 19.30 Sp« 20.50 Informatief progr. 21.00 naai. 21.20 Informatief progr. Sport. 23.35 Journaal. DUITSLAND 3 WDR 18.00 Gevarieerd kinderprogr. TV-cursus natuurkunde. 19.00 matief jeugdprogr. 19.45 Joi 20.00 Idem. 20.15 Hester i 21.45 Medisch magazine. 22.30 matief progr. 23.15 Journaal. BELGIE NEDERLANDS NET 1 19.30 Tekenfilmserie. 19.35 f lingen en Morgen. 19.45 Jot 20.10 Relaties. 21.00 Pano 21.50 Zola, het menselijk ge* 22.45 Filmrubriek. 23.35 Journa BELGIE NEDERLANDS NET 2 19.30 Tekenfilmserie. 19.35 l lingen en Morgen. 19.45 J 20.10 Natuurfilm. 20.20 Sport. BELGIE FRANS 18.15 Verhaal. 18.30 !nf< progr. 19.00 Spelprogr. 19.15 naai magazine. 19.27 weerl 19,30 Journaal. 19.55 lnf< progr. 20.15 La pari du feu. Filmrubriek. 22.55 Journaal. NEDERLAND 1 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NEDERLAND2 NOS 13.00 Nieus voor doven en slechthorenden DUITSLAND 1 10.00 Journ. 10.05 Aktual. 10.25 Liedjesprogr. 12.05 Inform, progr. IN DE VAKANTIE Telefoonrubriek Wereldomroep HILVERSUM „De Wereldomroep Retourlijn" is de naam van een nieuwe rubriek van Radio Nederland Wereldomroep, waar in luisteraars in heel Europa telefonisch kunnen reageren. In de vakantiemaanden juli en augustus kunnen de luisteraars via het telefoonnummer 035-48588/landnummer 31 allerlei mededelin gen via een band inspreken, die de volgende morgen in de ru briek wordt afgedraaid. Het gaat hier met name om ervaringen en tips die voor veel vakantiegangers van nut kunnen zijn. DUITSLAND 2 10.30 Kinderprogr. 11.00 mathematica. 11.40 Idem. winnaars. 16.15 Inform. Aktual. 16.55 Sport voor kers. 17.40 Góvar. progr. Terwijl alles ook vandaag weer wordt beheerst door het voetbalgeweld, kan de oprechte voetbalhater zijn agressie kwijt bij een nieu we aflevering van de Hulk. De dr. Jeckyll-kant van de Ilulk, David Banner, ont moet een jong meisje dat door haar moeder is verla ten en door haar grote be gaafdheid een uitstekende opleiding geniet in een insti tuut. David ziet dat het meisje erg eenzaam is en stelt alles in het werk moe der en dochter te herenigen. Zo op het oog ligt hier geen rol weggelegd voor het gröe- nc monster. Maar dat zou best wel eens mee kunnen vallen. Ned. II, 19.06 uur. Europees Kam pioenschap Voet bal België - Engeland. Weliswaar niet als de favorieten getipt, maar zeker niet kansloos en altijd goed voor een aantrek kelijke partij voetbal. De wed strijd wordt gespeeld in het Stadio Comunale in Turijn en van commentaar voorzien door BRT-verslaggever Rik de Saedeleer. In de rust: Emilie. Een programma voor de kleu ters. Aansluitend (19.35 uur): Beelden uit het trainingskamp van hét Nederlands Elftal en een voorbeschouwing op de wedstrijd Spanje - Italië Ned. I. 17.40 uur. Europees Kam pioenschap Voet bal Italië - Spanje. Het is de vraag 1 of Italië zich op zijn gemak zal voelen in het stadion San Siro in Milaan. Immers, de plaatse lijke topclub A.C. Milan werd door het omkoopschandaal on langs naar de tweede divisie HILVERSUM—Niet minder dan 79 pet. van de kijkers liet desge vraagd aan de STER we ten niet gediend te zijn van de Amerikaanse wijze van reclame op het scherm. Slechts tien pet., mogelijk het zakenle ven, zou daar wel een groot voorstander van zijn. En negen pet. zag geen enkel verschil. Het merendeel van de kij kers vond het toch alle maal te Amerikaans, of schoon zij zich zeer ge charmeerd toonden voor verschillende onderde len van dit programma, nl. de „All American Show", die op 26 april een dag lang door de VARA werd uitgezon den. STER-directeur Chr. Smeekes was op die dag niet alleen niet voor het scherm weg te slaan, hij was ook meer dan de ge middelde Nederlander geïinte- resseerd in de uitkomsten van het onderzoekbureau Into- mart, dat de waardering en af keuring heeft gemeten. Smeekes had daarvoor een aantal vragen opgesteld die daarop betrekking hadden. Daarbij kwam ook de vraag voor wat men vindt van de onderbreking van program ma's voor het loslaten van een commercial, een stukje recla me. Van de kijkers vond 84 pet. het zeer tot tamelijk sto rend. Als niet zo storend werd het door twaalf pet. van de kij kers ontvangen, mogelijk weer allemaal zakenmensen. De discussie achteraf leidde niet tot enige aanbeveling hoe het met de reclame op de Ned. tv dan wel zou moeten, aange nomen dat men af zou willen van de Nederlandse indeling in blokken op vaste punten in de avond zoals nu. Smeekes wijst er op, dat bij tv op meer kanalen niet op elk kanaal hetzelfde systeem zou hoeven te worden gevolgd. Er zouden andere methodieken bedacht kunnen worden om het hoofd te kunnen bieden aan de con currentie waaraan de Ned. tv bloot staat, wanneer er steeds meer buitenlandse zenders ontvangen kunnen worden. Joop Daalmeyer (rechts) en Hans Emans, de twee VARA-mensen, die op het idee kwamen voor de All American Show". Hier dringen zich bovendien vragen op over hoe de omroep moet reageren en welke syste men kunnen worden gehan teerd voor financiering van de omroep. Of het Amerikaanse systeem veel kans maakt in ons land en in Europa staat te bezien. In Europa toont men zich erg afwijzend tegenover de Ame rikaanse werkwijze. De meeste Europese landen hechten waarde aan een strikte schei ding tussen programma en re clame. Ook Smeekes acht het ondenkbaar, dat de program mamakers hun zelfstandigheid prijs zullen geven aan com merciële overheersing. Hij zou echter wel wat voelen voor het Britse systeem, waarbij de BBC zelfstandig opereert en de commerciële ITV zich laat be talen uit reclame. De ITV be steedt tien pet. van de zendtijd aan reclame en hiervoor be staan bovendien zeer strikte regels, waardoor overheersing wordt voorkomen. Aan afschaffing van reclame op tv hoeft niet te worden ge dacht. Het zakenleven wenst dit niet en bovendien zou dit de werkloosheid doen toene men. De kijker wenst daarbij niet meer voor zijn tv te beta len dan waartoe hij thans ver plicht is. In ons land bestaan in vergelijking met het buiten land nog mogelijkheden om de reclame uit te breiden. In ver gelijking met het buitenland besteden wij dagelijks de min ste minuten aan reclame, op zondag hebben wij helemaal geen reclame, evenmin als in de middaguren, en reclame in een mengvorm kennen wij hier helemaal niet. De vraag naar reclamezendtijd door het bedrijfsleven over treft nog altijd vele malen het aanbod en wel met het dubbe le. De kijker zal er blijkens on derzoek geen bezwaar tegen hebben als de STER-zendtijd zal worden uitgebreid. Smeek es smeedt dit All American-ij- zer dan ook nu het nog heet is en vraagt zich af waarom er niet onmiddellijk wordt beslo ten tot uitbreiding van de zendtijd voor reclame. Hij kent daarbij tevens voor 1 veel meer miljoen ons dit ople vert, waaruit het maken van tv kan worden bekostigd, zon-, der dat de kijker dit centen kost. Een voorstel hiertoe van de STER ligt al bij de minister van CRM. In de discussie hier over wil Smeekes ook de pers betrokken zien, die van groot belang is voor een evenwichti ge ontwikkeling van onze de mocratie en die werkt toch an ders dan de Amerikaanse. Dat heeft de All American Show ons wel geleerd. TON OLIEMULLER U NCRV: 10.30 9X1 Is 1? NOS: 10.45 Werkbank. 10.55 NOS-progr.oven. AVRO: 11.00 Schoolradio. TROS: 11.20 (In - week uil. 12.26 Meded. I.b.v. en tuinbouw. 12.30 Nws. 12.36 Aktua. NOS: 13.00 Nws 13.11 Meer over minder. 4 20 Op de 2eepkist....komt u maar. 14.45 De Hulk opnieuw in actie. Nu op zoek naar de moe der .van een eenzaam meisje. verbannen. Tegen dat decor, ook al zonder de geschorste Rossi en Giordano, moet Italië het opnemen tegen Spanje. Niet bepaald een favoriet voor de titel, maar wel een ploeg met dezelfde speelwijze als de Italianen en hetzelfde tempe rament. Wie zal het zeggen? In de rust hoogtepunten uit de tweede helft. Commentaar: Hugo Walker. Ik, Claudius Vanavond weer twee afleve ringen van de (BBC/ Time Life-) reeks „I, Claudius", naar de boeken van Robert Graves: „Caligula, de waanzin nige" en „Heil wie?". Waarin de nieuwe keizer Caligula een waar schrikbewind uitoefent en zichzelf en zijn zuster gelijk maar tot goden uitroept. Er wordt een aanslag op Caligula gepleegd, waarbij de hele fa milie het moet ontgelden. Al leen Claudius, die inmiddels de middelbare leeftijd heeft bereikt, wordt gespaard. We derom komt er geen repu bliek. Er wordt een nieuwe keizer aangewezen: Claudius.. Ned. II, 20.27 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 2