Universitaire studie minder afhankelijk van loting lültot KSotorhuis BELANGRIJK NIEUWS Mi' BEKWAAMHEID BELANGRIJKER Moeizaam begin Nederlands elftal Kinderen van Margriet en Pieter blijven lid Koninklijk Huis JAPANSE PREMIER OHIRA OVERLEDEN Minister weigert gegevens over vindplaats wapens SLUIKRECLAME MAG MET1 MATE OP DE TV Iedereen zwijgt over Pakistaanse heroïnezaak I yj- i 7//m UNI I Ecidóc Soiiumt ithekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas ,1-redacteur: Wim Buljteweg. Advertenties (excl. BTW) 0,52 per mm. Telefoontjes ƒ0,29 per mm. Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) mnementen: kwartaal ƒ46,30; jaar 173,70; losse nummers: 60 cent. Donderdag 12 juni 1980, 70e jaargang no. 21679 Zonnige perioden Zonnige perioden en mogelijk een bui. Middagtemp. van 18 graden aan»zee tot 23 graden in het binnenland. Matige wind uit zuidoost tot zuid. Morgen zon: 5.16 - 22.01. Schev. hoogw.: 3.48 en 16.24. Laagw.: 12.10. Voetbal In de strijd om het Europees kampioenschap 1980 de wed strijd tussen België en Enge land om 17.40 uur op Ned. I en om 20.27 uur de wedstrijd tus sen Italië en Spanje. Op Ned. II om 19.06 uur „De Hulk" en om 20.27 uur „Ik, Claudius". aby gewond Kir brand couveuse amsdonksveer In het Dongemond- eekziekenhuis in amsdonksveer in ord-Brabant is een. ek oude baby ge- nd geraakt toen door i technische storing ind uitbrak in de uveuse waarin het nd lag. Een verpleeg- r wist te voorkomen het kind levensge- arlijk letsel opliep, baby is gisteren di et na het gebeurde ergebracht naar een ienhuis in Tilburg. Nt^lSM4TTÖt€ HELVETIA Minibaar goud Bij de Credit Suis se* een van de gro te Zwitserse ban ken, kunnen kleine beleggers kleine baartjes goud ko pen, resp. van één en van 2Vfe gram. Het ééngrams baartje, hier gelegd naast een Zwitser se postzegel van- normaal formaat, kost bij de huidige goudprijs 37.50. Dit initiatief opent ongetwijfeld een gat in de markt voor héle kleine brandkastjes. Faillissement voor vier delen Teekens-groep AMSTERDAM Vier onderdelen van de Teekens-groep zijn gisteren door de Amsterdamse rechtbank failliet verklaard. Het betreft bv's die werkten als beheersmaatschap- pijen voor onroerend goed, een van de hobby's van vleesmeester Eimert Teekens. Voor twee andere maat schappijen, de horecagroep Dikker en Thijs (met ondermeer 't Gouden Hooft in Den Haag) en de vleeswa- renfabriek H. Kips, is de surséance van betaling voorlopig tot 2 septem ber aangehouden. De slagerijenke ten De Vleeschmeesters waarin Teekens deelneemt en het project Seinpost zijn buiten surséances en faillissement gebleven. Zie verder pagina 10. Bomaanslag op Orly: 8 gewonden PARIJS Bij ontplof fing van een bom in een bagagekluis op de Parijse luchthaven Orly zijn in de afgelopen nacht acht mensen gewond. Een van hen ernstig. De schade is aanzienlijk, maar de diensten op de luchtha ven konden normaal blij ven functioneren. Alle gewonden behoren tot het schoonmaakperso neel. De achtergrond van de aanslag is nog ondui delijk. Commissie voor nieuwe beeldenaar DEN HAAG Minister van der Stee van financiën wil zich door een nog in te stellen commissie laten adviseren bij het geven van de ontwerp-opdracht voor een nieuwe beeldenaar op de Nederlandse betaalmunten. Wanneer de nieuwe beeldenaar op de munten zal verschij nen is nog niet te zeggen, aldus de minister in antwoord op vragen vanuit de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Bij de vorige troonswisseling duurde het twee jaren voor de beel denaar werd ingevoerd. NIPO: Veel vertrouwen in Van Agt en Terlouw AMSTERDAM Vier op de tien Nederlanders hebben veel vertrouwen in premier van Agt en in Terlouw, frac tievoorzitter van D'66; 21 procpnt heeft helemaal geen ver-, trouwen in Van Agt tegen 11 procent in Terlouw. Dit blijkt uit een NIPO-enquette, gehouden onder ruim 1000 Neder landers van 18 jaar en ouder. Voor de premier (afkomstig uit de KVP) geldt voorts dat hij meer vertrouwen geniet bij gereformeerden dan bij katholieken (60 tegen 48 pro cent). Ook Belgen willen blokkade dumpschip ZEEBRUGGE De ha- vendam in Zeebrugge, waar het dumpschip An drea Smit heeft afgemeerd om na IJmuiden nog meer kernafval aan boord te ne men, is door de rijkswacht afgesloten. Buiten het ha venterrein houdt de politie een oogje in het zeil. De Belgische nationale werk groep kernafval heeft aan gekondigd de verscheping van het radio-actieve afval te zullen verhinderen. Voorts zijn er demonstra ties aangekondigd. (Zie 'verder pag. 9) pakt (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Pais van Onder- wijs hoopt zeer binnenkort een voorontwerp van wet te publiceren over een nieuw selec tie-systeem van kandidaat-studenten voor de universiteiten. Dit systeem zal groten deels een eind maken aan de huidige loting tussen het grote aantal kandidaten voor te weinig studieplaatsen. Het plan wordt bin nenkort in de ministerraad besproken, waarna de onderwijsinstanties gelegenheid krijgen er commentaar op te leveren. Minister Pais heeft kort na zijn optreden als be windsman een werkroep onder leiding van prof. Wiegersma een nieuwe werkwijze laten ontwerpen. Dit systeem berust op de ministe riële opvatting, dat een derde deel van de be schikbare studieplaatsen zou moetenworden toegewezen gelet op het gemiddelde van de eindexamencijfers, een derde door middel van een soort toelatingsexamen en een derde via lo ting. De werkgroep maakte in juli 1978 haar rapport bekend. Deze lijn wordt ook in het voorontwerp van wet gevolgdr Daardoor wordt de geschiktheid van de kandidaat voor een universitaire studie belangrijker dan het domme lot. Het toelatings examen zal zich gaan toespitsen op de geschikt heid van de kandidaat voor een bepaalde stu dierichting. In afwachting van de nieuwe regeling, waar van de invoering nog wel geruime tijd op zich zal laten wachten, zoekt dr. Pais naar mogelijk heden om zeer onfortuinlijke kandidaat-stu denten, die door het lotingsysteem al verschei dene keren zijn afgewezen en ook nu weer een „niet" hebben getrokken, alsnog een studie plaats te geven. Hij heeft dit gisteren de studen tenstichting „Uitgeloot, lotgenoot" beloofd. NAPELS/TURIJN Het Nederlands elftal is de strijd om de Europese titel uiterst moeizaam begonnen met een zege van 1-0 te gen een door alle spelers als hard en gemeen bestempeld Griekenland. Kees Kist doel puntte in de 65e minuut uit een strafschop. Doelman Piet Schrijvers moest al na'een kwar tier worden vervangen omdat hij een hevig bloedende wond aan zijn linker ooglid had op gelopen. Pim Doesburg (op de foto met assisten tie van Michel van de Korput meester van de situatie) verving hem uitstekend. Ging het op het veld in Napels nogal pittig toe, in de straten van Turijn raakten in totaal twee honderd Engelse en Italiaanse supporters met elkaar slaags. Twee mensen moesten naar een ziekenhuis worden vervoerd en veertig vech tersbazen werden gearresteerd. DEN HAAG De regeringspartijen CDA en VVD (op twee na) alsmede de fracties van SGP, GPV en DS'70 gaan akkoord met het voorstel van de rege ring, om de kring van leden van het Koninklijk Huis te beperken tot Prinses Juliana, Prins Bernhard, Koningin Beatrix en Prins Claus met kin deren en Prinses Margriet en mr. Van Vollenhoven met hun kinderen. Het wetsontwerp kan slechts op een zeer krappe meerderheid rekenen, omdat twee leden van de VVD het eens zijn met een wijzigings voorstel van D'66, de kinderen van Margriet en Pie ter niet als leden van het Koninklijk Huis te be schouwen. Een voorstel van de PvdA, ledenkring van het Ko ninklijk Huis te beperken tot Juliana, Bernhard, Beatrix, Claus en Willem-Alexander en diens eventu ele echtgenote, zal zo bleek gisteren, geen enkele kans maken. PvdA-woordvoerder Patijn zei dat het ook voor de Koninklijke familie zelf beter zou zijn als een groot deel daarvan zich net als iedere gewone Nederlander zou kunnen bewegen. Patijn rekende uit, dat als alle huidige prinsen trouwen en twee kin deren krijgen, het Koninklijk Huis over een jaar of vijftien zou bestaan uit 34 personen. Uit het oogpunt van ministeriële verantwoordelijkheid voor de on schendbare leden van het Koninklijk Huis roept dit grote bezwaren op", aldus Patijn. Een ruime Kamermeerderheid is het eens met een wijzigingsvoorstel van CDA en VVD, dat inhoudt dat de kinderen van Pieter en Margriet geen lid meer van het Koninklijk Huis zullen zijn, zodra prins Wil lem Alexander de troon bestijgt. Ook bij overlijden van prinses Margriet zal een eventuele nieuwe echt genote van mr. Van Vollenhoven geen aanspraak kunnen maken op het lidmaatschap van het Konink lijk Huis. Het debat over het Koninklijk Huis wordt volgende week dinsdag voortgezet. ÜKIO De Japanse premier Masayoshi Ohira is innacht op zeventigjarige leeftijd overleden. Ohira ras op 31 mei na een hartaanval in het ziekenhuis op enomen. Zijn toestand was gisteren plotseling ver- ëchterd. Omdat de premier ook angina pectoris had gelopen, hadden zijn artsen maandag aangekondigd t hij nog twee weken in het ziekenhuis zou moeten lijven en dus niet kon deelnemen aan de topconferen- "i van de westerse industrielanden, die volgende week Venetië wordt gehouden. hira die eind vorige maand door ^ijn eigen partijleden in val werd gebracht, was premier sinds december 1978. i de afgelopen twintig jaar is hij voorts onder meer minis- x van buitenlandse zaken geweest. Hij geldt als een van architecten van de snelle economische groei die Japan de jaren vijftig en zestig kende. (Zie verder pagina 10) te Nederlandse leeuw heeft ijn eerste hindernis in het Eu- opees kampioenschap voet- aHen genomen. Dank zij een strafschop, die legen van de tien scheidsrech ters niet hadden durven geven. B6st Duitsland won ook met ^.^Tiaar erg overtuigend was UIT STAATSBELANG DEN HAAG Minister Scholten (defensie) weigert de Tweede Kamer ophelde ring te verschaffen over een onlangs in een bos bij Roer mond ontdekte voorraad \ya- Eens. Hij beroept zich hier- ij op artikel 104 van de Grondwet, dat de regering de bevoegdheid geeft, de Ka mer bepaalde inlichtingen te onthouden als het belang van de staat daarmee ge moeid is. Het PSP-Tweede-Kamerlid Van der Spek had gisteren ia een door hem aange vraagd spoeddebat de minis ter dringend verzocht, tekst en uitleg te geven over de geheimzinnige wapenopslag in Limburg. De wapens wer den op 4 april door een aan tal jongens met behulp van metaaldetectors ontdekt. In een voor iedereen toeganke lijk bos te Heythuysen bij Roermond vonden de jon gens twintig kisten met gloednieuwe pistolen, ma chinepistolen en explosie ven. De voorraad was ge schikt om 15j[ mannen tot de tanden te bewapenen. Aan vankelijk reageerde de rijkspolitie, die door de vin ders van de wapens was ge tipt, nogal schrikachtig. Men dacht van doen te heb ben met een geheim wapen depot van de IRA of van Westduitse terroristen. La ter echter hulde men zich in een diep stilzwijgen. Ook van regeringszijde werd, toen Van der Spek schrifte lijk om opheldering ver zocht, geen enkele medede ling meer gedaan. Zelfs de kamercommissie voor de in lichtingen- en veiligheids diensten zullen vanwege het staatsbelang niets te horen krijgen, aldus de minister. (Van onze radio- en tv-redactie) HILVERSUM - Sluikreclame op de tv zal door de minister worden toegestaan als het om niet overheersende reclame gaat, zoals we in het straatbeeld of in het huise lijk leven aantreffen, en als het terloops in beeld verschijnt. Minister Gardeniers heeft haar opvattingen hierover in een brief neergelegd, die zij voor reacties aan de Kamer en alle omroepen heeft toege zonden. Ook wat de sponsors betreft wil zij een rui mer standpunt dan tot op heden gold. Het vermelden van de sponsornaam bij verslagen van sportevenementen zal niet verboden zijn als aangetoond kan worden, dat die benaming steunt op een contract van minstens drie jaar. Tegen culturele instellingen bestaat helemaal geen bezwaar. In een eerste reactie heeft de TROS de brief een realistische benadering van het probleem genoemd, maar gemeend, dat de uitvoering van deze maatregel niet overgelaten moet worden aan programmamakers. Er zullen strakke regels voor moeten worden opgesteld, zodat iedereen weet waar hij zich aan te hou den heeft. Amnesty: stijging doodvonnissen in Irak LONDEN Het aantal te rechtstellingen van politieke gevangenen in Irak is de laat ste maanden sterk gestegen. Dat staat in een vandaag gepu bliceerd rapport van Amnesty Interhational, waarin een be roep wordt gedaan op de Iraakse autoriteiten geen doodvonnissen te voltrekken aan mensen die zich veelal met niet gewelddadige politie ke activiteit hebben bezigge houden. ■ADVERTENTIE ASCONA REKORD MANTA automatic met 1200,- korting, Nog enkele zilveren Rekords Se- met gasinstallatie 900,- kor- nator met kortingen tot 1400,-. Diverse sterk afgeprijsde model- ting, div. aantrekkelijke aanbie- Div. aantrekkelijke aanbiedingen len met extra kortingen, dingen met extra kortingen. met extra kortingen. Alleen vrijdag en zaterdag 2 dagen lang korting spektakel. Alleen op Ascona/Rekord/Manta. Inruil van iedere auto of andere objekten mogelijk. Nu langskomen is geld verdienen. Let wel! Alleen vrijdag en zaterdag. Vondellaan 80, Leiden, t/o de Ton Menken IJshal, tel. 071-769313 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De Pakistaanse ambassade zwijgt in alle ta len over de mysterieuze heroinezaak. Een telefoontje wordt steevast beantwoord met: „Geen commentaar, dat zou het onderzoek van de politie kunnen schaden". Ook het ministe rie van buitenlandse zaken, waar gisteren de Pakistaanse ambassadeur een verklaring moest komen afleggen, houdt de mAnd stijf dicht. De p-olitie eveneens. De diplomaat die de heroïne overhandigde en de ambassade binnenvluchtte, zit daar nog steeds. Volgens het kamerlid mr. J. Gualthérie van Weezei, voorzitter van de commissie Drugsproblemen, staat de zaak niet op zich zelf. Hij zegt over sterke aanwijzingen te beschikken dat dat veel meer buitenlandse diplomaten (of mensen die daarvoor moeten doorgaan) zich met drugsmokkel bezighouden. Hij is dan ook sterk voorstander van internationale afspraken over beper kingen van de bewegingsvrijheid van diplomaten. Als er sprake is van een misdrijf zou de diplomatieke onschendbaarheid moe ten worden opgeheven, vindt hij. Ook vindt hij het merkwaar dig dat buitenlandse missies van alles kunnen invoeren zonder dat er controle op is. Ji*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 1