Speelkaart illustreert 's werelds I schouwtonee Turnhout werpt jaarlijks honderden miljoenen exemplaren op de markt TURNHOUT Als het waar Is dat speelkaarten de geschiedenis van de mensheid illustreren, welk beeld geeft deze spiegel dan te zien, nu de jaren tachtig zijn aangebroken? Marketing-manager G. Pittoors heft de handen ten hemel. In zijn kan toor aan de Vlsbeekstraat te Turn hout wijst hij op een standaardwerk. In twee vuistdikke banden: Henry R. d'Allemagne, „Les cartes jouer", 1906. Mijn gastheer raakt van de kaart, als iemand op luchtige toon Informeert naar de produkten van zijn papierverwerkende nijverheid. Zijn wij naar „Carta Mundi" geko men om op een druilerige achterna middag het universum te doorgron den? Als enige speelkaartenindus trie van de Benelux werpt dit bedrijf jaarlijks honderden miljoenen exemplaren op de markt. „Gij moet dat klaar en duidelijk zien", verklaart de heer Pittoors, „de speelkaart wordt nog altijd fel geapprecieerd. Maar ten andere dient ge terdege onze verscheiden heid aan doelwitgroepen en markt segmenten te onderkennen. Als Ne derlander moet ge weten, dat we nauwelijks kunnen voldoen aan uw vraag naar kwartetspellen. Daar hebben uw landgenoten een goes ting in als nimmer tevoren". Spelenderwijs „Mag ik van Jou de zonnecollec tor?" Kaartspellen, in welke vorm dan ook, hebben inderdaad altijd 's werelds schouwtoneel weerspie geld als een actualiteitenprogram ma. Dat doen ze nu nog. Het ons zo dierbare kwartetspel leert kinderen spelenderwijs hoe zij zich in het ver keer moeten gedragen. En spoedig zal de heer Pittoors een set presen teren, die er toe aanspoort nieuwe energiebronnen aan te boren en zuinig om te gaan met de oude. Maar „Carta Mundi" zet niet alles op die ene kaart van het spilzieke waakvlammetje of een order voor de Belgische Rijkswacht, die 150.000 kaartspellen heeft gedistri bueerd in de strijd tegen het perso neelstekort. Op 52 miniatuurfoto's Is te zien, hoeveel taken deze poli tiemannen vervullen en voor welke hete vuren zij komen te staan. Hoe leerzaam en opvoedend het ook kan zijn om de kaarten eens te schudden, nog altijd denken veel mensen alleen nog maar aan boer, vrouw, heer en aas als dit tijdver drijf ter sprake komt. En aan de Jo ker; een losbandige harlekijn, die overal voor gebruikt kan worden en op wiens gelaat soms een duivelse grijns waarneembaar Is. Kortom, de mensen begrijpen er niets van, concludeert mijn gast heer misnoegd. De tijd dat alleen maar traditionele kaarten vervaar digd werden met een rug vol stip peltjes of kruisjes, behoort allang tot het verleden. Die rug is een pu- bllciteitsdrager geworden. Zeshon derd jaar nadat de eerste Neder landse vorsten hun hofschilders op dracht gaven een tarok (oud kaart spel gespeeld met 78 kaarten) te ontwerpen, heeft de commercie toegeslagen. Reclame Het merendeel van de speelkaarten wordt op de markt gebracht door bedrijven, die ze ontdekt hebben als een nieuw medium voor hun re clame. Zij laten de ruggen Illustre ren: hoe hun bier in glazen schuimt, spijkerbroeken jeugdige vormen accentueren en comfortabele vlieg tuigen het luchtruim doorkruisen. Deze promotionele activiteiten heb ben de speelkaart een ander ge zicht gegeven. De eeuwenoude symbolen verloren hun magie. Het toch al zo duistere gelaat van meni ge schoppenheer krijgt een gekwel de uitdrukking, als hij er toe veroor deeld wordt om met 51 andere kaarten, plus joker, aan de hals van een fles Pernod te hangen, ter be vordering van de omzet. De ruggen vormen een legpuzzel, waarop alle facetten van de com mercie zich weerspiegelen. „Ik heb het toch meegemaakt", aldus de heer Pittoors, „dat een begrafeni sonderneming zijn koetsen er op aanprees in een passende rou wrand. Gij zult het niet geloven, de man kwam uit Holland". Bedrijven die nog duidelijker willen zijn, laten een spel ontwerpen met voorkan ten, waarop de standaardafbeeldin gen worden vervangen door In hun kraam van pas komende figuren en symbolen. Het is duidelijk, deze spiegel aan de wand geeft een helder beeld van ons tijdsgewricht. De verzameldrift bijvoorbeeld neemt merkwaardige vormen aan. Nog maar kort gele den ontstak de Franse president Giscard d'Estaing In bittere woede, toen de satire zich meester had ge maakt van zijn beeltenis op een kaartspel. De rechtbank in Nancy stelde vast, dat er sprake was van eerroof. Het spel werd uit de handel genomen. Een Jaar later betaalden collectio neurs er grif 200 gulden voor. De prijzen vliegen omhoog, sinds spe ciale veilingen In Engeland en Ame rika zeldzame specimen onder de hamer brengen. Pas werden veertig oude, Sicillaanse speelkaarten ver kocht voor bijna 4000 gulden. Er wordt gevochten om de na-oor- logse serie van staatslieden uit 1940-1945, waarin Hitier voor Joker speelt. De Duitsers op hun beurt hadden boven Engeland al spellen gedropt, waarop Churchill en andere politici in oneerbare situaties waren afge beeld. Er is zoveel vraag naar deze zogenaamde transformatie-kaarten (cartes a rire of comic-cards) dat de fabrieken, in heel Europa een twaalftal, al bij voorbaat rekening houden met deze verzamelwoede. Het was ten tijde van de romantiek al mode dit soort (spotprenten- boekjes te vervaardigen. Unieke exemplaren Een internationale vereniging van Zelfs de ansichtkaarten uit Turnhout zijn geïnspireerd door de speelkaart- industrie. Het thans weer zo populaire spelen met kaarten in welke vorm dan ook lokte een van onze verslaggevers naar Turnhout, dat zich het wereldcentrum van de speelkaart noemt. Een interessant, zij het nog wat rommelig en te klein behuisd „Nationaal Museum van de Speelkaart" trekt er jaarlijks ruim 8000 bezoekers, onder wie vele Nederlanders. De collectie toont zeldzame spellen en machines, die vroeger in de kaartenateliers van Turnhout gebruikt werden. Zodra de eerste druktechniek (houtsnede) de kaarten ook voor het volk betaalbaar had gemaakt werd de speelkaart betrokken in een soort „klassenstrijd". Eerst konden alleen vorsten en aanzienlijken het zich permitteren om dure, met de hand geschilderde spellen te laten vervaardigen. Zo omstonden juweeltjes van middeleeuwse miniatuurtechniek. Later werd gezocht naar een nieuwe statussymboliek. Daarvan getuigen fraaie kopergravures. De kaarten werden verguld op snee met de inhoud van „stinkpottekes", een kleurstof waarin het wit van rottende eieren was verwerkt. Zo illustreert do speelkaart 's werelds schouwtoneel en de neiging om standsverschillen af te bakenen. Later bleef het bridgespel voorbehouden aan intellectuelen, via steeds ingewikkelder wordende speltechnieken. Het heeft nu miljoenen beoefenaren, maar onderscheidt zich nog duidelijk van een potje jokeren of zwikken. „Het huis metten thoren" te Turnhout, daterend van 1570, zal spoedig meer ruimte bieden aan deze fascinerende Iconografie. In de jaren tachtig worden grote restauratie- en uitbreidingsplannen verwezenlijkt. Onze laatste kaartenfabriok heeft tien jaar geleden de (neven)produktie gestaakt. In heel de Benelux is er nu nog maar één industrie, die speelkaarten vervaardigt: „Carto Mundi", ook gevestigd in Turnhout Het is een van de belangrijkste wereldproducenten. In deze Belgische stad hebben zes fabrikanten elkaar op leven en dood beconcurreerd en fabrieksgeheimen ontfutseld, sinds er 150 jaar geleden de eerste speelkaarten werden gemaakt. „Carta Mundi" is als vrucht van een fusie ontstaan. In het jaar na de oprichting zond men vanuit deze fabriek 7.516.000 kilogram kaarten naar afnemers in vijf werelddelen. Men is in deze branche nog altijd zo bang voor „bedrijfsspionage", dat niemand de moderne fabriek in Turnhouts industriezone mag betreden. Ook onze verslaggever mocht er niet in. Hij kwam niet verder dan hst kantoor van de marketing manager G. Pittoors. Carta Mundi" in Turnhout exporteert speelkaarten naar 87 landen. Nederland telt niet meer mee. Hier gingen in 1971 de poorten van het laatste bedrijf in deze branche dicht. collectioneurs geeft een eigen tijcf- schrift uit, houdt congressen en speurt overal naar unieke exempla ren. Misschien behoort daartoe het Adenauerspel uit 1958. Ook deze staatsman voelde zich beledigd door politieke karikaturen van zijn persoon en liet het spel uit de han del nemen. Meedeinend op de sexgolven die de lage en hoger gelegen landen overspoelden, heeft de speelkaart méér te zien gegeven dan de door gaans wat somber kijkende vrouw, dame of koningin. De heer Pittóors weigert beslist om ook maar één van zijn 130 personeelsleden op dracht te geven haar rechtschapen heid geweld aan te doen. Het Is hem evenwel bekend, dat an dere fabrikanten open kaart heb ben gespeeld. De sexuele revolutie werd door hen geïllustreerd met soms aanstootgevende prentjes die het hartenjagen ontluisterden. Por nografie dus. Bij „Carta Mundi" wil men, blijkens de collectie, pinup- girls en andere snaaksheden wel door de vingers zien. Dat genre is al vanouds bekend. Er" kan bijvoor beeld op de kermis naar getast worden met kleine hijskraantjes. In het „Nationale Museum van de Speelkaart" te Turnhout overhan digt explicateur Philip Cremers me een spel kaarten, bestemd voor In dia. De beeltenis van koningin Vic toria, stijf in het corset geregen, siert het doosje. Maar deze preutse vorstin werd misbruikt als dekman tel voor 52 omstreden vrouwenfi guurtjes. Afbeeldingen die nu bo ven het dressoir niet zouden mis staan (strikjes en rouches bedek ken alles met een romantische waas) maar die in de vorige eeuw het mannenhart sneller deden klop pen. Wulpse taferelen Verzamelaars, aantreden! Andere kaarten vallen op door een zekere saaiheid, tot ze tegen het licht wor den gehouden en wulpse taferelen blootgeven. Er is weinig nieuws on der de zon. Niets heimelijks is de speelkaart vreemd. Het museum heeft pas een stichtelijk boek aan gekocht van Mathieu de Beuvelet, in leder gebonden, gedrukt te Parijs In 1752. De titel voorspelt een ma ximum aan devotie: „Méditatlons sur les prlncipales vésité's Chré- tlennes". Maar kaartenfabrikanten uit Gent hebben het werk vanaf pa gina 81 onleesbaar gemaakt, door de bladzijden op elkaar te plakken en daar een uitholling in te maken, voor een spel van 78 tarokkaarten. Manager G. Pittoors kijkt daar niet van op. Hij weet ook, dat de speel kaart als een baken op en neer gaat met het getij van de bescha ving, maar toch h6cht verankerd blijft in de magie. Dat zal nooit ver anderen. Nu zoveel mensen zich beroofd voelen van de zekerheden, hun geboden door kerk, gezin en een onwankelbare, maatschappelij ke structuur, willen zij zich weer in de kaart laten kijken. Mystiek Ook en vooral misschien In ons land is de belangstelling voor occultisme en (oosterse) mystiek toegenomen. De Industrie haakt daar op In met mysterieuze offertes als doe-het-zelf-waarzegkaërten, voorzien van een handleiding. In Turnhout wordt de uitgave van drie nieuwe sets voorbereid. Alle mo derne toepassingen ten spijt heeft de speelkaart nooit die geheimzin nige afkomst verloochend. Ergens diep in Azië (China, India, Perzië, niemand weet het) zijn de eerste spellen al bevracht met symboliek. Ze kregen een functie in allerlei ritu elen, die verband hielden met het voorspellen van de toekomst. Ook Europa had daar wel oren naar. Reeds In 1499 werden te Antwer pen twee „toveressen" of „waer- seggeressen" gestraft met verban ning. Het kaartlezen ging gepaard met sterrenwichelarij en bezwe ringskunsten. Als oude zekerheden beginnen te wankelen, reppen ontgoochelden zich naar de tempels, waarin boer, vrouw, heer en aas of variaties daarop voor hen een blik in de toekomst werpen. Vandaar waar schijnlijk dat In de 18e eeuw het ta rokspel werd gepresenteerd als een nieuw evangelie. Het rationalisme, de verlichting (Aufklërung) zette toen veel verworvenheden op losse schroeven. De 78 tarokkaarten werden het ge reedschap voor handige waarzeg gers als de pruikenmaker Alliette en de wereldberoemde zieneres Mada me Lenormand, een meisje uit de wasserette dat het kaartlezen ging beoefenen. Alle beroemdheden uit haar tijd vervoegden zich in haar salon. Het is een merkwaardig ver schijnsel, dat in principe diezelfde kaarten nu weer zo koortsachtig geraadpleegd worden. Waarzegkaarten Hun opmars in Amerika, Engeland en Frankrijk begon reeds enkele ja ren geleden. De „waarzegkaarten" beloven in allerlei variaties amuse ment, maar doen toch een duidelijk beroep op gevoelens van twijfel en onzekerheid. Het wemelt van de nieuwe tarokversies, handleidingen en zelfs Ingewikkelde studieboeken, om thuis gezellig een tipje van de sluier te kunnen oplichten, die als vanouds over de toekomst hangt. „Hoe slechter het gaat met de men sen, des te groter de mogelijkheden voor een speelkaartenfabrikant", moet de heer Pittoors deemoedig bekennen. Maar daarmee heeft hij niet alleen het oog op de mystiek van het geplastificeerde stukje kar- Het simpel behuisde Nationaal Museum voorde Speelkaart In het Bel gischs Turnhout. lts e v zien de mensen liever bezig met rlés bljbelkaarten uit Israël, d met het pokerspel, waarop het a< tal varianten de 150 heeft ov schreden. Er wordt soms zwi mee gegokt. Goedgelovigheid Officieel Is het verboden met l; kaartlezen te speculeren op goedgelovigheid en daaraan gev; te ontlenen. In België althans, gerekend in Turnhout werd maar twee jaar geleden een wafoaa| zegster veroordeeld, omdat zij advertentie haar zittingen aanpre) Ter compensatie waarschijnlijk v| een spel met zoveel verleidingen to< het kwartetten geïntroduceerd, 7^® lering en vermaak. d« ,„Mag ik van u de vader des vadji lands?" Historie, natuur, vorstig6 huizen, klederdrachten, steden, ft klore gingen vooraf aan een eind®* r loze reeks produkten van fabrikfch ten. Zij bepleitten een uitwissel.he tussen bijvoorbeeld de lange vind'® en het Mariakaakje. Een onschull Ni ge bezigheid dus. Het zal de heer Pittoors een z<*n« zijn, waar de voorkeur naar uitgaM f Hij verkent de markt in 87 lancf®" waar met kaarten gespeeld woP9« en houdt met alle wensen zovfn] mogelijk rekening. De Spanjaard®"! krijgen hun series toreadors, ié®k als symbolen beker, munt! zwaarden en stokken, er wordü Hindoegoden in kaart gebracht, 7®$ gers en het soort lansknecht^®' waar men in Beieren 4graag speelt. Wat de toekomst brengen moge.f» I zal altijd gekaart worden, waar for wereld ook. In 1938 zonden de fabrikanten die Turnhout toen i rijk was tezamen bijna 320.000 k gram speelkaarten naar Ne< lands-lndië. Dertig jaar later het ordertje van 500 kilo voor ln^' nesië nog slechts een vage heur nis aan deze gloriejaren. De teloorgang van zoveel kolonl heeft ook menige kaartenfabr|,nj doen schudden op de grondveste" Planters, ambtenaren en soldaf waren gretige afnemers. Zij maj ten bovendien vele volkeren v) trouwd met het Europese prentf boek. Miljarden kaarten zijn vfb( waald in de wind, die blaast wa?ei heen hij wil. Wie heugt zich nog, W de Krimoorlog en de Boerenkrijg S Zuld-Afrika een haalbare kaart v0L' ren voor de ontwerpers? dr- Geen omwenteling of de kaarlw* getuigden ervan. De guillotine nauwelijks tot rust gekomen, kaartsnijmachines zetten de r< onthoofdingen voort. Na de Fr) revolutie werden alle kronen van| drukblokken verwijderd. De staande koningskaarten moei zelfs niet als Joker mee blijven len, maar vielen aan versnlpp-.* ten prooi. f'i1, LEO J. LEEU' ton, met beelden en symbolen. Wat wordt er niet afgerikt, getoept en gezwikt door honderdduizenden werklozen in Europa? Hun biedt de speelkaart ontspanning, zonder verheven bijgedachten. „Ik weet niet wat het Is", zegt de manager, spelend met het bier brouwersaas waarop een pint staat te schuimen, „de mensen zoeken vergetelheid. Naarmate de vrije tijd toeneemt wordt er meer gespeeld. Er is een neiging om weer bij elkaar te gaan schuilen, nu het is of de we reld als een kaartenhuis in elkaar stort? Familieleden willen gezellig om de tafel zitten. Ik zie de televi siemoeheid toenemen. Kijk eens naar Nederland, daar wonen mijn beste klanten. Hoewel ze ook nog enig materiaal betrekken uit Oost- Duitsland en Hongkong lever ik hun jaarlijks acht miljoen spel kaarten. Doch hier dreigt een misverstand. Ik spreek over alle spellen, waartoe kaarten benodigd zijn. Ge moet dus een deel van deze produktie zien verdwijnen in goocheldozen en noem maar op welke dozen met ge zelschapsspelen, waarin zo'n spel kaarten een functie heeft. Dat zijn er veel meer dan ge denkt". Weerstanden Over de hele linie is er een grote vraag naar deze artikelen. „Het kwartetspel, Ik noemde het reeds, is in Nederland zeer populair". Dat is juist. Maar wie deze ontspannen de bezigheid als „kaarten" om schrijft, kan nog weerstanden op roepen. In puriteinse landen distan tieert het zich van klaverjassen, jo keren, canasta, smousjassen en zelfs het kinderachtige liegen en pesten met echte kaarten, door een zekere braafheid. Thans is ook het kwartetspel een weggevertje geworden, bedrukt met reclameplaatjes op voor- en/of achterzijde. Het blijft zich echter onderscheiden van „des duivels prentenboek" voor bevolkingsgroe pen die zich heugen, welk onheil de kaarten hebben aangericht. Zij den ken daarbij niet alleen aan zwarte kunst en waarzeggerij. De versla ving aan allerlei gokspelletjes heeft meer onheil aangericht dan de ee narmige bandiet. De gedachten gaan naar kroegen, waarin het kaarten gepaard ging met roken, drinken, gokken en vloeken. Een kleine Gideonsbende treedt nog in de voetsporen van Ignatius van Loyola, die in de middeleeuwen al tegen deze ondeugd fulmineerde. Monniken trokken door de straten om „satans speeltuig" in te zame len en op de brandstapel te wer pen. De kerk heeft er blijkbaar niets meer op tegen als ter ontspanning een kaartje wordt gelegd. In het vrome Italië worden niet minder dan 42 regionale spellen, elk met hun eigen „portret" regelmatig her1- drukt. Maar zowel fcerk als staat

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 22