Te dure cao's afgesloten Positievemaar lagere spaarresulta ten in mei Nieuwe samenwerking V en D in Japan VNO-VOORZITTER VAN VEEN: Van Gelder verwacht dit jaar een nog groter verlies Weduwe Gigli arm gestorven Beurs van Amsterdam —ÉCONOMIE LEIDSE COURANT ilNA DONDERDAG 12 JUNI 1980 PAGINA °ortugal wil deel van luchtvloot vervangen JfsSABON - De nationale luchtvaart- naatschappij van Portugal, TAP, is be- iprekingen begonnen met de Amerikaan vliegtuigfabriek Boeing en het Europe- Airbus-consortiom over de vervanging van haar vliegtuigen voor korte en mid- Jellange afstand. y[et het oog op de sterke vergroting van Por- lugals toeristenindustrie wil TAP zich een groter aandeel verwerven op de markt voor passagiersvervoer door de lucht. De lucht vaartmaatschappij is geinteresseerd in de aankoop van de Airbus A 310 en de Boeing 767. Vermoedelijk gaat de voorkeur uit naar ie Airbus. Er vliegen in Europa slechts twee 7v [kleine- luchtvaartondernemingen met de j767. TAP, zelf ook niet al te groot, zou bij aanschaf van deze Boeing wat het onderhoud betreft naar verhouding veel geld kwijt zijn. Kiest de Portugese luchtvaartmaatschappij echter voor de Airbus, dan zou de onderhan delingspositie van Portugal inzake de toetre ding tot de EG worden versterkt. boter de ïfveJjj,' DEN HAAG De maand mei heeft in het algemeen weer positieve spaarresulta- ten te zien gegeven evenals in voorgaande jaren. Mei wordt gunstig beinvloed door de storting van vakantiegel den. Toch zijn de overscho ten Ongelegde gelden minus opgenomen gelden) bij de grotere spaarbanken in ons land ook nu weer wat achter gebleven bij die van vorig jaar, enkele uitzonderingen daargelaten. De Rijkspostspaarbank en de postgiro zagen het surplus slinken van ƒ62 tot ƒ34 min, de Centrumbank van 37,1 overschot afnemen vap 40,3 tot ƒ23,8 min. De Nutsspaarbank Den Haag boekte dit jaar een groei in het spaartegoed van 16,1 te gen 32,4 min in mei vorig jaar. De Nutsspaarbank West-Nederland behaalde een positief spaarsaldo van ƒ31 tegen 32 min en de Bondspaarbank Breda 15,3 tegen 17,2 min. De Bonds spaarbank Noord-Nederland behaalde ƒ6,5 tegen ƒ9,1 min en de Spaarbank Limburg zag de spaarsaldi nu met 15,6 min toenemen tegen vorig jaar met 18,3 min. De Bondsspaarbank Cen- traal-Nederland zag het spaaroverschot weinig veran deren: ƒ8,7 min nu tegen 8,5 min vorig jaar. Ook bij de Bondsspaarbank Twente week het overschot maar weinig af, 4,4 min thans te gen 5,0 min en de Coöpera tieve Vereniging van Bonds spaarbanken boekte ƒ7,7 te gen ƒ7,8 min in mei vorig jaar. De Bondsspaarbank voor Midden- en Oost-Nederland ging redelijk vooruit. Het spaartegoed steeg met ƒ35,2 tegen ƒ31,9 min vorig jaar. Wereldwolproduhtie de hoogste sinds acht jaar MONACO - In het seizoen 1979-80, dat 30 juni afloopt, is er over de hele wereld ruim 2,7 miljard kilo vette wol geprodu ceerd, de grootste hoeveelheid in acht jaar. Dit heeft de secretaris van de Internatio nale Wol- en Textielorganisatie, M.J. God frey, verklaarde tijdens de jaarlijks^ bij eenkomst van de organisatie in Monaco. De produktie is vijf procent kleiner dan de recordhoeveelheid van 2,85 miljard kilo in het seizoen 1968-69. De drie grootste produ centen dit seizoen waren Australië (722 mil joen kilo), de Sowjet-Unie (472 miljoen kilo) en Nieuw-Zeeland (353 miljoen kilo). De voorzitter van de Nieuwzeelandse Wol- raad, John Clarke, verklaarde dat de wolin dustrie van zijn land gestadig groeit. Als ech ter de Europese Gemeenschap in haar rege ling voor schapevlees niet voldoende voorzie ningen treft voor de invoer van schapevlees uit Nieuw-Zeeland, kan de gunstige gang van zaken voor de wolindustrie in het tegendeel omslaan. f. Sn pfii hit Inter- ationale zwak iter ten' JSTERDAM - Op de Am- trdamse effectenbeurs is lensdag de notering van aandelen Smit Internatio- le fors naar beneden ge in. De uiterst tegenvallen- uitkomsten over de eerste maanden van het lopen- boekjaar hadden tot ge il dat de koers in eerste bi'i ïtaiitic met 8 daalde tot bloei1 adviesPriJS van 45. internationale aandelen ga- bij de opening van de offi- j- jt{ 'le beurs een goed prijshou- k he n(je stemming te zien. Ko- lJnklijke Olie boekte aanvan- eemt gijj een winst van zeventig °P f 167,30, maar tijdens handel ging die vooruit- g geheel verloren. De an- re internationals begonnen prijzen die nauwelijks ver- imett "'den van de slotkoersen eerste notering de out e isdag uitgegeven 10 pet wi'mi lalslening werd 100.40, wat bloen W lager is dan de uitgifte- -ijzent ij5' De rest van de obligatie- He larkt was onveranderd tot deeg hoger. inge- 'au de bankaandelen opende arber-^BN met een winst van een len op ƒ287, terwijl de ro Bank en de NMB goed shoudend in de markt la- fe ncjph. Van de verzekeringsaan- Ten moest Amev enkele 4NiVp>eltjes terug en Ennia met 1 een gulden omlaag tot 16. Deze reactie werd toege- even aan de onderhandse itsing van 270.000 aande- Nationale Nederlanden :erde onveranderd ƒ111. ik in de markt lag KLM en '64 werd een verlies gele van ruim twee gulden, reactie werd in verband jpht met de publikatie Je uitkomsten over het aart afgelopen boekjaar, gegevens worden don- igmiddag verwacht. Hei- iken ging zestig cent omlaag ƒ59,10 en ook de hypo theekbanken waren wat lager. 'GH zakte een gulden in tot en ook WUH opende een :hri^en la8er op 255,50. ^oorêin de lokale sector was.o.m. KEI Ée-van der Grinten lager. Op 18,20 werd een verlies gele- g z0Jen van 1,30. Voor Vander- rigen liet-Wernink werd na afloop nade1,1 do eerste periode een wai iedprijs doorgegeven van 50 mvei i een laatprijs van 52. De Hol norafgaande notering was djfó. Getracht werd in de itze!i"eede periode alsnog zaken ichop deze aandelen te doen. 1) a jdens de handel ging ook ;rlan omlaag en tegen het slot 3tzalln de beurs gold een advie- t wi hjs van omstreeks 40, een et di itering die 13 lager was dan ids eikoers van dinsdagmiddag. (Van onze sociaal-economische redac tie) DEN HAAG - Het Verbond van Ne derlandse Ondernemingen meent, dat sommige van zijn leden te dure cao's hebben afgesloten. Het VNO- bestuur vindt de onderhandelingsre- sulten afzonderlijk beschouwd nog wel redelijk, gezien de eisen van de vakbonden en de situatie op de ar beidsmarkt. Maar macro-economisch beschouwd vindt de werkgeversor ganisatie, dat de uitkomsten van de onderhandelingen ons land voor 1981 opschepen met een kostenpeil - zeker als de hoge collectieve belasting- en premiedruk wordt meegerekend - dat veel hoger uitkomt dan verant woord is voor concurrentiepositie en werkgelegenheid. Tijdens zijn maandelijkse persconferen tie zei VNO-voorzitter mr. C. van Veen woensdagmorgen, dat één van de rede nen voor die hoge uitkomst het feit is, dat de vakbeweging wel de mond vol heeft over de prioriteit voor de werk gelegenheid, maar als zij vervolgens echt moet kiezen tussen koopkracht, werkgelegenheid en sociale uitkerin gen de koopkracht voorop stelt; de re gering wordt dan opgescheept met de doelstellingen werkgelegenheid en so- Mr. Chr. van Veen: Cao's zijn te duur. ciale uitkeringen. Hij stelde voorts vast, dat in het verleden gesproken werd over inhaalmanoeuvres na een loon maatregel, thans wordt de inhaal al vooraf ingebouwd. Van Veen noemde deze ontwikkeling riskant voor werkgelegenheid en over heidsbegroting. Als het kabinet de prio riteitskeuze uit de onderhandelingen aanvaardt zal zij zélf meer moeten om buigen om drastisch ruimte te scheppen het bedrijfsleven, dat nu gecon fronteerd wordt met een onmogelijk hoge, rampzalige loonkostenontwikke ling. In het komende gesprek met mi nister Albeda en de vakbeweging wil het VNO dan ook in de eerste plaats, dat het loonkosten niveau ten opzichte van de winsten in 1981 daalt of tenmin ste niet meer stijgt. „En dat betekent ofwel méér ombuigingen in de collec- tievce sector ofwel afstappen van de koopkrachtdoelstelling en misschien wel beide." Van Veen zei, dat de extra aardgasbaten besteed moeten worden aan versterking van onze economische weerstand. Het VNO zal in het komende, door mi nister Albeda uit te schrijven overleg ook de prijscompensatie weer aan de orde stellen omdat deze momenteel de allergrootste loonkostenpost uitmaakt, zowel voor het bedrijfsleven als voor de overheid. „Als het kabinet voor 1981 uitgaat van herstel van het automati sche prijscompensatiesysteem en als de vakbeweging ook nog de koopkracht- handhaving voorop stelt, dan rest voor het overheidsbeleid voor het komende jaar slechts één consequentie: Veel for ser ombuigen in de collectieve sector dan men van plan was, zowel op het punt van de departementale taken als op het terrein van de sociale voorzie ningen." doelstellingen werkgelegenheid en so- Van Veen noemde deze ontwikkeling voor het bedrijfsleven, dat nu gecon- ningen. AMSTERDAM - Er zal in 1980 geen sprake van de papierdivisie volkomen volgens schema verlopen genover ƒ2,4 min winst in 1978. Het aandeel va AMSTERDAM - Er zal in 1980 geen sprake van zijn dat de bijdragen van andere concernonderde len de verliezen van de papierdivisie, van Van Gelder Courantenpapierfabriek BV zullen kun nen goedmaken. Het is zelfs waarschijnlijk dat het ondernemingsresultaat van papierfabrieken Van Gelder Zonen NV (VGZ) in 1980 nog enigs zins ongunstiger zal zijn dan dat van 1979, zo blijkt uit her jaarverslag. Zelfs als de thans voorziene veranderingen binnen de papierdivisie volkomen volgens schema verlopen zal daarvan in het resultaat over 1980 weinig of niets te bemerken zijn. Het verlies van bijna ƒ55' min (1978: 27,6 min winst) dat VGZ in 1979 heeft geleden is toe te schrijven aan de papierdivisie en voorname lijk aan de ongunstige verhouding tussen de kostprijs van de produkten en de opbrengstprijzen die konden worden behaald. Per aandeel van ƒ50 is het resultaat gedaald van 20,58 winst naar 40,99 verlies. Het verlies van Van Gelder Courantenpapier bedroeg 21,2 min te genover 2,4 min winst in 1978. Het aandeel van VGZ in dit verlies bedroeg 17 min hetgeen is ver antwoord in de winst- en verliesrekening onder „re sultaten niet-geconsolideerde deelnemingen". De omzet over 1979 bedroeg ƒ815 min tegenover ƒ812,7 min in 1978. De gecombineerde omzet van VGZ en Van Gelder Courantenpapier bedroeg 858,8 min te gen ƒ849 min in 1978. De investeringen bedroegen ƒ46,1 min en de afschrijvingen ƒ26,6 min. De inves teringen in Van Gelder Courantenpapier bedroegen 185,6 min, geheel voor het nieuwe fabriekscomplex. AMSTERDAM - Vroom en Dreesmann heeft met de Ja panse Uny Co. Ltd. een over eenkomst gesloten met be trekking tot de uitwisseling van,commerciële en techni sche kennis binnen het ka der van een financieel-econo- mische intensivering van de onderlinge betrekkingen. De samenwerking wordt ge richt op gemeenschappelijke inkoop, voornamelijk in Eu ropa, en op het ontwikkelen en stichten van nieuwe de tailhandelsvormen in Japan en elders. V en D behoudt daarnaast haar samenwer kingsverband op warenhuis- gebied met Takashimaya, een der grootste warenhuis concerns van het land van de Rijzende Zon, dat mede lid is van de Intercontinen tal Group of Department Stores. Uny is met een jaaromzet van 329,5 miljard yen een der grootste detailhandelsonderne mingen van Japan. Het hoofd kantoor staat in Nagoya. Het concern exploiteert thans voornamelijk drie winkel vor men, waarvan de belangrijkste is het beheer van 94 supersto res met 444.000 m2 verkoopop pervlak. yerder heeft men on der de naam Sagami 107 kimo nowinkels en onder de naam U-Store zeven supermarkten. Ook is men begonnen met ver schillende diversificaties, waaronder donuts-zaken, dro gisterijen en een reisagent schap, aldus V en D. NEDERLANDSE CRE- ABN De Algemene Bank DIETBANK De Neder- Nederland gaat 350 min le- landse Credietbank gaat met nen tegen een rente van 10,25 ingang van morgen 10,5 pet pet. De uitgiftekoers van deze spaarbrieven 1980-1986 afge- lening 1980 per 1984-87 zal 16 ven. De eerste afgiftekoers is juni voorbeurs worden be- vastgesteld op 98,40 pet, waar mee het effectieve rendement uitkomt op 10,80 pet. De spaarbrieven van 1.000 zijn op 2 mei 1986 betaalbaar met 1.800 waarin de rente, gebaseerd op 10,5 pet samenge stelde interest per jaar, is be grepen. Vervroegde gehele of gedeel telijke aflossing is volgens de bank niet toegestaan. Notering op Amsterdamse effectenbeurs zal worden kendgemaakt. Inschrijving staat open op 18 juni, storting moet platsvinden op 15 juli, al dus de ABN Bank. De lening zal worden afgeslost in vier nagenoeg gelijke jaarlijkse ter mijnen op 15 juli van de jaren 1984 tot en met 1987. Ver vroegde gehele of gedeeltelijke aflossing is niet toegestaan. Het prospectus zal 12 juni na beurs verschijnen. VIVO De levensmiddelen groothandel Unigro NV (Vivo) heeft in het op 31 januari afge sloten boekjaar 1979-80 de om zet met 17,3 pet zien stijgen tot 566,3 min. Volgens het jaar verslag valt voor 1980 een der gelijke omzetstijging, die voor namelijk het gevolg was van gewijzigde verkoopcondities, niet te verwachten. In 1979-80 steeg het bedrijfsresultaat van 4,1 min tot ƒ4,8 min, doch bleef in procenten van de om zet gelijk (0,85 pet), wat over wegend het gevolg was van een beperkte kostenstijging. De nettowinst nam toe van ƒ2,7 min tot ƒ2,9 min. WAGONS-LITS De omzet en winst van Wagons-Lits over 1979 is sterk gestegen. De sector toerisme boekte een om zet van 1.416 miljoen. De ge consolideerde omzet van trein- bedrijf, hotellerie en restaura ties steeg met 13,6 procent tot ƒ940 miljoen. Er werd een nettowinst behaald van 14.225.000.-, bijna een ver dubbeling van het voorgaande jaar. De omzet van de groep Nederland steeg van ƒ207,9 miljoen tot ruim 250 miljoen. De bezetting van slaap- en lig- wagens steeg met 9,7 procent terwijl ook <^e restauraties in de treinen een stijging boekten van 10,5 procent. hale Ihr. MAVO „Uitermeer" zen. isse Adrlaanse, Joke Baay, Arie Balkènen-' [i Peter Balkenende. Yvonne v.d. Beid, sJBoogert. Marja Boot, Yuk Kin Cheung, ik van Dam. Dolly Drlessen, Sandra van i. Karin Gal, Guus Glasbergen, Jack 1. Lucia Gravendeel. Marjon Griffioen, _jnl Grisnlch, Llesbefh van Groen, Marina "foot, Hennle Groothedde, Marieke Gul- lond, Jeroen Haagedoorn, Jannet Haas- marie van der Ham, Elly Hobo, ..endy Hulsbergen, Yvonne Imt- mlC ae Jon9- Renè Klarenbeek, Rei- Kool. Anita de KreiJ. Bianca van der COB oon, Karin Langeveld, Netty Leijnse. José j j f3, Jaco Luyk, Jan Luyk, Henk Nleuwen- rv J15, Teun Oosthoek, Andrè Paft, Gerard «i|n, Marja Schaap. Debbie Schotman. ZalU '"em*r|e Segers, Mlra Tannenbaum, Carln I Kemp Tromp. Hein Velthuijsen, Bram ;!5®er* E»y 9e Visser, Paul Vos, Mirjam ïtfll lyroomen, Marco Wassink. Annemleke fSd! .2' Yvonne Wiesner. Elly Willemsen. iu„(| ÜT van der w°l'. Erik Wijnhout. iDÉl 9e 63 kandidaten zijn er 4 doorverwe- School voor LHNO en MHNO „Koningin Juliana", Alphen aan den Rijn Interim Algemene Schakelopleiding Alicia Bouthoorn. Gusta Bodt. Elly de Boer, Carolien van den Boom. Petra de Bruin, Marja Dirkzwager, Anneke van Egmond. Conny van Eijk. Winnie Fransen. Monique Grobben, Dorien van der Hoorn. Ans de Horde. Corinne de Jong. Jacqueline de Jong. Sarah Jongejan, Margaret Keijzer. José Lauwers, Inge van Lokven. Anja Pieter- sen. Trudy Preesman, Bea van Trigt. Wil Verboom, Yvonne Verhaar, Gea Vos. Petra Vrijburg, Lia Zandvliet. nenburg, Marianne Meulbroek. Wilma Op de Beek, Margo Roskam, Marga Streng. Cora Verkerk. Mariëtte Vis, Alice Vos. Willy de School voor Lager Econo misch en Administratief On derwijs Leiden. Geslaagd Leao-4: J. Bekooy. Han Surink overleden AMSTERDAM In zijn woonplaats Amsterdam is gisteren de acteur Han Su rink (pseudoniem van Jo hannes Cornelis Kouffeld) overleden. Hij is 54 jaar geworden. Surink debuteerde in 1945 als acteur en was van 1947 tot 1953 ver bonden aan de hoorspelkern van de NRU. In 1954 richtte hij het toneelgezelschap Studio op. VEEMARKT DEN BOSCH DEN BOSCH - 11/06 Aanvoer: totaal 8867. runderen 2201. graskalveren 252. vette kal veren 39. nuchtere kalveren 3204. schapen 753. lammeren 1523, geiten 12. slachtvar- kens 883, slachtrunderen 982. Prijzen (in guldens) melk - en kaltkoeien 1700-2900, guiste koeien 1525-2275, klafvaarzen roodb. 2125-2975, zwartb. 1525-2425, klamvaarzen 1750-2150. gulste i 1500-1875. F kalveren v. tok-mesterij, 315-495, zwartb. 230-390. weideschapen 115-155, lammeren 105-140, stieren (1e en 2e kwal. per kg gesl. gew) 7,15-7.65. 6.30-7.05, vaarzen (1e en 2e kwal. per kg gesl. gew.) 7,00-8.15. 6,20-6.90. koeien (1e, 2e en 3e kwal. per kg gesl. gew.) 6.70-7,75. 6,20-6,65. 5.95-6,15. worstkoeien 4,85-5,95. vette kalveren (1e. 2e en 3e kwal. per kg lev. gew) 5.35-5,45, 5.20-5,35. 5,00-5.20. slachtzeugen (1e, 2e en 3e kwal. per kg lev. gew.) 2.62-2.67, 2.54-2,61, 2,46-2.52. vette schapen 155-210, zuiglam 125-175, overh. 200-305. Overzicht (resp. aanvoer, handel en prijzen) melk- en kalfkoeien ruimer - tra ger - moeizaam of niet prljsb., gulste koeien minder - red. goed - stev gehandh.. gras kalveren minder - stil - iets gedrukt, vette kalveren gewoon - traag - aflopend, nuchte re kalveren vrij groot - levend - stijgend, schapen en lammeren iets groter - lui - min- VELUWSE EIERVEILING BARNEVEID BARNEVELD - 11/06 Aanvoer 2.396.000 stuks, stemming kalm. Prijzen In guldens per 100 stuks; eieren van 50-51 gram 7,95-8,50; van 55-56 gram 10.00; van 60-61 gram 11.25-11,20; van 65-66 gram 12.55-13.10. Eende-eiei gram 1,84-2,25 5.28 per 100 stv, 11,52 per 100 stuks; aanvoer 180.000 stuks. Handel redelijk. LEIDEN Andijvie 25-50. Peulen 25- 96. Snijbonen 390-510. Stambonen 400-630. Postelein 80-125. Rabarber 32-61. Spinazie 52-84. Bloemkool 1x6 130-220. 8 st. 85-180. 10 st. 050-140, Sla 10-22. Peterselie 40-59. Radijs 44-50. Selderij 30-67. Bos uien 70. Paprika 125. St. 43-61. Goudmarkt Goud Onbew.: 36680 - 37380 vorige 36900 - 37600 Bew.: 34840 35050 - 39110 Zilver Onbew.: 913 - 1016 vorige 910 - 1013 Bew.: 860 - 1060 vorige 860 - 1060 vorige Fokker vestigt centrum reserve onderdelen in VS AMSTERDAM Fokker B.V. heeft een overeenkomst getekend met het Ameri kaanse berdrijf E-Systems Inc. in Dallas, Texas voor het opzetten en onderhouden van een centrum voor reser ve-onderdelen ten behoeve van de Foker f27 Friendship en de Fokker f28 Fellowship in de Verenigde Staten. Het contract is gisteren gete kend tijdens de 31ste Reading Air Show, Pennsylvania. Fok ker heeft hiermede een be langrijke stap gezet op de Amerikaanse vliegtuigen- markt. Het centrum zal bin nenkort worden geopend, on der de naam „Fokker Spare Parts Support U.S.A." en door E-Systems Inc. worden geleid. Een vaartuig voor de herinnering Toen de Engelsman Howard Carter in 1922 in de Vallei der Koningen in Egypte het graf ontdekte van de inmiddel wereldberoemd geworden fa rao Toetanchamon, trof hij op de sarcofaag van deze vorst de resten van een bosje bloemen aan. Hoewel het historisch niet is te bewijzen, zijn velen van mening dat dit boeketje daar is neergelegd door Anchsena- moen, de echtgenote van de jong gestorven heerser. De geschiedenis van deze vrouw, die al op zeer jonge leeftijd trouwde en haar man maar enkele jaren later ver loor, heeft Olaf J. de Landell al in 1957 geïnspireerd tot het boekje „Een vaartuig voor de herinnering", waarin hij hetj leven van Anchsenamoen uit de doeken doet. Dit werkje is onlangs in een gemoderniseer de herdruk verschenen. Wetenschappelijk is het werk absoluut niet te noemen en ook met historische werkelijk heid wordt af en toe (een beet je) de hand gelicht, wat echter niet betekent dat „Een vaar tuig voor de herinnering" ook eeil onleesbaar werk is. Inte gendeel, waarbij alleen nog moet worden opgemerkt dat ondanks de toch wel fraaie uitvoering, de prijs van 17,50 voor een boekje van welgeteld 138 pagina's op zijn minst „pit tig" mag worden genoemd. Olaf J. de Landell: Een vaar tuig voor de herinnering. Uitgeverij: De Kern, Bus- sum. Prijs: 17,50. ROME De weduwe van de vermaarde Italiaanse tenor en operazanger Beniamino Gigli, mevrouw Violante Costanza Gigli, is woensdag in een zie kenhuis te Rome op 90-jarige leeftijd overleden. Haar ver maarde man was gestorven in 1957. Mevrouw Gigli heeft de laatste jaren in armoede moeten slij ten. Het enige geld waar zij over beschikte was een pen sioen van 300 dollar per maand haar verstrekt door een Amerikaanse stichting. Het echtpaar Gigli heeft een nakomeling, een dochter Rina die destijds ook aan de opera verbonden is geweest. hoofdfondsan 287.00 86,20 64.00 Nedlloyd Gr. NMB Ogem Holding 166.30 111,20 85,20 39.50 18.00 170.50 109.70 156.00 111,20 112.80 90,00 overige aandelen Asd Rl|t. Ant. Brouw. Asselberg Aut.°lnd. Rt Ballast-N BAM Batenburg Beek. van Begemann Buhrm. Tett. Caland Hold ld 6 pet eert CSM CSM ert Gelder eert Geld. Tram Gle&sen 64,50 405.00 55.00 327,00 109,80 59.30 194,00 1275,00 55.00a 55.00a 131,00 130,20 10,90 21.30 275.00 1075.00 91.50 48.00 20,50b 187.50 126.00 1150,00 45.00 147,00 46,60 362.00 54.00 92.50 132,00 17.80 40,10 KNSM 8,1 PaP Krasnapolsky 137.00 158.00 34.50 181.00 165,00e 72.00 115.00 67,00 278,00e 147.00 202.10 202.00 189.60 189.00 65,50 21,20 275,00 1075.00 88.20 48,00 1150,00 45,50 154,00 46.80 350,00 54.50 133.00 17.50 39.50 30.00 71.50 71.50 137.00 150.00 35,10 Maxwell Pair. Metaverpa Haarden Naeff Sarakreek Schev. Expl. Schlumberger Schokbeton T*b"^lyp*bk. Vmf-Stork Vihamll Butt VRG Gem. Wegener Alg. Fondsenb. obligaties ii50 Ned 80 10.50 Id 74 10 50 id 80 9 75 id 74 9 50 id 76-2 8.78 id 75 8 75 ld 75-2 8 75 id 76-96 8 75 id 79-94 8.75 ld 79-89 8.50 id 75 8 50 id 75-2 8 50 id 78-93 8 50 id 78-89 8 50 id 79-89 8 25 ld 77-92 8 25 id 77-93 8.25 id 79-89 8 00 id 69 70-95 3 00 ic 1-96 8 00 id 76-91 8 00 id 77-97 8 00 id 77-87 8 00 id 78-88 7.75 id 71-96 7 75 id 73-98 7 75 id 77-97 7.75 id 77-92 7 50 id 69-94 7 50 id 71-96 7 50 ld 72-97 7 50 ld 78-93 7 50 id 78-88 7.50 id 78-88-2 7 50 id 71-81 7 20 id 72-97 7 00 id 66 1-91 7 00 id 66 II 7 00 id 69-94 6 75 ld 78-98 6 50 id 68 1-93 6 25 K) 67-92 6 00 id 67-92 5.75 ld 65 1-90 97,20 96.80 94,80 94.40 95.30 95.70 94.10 92.70 92.50 92.70 90.70 90,80 89.40 96.50 96,00 95.70 92,10 89.60 95.20 89.20 90,70 89,00 87,10 85,60 69.30 89.70 89.20 97.30 87,80 86,30 82,60 64.80 65.20 84.70 84.20 85.60 84,70 83.70 85,10 5 25 id 64 I-89 5.25 id 64 II 5 00 id 64-94 4 SO id 58-83 4 50 id 59-89 4 50 id 60 I-85 4 50 id 60 II 4 50 id 63-93 4 25 id 59-84 4 25 id 60-90 4 25 id 63 I 4 25 id 63 li 4 00 id 61-86 4 00 id 62-92 3 75 id 53-93 3 50 id st 47 3 50 id 53-83 3 25 id 48-98 3 25 ld 50-90 3 25 ld 54-94 3 25 ld 55-95 3 25 ld 55-85 3 00 ld Grb. 3 00 ld 37-81 3.00 ld Grb 46 11.00 BNG 74-81 11 00 ld 74-84 10.50 ld 1974 9.50 id 74-82 9 50 ld 74-99 9 50 ld 75-85 9.50 id 76-01 9 00 ld 75-00 8.75 ld 70-90 8.75 ld 70-95 8.75 ld 75-00 8 75 ld 77-02 8 60 ld 70-85 8 50 ld 70-95 8 50 ld 73-98 8 25 ld 70-85 8 25 ld 70-96 8 25 ld 76-01 8.00 ld 69-94 8.00 ld 71-96 6.00 ld 72-97 8.00 ld 73-79 8.00 ld 75-00 7 75 ld 72-81 7 60 ld 73-98 7.50 ld 72-97 7.25 ld 73-98 7 00 ld 661-91 7.00 Id 6G-II beurs van New York 167,00 111.40 86.50 koers 10-6 Ko^s 11-6 193.00 42.10 2040,00 31,00 39.80 10.50b 205.00 725.00a 61,50 27.70 130.00 52,00 108,00 249.80 89.00 320,00 298.00 47.50 191.00 42.00 2040.00 31.00 332,90 770,00 712,00 14.30 232.00 160.50 77.00 249.00 88.50 330.00a 320.00 298,00 46,90 275.20 49.00 105.50 62.40 1145,00 1140,00 70.50 52.00 120.00 935.00 248,00 118.10 142,50 55,00 77,50 32.30 16.20 98,50 135,50 124.00 175.00b 159.00 491,00 158.00 491,00 156.00b 90.40 83,00 79.40 82,40 81.30 78.50 79.00 90,30 80.30 79,40 76.60 93.60 69,60 72.70 81,20 97,50a 95.00 100,40 88,90 88.50 96.90 83.40 87,30 88.00 AFC Ind. Mil. Cham. Am. Brands Am. Motors Ctrv^ac Cons. Edison Du Pont Eastm. Kodak Gen. Electric Gen. Motors Goodyear 75 3/4 31 7/8 5 1/8 53 3/4 39 1/8a 61/2 22 1/4 24 3/4 12 3/4 -26 3/6 22 3/4 57 3/8 36 7/8 36 5/8 6 1/4 22 5/8 24 3/4 50 1/4 45 7/8 12 7/8 RCA Rep.Steel Royal Dutch S. Fa Saars R. Shell OU South. Pac. St. Brands Texaco Unilever U.S. Steel Unlroyal Un. Techn. Un. Brands Westing house Wootworth 29 3/8 71 5/8 77 3/8 22 3/8 21 3/4 66 3/4 55 7/8 18 1/2 3 7/8 13 1/Sa 42 5/6 22 5/8 25 3/4 25 3/4 27 3/4 28 7/8 71 1/4 80 1/2 22 3/4 21 7/8 86 1/2 58 1/4 16 1/4. 72 34 1/2 31 3/8 37 7/8 58 3/4 18 3/8 3 3/4 13 1/4 43 3/4 buitenlands geld (Prijs In guldens) Amerikaanse dollar Engelse pond Belgische fr. (100) Duitse mark (100) Hal. lire (10.000) Portugese asc. (100) Canadese dollar Frrnae fr. (100) Zwitserse fr. (100) Zweedse kroon (100) Noorse kroon (100) Deense kroon (100) Oostenr. ach (100) Spaanse pee. (100) Griekse drachme (100) Finse mark (100) JoeqosJ. dinar (100) lersu pond 48,00 41.75 1 36.75 15.61 54.75

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 17