deTijd Onroerend goed haalt Teekens onderuit HP Ohira, architect Japanse groei Sportwereld Waddeneilanden vragen hulp voor veerdienst Synoderaad bekijkt impasse commissie ambtsopleidingen ZWARTE DAGEN VOOR AUTOMOBILISTEN Blijf op 511,12 juli en op 1,2 en 3 augustus uit Frankrijk weg USÜfcRS BINNENLAND LEIDSE COURANT DONDERDAG 12 JUNI 1980 PAGIN DEN HAAG/LEIDEN - Tegenslagen in de bouwmarkt hebben superslager Teekens de das om gedaan. Sinds voor zijn beheermaatschappijen twee we* ken geleden surséance van betaling is aangevraagd is duidelijk geworden dat de projecten van Teekens hem een vermogen hebben gekost Onder die projecten is het ambitieuze Seinpost een complex van zeventig luxueuze ap partementen, die op 30 juni klaar zijn. Vijftien van die appartementen in prijzen variërend van vier tot zeven ton zijn verkocht en met een aantal belangstellenden lopen nog contacten. Sinds Pinksteren zijn er drie verkocht volgens projectontwikkelaar Van Wij nen in Dordrecht een ongekend succes in de huidige situatie. Van Wijnen en Teekens Beheer bezitten elk 50 procent van de aandelen in Seinpost BV, maar de toekomst van dit project loopt geen enkel gevaar door de tegenslag die Teekens ondervonden heeft Teekens toonde zich enkele weken ge* leden nog optimistisch over zijn kan sen. „Het gaat niet goed, maar voor alle projectontwikkelaars, makelaars en be leggers in bouwprojecten geldt hetzelf de. Geen enkele bank heeft er belang bij ons het mes op de keel te zetten". i ingezien. Teekens Is enkele jaren geleden in de hmeesters, een vijftal slagers onder lei- sector onroerend goed actief geworden, ding van Eimert Teekens, deed hem De geweldige groei van De Vleesc- naar andere activiteiten uitzien. Dit Vier onderdelen van Teekens-groep failliet AMSTERDAM De maatschap pijen van de Teekens-groep die zich bezig hielden met beheer van onroe rend goed, Teekens Beheer Maat schappij, Teekens Bouwpromotions en Consuplan, alle drie in Amster dam, en de delicatessenketen War- molts te Bussum, zijn gisteren door de Amsterdamse rechtbank failliet verklaard. Sinds 27 mei verkeerden deze maatschappijen in voorlopige surséance van betaling. Twee andere maatschappijen die tot de Teekens-groep behoren Dik ker en Thijs BV en Vleeswarenfa- briek H. Kips BV te Amsterdam zijn buiten het faillissement geble ven. De aan deze maatschappijen verleende voorlopige surséance van betaling blijft bestaan. Op 2 septem ber zullen schuldeisers beslissen over een definitief uitstel van betaling. Volgens de bewindvoerders vloeien uit de faillissements ver klaringen nauwelijks ontslagen voort, omdat het om beheersmaatschappiien gaat Voor Warmolts, een wijn-, delicates sen- en horecabedrijf, wordt een ko per gezocht. Onderhandelingen hier over verkeren in een vergevorderd stadium. Warmolts heeft vestingigen in Apeldoorn, Hilversum, Amster dam en Bussum. Indien de onder handelingen tot resultaat leiden is het volgens bewindvoerders niet on mogelijk dat het faillissement wordt opgeheven. Een andere tak van Teekens-groep, De Vleeschmeesters waarin Teekens voor 15 pet deelneemt, valt geheel buiten faillissementen en surséances, aldus bewindvoerders. jaar rekent de groep van Teekens, de gebroeders De Kroes, De Boer en Kruyer, op een omzet van een miljard gulden, en volgend jaar hoopt men een kwart van de totale Nederlandse markt in handen te hebben. En ook in het buitenland zijn de slagers al present. Naast zijn gewone slagerijen beheert de Teekensgroep ook Kipdelicatieks, die hun naam ontlenen aan de bekende le- verworstfabriek die Teekens korte tijd tot zijn eigendom kon rekenen en waarvan hij de naam bewaard heeft. Het was een eerste stap. De volgende activiteiten, hem ingegeven door durf, behoefte aan creativiteit, en mogelijk gemaakt door snel binnenstromende fi nanciën, gingen in de richting van de horeca-sector en het onroerend goed. Teekens verwierf de Dikker en Thijs- groep waarvan het Haagse „Gouden Hooft" en De Beukenhof in Oegstgeest de bekendste zijn. In Amsterdam kocht hij bijna duizend oude woningen met de bedoeling deze te splitsen en snel door te verkopen. Maar de bewoners namen dit niet en Teekens Bouwpro- motie bleef ermee zitten; de gok had verkeerd uitgepakt. Onduidelijk is nog in hoeverre Seinpost zijn vermogen heeft uitgehold. Bij de start van het project, vier jaar geleden, waren er voldoende gegadigden. Nu het op verkoop aankomt is de markt ingezakt HELSINKI Geert Bakker is vijfde geworden in de tweede wedstrijd voor het EK in de Solingklasse. BAD KREUZENBACH Jan Berteling, de voorzitter van de Nederlandse basketbalbond is gekozen tot voorzitter van de in ternationale kalendercommissie van de FIBA. AKEN Het openingsnummer van het CHIO in Aken, een springconcours, is gewonnen door de Fransman Michel Robert met het paard Horizon. LAUSSANNE Het IOC heeft besloten geen individuele in schrijvingen voor de Olympische Spelen van Moskou te aan vaarden tenzij deze zijn goedgekeurd door het nationale olym pische comité van de atleet. LA ROCHELLE Boudewijn Binkhort en Kees van de Berg hebbe de derde wedstrijd voor het EK in de Starklasse gewon nen. 3TSfUKtT De vertegenwoordigers van de eilanden in gesprek met de heer J. van der Doet (midden met papier in de hand), voorzitter van de kamercommissie. .Colijn en het einde van de coalitie" stijgi Dr. G. Puchlnger, Amsterdams historicus en schrijver van Interviews met tal van politici, prese ersneld teerde woensdag in Hotel des Indes In Den Haag het tweede deel van een trilogie over de kat ntwikk netsformaties. In dit 900 pagina's tellende boek behandelt Puchiner zeer gedetailleerd de g end. Dt schiedenis van het begin van de loopbaan van Colijn en het einde van de coalitie (de kabinetje af formaties van 1925-1929). De presentatie van Puchingers boek werd opgeluisterd door redevo hl alle: ringen van drie hoogleraren. Uiterst links op de foto de auteur, verder van links naar recl^rtdeso prof.dr. De Gaay Fortman, prof.dr. Brands en prof.dr. In 't Veld. UTRECHT De raad voor de bijzondere synode van de bis schoppen van Nederland zal op 23 en 24 juni in Rome bij eenkomen. Hij zal zich dan bezighouden met de uitwerking van de bijzondere synode in de Nederlandse kerkprovincie. Een van de agendapunten zal, zoals al eerder gemeld, zijn het vinden van een uitweg uit de impasse waarin de synodecommis sie voor de ambtsopleidingen verkeert De impasse is ontstaan doordat de centrale beleidscommissie van de theologische hoge scholen alleen met de commissie wilde meewerken als de bis schoppen voorlopig geen uitspraken zouden doen over de insti tuten. Mgr. Gijsen, die zich distantieert van de theologische ho geschool te Heerlen, kan deze garantie niet geven. De raad voor de bijzondere synode bestaat uit kardinaal Garro- ne, tot voor kort leider van de Vaticaanse congregatie voor de katholieke opvoeding, kardinaal Willebrands en mgr. J. Bluys- sen van Den Bosch. De raad heeft tot taak te waken over de uit voering van de besluiten van de bijzondere synode en bij ver schil van inzicht een oplossing voor te stellen. mil achtsl Van der Mei duiki "Sf op CHU-lijst DEN HAAG Twee windslieden uit het kabj Van Agt zijn op de definj ve verkiezingslijst vaq CHU fors geduikeld. Staatssecretaris Van der 1 die op de advieslijst als viel stond, werd naar de ties filaats verwezen. Minister B aerts van Blokland, die opj advieslijst nummer twee y zakte op de definitieve naar de vijfde plaats. Het I merlid Mateman daarentqf steeg van elf naar zes. De d nitieve lijst ziet er als volgt 1 1 Drs. G. van Leijenhorstj drs. H. Eversdijk, 3 drs. Deetman, 4 drs. C. van DijÜ jhr. P. Beelaerts van Bloklal 6 W. Mateman, 7 drs. G. ritse, 8 mevr. C. EvenhuisF mr. j. Gualthérie van Weea 10 j. Nijland, 11 drs. D. van «ARA Mei, 12 mr. G. van Muiden, Lam A. de Jonge, 14 J. Kiers. Lwe Het CHU-bestuur ziet in lijstverandereingen geen venjflR oordeling van het kabinet Va%^e Ag1- luams DEN HAAG De burge meesters en een aantal wet houders van Vlieland en Terschelling hebben giste ren een dringend beroep ge daan op de Tweede-Kamer commissie voor verkeer en waterstaat, minister Tuijn- man te bewegen tot financië le hulp aan rederij Doeksen. Deze rederij, een particulie re onderneming, die al 60 jaar de veerdiensten op Vlie land en Terschelling ver zorgt, verkeert in ernstige fi nanciële moeilijkheden. Als er niet spoedig geldelijke steun wordt geboden, zullen de toch al hoge tarieven sterk stijgen. Bovendien bestaat de kans, dat per 1 september het aantal dagelijkse bootdiensten wordt verminderd. Burge meester Visser van Vlieland zei, dat de Kamercommissie het verzoek van de beide ei landbesturen moest zien als een hartekreet. Hij sprak de vrees uit, dat het toerisme naar de eilanden ernstig zal te ruglopen als de tarieven op nieuw worden verhoogd of als de veerdiensten zouden wor den ingekrompen. Bovendien zouden ook de eilanders zelf ernstig de dupe worden van de dreigende maatregelen. (Van onze correspondent Jan Drummen) PARIJS - Op vrijdag 1 augustus 1975 beleef de Frankrijk de tot dusver grootste tragi-ko- medie van het vakantie-fenomeen van de consumptiemaatschappij: 600 km totale ver stopping op de verkeerswegen naar het zui den, waarbij bijna vijf miljoen liter benzine verspild werden, terwijl de „zenuw- toeval len" en flauwten niet meer te tellen waren. Door het samenvallen van het weekeinde en het begin van de maand dreigt het ver schijnsel zich dit jaar te herhalen en de Franse autoriteiten besteden 24 miljoen francs om het te voorkomen. De enige moge lijkheid, om opstoppingen die die van vijf jaren geleden evenaren of nog overschrij den, te voorkomen, is volstrekt vermijden om op 1, 2 en 3 augustus op weg te gaan. Hetzelfde - zij het in mindere mate - geldt voor zaterdag 5 juli, terwijl daarna weer be slist vermeden moet worden om vrijdag 11 en zaterdag 12 juli op weg te gaan. In verband met de „Quatorze Juillet", de natio nale feestdag, die op de maandag daarna valt, dreigt dit weekeinde even „erg" te worden als dat van 1 augustus. De autoriteiten hebbén aanzienlijke vorderin gen gemaakt in het regelen van het verkeer en verleden jaar werden als gevolg van verkeer sopstoppingen „maar" 835.000 uren verloren, tegen twee miljoen in 1975, hetgeen een bespa ring aan motorbrandstof van twee-en-een-half' miljoen liter betekende. De autoriteiten hebben op de eerste plaats rechtstreeks bij een aantal grote bedrijven erop aangedrongen een zekere mate van vakantie- spreiding toe te passen, iets wat ondanks alle pogingen tot dusver in Frankrijk praktisch on mogelijk gebleken was. Van de 6795 grote be drijven hebben 38 procent toegezegd niet op 31 juli te sluiten om de toevloed van vakantiegan gers in de eerste augustusdagen niet te vergro ten. Het „ontlastings- en omleidingsplan" dat de co denaam Bison Futé draagt, wordt andermaal toegepast. De minister van Verkeerswezen heeft besloten een eind te maken aan de nogal kinderachtige aankondigingen van de verkeer sinformaties over de radiostations en alle ener gie te concentreren op grotere concreetheid en stiptheid. Samengaand met deze informatie campagne worden in alle Franse gemeenten van enig belang tussen 15 juli en 3 augustus door middel van affiches raadgevingen en waarschuwingen aan het publiek verstrekt, ter wijl meer dan drieduizend grote borden langs de belangrijkste verbindingswegen de toeristen wijzen op de dagen en uren die men beter ver mijden kan. Voor een doeltreffender voorlich ting „op die weg" heeft het ministerie voor Verkeerswezen drie-en-een-half miljoen francs uitgetrokken. Een opinie-onderzoek heeft uitgewezen dat 40 procent van de Franse automobilisten daad wit kelijk rekening houden met de door „Bisf Futé" verstrekte verkeersinformaties. Maarï procent slaat alle raadgevingen en waarscH wingen in dè wind en gaat op stap ..op M meest gunstige ogenblik voor mijzelf". Het volg is dat verleden jaar 33 procent van tomobilisten in de vakantieperiode in verkft TH sopstoppingen vast kwamen te zitten en 67 p Uil cent heeft verklaard dat de lastigheid en k nuwachtigheid van de kinderen volgens he ygj hinderlijkste consequentie van de verkeer stoppingen zijn. Als al deze adviezen niet bijdragen tot een I breng lichting van de verkeersmoeilijkheden op Jioose „zwarte dagen", kan het verhogen van detteMd gelden van de autowegen misschien voor Afspr wat mindere drukte zorgen: vanaf 14 of 15 ju pan gaan de toltarieven gemiddeld met 8,5 pr< omhoog, die van de befaamde „Autorout Soleil" (Parijs-Middellandse Zee) zelfs met; procent. (Van onze redactie buitenland) DEN HAAG De vannacht overleden Japanse premier Ohira die in 1912 werd geboren als de zoon van een arme boer uit Toyohama op het Zuidjapanse eiland Shikohu, be hoorde al sinds de jaren vijftig tot de leidende politici van zijn land. Behalve minister van buitenlandse zaken, ver vulde hij ook een belangrijke rol als minister van handel en financiën. Ohira, die in de jaren dertig naast zijn studie aan de han delsuniversiteit van Tokio een actieve rol speelde in de christelijke sociale beweging, twijfelde lange tijd of hij een carrière in de handel dan wel in de ambtenarij zou volgen. Uiteindelijk koos hij voor het laatste. In 1952 werd Ohira in het parlement gekozen. Grote invloed verwierf hij als de rechterhand van premier Hayato Ikeda in de jaren vijf tig, de periode waarin de de Japanse economie een specta culaire groei doormaakte. Hij meende dat Japan een le venskrachtige, economisch sterke democratie moest opbou wen om het hoofd te kunnen bieden aan de Chinese Volksrepubliek. Daarom streefde hij naar samenwerking met de overigens kleine socialistische oppositie. Hier door isoleerde hij zich echter van zijn eigen Liberaal-de mocratische partij. Tegen het eind van de jaren zestig wist hij een politieke terugkeer te bewerkstelligen. Als minister van buitenlandse zaken streefde hij vanaf 1972 onder het kabinet Tanaka naar banden met de Chinese Volksrepu bliek. Ohira, die de bijnaam „otoh-chan" (pappa) had gekregen stond bekend als een goedlachs man en tegelijkertijd als een taai en flexibel politicus, die met veel geduld wist te manoevreren. In oktober 1979 schreef Ohira nieuwe verkiezingen uit om de positie van zijn eigen partij te versterken. De verkiezin gen liepen echter uit in een nederlaag. Bepaalde facties binnen zijn eigen partij hebben sindsdien niet nagelaten hem ten val proberen te brengen. Dat geschiedde eind vo rig maand. Ondanks de nederlaag in het parlement wei gerde Ohira af te treden en schreef hij voor eind deze maand nieuwe verkiezingen uit, daarbij grote verdeeldheid zaaiend in zijn eigen partij. Met zijn dood is die crisis in zijn sterk verdeelde partij daarom waarschijnlijk bezworen. De Europese kampioen schappen voetbal slaan ook in de weekbladen toe. Ruud Krol prijkt op de omslag van de Haagse Post en de ge broeders van de Kerkhof versieren de voorkant van de Tijd. Nieuwsnet wijdt de omslag aan de verloedering van een andere sport, de wa tersport. Jan Pronk is ook zo'n soort gemene deler. Zo wel Elsevier als Nieuwsnet door een gele band met de tekst: Arme landen maken Pronk rijk. Nieuwsnet door het neutrale: Jan Pronk, z'n carrière, idealen en vijan den. Het CPN-congres van het af gelopen weekend wordt breed uitgemeten^in de Haagse Post. Al leek het anders, er zijn wel degelijk tegenstellingen bin nen de partij meent het blad. De laatste der Ajaxieden, Ruud Krol, geeft in een zeer uitgebreid interview zijn visie op het Nederlands voetbal van vandaag de dag. Het gaat ach teruit zegt hij, doordat veel spelers naar het buitenland vertrekken en doordat er te weinig jong talent doorbreekt. Over het Nederlands elftal in Italië: „Het elftal moet goed klikken en dan zijn we vol gens mij een moeilijk te klop pen ploeg. Misschien dat het kwalitatief allemaal wat min der is dan de voorgaande ja ren, maar als ploeg zijn we in het geheel misschien sterker, dan kunnen we toch ver ko men". Moet steenkool de kern energie doen vergeten? vraagt de Haagse Post in een kriti sche beschouwing van de ko- lennota van het kabinet en concludeert: „Wie lang naar de kolennota kijkt, gaat zich hoe langer hoe meer verbazen over de rechtlijnigheid waar mee de regering streeft naar de inzet van de maximale hoe veelheid kolen. Ongeacht de problemen die zich daarbij voordoen, of de kansen voor de industrie die daardoor wor den gemist. De tijden van de kernenergie lijken weerge keerd en als de bevolking eens niet zou willen? Daarmee lijkt geen rekening gehouden. De zoete wraak van de voet baltraining Van de Kerkhof noemt de Tijd het spelen van de twee Eindhovense gebroe ders: de meest mobiele twee eenheid Van het Nederlandse voetbal, de succes-story van Mulo-jongens tot miljonair. „Kerkhof-moordenaar" wordt er al jaren geroepen van de tribune. Ze komen, buiten be schouwing latend ofdat terecht, is of niet, er in dit intervieuw stierlijk vervelend over en bo vendien nog over het paard getild ook. De Centrumpartij, „De gulden middenweg", met als voorman Hans Janmaat (42) die zo'n jaar geleden uit de KVP stapte krijgt flink wat aandacht. Een uitspraak van Janmaat over de buitenlandse werknemers: „Wij zeggen Ne derland zit vol er is woning nood, de financieel zwakkere groepen zijn de dupe, niet de mensen in Wassenaar. Hoe minder je hebt hoe meer je de dupe bent en wat doet de rege ring? Die haalt van waar dan ook ter wereld mensen die in nood verkeren naar ons land". En „de economie in West-Eu ropa draait niet goed en dus hoeven we geen beroep meer op buitenlandse werknemers te doen". Is de VUT het vrijwillig ver vroegd uittreden een wonder middel tegen werkloosheid? Nieuwsnet komt tot een ande re conclusie. De openvallende banen worden voor een aan zienlijk deel niet opgevuld. De watersport is aan het verloede ren zegt het blad, maar is er nog wel sprake van echte wa tersport? „Zolang de bezitters van pleziervaartuigen zelf geen optimaal gebruik maken van de plassen en rivieren is de behoefte voor uitbouw gro tendeels fictief en bovendien heeft deze vorm van recreatie zo'n kielzog van geld getrok ken, dat van actieve sport maar op zeer kleine schaal sprake is. Ook in Nieuwsnet de dood van een partij, de ARP. Een troost: ..De kans dat de ARP levend wordt begra ven blijft dus toch nog een beetje aanwezig". Jan Pronk is nog niet aan doem-denken toe zegt hij in een intervieuw. „Doem-denken gaat er vanuit dat het überhaupt niet moge lijk is om te overleven. We gaan met z'n allen naar de af grond. Zover ben ik nog niet. Ik geloof dat we in een over gangsperiode zitten". Ook Elsevier schrijft over Jan Pronk, zeer uitgebreid zelfs, wel minder aangenaam, in de geest van de druiven zijn zuur: „De met dollars geplaveide marsroute van Jan Pronk, van ontwikkelingshulpje in Joop den Uyls huishouding tot VN- boss in Genève, illustreert hoe oud rechts in het verlengde van nieuw links kan liggen". De verbannen dissident Sacha- rov, die ook op de voorpagina prijkt, in Elsevier: „Vooral een zo'n groot mogelijke boycot van de Olympische Spelen in Moskou is een vereiste. Iedere toeschouwer of atleet, die naar de Olympische Spelen komt steunt indirect het militaristi sche beleid van de Sovjet". De luchtvaarttarieven worden ook nog maar eens op de kor rel genomen. Er is een nieuw groepje onafhankelijke lucht vaartmaatschappijen opge staan dat, eindelijk, de hoge afspraakprijzen wil doorbre ken. In het belang van de con sument. Elsevier: „Het kan een stuk goedkoper, zelfs met de huidige fors gestegen brandstofprijzen". ingc De Laboürpartij in Engeland wier zit het niet mee. De klasse- tie strijd woedt als nooit tevoren inis en er staan drie miljoen wer- eld klozen te dringen. Vrij Neder- «n land: „Maar helaas is het niet 'nice de arbeidende klasse, achter Labours vaandel, die aan de winnende hand is, maar hel P|i naakte kapitalisme van Mar garet Thatcher". Een inter: jrj view met Henk van Maarse- 5 veen, hoogleraar staatsrecht, zijn vader was minister van. >jm 1947 tot 1951, over Van Agt „Het was echt geen gekke ke rel, het was een heel redelijk L^j progressieve hoogleraar, mar in de KVP wordt alle initiati) doodgedrukt en bovendien is die man in dit politieke sy; steem een machtsdenker ge- e» v' ilijvi mens die hij was. Nee, dat fat- VEI soen was geen schijn". Ed van 'sje Thijn zegt in Vrij Nederland lutc dat „we groeien naar een situ- len atie waar VVD en CDA lood ;eni om oud ijzer worden". Zomaar Ij <j ter zijde: „Van Mierlo koos e d met het pistool op de borst ekt voor de PVDA en Terlouw 'ooi kiest met het pistool op de >eta borst van de PVDA". „Schmelzer is benoemd tot commissaris van Skol. Ze en zochten zeker een christen in f'oo de strijd tegen het alcoholis me". „Sussend CDA: „De hos laagstbetaalden hoeven bang te zijn dat er iets aan hun positie verandert". i\)\

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 10