^Studenten Palenpad maken kans yop woonruimte in Oegstgeest Leidse organisaties tegen an Huisweg- ontruiming Vereniging Openbaar Onderwijs hekelt indrapport Schoolbegeleidingsdienst V Leiden viert W-jarig jubileum Bejaarde fietser en voetganger verongelukt Geslaagd feest in Pancraswijk RECTIFICATIE 31 mei '80 bestuursvorm van op te richten SBD valt verkeerd Gruppo Trutto Dramatico bewijst stijl met Sokk< Vier premières van Brïèr en Company :TAD/REGIO iLEIDSE COURANT ZATERDAG 31 MEI 1980 PAGINA 3 iuls.°Nl Hek. (2 WachlJ LEI! frerb 10S: >t c^nieid J2IDEN De studenten, die in /erband met de nieuwbouw van :t Academisch Ziekenhuis in count^iden (AZL) hun te slopen ba- Jazzirakken aan het Piet Paaltjenspad moeten verlaten, maken kans op irervangende woonruimte in de gemeente Oegstgeest. Tussen de Stichting Leidse Studentenhuis vesting (SLS) en de gemeente Oegstgeest is dezer dagen over eenstemming bereikt over de bouw van twintig nieuwe barak ken op een stuk land achter de rijksweg Amsterdam-Den Haag. De kosten voor dit project bedra gen circa drie miljoen gulden. Het wachten is nu alleen nog op de goedkeuring van het minsterie van Onderwijs en van Volkshuis vesting en Ruimtelijke Ordening. De SLS heeft al geruime tijd inte resse 'voor het terrein, dat nog net op Oegstgeest grondgebied ligt. Dit stuk grond is eigendom van de uni versiteit en oorspronkelijk bestemd voor de uitbreiding van de Hortus Botanicus. Het is zowel met de auto als per fiets te bereiken. Het te rea liseren barakkkendorp zou onder dak moeten bieden aan circa 200 studenten, wat het dubbele aantal is van de studenten, die momenteel nog in een soortgelijke situatie aan het 'Palenpad' verblijven. Met na druk is bij de onderhandelingen ge steld, dat het hier om „tijdelijke" huisvesting gaat. De gemeente spreekt in dit verband van een periode van vijf jaar, die men eventueel aan het eind van de rit zou willen overwegen te verlen gen. De SLS hoopt, in afwachting van de ministeriële goedkeuring in juni, dat de eerste serie studenten in het najaar naar hun nieuwe onder komen kan verhuizen. Voorlopig nog tracht de SLS op alle mogelijke manieren voor de Palenpadbewo- ners tijdelijk onderdak te realiseren in Leiden zelf. Dit omdat de sloop van de laatste barakken aan het Piet Paaltjenspad rond de zomer maanden definitief moet zijn in ver band met de voortgang van de nieuwbouw van het AZL. Een en ander heeft wel tot gevolg, dat er voor eerstejaarsstudenten op dit mo ment weinig kans is op een stich tingskamer. Pas wanneer de bouw van de 20 barakken in Oegstgeest klaar is kan dat een behoorlijke verlichting betekenen van de huidi ge woningnood onder studenten. Chl SIDEN Een groot aantal Leidse or- nisaties, zoals de PSP, de CPN, de a 10 idse Studentenbond, de KWJ en de sekiuiiderwijswinkel heeft zich in een zo- vorrn!pa^rnt^e »^an Huisweg-verklaring" iide jgeproken tegen verdere gedwongen ereid «ruimingen van gekraakte wonin- slechte, vochtige woonomgeving. De ge meente liet dan ook oogluikend dat deze woningen werden gekraakt en liet de mensen er meer dan een jaar inzitten. Nu blijkt dat deze woningen alsnog voor re novatiedoeleinden gebruikt moeten wor den zet de gemeente de huidige bewoners i. Dit naar aanleiding van de recente op straat. Zij kunnen nergens naartoe. Wij jitem.jtruiming van een aantal wisselwo- 3em©!p£en aan ^an Huisweg. ji^0Jatuurlijk is het renoveren van wonin- ie. 2if> zo belangrijk dat het op geen enkele 22*05 rze doorkruist mag worden, zelfs niet lorh,.fcr kraken. Wij zijn echter zeer veront- ardigd over de uitzetting uit de wissel- ningen op 22 mei. Een jaar geleden Ide niemand er wonen vanwege de willen bij de gemeente aandringen op het realiseren van opvang voor alle betrokke nen van de Van Huisweg en vragen uit stel van verdere ontruimingen totdat er ook voor hen een oplossing gevonden is", aldus de organisaties in de verklaring. „De situatie voor de duizenden woning zoekenden in Leiden is op dit moment uitzichtloos. Er zijn veel te weinig betaal bare woningen en de woningvoorraad zal in de toekomst weinig toenemen. De ge meente Leiden heeft geen beleid voor ur gent woningzoekenden en er is nog steeds geen resultaat geboekt in het ontwikkelen van een betere woonruimteverdeling. Wij vinden dat er zo snel mogelijk een daklo- zencentrum moet komen. De renovatie moet ongehinderd doorgang vinden. Er moet bekeken worden in hoeverre een plan voor bufferwoningen een tijdelijke oplossing kan bieden in noodgevallen. De gemeente moet alles doen om de woning nood te bestrijden door een effectieve aanpak van de leegstand en door het bou wen van goedkope woningen", aldus de opstellers van de Van Huis weg-verkla ring. Amu tjdeN Veertig jaar geleden, op 15 juli 1940 om precies zijn, werd de voetbalvereniging Leiden opgericht Een er tig jarig bestaan dat gisteren al tijdens een druk bezoch- receptie in de Leiden-kantine feestelijk werd herdacht. t ider de aanwezigen ook Leids wethouder van sportzaken, Ack Tesselaar (op de foto staande achter de microfoon) die t Leiden-bestuur feliciteerde met het veertigjarig jubi- im. Tesselaar gaf Leiden een ets van het Leidse stadhuis. Dusée, de voorzitter van de KNVB afdeling Leiden bood de rilerende vereniging twee vlaggen aan. Dusée verwachtte dat V Leiden, de grootste afdelingsclub van de Leidse afdeling, lgend seizoen de stap naar de KNVB wel zal maken. Leiden ste dit seizoen promotie op een haar na, de ploeg verloor de slissingswedstrijd tegen GWS met 3-0. op Riethoven schonk Leiden een beker voor het strafschop- mtoernooi dat volgende week wordt gehouden. Voorts krijgen Ie bestuursleden en oprichters van VV Leiden van Riethoven k nog een kaartje voor de eerstkomende Feijenoord - Ajax. et grootste cadeau kreeg het bestuur van de eigen jubileum- 'j£%mmissie. Die commissie bood het bestuur een offsetdrukma line aan. Vivax en Katwijk naar volgende bekerronde (Van onze waterpolomedewerkster) OEGSTGEEST Vivax en Katwijk blij ven in de race voor de beker. Vivax kwam een ronde verder via een 10-3 overwinning op de Haarlemse kringploeg NVA/HHC en de waterpoloërs van Katwijk versloe gen tegenstander Donk met 6-2. Tot in de tweede periode leek er geen vuiltje aan de lucht voor Vivax, tegen NVA werd regelmatig gescoord en de Haarlemse tegen aanval was van weinig betekenis. Bij de stand 7-1 echter maakte Vivax-speler Jaco van Winkel een slaande beweging naar zijn oppo nent. De scheidsrechter was gedecideerd: Van Winkel uit het water en een vervanger werd niet toegestaan. Dé kans voor NVA iets aan die 7-1 achterstand te doen. Maar zelfs met een constante meerderheid bleken de Haar lemmers niet in staat een vuist te maken. In tegendeel, Ruud Wormgoor scoorde in de derde periode nog twee keer voor Vivax. Uit eindelijk werd het 10-3 in het voordeel van de Oegstgeestenaren. Doelpuntenmakers Vivax: Ruud Wormgoor (4); Jack Frauenfelder (3); Jan Hendrik Plas- meyer (2); Marcel Rompes. In de stromende regen boekte Katwijk een 6-2 overwinning op een bepaald niet impone rend Donk. De loting voor de derde ronde vindt twee juni plaats. In die ronde, die op 19 en 20 juni wordt verspeeld, zullen ook de eerste klassers in actie komen. ADVERTENTIE RECTIFICATIE Wijzigingsplan bestemmingsplan de Kooi. Het ontwerp wijzigingsplan de Kooi-Kooipark en een bouwplan voor 16 woningen in dit park, liggen met ingang van 4 juni 1980 gedurende een maand voor een ieder ter inzage op kamer 213 van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72, in de renovatie- vinkei voor de Kooi, Javastraat 2 en In het dien stencentrum voor de Kooi, Driftstraat 49a. Gedurende deze termijn kunnen belanghebben den bezwaren indienen tegen het ontwerp-wijzi- gingsplan en het hier op gebaseerde bouwplan. In de verzameladvertentie van 30 mei 1980 in deze krant is abusievelijk 2 juni als aanvangsdatum voor de ter inzagelegging van deze plannen opge nomen. Leiden, 30 mei 1980. de loco-burgemeester van Leiden. LEIDEN Een 70-jarige in woner van Leiden is gister middag overleden na een on geval op de Vijf Meiweg. De man reed op zijn fiets in de richting van de Churchill- laan en stak de weg over zonder op het verkeer te let ten. Een 22-jarige automobilist uit Heemstede die achter de be jaarde fietser reed, kon hem niet meer ontwijken. Het slachtoffer bleek bij aankomst in het ziekenhuis aan zijn ver wondingen te zijn bezweken. Een 26-jarige inwoner van de gemeente Simpelveld is gistermiddag dodelijk ver ongelukt op de Hoogmadese- weg in Hoogmade. De man stond langs de kant van de weg met iemand te praten, waarna hij vrij plotse ling de weg overstak. Een au tomobilist kon de man niet meer ontwijken en sleurde hem mee over een afstand van 50 meter. Het slachtoffer was op slag dood. LEIDEN De wijken Pancras-Oost en Pancras-West vierden gisteravond feest ter gelegenheid van de ver jaardag van prinses Juliana, in feite een verlate vie ring van de troonswisseling van een maand geleden. Dat gegeven deed weinig af aan de feestvreugde. Het feest begon met een maaltijd op het feesterrein aan de Hoog landse Kerkgracht. Vele Pancrassers zaten aan aan het overvloedige banket. De kinderen uit Pancras kwamen na de maaltijd uitgebreid aan bod. Een tamboerkorps trok door de buurt, poppentheater Devilee gaf een voorstelling en verder werden er balonnen opgelaten, spijkers met kop pen geslagen, blikken gegooid, poppen gestoken en meer van dat soort ontspannende zaken. De oudere ieugd danste op de muziek van Disco Wilco. Voor de ouderen was er eveneens van alles te beleven, zoals touwtrekwedstrijden, home-trainerwedstrijden, de rommelmarkt en het rad van avontuur. De Old Black Horse Saloon Band zorgde voor een swingend einde van een geslaagd buurtfeest De maaltijd aan de Hooglandse Kerkgracht. Goud voor adjudant Valkenier NOORDWIJK De Noord- wijkse adjudant P. Valke nier heeft gisteren uit han den van burgemeester Bon- nike een koninklijke onder scheiding ontvangen - de gouden eremedaille verbon den aan de orde van Oranje Nassau - bij zijn afscheid van de gemeentepolitie in deze gemeente. Adjudant Valkenier is bijna 30 jaar in Noordwijk werkzaam geweest als rechercheur en chef van deze afdeling. 'Een gouden medaille op een gou den hart', zo oordeelde burge meester Bonnike tijdens de of ficiële bijeenkomst in de Noordwijkse Rank. Met in gang van vandaag zal inspec teur Spoelstra de plaats van de heer Valkenier overnemen als chef van de Noordwijkse re cherche. Commissie van Financiën De vergadering die plaatsvindt op dinsdag 3 juni a.s. om 19.00 uur in kamer 263, zoals aangekon digd in de gemeente-advertentie van 30 mei, is verplaatst naar kamer 204. Deelcommissie van Personeelszaken, Economi sche Aangelegenheden Bedrijven en Financiën Dinsdag 3 juni a.s. zal een gezamelijke vergade ring plaatsvinden in kamer 263 van het Stad huis om 21.00 uur. ,(Pc Agenda: overdracht openbaar slachthuis aan slacht huis Leiden b.v. Roem en Van der Berg derde in twee uur van Leiden LEIDEN De gebroeders De Graaf legden gisteravond be slag op de eerste plaats in de twee uur van Leiden. Het duo De Graaf bereikte met zijn radiografisch bestuurde race-wa gentjes een totaal van 199 ronden. Ronden die werden afge legd op het bochtige circuit dat was uitgezet in de Ton Men ken hal. De start van de twee uur van Leiden (een grand prix voor ra diografisch bestuurde automobieltjes) verliep overigens niet ge heel vlekkeloos. Nadat de wagens al zo'n tien minuten in de baan waren geweest, ontdekte de wedstrijdleiding dat de ronden die de bolides van het duo Wilson en Wilson aflegden niet wer den genoteerd. Daarom werd opnieuw gestart. De gebroeders Wilson bewezen dat die ingreep niet voor niets was geweest. Met een totaal van 196 ronden werden de Wilsons tweede. Van der Berg en Roem, een combinatie van de organiserende vereniging Model Racing Club Leiden, bleven knap overeind in dit sterke veld. Hun 185 ronden waren goed voor een derde plaats. Vierde werd het duo Visser/Cromberghe met 181 ronden De vijfde plaats was voor Groen en Van Helden met 178 ronden. Fred Meyers en John Marcellis van de Leidse vereniging rond den het circuit 137 maal en werden met deze prestatie achtste. er ILLEGOM/KATWIJK De nd ereniging voor Openbaar Onder- ijs (VOO) in de Bollenstreek gjeeft bezwaar aangetekend tegen et eindrapport van de stuurgroep choolbegeleiding van het Samen- d erkingsorgaan Bollenstreek- visOB). In net rapport wordt een le oorstel gedaan voor de organisa- estructuur van een Schoolbcgelei- l i ingsdienst in de Duin- en Bollen- k treek. De vereniging heeft haar i ezwaren kenbaar gemaakt aan He gemeenteraden van gemeenten ie bij het Samenwerkingsorgaan |ijn aangesloten. Zoals bekend vormen de gemeenteraden de schoolbesturen van openbare scho len. Al enige tijd bestaat er in de Duin en Bollenstreek duidelijk behoefte aan een schoolbegeleidingsdienst die aan openbaar en bijzonder onderwijs collectief en individueel onderwijsbe geleiding verschaft. Bij de oprichting van zo'n instantie ontstonden al vrij snel moeilijkheden toen bleek dat een aantal protestants-christelijke Katwijkse en Lissese scholen een ei gen onderwijsbegeleidingsdienst wil den oprichten. De Schoolbegelei dingsdienst van het SOB kwam op basis van het resterende aantal basis- scholieren. niet in aanmerking voor overheidssubsidie. Na een gesprek met staatssecretaris Hermens van Onderwijs besloot het SOB om toch maar verder te gaan met de oprich ting van een dienst en ondanks net te kleine aantal aangesloten leerlingen overheidssubsidie aan te vragen. Men verwachtte dat die subsidie er uitein- deliik toch wel zou komen. Kort geleden rondde de stuurgroep haar werkzaamheden af met een eindrapport met een opzet voor de bestuurssamenstelling van de op te bezwaren van de Vereniging voor O- penbaar Onderwijs richten zich tegen de samenstelling van het stichtings bestuur, het werkplan en de benoe ming van personeel. De VOO wil voor elke onderwijsvorm een gelijk waardige vertegenwoordiging in het bestuur van de Schoolbegeleidings dienst. „De stuurgroep heeft juist gekozen voor een evenredige vertegenwoor diging naar leerlingenaantal en dit betekent dat er in het 18 leden tellen de bestuur, slechts drie vertegen woordigers van het openbaar onder wijs zullen zijn", zo schrijft de VOO aan de gemeenteraden in de Duin- en Bollenstreek. Verder is de VOO het niet eens met de voorgestelde proce dures voor de benoeming van perso neel en het opstellen van werkplan nen. In de brief-op-poten noemt de VOO de statuten 'een tijdbom' onder de Schoolbegeleidingsdienst zelf. „Er zal door die statuten niet één dienst ontstaan, maar vier kleine richtings diensten die de verzuiling in ons on derwijssysteem accentueren", aldus een 'van diepe zorg vervulde' Vere niging voor Openbaar Onderwijs. LEIDEN Amateurtoneelgroepen die daartoe dr een heid hebben, dienen toneelwegen te bewandelen d: iet door het professionele toneel zijn gebaand. Met Ife* tu- den ten gezelschappen en semi-universitair toneel zo .die richting moeten kiezen. Gruppo Trutto Dramatico heeft dat tot nu toe gedaan en dat is prijzenswaardig. Ook „Sokkels", gisteravond in het LAK, gemaakt ter gelegenheid van het lustrum van de Leidse Universiteit, valt weer buiten het geijkte kader. G.T.D. zet met „Sokkels" een eigen traditie voort van beeldend theater, mime theater, minimaal thea ter, theater op improvisatie-basis, of hoe je het ook maar wilt noemen. In „Sokkels" wordt nauwelijks gesproken. Het stuk is op gebouwd uit een grote reeks beelden, die in hun totaliteit mis schien wel zin geven, misschien ook niet. Na een gefixeerd be gin wordt er in „Sokkels" veel bewogen, waarbij regelmatig her haling van bewegingen optreedt. Ook spel met voorwerpen is een belangrijk onderdeel. Het begin van „Sokkels" belooft het meest. Achter het speel- doek staan zes mini-tentoonstellinkjes. Voor het speeldoek staan op zes sokkels, achter zes maskers, zes figuren die vermoedelijk de makers van de tentoonstellinkjes zijn. Tekst op band lijkt dit vermoeden te bevestigen. Vervolgens komen de figuren van hun sokkels, vergroten hun marionet-achtige bewegingen, ont doen zich van hun bovenkleding en van witte pleister op hun gezicht, dat vrij is gekomen nadat de zes vanachter de zes mas kers zijn gekomen. Nadat de zes figuren zich van hun keurslijven hebben ontdaan, komen ze in een tevreden staat en kunnen ze dingen die uit kof fers komen gaan exploreren. Die fase vind ik veel minder boeiend, ook al omdat ik koffers, voorwerpen die daaruit komen en spel met die voorwerpen zoveel vaker heb gezien. „Sokkels" schijnt gebaseerd te zijn op Harry Mulisch' Archibald Strohalm. Ik ken het boek niet en kan dus geen vergelijking trekken. Met „Sokkels" heeft G.T.D. misschien niet de succesvolste voorstel ling gemaakt, een consequente lijn, voortvloeiend uit vorige pro ducties, heeft de groep wel gevolgd. Een eigen stijl, dat is al heel wat. PAUL VAN DER PLANK LEIDEN Marjolein Briër is ook vanavond en morgen avond weer aanwezig in de Schouwburg met dansers uit haar eigen school. Welk een belang men daaraan hecht bleek gisteravond uit het feit dat loco-burgemeester Waal en enkele gasten uit de D.D.R. aanwezig waren, en dat Schouwburgdirecteur Van Dam in avondkostuum rondliep. Het programma van Briër en haar Company bestond uit bijna louter premières; slechts het ballet „Catch It" en de laatste van The Gospels waren oude stukken. De overige drie-en-een-half waren geheel nieuw. Een vol programma, dat met veel vaart werd afgewerkt, en dat riet niet overla den was. Novecento was een ballet in negen delen op muziek van Ennio Morricone. Vooral in dit ballet zag men hoe Briër bij het maken van nieuwe choreografieën door de muziek geïnspireerd wordt. Bij elk gedeelte staat in het programmablad een begeleidend, toelichtend stukje. In de balletten kon men Briërs uitspraken in derdaad terugzien echter zonder dat men gedwongen werd ze te aanvaarden. Te sterke nadruk op de eigen interpretatie van Briër was afwezig in de choreografie, zodat het een ieder vrij stond de stukken geheel persoonlijk te interpreteren. De totale Company bestond uit dertien mensen, Briër inbegre pen. Vaak was de voltallige groep of een groot gedeelte ervan op het toneel. Het werd echter nooit rommelig, behalve op het mo ment dat er geïmproviseerd werd in het derde gedeelte van het ballet Touch. Voor het overige was de choreografie goed uitge kiend en uitgebalanceerd en ontstonden er evenwichtige toneel beelden. De dansers waren gevorderde leerlingen uit de dansschool van Briër. Een enkele maal zag men een misstap, balans- of timing- fouten. De inzet en concentratie van de dansers wogen daar ech ter tegen op; qua persoonlijkheid viel vooral Suzette van de Ca- pellen op. In het sobere decor zorgden Briër en haar Company voor een onderhoudende avond. JACQUELINE MAHIEU

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 3