WimT.Schippers,van plan internationaal door te stoten, opent Holland Festival met „Elly, of het beroemde stuk" Verborgen (Amerikaanse) camera in Banana Split TERUGBLIK Bezoek Paus aan Frankrijk op radio en tv Twee kandidaten voorzitter schap VPRO TELEVISIE VANAVOND RADIO VANDjr TELEVISIE ZONDAG TELEVISIE MAANDAG RADIO MORGEN RADIO MAANDAG RADIO/TELEVISIE LEIDSE COURANT ZATERDAG 31 MEI 1980 PA|0 AMSTERDAM Directeur Frans de Ruiter komt er eerlijk voor uit: hij heeft zich dit jaar voor de ope ning van het Holland Festival met huid en haar overgeleverd aan Wim T. Schippers en diens producer Gied Jaspars, de mannen van ettelijke roemruchte VPRO-uitzendingen, on der meer rond personages als Fred Haché, Barend Servet en Sjef van Oekel. Het was bekend dat de fanta sie van het illustere duo grenzen noch belemmeringen kende, en dat een avondje, uniek want eenmalig, dus onbetaalbaar zou worden. Van daar dat dadelijk de VPRO erbij werd gehaald en dat van die nood een deugd werd gemaakt: er is nu op zondag 1 juni een avondvullende uit zending van de VPRO-televisie, waarin wordt opgenomen de ope ning van het Holland Festival in het Amsterdamse theater Carré. Televi sie- en zaalproduktie dekken elkaar echter slechts gedeeltelijk. Wie alles zou willen zien en horen maar wie zou zo begerig zijn? moet wor den aangeraden met een draagbaar televisietoestel naar het theater te gaan. Zoals van Schippers mag worden ver wacht, is er geen eigenlijke handeling, maar natuurlijk wel een gang van za ken. Er is zelfs een compleet uitge werkt script van wat muziektheater kan worden genoemd, maar Schippers, auteur, componist en uitvoerder van veel, zo niet alles, zal tot het laatste ogenblik blijven veranderen en nog tij dens de uitvoering speelruimte voor zich blijven opeisen. De toekomstige kijker-luisteraar kan dus alleen onder strikt voorbehoud enige hand- en gee- streiking worden verleend. Aangenomen mag wel worden, dat de televisiekijkers getuige zullen zijn van een fikse echtelijke ruzie. Mevrouw en meneer Ballen kunnen er het niet over eens worden, of zij de première zullen bijwonen van „Elly, of het beroemde stuk". Zij wisten vrijkaartjes te be machtigen, maar hebben geen hoge hoed op van de werken van de betrok ken Schippers. Tenslotte komen de vrijkaartjes dan toch terecht bij het echtpaar Schaambergen, de buren. Die Wim T. Schippers opent het Holland Festival zien het eigenlijk ook niet zo zitten, maar besluiten uit beleefdheid toch maar te gaan. Zaalbezoekers en televisiekijkers zullen daarna waarschijnlijk gezamenlijk ge tuige kunnen zijn van het toneelstuk, waarvan de eerste scènes zich afspelen in een abstract decor, van tegels, bollen en cylinders, en vervolgens in een bos landschap. Elly, een meisje van twintig jaar, breekt zich het hoofd over de zin van het leven en wordt daarin bijge staan door een danseres en vier helden tenoren. Omdat de buffetten functio neel moeten worden benut, is er op een zeker ogenblik voor de zaalbezoekers een pauze. Maar die krijgt voor de tele visiekijkers een heel andere functie. Zij zullen deelgenoot worden gemaakt van een forse ruzie om een simpel kopje koffie. Terug in de zaal duikt in het ouderlijk huis van Elly een merkwaardig kwar tet, bestaande uit de aanstaande ouders van het meisje, een oude blinde man, en een pianostemmer zich over de ne telige vraag, of het wel zin heeft Elly te verwekken. Een droomscène in de ruï nes van een kasteel, gepaard gaande met licht- en geluidseffecten, zorgt on der medewerking van een groot koor voor een verrassende slotwending. De televisie-uitzending krijgt daarna een eigen naspel, zoals deze een eigen voorspel heeft gehad. Het echtpaar Schaambergen heeft er in verloop van het tweede deel van het drama meer dan genoeg van gekregen. Het verliet de zaal en ging naar huis. Thuis aange komen blijkt het tien jaar later te zijn geworden. „Elly" werd intussen een beroemd, klassiek drama, en weer gaan de echtelieden vechten over de vraag of het wel de moeite waard zou zijn, daarnaar te gaan kijken. In dit losse, vrijblijvende theatrale ka der manifesteren zich elementen van muziek en ballet. De gang van zaken wordt geregeld verstoord door Jacques Plafond and his Plafonnières. Zelf be kent Schippers dat hij ervan houdt op de piano te beuken, en heel hard op de trompet te spelen. Hij zegt dat hij heel mooi kan zingen en prachtige teksten kan schrijven, maar hij vindt het geen artistieke prestatie als iemand vastge stelde kunstregels volgt. „Mensen hou den van vakmanschap omdat ze van houvast houden. Wat ik doe, is dat hou vast losmaken". U bent dus gewaar schuwd, ook voor de muziek en de lied jes die in het beroemde stuk een plaats hebben gevonden en die, met het oog op de internationale doorbraak van de auteur, al bij voorbaat in het Engels zijn vastgesteld op een CBS-grammo- foonplaat „Hark", die gepresenteerd zal worden als een mengeling van pop, jazz en koormuziek. De titelrol in het stuk wordt gespeeld door de 23-jarige actrice Guikje Roet hof, die het werk van Schippers in het programmablad zonder blikken of blo zen, maar direkt uiterst belangrijk noemt. Producer Gied Jaspars doet er nog een schepje bovenop. „De voorstel ling is opgezet als een cultuurevene ment rond Wim's approach van de din gen", zegt hij. En hij voegt eraan toe: „Wim is een uitzonderlijk begaafde woordkunstenaar, een kunstenaar van wereldformaat." U moet het zondag (om 20.40 uur via Ned. II) allemaal maar eens bekijken en beluisteren. JOHN KASANDER HILVERSUM De KRO zal op radio en televisie aan dacht besteden aan het be zoek, dat Paus Johannes Paulus II van 30 mei tot en met 2 juni aan Frankrijk brengt. Vanavond brengt de KRO op Nederland I van 23.05 tot 23.35 uur een samenvatting op het scherm van de eucharistievie ringen in de Notre Dame en de basiliek in Saint Denis en morgen zal op Ned I van 10.15 uur tot 12.30 uur een recht streekse reportage worden uit gezonden van de eucharistie viering, die de paus op „Le Bourget" opdraagt. Op maan dag 2 juni komt op Nederland II van 23.10 uur tot 23.45 uur de samenvatting van het be zoek van de paus aan het UNESCO-centrum en van de eucharistieviering in de basi liek van Lisieux. Tot slot zal Brandpunt op 3 juni op Neder land II van 21.30 tot 22.05 uur een reportage uitzenden over het gehele bezoek van de paus aan Frankrijk. De KRO-radio besteedt aan dacht aan de pauselijke reis in de actualiteitenrubriek „Echo" op 1 juni en in „Kruispunt" op 3 juni. HILVERSUM Voor het voorzitterschap van de VPRO, waarvoor mr. T. Laus onlangs heeft bedankt, zijn er van de vijf kandida ten twee overgebleven: mr. Michel Jager en Hayo de Boer. Beide kandidaten heb ben al bestuurservaring bij chel Jager is al zes jaar lid van de ledenraad van de VPRO, waarvan hij van 1974 tot 1977 het voorzitterschap heeft bekleed. De voorkeur van de verkie zingscommissie en van het be stuur van de VPRO gaat uit naar de 35-jarige Michel Jager. Hij is stafmedewerker externe veiligheid van het Directoraat- Generaal voor de milieuhygië ne en wethouder van Heem stede. De ledenraad van de VPRO, die op 7 juni in Am sterdam bijeenkomt, zal even wel de nieuwe voorzitter moe ten aanwijzen. De Candid Camera (verbor gen camera) is in de loop van de Nederlandse televi siegeschiedenis in zeer be scheiden mate te zien ge weest. Een aantal jaren gele den maakte de TROS een se rie korte programma's rond de verborgen camera; in Amerika maakt Alan Funt al ruim 35 jaar met zijn Can did Camera Group met grote regelmaat programma's in dit genre. Een aantal van de honder den door Funt gemaakte verborgen camera-situaties is het afgelopen seizoen te zien geweest in Ivo Niehe's programma „Dubbelspel"; buiten het kader van Dub belspel gaat de TROS met ingang van vanavond zes programma's uitzenden die gebaseerd zijn op werk van Alan Funt. Ralph Inbar en Ed van Kan presenteren per uitzending vijf of zes verbor gen camera-situaties, waar van sommige nog in zwart- /wit. Het eerste programma, dat van vanavond, bevat on der meer een scène met de legendfarische Buster Kea- ton; in deze uitzending is ook een korte impressie van New York opgenomen. Zat. Ned. I. 19.25 uur. De Vijf Aflevering 8 van „De vijf" is getiteld De vijf en de spook trein. Hierin gaan de vijf op onderzoek uit naar een trein die in het donker uit een enge tunnel komt. Als het echt eng wordt, is Anne toch wel blij wanneer er iemand komt. Zat. Ned. 1.18.59 uur. Naar Rome Vlak voor het vertrek naar de Europese kampioenschappen in Rome biedt een gezelschap Nederlandse en buitenlandse artiesten onder aanvoering van André van Duin het Oranje-team een feestelijk programma. Tijdens een fees tje in Zeist waren onder ande ren aanwezig de spelers van Oranje, gitarist Francis Goya, LUV', Lenny Kuhr en de band Oh Sixteen Oh Seven. Zat. Ned. I, 19.50 uur. HILVERSUM 1 NEDERLAND 1 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.05 Défilé Soestdijk 18.40 Paspoort 18.50 Emilie 18.55 Journaal TROS 18.59 De Vijf. 19.25 Banana Split 19.50 We gaan naar Rome 20.40 Charlie's Angels NEDERLAND2 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.55 Journaal VARA 18.59 J.J. de Bom v/h kindervriend 19.25 Dick Turpin VARA 20.27 George en Mildred 20.52 Albert speelt toneel 21.45 Achter het nieuws 22.15 Cleo Laine show 23.05 Voetbal '80 DUITSLAND 1 (Reg. progr.: NDR: 19.00 Aktual. 19.15 Amus.progr. 19.58 Progr.overz. WDR: 19.00 Inform, progr. 19.22 Kommlssarlat 9, tv-serie.) 20.00 Journ. 20.15 Spelprogr. 21.45 Lotto- -trekking. Aansl.: Journ. Daarna: Me ditatie. 22.05 Cabaretprogr. 22.50 Die schwarze Tulipe (la tulipe noire), speelfilm. 0.40 Journ. DUITSLAND 2 18.00 Das Haus am Eaton Place, tv-serle. 19.00 Journ. 19.30 Jonge- renmag. 20.15 Fantomas, tv-serie. 21.45 Journ. 21.50 Sport. 23.05 Der Kommissar, tv-serie. 0.05 Journ. DUITSLAND WDR 3 18.00 Cursus Engels. 18.30 Aktueel nws. 19.00 Fazit. 19.15 Sport. 19.55 Journal 3. 20.00 Journ. 20.15 Filmrep. 21.45 Tv-spel. 23.15 Filmrep. BELGIE NEDERLANDS 18.00 Tekenfilmserie. 18.05 Jeugd film. 19.00 Vrijetijsmag. 19.30 Lotto- -trekklng, Meded. en Morgen. 19.45 Journ. 20.10 Kolderbrigade, tv-serie. 20.45 Aktueel mag. 21.30 Muziek- wedstrijd. (Met Journ.). BELGIE FRANS 18.30 Popmuziekprogr. 19.10 Reg. progr. 19.25 Lotto-uitslagen. 19.29 Weerber. 19.30 Journ. 19.55 Radio-T- V-tentoonstelling te Luik. 20.05 Le jardin extraordinaire: doe. dieren- progr. 20.35 Ceux de Cordura (They came to Caordura), speelfilm. (1959). 22.30 Risquons tout: spelprogr. 23.25 Angels Charlie's Angels worden in af levering 33 gezet op een moordzaak op twee call-girls. De Angels worden geacht op te kunnen treden als publieke vrouwen, maar die opgave blijkt te groot. Zat. Ned. I. 20.40 uur. Derrick Hoofdinspecteur Derrick raakt betrokken bij een geval van ontvoering. De ontvoerders ei sen een bedrag van een mil joen, maar als dat geld is be- Cleo Laine ontvangt in haar .show verscheidene arties ten. taald, komt de ontvoerde toch niet terug. Zat. Ned. I, 21.55 uur. Jan de Bom Het wekelijkse programma Jan de Bom v/h de Kinder vriend, behandelt weer een aantal brieven van kijkende kinderen. Deze keer gaat het over „wereldleed". Zat. Ned. II. 18.59 uur. George en Mildred In de aflevering van George en Mildred, getiteld „George op een duivenplatje?" speelt zich bij de Ropers een drama af: Mildred heeft de goudvis van George per ongeluk door gespeld. Mildred denkt dit goed te kunnen maken door .George duiven te laten hou den. Zat. Ned. II, 20.27 uur. Albert „Albert speelt toneel", tv-spel naar een kort verhaal van Stan Barstow, geeft een episo de weer uit het leven van Al- bert, die weinig bevrediging vindt in zijn baan, maar denkt op te kunnen bloeien als hij gaat spelen bij een amateurge zelschap. Maar dat gebeurt niet zonder meer. Zat. Ned. II, 20.52 uur. Cleo Laine In haar Show ontvangt Cleo Laine een aantal artiesten: komponist Henry Mancini, violist Stephane Grappelli, gi tarist John Williams, drummer Charlie Watts en Kènny Cla- Zat Ned. II. 22.15 uur. Ja natuurlijk In de laatste aflevering in dit seizoen van „Ja, natuurlijk", neemt presentator Kick Stok- huyzen afscheid, omdat hij in het nieuwe seizoen een kunst programma gaat presenteren. Zoals gebruikelijk worden in deze laatste uitzending drie natuurliefhebbers aan het woord gelaten. Zond. Ned. I, 20.15 uur. Hoge Noorden Mei van het vorig jaar bezoch ten prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven Cana da. Zij gingen op zoek naar de laatste nog traditioneel leven de Eskimo-families. Zond. Ned. I, 21.50 uur. HF-Magazine Holland Festival Magazine be steedt ondr meer aandacht aan het Haags Kinderfestival, het jeugdtheater Grips uit West- Berlijn, de opera Thijl van Jan van Gilse en de openings avond in Carré. Zond. Ned. II, 17.30 uur. Gouden Lier De finale van het Nationale Concours Zondagsdichters, wordt gepresenteerd door Koos Postema. Veel bekende en onbekende poëzieliefheb bers werken aan dit program ma mee. Zond. Ned. II, 18.35 uur. NEDERLAND 1 NOS IKON 17.00 Dovendienst 17.30 Wilde Ganzen NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 19.00 Journaal NCRV 19.05 Wollie's wereld 19.10 U zij de glorie 20.15 Ja, natuurlijk 21.50 Mensen van het Hoge Noorden, filmserie 22.20 Lage zon, lange schaduwen NEDERLAND2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 15.30 Journaal KRO 15.35 Kun je nog zingen. Liedjes programma 16.00 Natuur in eigen land 16.35 KRO Roxene. Popprogramma NOS 17.30 Holland Festival Magazine 18.00 Studio Sport 1 18.30 Emilie i 18.35 De strijd om de gouden lier 19.30 Studio Sport 2 HUM.VERBOND 20.30 Vijf minuten bedenktijd VPRO 20.40 De dans der vierkanten, tv-spel NEDERLAND 1 NOS-NOT 10.00-10.30 Schooltelevisie 11.30-12.00 Schooltelevisie NOS 13.00 Nieuws voor.doven en slechthorenden NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden lementalr overz. 11.00 Showprogr. 12.00 Inform, progr. 12.30 Persoverz. 12.40 Reportages. 16.10 Journ. 16.15 Progr. voor ouderen. 17.00 Kinder- progr. 17.50 Journ. (Reg. progr.. NDR: 9.30 Kleuterprogr. WDR: 8.05-11.55 Schooltv. (9.30 kleuter progr.).). DUITSLAND 2 16.00 Tv-cursus mathematika. 16.30 Inform, serie. 17.00 Journ. 17.10 Las sie, tv-serie. 17.40 Gevar. progr. DUITSLAND WDR 3 7.55 Gym. 8.05-11.55 Schooltv. (9.30 Kleuterprogr.). IN die bij de NCRV lopende Franse familieserie heerst weer een heel andere sfeer dan in andere buitenlanders. Vriendelijke genoegens ten plattelande, soms sterk herin nerend aan beroemde Franse schilderijen. Het was de tijd van de eerste wereldoorlog en hoe naïef eigenlijk zag men toen nog allerlei gevaren on der het oog. Allemaal arca disch en idyllisch en wat mij betreft een genoegen om naar te kijken. Maar om half acht zat ik bij de VARA toch al weer onder het strenge gehoor van de ombudsman. Velen in den lande moeten wel beven als hii op de buis verschijnt. Vooral medici die zweren bij orthodoxe geneeswijzen en oostindisch doof blijven voor alternatieve methoden zoals de enzymtherapie. Zo is er rond de Vasolastine nog altijd een prestigestrijd gaande met de patient als lijdend voorwerp. Met al die positieve reacties, alweer 6.000, groeit de Frits Bom elke keer weer iets meer als aanklagend figuur. Zo te zien gedreven door eerlijke verontwaardiging. Ook zijn er alweer klachten over reisbu reaus, terwijl het seizoen nog moet beginnen. Iedereen kan zijn eigen vakantiesores bij de ombudsman indienen en die worden dan te zijner tijd be handeld. Liefst met de lokaties er gefotografeerd bij, waarbij niet gelet zal worden op de kwaliteit van de opname. Germaine Groenier voerde het laatste, door vrouwen gepre senteerde „Uur U" aai>. Dit keer over mannen-emancipa- i Nederland 19.02 Meli 19.35 Zing zomaar sin 20.03 Muziek uil eigen Langs de lijn, sport en m denkoersen.) VARA: 22.30 Wachti dernacht mei Herman Stok. HILVERSUM 2 TROS: 18.00 Licht verleer b OVERH.VOORL.: Leven en we Een mondje Frans 19.30 Spel n UL lymp^w Iropoj Lei HILVERSUM 3 VtT leder heel uur nieuws NOS: kpt avondspits. NCRV: 19.02 Elpee-pï Elpee-pop-special. 21.02 Coun^,e' 22.02 Weekend-blues. 23.02 Jazztfak 07 02 (9 S) Serie DUITSLAND 1 09.30 Progr.overz. (herh.). 10.00 Do cument. serie. Aansl.: Report. 10.45 Kinderprogr. 11.15 Concert.) 12.00 Gesprek. 12.45 Journ. 13.15 Klass. muz. 13.45 Reg. overz. 14.45 Reporl. 15.00 Kinderserie. 15.3 Sportreport. 16.55 Unsere kleine Farm, Amer. tv-serle. 17.45 Report. 19.15 Inform, progr. 19.20 Reportages. 20.00 Journ. 20.15 Tatort. misdaadserie. 21.45 Inform, progr. 21.50 Journ. 21.55 Televisieportret. 22.40 Report. 23.40-23.45 Journ. DUITSLAND 2 10.00 Progr.overz. 10.30 Verhaal. Aansl.: Der Wachsblumenstrauss (Muder at the Gallop), Engelse speel film. 12.00 Muz.progr. 12.45 Vrije- tijdsmagaz. 13.15 Weekkroniek. 13.40 Inform, serie. 14.10 Kleuterprogr. 14.40 Journ. 14.45 Report. 14.50 Re port. 15.30 Amusem.progr. 16.30 In form. progr. 17.15 Journ. 17.17 Sportreport. 18.15 Reg. progr. 18.30 Dierenfilmserie. 19.00 Journ. 19.10 Parlement, overz. 19.30 Filmreport. 20.00 Bei Harrods fing es an. come- die. 21.40 Joqrn. en sport. 21.55 Re port. 22.40 Filmreport. 23.40 Journ. DUITSLAND WDR 3 09 00 Inform, progr. 09.15 Cursus En gels. 09.45 Cursus fysica. 10.15 Cur sus fysische technologie. 16.00 Cur sus Engels. 16.15 Cursus Frans. 16.30 Progr. voor buitenl. werkne mers. 17.30 Weekmagaz. voor slecht horenden. 18.00 Engelse kinderserie. 18.30 Inform, serie. 19.00 Popcon cert. 19.45 Sport. 19.55 Journal 3. 20.15 Wetenschap, serie. 21.00 Aus- landsstudio. 21.45 Licht progr. Aansl.: Politieke satire. BELGIE NEDERLANDS 9.30 Doe mee: weken voor de ge zondheid. 10.00 Eucharist.viering. 11.00 Confrontatie. 12.00-12.30 Nieuwsoverz. voor gehoorgestoorden. 15.00 Sesamstraat. 15.25 De slag om Billy's goed (The Battle of Billy's Pond), Jeugdfilm. 16.20-17.20 Studio Vrije Tijd. 18.30 Emilie. 18.35 Feesten in Belgie. 18.45 De Middellandse Zee, document. 19.40 Meded. 19.45 Journ. 20.00 Sportweekend (1). 20.30 Circus. 20.55 Der Zarewitsch, operet- te.^22.25-22.55 Journ. en Sportweek- BELGIE FRANS 12.00 Discussieprogr. 13.00 Nws In het kort en weerber. 13.05 Concertis- simo: winnaars Internationaal Muziek concours Koninging Elisabeth 1980. 15.00 Eurovisie: Wielerronde van Ita lië. 15.25 Operaprogr. 16.00 Eurovi sie: autosport - Grote Prijs van Span je Formule 1. 16.15 Eurovisie: Ronde van Italië. 17.45 Le solell se leve a l'Est, tv-serie. 18.55 Les aventures de Tintin, tekenfilmserie. 19.00 Week- endsport. 19.29 Weerber. 19.30 Journ. 19.55 Chansons. 21.15 Mort d'un guide, tv-film. 22.55-23.30 Journ. en sport. ttiüasud NOS: 00.02 (S) NordrlngH" pl 02.02 (S) De NOS*" -J U VARA: 07.02 (S) Muziek Pirht zondagochtend 0 vogels 09.30 (S) ken. KRO: 10 00 (S) Ei (S) 'n Zondags pak... 12.00 (S) Muzikaal Onthaal. 13.03 -magazine. 13.45 Miniatuurtje. Ni (S) Langs de lijn. sport en muz. ded. en uitgebreid weerber. 18. sportuitsl. KRO: 18.12 Echo. 18.22 retprogr 18.55 Olympia's Wi (S) Terwijl de mannen kijken. 20 vleugets. NCRV: 20.15 (S) Zondagt, ziek. 20.30 (S) Zondagavondzang 21.02 (S) Specialiteiten a la car' 23.02-24.00 (S) Met het oog op TROS: 00.02 (S) De nachtwacht. KRO: 8.00 Nws. 8.10 f£J ging. 8.20 De hutsgeklutldC IHFI BOND. IKON: Hervormi dienst. 10.45 Wilde 10.50 De a eld tin; NOS: 12 00 Suara 12.30 Tambu. 13.00 Nws 13.10 1 Hoop. 13 55 Progr. voor de buitenl. tri mers. IKON: 17.00 Geretorm. keiL„. 17.58 Wilde Ganzen. 18.00 Geme^o' ken. 18.15 Mensen. 18.30 Brood en) NOS: 19.00 Radio Thuisland. 19.30 |at. 20.00 De Taaishow. 20.30 Vonken ol as. 20.45 Onder de groene linde. 21P 2 blinden en slechtzienden. 21.10 Als «ze ten opengaan, klankbeeld. 22.05 L van Belgie. 22.30 Nws. 22.40 RechtsP' Nederland. 23.55-24.00 Nws. tan HnmgtlM AVRO: 8.02 (S) K mmm tershow. 8.30 (S) Sportf |JL ma. 9 02 (S) Juist op j KJ) 10.02 (S) Muziek mozalekl JWyp" 11-02 (S) Het zondagse r van de VARA op drier 14.02 (S) De Eruoparade. 16.02 (S) Gouwe Ouwe Club. NOS: 17.02 (S)L 1 tlonale Hitparade. 19.02 (S) NOS-Jaz 21.02-24.00 (S) Rock-Drear NOS: 8.00 Nws. 8.02 (S| klassiek. 9 00 Nws. 9.02 ca religiosa. 10.00 (S) 12.02 Holland Fesllva 13.00 (S) Opera-Matinee. 14.C" (S) Concerten op de zondagm dams Filharmonisch Orkest m< muz. (ca. 15.55 Musica nova). ILoI'lSJ^De nachtwac Een goede morgen. 9.0 lent op jeugdsentim (S) Tunes van toen. 13 03 Aktui Raad een lied of niet. 14.02 (S) Ver tenprogr. 16.02 (S) De tien om kim 16.30 (S) Pierewaaien In Schevenlngt IHF 9.10 Waterstanden. 9.15 Plelr 11 00 De wereld zingt Gods lot. 12.0C- en tuinder. 12 16 Overheidsvoorl. 12 2ff ded. voor land- en tuinbouw 12.3». 12.36 Hier en nu. 13.00 Nws. 13.1C7 vandaag 13.30 Hoogtepunten uit n| en operette. 14.00 Brood op de plankj 14,30 Kruis ol munt. klankbeeld. 15.15 Woord in de middag. 15.30 In 'tl 16.30 Op de vrije toer. 17.00 (S) AmuT/ mSSr 7.02 (S) Vol gas. (7.30 Af£ radiojourn). 8.30 AVRO's M r-Q] journ. 8 35 (S) Bingo. 10.lL |and3 g|0ne 12.03 (S) 'n R) van Dam (12.30 AVRO's radioiourn.). b Beursplein 5. 14.02 (S) Showparade, f (S) Een progr. van Gerry Hoiting e® Steenman. 16.03 (S) Toppop disco. AVRO's radiojourn.). I, 1.00 (S) fy 12.00 Nws. NOS: H and Festival Journaal. H 12.05 (S) Spektakel magaz. 14.00 I 1.30 (S) Kollage vi zeldzaam. 15.30 (S) Van ho< omgekeerd. tie. Waaronder heel in het gemeen het groeiend bef verstaan dient te worden mannen, dat vrouwen mensen zijn. De echtparen aan het woord kwamen 1< den gelden als toonbeel van dit bevrijdend inzicht, waren lang niet de beroer I] mannen in deze utzend e Een was trouwens erg g se door zijn eigen moeder in et goede richting opgevoed et een vrouw mocht zelfs al i rei tig doorzakken in een viS( wencafé. Ik kreeg wel de oc druk dat we met beide emlej cipaties op de goede weg 4ir Overigens was Derrick Duitsland 2 dit keer in woord voortreffelijk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 2