fransen pakken fors uit voor sDe Pelgrim van de Hoop' Botha beschuldigt Raad van Kerken Raadsman Menten valt ministers Van der Klaauw en De Ruiter aan Regering heeft weinig begrip voor vrije nieuwsvoorziening ERSTE PAUSBEZOEK SINDS 1804 adat acht op nitiatief an VS Geen olie-embargo tegen Zuid-Afrika £eidóe Commit Met het pistool op de borst Bestuur Ogem voordeel van de twijfel gegund VOORZITTER JOURNALISTENVERENIGING: NV holt Europees vakbondsbeleid uit Van Agt mag weer nr. 1 worden „Schone grond" blijft in Lekkerkerk iet y.—- VINE ENLAND/BUITENLAND LE1DSE COURANT ZATERDAG 31 MEI 1980 PAGINA 7 na'a Paus en president in een tot „zegekar" omgebouw- ,IJS Vanaf 1804, f pius VII die naar de e Dame kwam om er ileon keizer te kronen, geen paus meer in krijk geweest, maar aag, laat in de mid- komt zijn opvolger in ilanke helicopter aan- en over de Seine. Het ïl straalt in de zon, leet hoogst toepasse- ,Arc de Triomphe", en leeft Jean Paul II aan to. „De Pelgrim van de zoals een Parijse hem vanmorgen gedoopt. pastoraal bezoek, zo is de vier dagen durende visi- drukkelijk aangekondigd, met dit begin hebben de sen nog even met een grandeur uitgepakt. De vleit zich een uur te neer voor het Grand s aan de Champs d'Ely- De Garde Republicaine aangetreden, de kapel de pausmars nu eens he il tot het einde, en na de ;aanse muziek klinkt het lied van de revolutie, de lillaise. Er is uren op dit ilik gewacht en op de iftocht naar de Place de la jrde, de paus klein naast Statige president Giscard, op de witte wagen, een r tot van onsoortige afme- en bouw. de voet van de Obelisque, [Napoleon ooit uit Luxor meegevoerd, is een blauw podium opgetrokken en de schim van de keizer ziet toe, als de paus en zijn gast heer naar boven klimmen, twee figuren die haast verlo ren lijken in de grandioze ruimte van dit plein. Het heeft daar heel lang bijna leeg gele ken, ondanks de aanwezigheid van duizenden. De vlakte, door een menigte van drang hekken verdeeld in vakken, groot genoeg voor het medite ren van een dorpspastoor die ik er urenlang brevierend op en neer heb zien lopen. Maar nu is het vol. Auto's vol kardi nalen en bisschoppen zijn aan gevoerd, hun rood en paars geurig kleurend tegen het zwart van zovele agenten, bur gemeester Chirac is versche nen, die alle Parijzenaars heeft opgeroepen vanavond naar het stadhuis te komen, straks na het Te Deum in de Notre Dame en de mis op het plein daarvoor. Straks, want de kleine witte figuur op het blauwe podium, die nu met de eerste van zijn 25 voorgenomen toespraken begint, heeft nog een ontzag wekkend programma voor de boeg. Vanavond zal hij over de Seine varen naar de apostoli sche nuntiatuur, zijn logeera dres. En onderweg wacht hem een verrassing: 15.000 kinde ren verzameld op en om de Pont de Jena. Het pastoraal bezoek is begon nen. Er zijn 1.810 journalisten bijeen om het allemaal het be schrijven en in beeld te bren gen. Links van mij staat vier man sterk, de delegatie van de de stad luiden. Miljoenen vol- Japanse televisie. Daarachter gen het gebeuren op de beeld een Canadees, er zijn zes Pool- buis. De paus spreekt, bij het se collega's en pal voor ons Grand Palais valt de eerste re- heft nu een groep Kroaten publikeinse gardist flauw. De hun banier. Alle klokken van vlaggen van Frankrijk en het Vaticaan staan strak in de wind. Er is eindelijk weer een paus op Franse bodem. Een pelgrim bezoekt de oudste dochter van de kerk. Ze is vaak ongezeg lijk geweest, maar we zijn ook trouw aan de historie en onze roeping, zegt Giscard. Maar het belangrijkste woord in zijn rede is: Liberté. JAN ONSTENK aagse politie èetje slordig iet dossiers Bn HAAG Een Haag- j chauffeur heeft deze £ek, toen hij een vuil- •K.séntainer naar de gemeen- ^lijke stortplaats bracht, !"-en aantal politie-dossiers gevonden. Ze bevatten jj£?rocessen-verbaal en per soonsgegevens van men- n die in 1975 en 1976 m aren veroordeeld voor den onder invloed. De .an heeft de papieren Irerhandigd aan het ge- eenteraadslid voor D'66, .ievrouw Gelderblom. De ïagse politie betreurt het 'beuren en stelt een in- onderzoek in. LESTIJNS LFBESTUUR: [RO De Egyptische I sident Sadat heeft teren gezegd dat een uw Amerikaans ini- ief" nodig is om de in slop geraakte be- jekingen over Pales- s zelfbestuur weer op g te brengen. „Wij hten op een Ameri- ns initiatief", zei Sa- „dan zullen wij een luit nemen en dat openbaar maken". de vraag of de politieke si- ie in Israël de pogingen r nieuwe besprekingen be- mert, zei de Egyptische iident: „Ik zie niet in wat belemmeringen er zijn". Egyptische bladen sugge- den gisteren dat de Anme-, anse regering wacht met weer op gang brengen van besprekingen, totdat pre- Begin erin is geslaagd opvolger te vinden voor ifgetreden minister van de- iie Weizman. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De advocaat van Pieter Menten, mr. E. de Liagre BÖhl, beschuldigt de ministers De Ruiter (Justitie) en Van der Klaauw (Buitenlandse Zaken) er van de ver dediging van Menten opzettelijk te schaden door niet te voldoen aan zijn verzoek om Rusland gegevens betreffende de zaak-Menten te vra gen. Volgens mr. Böhl weigeren de ministers het verzoek om Russische dossiers aan de Sovjet-autoriteiten over te brengen om puur politieke redenen. Een dergelijk verzoek om rechtshulp aan Rusland zou in de huidige internationale situatie poli tiek te gevoelig zijn, aldus Mentens advocaat. Mr. Böhl noemde het een hoogst onfat soenlijke zaak dat om politieke redenen er een aantal belangrijke dossiers uit Rusland niet op tafel zouden kunnen worden gebracht. Hij meent, dat uit deze gegevens (processen-verbaal uit 1944) onomstotelijk moet bliiken of Menten bij massa-executies in Podhoro- ce aanwezig is geweest en daar een ak- tieve rol heeft gespeeld. Mentens raadsman eiste van de Rotter damse rechtbank dat deze nu zou gelas ten dat er twee deskundigen, een me dewerker van het Rijks Instituut voor en een tolk, naar Rusland zullen gaan om zich van de inhoud van de betrok ken processen-verbaal op de hoogte te stellen. Volgende week zal de Rotter damse rechtbank over het verzoek van Mentens verdediging berslissen. Wordt het ingewilligd dan zal het proces-Men- ten, dat volgende maand zou worden afgerond, zeker twee tot drie maanden worden verlengd. JOHANNESBURG De premier van Zuid-Afrika, Pieter Botha, heeft gisteren in een geharnaste rede voor 1500 studenten in Johannes burg de Zuidafrikaanse Raad van Kerken ervan be schuldigd buitenlandse fondsen te gebruiken om de onrust in het land te finan cieren. Botha sprak van drie miljoen dollar aan buitenlands geld dat in '78 gebruikt zou zijn voor steun aan een groot aantal „onruststokende" organisaties en projecten. Hij voegde eraan toe dat de regering vastbeslo ten is de orde in het land te handhaven. „Iedere ordever storing zal de regering beant woorden met alle middelen die zij ter beschikking heeft". Vol gens Botha verkeert Zuid-Af rika in een staat van „totale oorlog" omdat het internatio nale communisme het land als einddoel heeft gekozen. De zwarte staten aan onze noord grens zijn alleen maar tussen stations voor de Russische ex pansie, aldus de Zuidafrikaan se premier. Intussen lijkt aan de al zes we ken durende schoolboycot nog lang geen einde gekomen. Gis teren hebben zich ook drie middelbare scholen uit Soweto bij de boycot aangesloten. Waarnemers zijn bevreesd dat het conflict tussen autoriteiten en scholieren hierdoor nog zal verergeren. Op 16 juni is het precies vier jaar geleden dat in deze zwarte voorstad van Jo hannesburg meer dan 600 scholieren bij demonstraties om het leven kwamen. REGERING NEGEERT TWEEDE KAMER (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het Tweede-Kamerlid Jan Nico Scholten (CDA) is ernstig teleurgesteld dat de regering geen olie-em bargo tegen Zuid-Afrika wil instellen. Volgens Scholten kan dit tot „ernstige moeilijkheden" leiden, omdat de rege ring nu weigert een motie uit te voeren, die door een grote meerderheid in de Tweede Kamer (onder meer PvdA, CDA en D'66) is aangenomen. In deze motie sprak de Kamer zich wel uit voor een boycot, bij voorkeur in EEG-verband maar zo nodig ook alleen. Scholten wil de brief, waarin minister Van der Klaauw (Buiten landse Zaken) zijn standpunt ten aanzien van Zuid-Afrika uit eenzet, in de Kamer besproken hebben, maar meent dat aan de behandeling een schriftelijke behandeling vooraf moet gaan. Daarbij moeten naar zijn oordeel ook de juridische problemen van en boycot aan de orde komen. In de ministeriële brief ko men deze in het geheel niet ter sprake. Brand in restaurant Door nog onbekende oorzaak is gisteravond brand uitgebroken in „Het Witte Paard" een van Rotterdams vermaarde restaurants ,,op Zuid". Het rieten dak van het pand zorgde voor een enorme rookontwikkeling: voor de brandweer zat er niets anders op dan het hele dak te slopen. De ministers van buitenlandse zaken en landbouw van de EG zijn het gisteren eens geworden over een voorlopige op lossing voor het probleem rond de Britse bijdrage. Met de na druk op voorlopig, want de oplossing voor het eigenlijke pro bleem, een blijvende verlaging van de Britse EG-contributie, is twee jaar vooruitgeschoven. Toch is ook het nu bereikte akkoord van grote waarde, omdat het uitblijven van dit com promis het voortbestaan van de EG zeer ernstig zou hebben bedreigd. VlCE-PREMIER Wiegel noemde de prijs die Nederland voor het instandhouden van de EG moet betalen 600 mil joen gulden over twee jaar „fors". Terecht, want met het oog op de komende nieuwe bezuinigingen telt ieder miljoen meer of minder. Toch moet men niet uit het oog verliezen dat ons land nog altijd 1,5 miljard gulden meer aan de EG verdient dan betaalt. Wanneer Brussel ooit ernst gaat maken met een hervorming van de geldverslindende landbouwpoli tiek zal Nederland er jaarlijks nog wel meer dan die 300 mil joen gulden op achteruit gaan. Nu de crisis bezworen lijkt en het voortbestaan van EG voorlopig verzekerd, is het goed even terug te kijken op de rol die met name de Britse premier, mevrouw Thatcher, de afgelopen maanden heeft gespeeld. Op de eerste plaats kan haar verweten worden „politieke chantage" te hebben ge pleegd. Om de EG in stand te houden kon men uiteindelijk niet anders dan grotendeels met de Britse eisen instemmen. Veel kwalijker is echter dat de mevrouw Thatcher nota bene de leidster van de Conservatieve Partij, die Groot-Brit- tannië in 1972 binnen de Gemeenschap bracht bij de ver dediging van haar beleid heeft ingespeeld op de anti-Europe- se gevoelens onder het Britse volk. In een tijd waarin Euro pese solidariteit meer dan ooit vereist is, een hoogst bedenke lijke zaak. Zorgelijke ontwikkeling voor christen-democratie HeT CDA en het CNV zien de onderlinge kloof steeds gro ter worden, zo heeft CNV-voorzitter Harm van der Meulen deze week verklaard. Hij constateerde dit naar aanleiding van een gesprek, dat de toppen van CNV en CDA vorige week hebben gevoerd. De conclusies, die beide organisaties kennelijk hebben getrokken moet als juist worden gekwalifi ceerd. Het verschil in denken tussen beide organisaties wordt, ook naar buiten toe, steeds groter. Dat is voor de christen-democratie een zorgelijke ontwik keling. Er zijn en blijven natuurlijk altijd grote verschillen tussen een belangenorganisatie als het CNV en een politieke organisatie als het CDA, die geacht wordt met alle belangen rekening te houden. Dat zit hem in de aard van beide organi saties. Maar CDA en CNV behoren wel het fundament ge meen te hebben, de bron van waaruit zij beiden voor de sa menleving in de weer zijn. ZODRA moet worden geconstateerd dat het om een echt fundamenteel kloof gaat, dan moeten worden gesproken van een ernstige zaak. Bij alle zorg is het verheugend dat kenne lijk zowel CNV als CDA de ernst hiervan inzien en de voort gaande verwijdering willen proberen te stuiten. Dat blijkt uit de zeer zware, gemeenschappelijke commissie die beide orga nisaties in het leven willen roepen om de geschilpunten op één rij te zetten. De christen-democratische politiek is daar mee zeer gediend: de kloof moet overbrugd worden. ROTTERDAM Aandeelhouders van Ogem hebben gisteren na een vier uur durende vergadering in overgrote meerderheid het bestuur het voordeel van de twijfel gegund en daarmee het in 1979 door het bestuur gevoerde beleid en het door commissa rissen uitgeoefende toezicht hierop goedgekeurd. Dit gebeurde na een bij vlagen rumoerige zitting die door een groot aantal aandeelhouders werd bijgewoond. Cruciaal punt was het aangekondigde externe onderzoek naar het in de afgelopen jaren gevoerde beleid en het daarop gehou den toezicht. Prof. dr. P. Kuin heeft zich bereid verklaard dit onderzoek ter hand te nemen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen vermoedelijk nog voor het eind van 1980 worden gepubli ceerd. President-commissaris prof. mr. P. Sanders zei dat indien de uit komsten van het onderzoek belastend zouden zijn voor bestuur en/of commissarissen niet zal worden geaarzeld hieruit de ge paste consequenties te trekken. Deze openhartige mededeling was er mede de oorzaak van dat een voorstel de commissarissen geen décharge te verlenen geen schijn van kans kreeg. DEN HAAG „In rege ringskringen bestaat weinig begrip voor wat vrije, pluri forme nieuwsvoorziening ei genlijk inhoudt. Dit zei van ochtend Aad van Corten- bcrghe, de scheidende voor zitter van de Nederlandse Vereniging van Journalis ten, (NVJ). Op de bijeenkomst van de ver enigingsraad in Den Haag zei Van Cortenberghe dat de kern van een vrije, pluriforme nieuwsvoorziening toch is dat ook „onwelgevallige" feiten en meningen worden verspreid. De regering oefent echter al langere tijd pressie uit op de media door te trachten lastige nieuwsfeiten en hinderlijke commentaren in de onwelvoe glijke of zelfs staatsgevaarlijke hoek te drukken. De NVJ- voorzitter herinnerde aan de activiteiten vanuit de regering met betrekking tot een publi- katie van Piet Grijs in Vrii Nederland vorig jaar, de rel rond de uitzending door de NOS van „De dood van een prinses" en de toorn van voor al minister Wiegel over de uit zendingen van de NOS, de VARA en Radio Stad op 30 april. Dat er na al die verontwaardi ging en protesten nauwelijks iets meer rond die zaken is vernomen, is volgens de NVJ- voorzitter geen reden ze af te doen als stormen in een glas water. Er onstaat een verteke ning van het beeld van het journalistieke werk, aldus Van Cortenberghe, alsof journalis ten stelselmatig bezig zijn met het etaleren van onwelvallige feiten en meningen. Volgens hem beïnvloedt zo'n verte kend beeld heel direct, en in negatieve zin, de werkomstan digheden van de journalist. OENEVELT: [PENHAGEN Op het congres van Groenevelt zei dat de industriebond CNV I Europese metaalwerknemersbond zich in het werktijdverkortingsbeleid niet |B in Kopenhagen, heeft voorzitter houdt aan de afspraken zoals die in Euro- te Groenevelt van de industriebond pees verband met de vakbonden zijn ge- [V de beschuldigende vinger opgehe- maakt. Volgens Groenevelt gaat het CNV naar het CNV. akkoord met cao's waarin over die werk tijdverkorting niets is terug te vinden. Op die manier, zei Groenevelt, holt het CNV het gezamenlijk vastgestelde beleid uit. „Als deze vakcentrale daarmee doorgaat, zal dit gevolgen moeten hebben voor naar positie in de Europese vakorganisaties". CDA-LIMBURG: SITTARD Wanneer premier Van Agt zijn Volgens het gewest houdt het feit dat Van Agt vier jaar „vol maakt" besttt er voor het CDA- lijsttrekker wordt nog niet in dat het' huidige Limburg geen enkele aanleiding hem niet te kabinet inzet van de verkiezingen moet wor- handhaven als lijsttrekker. Dit zei gisteren de den. „Ook is het niet verantwoord om vooraf te voorzitter van het gewest Limburg van het kiezen voor een bepaalde partner of een andere CDA, drs. Plëumeekers. partner uit te sluiten", zei Pleumeekers. LEKKERKERK De tech nische werkgroep die zich bezig houdt met het verwij deren van gif uit de Lekker- kerkse bodem, heeft de po gingen gestaakt om „schone grond" die vrijkomt, aan de man te brengen. Aanvanke lijk zou 45.000 kubieke me ter naar het recreatieschap Rottemeren verhuizen, maar dat stelde er geen prijs op. De grond wordt nu in Lek kerkerk, buiten de „gifwijk" opgeslagen. De ongeveer 55.000 kubieke meter door het gif verontrei nigde grond en de duizenden vaten die men bij de afgraving denkt te vinden, gaan naar de afvalverwerking Rijnmond. De ontruiming van de wijk zal vanavond zijn voltooid. Maan dag zal in de wijk het water worden afgesloten. Doe dag moet ook het grote hek om de wijk klaar zijn. Verwacht wordt dat men half juni met het graven naar de vaten kan beginnen; een karwei dat ver moedelijk tot eind van dit jaar zal duren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 7