i EG^akkoord^ovejH^gelajn^d kost Nederland 600 miljoen Van Agt: Bemiddeling Heen via ambassade krant van vandaag US 1 FIBROTEX FAILLIET MELK EN RUNDVLEES MAANDAG DUURDER Paus in Frankrijk STIJL DANSEN FBI: Vernon Jordan was doelwit samenzwering Spaans kabinet overleeft eerste motie van wantrouwen DISCO U.S.M. MASSADA Leidse televisie piraten weer actief \>s' £ekUe0outatit jeKersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas iar Redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) /0,52 per mm. Telefoontjes ƒ0,29 per mm. Klachten bezorging: lel. 071-122248 (18.00 tol 19.00 uur) meemementen: kwartaal ƒ46,30; jaar 173,70; losse nummers: 60 cent. Zaterdag 31 mei 1980, 70e jaargang no. 21669 Banana Split Zat. Ned. I, 19.25 uur Banana Split met verborgen camera; Ned. II, 20.52 uur Albert speelt toneel, tv-spel, om 22.15 Cleo Laine. Zond. Ned. I 21.50 uur Mensen van het Hoge Noorden. Ned. II 18.35 Gouden Lier. Om 20.40 uur De dans der vierkan ten, opening Holland Festival. Perioden met zon Perioden met zon, maar in de loop van de dag kans op een bui. Middagtemperatuur om streeks zestien graden. Zwak ke tot matige zuidenwind. Zon op 05.23, onder 21.50 uur. Hoogwater Scheveningen 05.12 en 17.48 uur, laagwater 01.09 en 13.26 uur. lfce^ant van vandaag omvat in totaal 26 pagi- en bestaat uit twee delen. Het actuele .v5's uit binnen" en buitenland, stad, regio anoort vindt u zoals gebruikelijk in het eerste De wekelijkse bijlage Finale bevat onder reportages over: wederopbouw van My-Lai wintertuin van Krasnapolsky Ijoenenimperium van een boerenjongen, l houtdieven van Bendosari, rnhout, het mekka van de speelkaarten, irrit Achterberg, het drama van een dichter Bijstukjes en beetjes. STRAATSBURG Een man die wegens een aantal roofo vervallen twaalf jaar uitzit in de gevangenis van Hagenau bij Straatsburg schijnt zijn be dreiging dat hij bij stukjes en beetjes zijn vrijheid wil krij gen, uit te voeren. Vorig jaar stuurde hij de Franse minister van justitie de afgesneden top jes van zijn pinken en nu heeft de rechter in Straatsburg zijn afgesneden linkeroor gekre gen. De gevangene hoopt op een nieuw proces vóór hij zichzelf geheel heeft opgesne den. Inspraak bij opvolging van dr. Ruppert DEN HAAG De Raad van State krijgt inspraak bij het zoe ken naar haar eigen nieuwe vice-president. Het is de bedoe ling dat de leden het profiel schetsen van de man of vrouw, die de opvolger zou moeten worden van de binnenkort af tredende dr. Ruppert. Daarna voert minister Wiegel (Binnen landse Zaken) nog gesprekken met premier Van Agt en minis ter De Ruiter (Justitie) en doet hij vervolgens een voordracht aan het kabinet. De fractielei ders in de Tweede Kamer wor den niet geraadpleegd, aldus Wiegel na afloop van de minis terraad. Dochter geslaagd: Van Agt vroeg weg DEN HAAG De tijd van de schoolexamens brengt spanningen in zeer veel ge zinnen, waaronder deze keer ook in dat van premier Van Agt. Zijn dochter Carolien (18) kreeg gisteren te horen dat zij geslaagd was voor haar eindexamen gymnasi um. Voor vader Van Agt was dat reden het voorzitterschap van de ministerraad, die zoals gewoonlijk op vrijdag vergaderde, over te doen aan vice-premier Wiegel en spoorslags naar Nijmegen te reizen. „Hij wilde het met zijn gezin kunnen vieren," aldus Wiegel. ENSCHEDE De Almelo- se rechtbank heeft gister middag het Enschedese tex tielbedrijf Fibrotex failliet verklaard. De directie had eerder op de dag het faillissement aange vraagd omdat de kans op een overheidskrediet van twee miljoen gulkden was verke ken. Het personeel (365 men sen) heeft er gistermiddag in een telegram aan minster Van Aardenne op aange drongen die twee miljoen als- nogh beschikbaar te stellen, (zie ook pag.15) „Weet u dat nou echt niet?" CHARLESTON (VS) Me vrouw Mary Marvich, 107 jaar oud, krijgt wéér de Ame rikaanse nationaliteit niet, hoewel ze die al veertig jaar hebben wil. De reden is dat ze de immigra tieautoriteiten niet kan vertel len wat de naam van het schip was waarmee'ze in 1889 uit Joegoslavië naar Amerika kwam. De immigratiedienst heeft de naam nodig "om vast te kunnen stellen dat de vrouw niet illegaal de Verenigde Sta ten is binnengekomen". (Van onze correspondent Mare de Koninck) BRUSSEL - De voorlopige afwen ding van een crisis in de EG kost Ne derland 600 miljoen gulden, te verde len over dit en volgend jaar. Dit blijkt uit het gisteren bereikte „ak koord van Brussel" tussen Engeland fen de overige acht lid-staten. Het kwam tot stand na een mammoet- vergadering van zestien uur van de EG-ministers van Buitenlandse Za ken en van Landbouw. De overeen komst komt neer op een tegemoetko ming van 7 miljard gulden (tot eind 11981) aan Groot-Brittannië, op te brengen door de EG-partnprs van het ■^Europese vasteland. Indien de afzonderlijke regeringen er mee instemmen zal de dreigende breuk iemt in de Europese gemeenschap zijn ver meden en de EG-landbouwpolitiek vooralsnog gered. Het is de bedoeling dat de overeengekomen verhoging van de landbouwprijzen met name die voor melk en die voor rundvlees maandag a.s. definitief ingaat. De ge middelde verhoging bedraagt vijf pro cent. Minister Van der Klaauw sprak van „eindelijk een lichtpunt in een sombere internationale situatie". Hij gaf toe dat 7 miljard gulden, waarin het Neder landse aandeel volgens de verdeelsleu tel ongeveer 600 miljoen wordt, een hoge prijs is. „Maar men moet denken aan de ontreddering waarin Europa zou zijn verzeild geraakt als deze overeen stemming er niet was gekomen". De breuk met Engeland zou het onmoge lijk hebben gemaakt om als één Europa op te treden in het internationaal over leg, zoals de komende economische wereldtop in juni in Venetië". Het akkoord van Brussel is nog globaal, maar voorziet in de volgende afspra ken: •Groot-Brittannië krijgt dit jaar een korting van 3 miljard gulden op haar verplichte afdrachten van 4,8 miljard gulden aan de EG-kas. In 1981 zal die korting 4 miljard gulden bedragen (op een geraamde verplichting van 6 mil jard). Wat er in 1982 en latere jaren moet gebeuren dient voordien nog te worden uitgevochten. •Engeland stemt in met de verhoging van de landbouwprijzen in 1980 met vijf procent. Aanvankelijk eiste Lon den een bevriezing van alle landbouw prijzen, omdat alleen op die manier de EG-begroting weer gezond te maken zou zijn. Voor industrie- en werkgele genheidsbeleid (dat voor Engeland pro fijtelijk zou zijn) blijft daarom weinig over. Deze wanverhouding zal nu voor lopig blijven bestaan. •Engeland zal de EG-partners van het Europese vasteland ruimere toegang verschaffen tot de Britse visgronden. De Franse scjiapevleesproducenten krijgen een prijsgarantie voor hun pro- dukt. Engeland had zich tot nog toe steeds tegen zo'n landbouwhoofdstuk op de EG-begroting verzet. Het nu bereikte voorlopige akkoord, dat een fundamentele aanpak van de EG-problemen feitelijk twee jaar voor uitschuift, ligt cijfermatig heel dicht bij het aanbod dat vorige maand in Luxemburg door de Britse premier Thatcher nog werd afgewezen. Het is onmiskenbaar: Paus Johannes Paulus II is in Frank rijk. Vanaf een schip begroet hij, aan de voet van de Eiffel- toren, de menigte op de ka den. (zie ook pag 7) ~.Z-- 'ZZZZZlll iatregel gen munten- bculatie I HAAG Om het houden van muntgeld 1980 tegen te gaan fweegt het ministerie Financiën het zoge bde muntmeesterste- voorlopig niet te wijzi- □e benoeming van een ive muntmeester wordt gaans het muntmeester- ti&n, momenteel een haan- jewijzigd. Om speculatie te gaan overweegt daar- staatssecretaris Van Isvoort van Financiën deze traditie te breken, iie aankomen, dat ik ertoe ongen zal zijn", aldus de iecretaris vandaagvoor as-radio. «langstelling voor de spe- setjes inhuldigingsmun- (gulden en rijksdaalder) qq k overigens overweldigend ijn. Het ministerie had )00 bestellingen op verza- \iarskwaliteit geraamd, t het zijn er 300.000 ge nen. Dit betekent, aldus Amelsvoort, een flinke fi- wo^iële meevaller voor het inofangezien per setje 25 gul- onJmoet' worden betaald. Het loze vissertje Ze mochten er vannacht weer gaan zitten: op het water en aan de wallekant. Het visseizoen dat vandaag open ging zal menige hengelsporter een slapeloze nacht hebben bezorgd. Maar dan kun je, als het zonnetje be gint te schijnen, toch nog onder het regenscherm een heerlijk tukje doen. [ADVERTENTIES Zaterdag 7 juni Aanvang 21.00u. HET SPANT LEIMUIDEN. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur num mer 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog bezorgd. FORT WAYNE (VS) De FBI, de Ameri kaanse federale recherche, heeft gezegd dat zij over bewijzen beschikt dat de aanslag op Vernon Jordan, ij veraar voor de burgerrech ten van de negers, deel uitmaakte van een sa menzwering. Overigens heeft de FBI weinig aanwijzingen over de sluipschutter die Jor dan donderdag neerschoot, De 44-jarige Jordan zweefde gisteren welis waar niet m.eer op de rand van de dood, maar artsen van het ziekenhuis in Fort Wayne, waar hij onder zware bewaking wordt verpleegd, noemen zijn toestand nog steeds ernstig. Ook president Uarter verklaarde dat volgens hem Jordan het slachtoffer van een samen- zwereing was. Ds. Jackson, directeur van een vrijwilligersorganisatie, vertelde dat hij van mening is dat er een lijst bestaat van kandida ten voor de kogel. Er zouden namen op staan vanm mensen die een uitgesproken mening hebben over de burgerrechten. MADRID Een poging van de Spaanse sociaal-democraten de cen trum-regering van premier Suarez ten val te brengen, is gisteren mislukt. Het Spaanse parlement verwierp een motie van wantrouwen met 166 tegen 152 stemmen bij 21 onthoudingen. Bij de stemming werd Suarez slechts ge steund door zijn eigen partij, terwijl zijn tegenstander Gonzalez hulp kreeg van de communisten en enkele kleine partijen. vanb de democratie, nu drie jaar gele den, heeft overleefd, blijt uit de stemver houding wel dat de steun aan de rege ring afkalft. Het socialistisch initiatief was er volgens waarnemers op gericht aan te tonen dat Suarez en zijn ploeg zich in een groeiend isolement bevinden. In de motie werden het economische en het regionale beleid van de regering af gekeurd. De voorstemmers menen ook dat de regering tekortschiet bij het in dammen van de gewelddadigheden door uiterst rechts en de Baskische afschei dingsbewegingen. KORPORAAL KROES WEER IN LIBANON LIBANON De Neder landse ex-Unifil-militair korporaal Max Kroes uit Den Haag is deze week via Beiroet in het zuiden van Libanon terugge keerd, samen met een an dere ex-Unifil-militair. Zij willen zich (weer) aanmelden bij de christe lijke militie van majoor Haddad. Kroes heeft in maart van dit jaar ook al geprobeerd zich bij de troepen van Haddad aan te sluiten, maar toen hij daar nog eens over had nagedacht, meldde hij zich bij de Ne derlandse ambassade in Israël, waar men hem op een vliegtuig naar Neder land zette. Volgens correspondenten in de Israëlische plaats Metulla, aan de grens met Libanon, is Kroes deze week weer verschenen, mèt een Nederlandse col lega. Hij zou hebben ge zegd dat in Den Haag on geveer tweehonderd Ne derlandse jongeren zijn die wachten op de moge lijkheid een internationa le brigade te vormen om Majoor Haddad te helpen. Haddad heeft overigens nog geen beslissing geno men over het al dan niet inlijven van de twee Ne derlanders. IESTAND SURINAME „HEEL ZORGELIJK" [ADVERTENTIES (Van onze parlementaire redactie) HAAG Premier Van Agt overweegt naar Suriname te gaan om te proberen lemiddelen tussen de regering van dat i en de Nationale Militaire Raad. Wel is zo dat de minister-president via de Ne- andse ambassadeur in Paramaribo een w contact onderhoudt met de diverse ■peringen en op die manier iets probeert ereiken, aldus vice-premier Wiegel giste- na afloop van de ministerraad. gel vertelde dat het kabinet de toestand in name als „heel zorgelijk" beschouwt. Dit ■vege de spanningen tussen de regering en militaire machthebbers. Nederland volgt daarbij de lijn, „dat de regering zoveel mogelijk moet worden gesteund bij haar moeilijke taak", aldus Wiegel, die reageerde op onder meer het gerucht dat Van Agt een persoonlijke interven tie overwoog. Overigens heeft de nationale militaire raad van Suriname gisteren kapitein E. Ruimveld voor gedragen als nieuwe minister van leger en poli tie. Volgens de voorzitter van de raad, Sital, heeft Ruimveld ruime ervaring op het gebied van militaire zaken, opgedaan in Suriname, Nederland en Nieuw-Guinea. Hij volgt het ex- lid van de militaire raad Van Rey op, die dins dag schriftelijk zijn (gedwongen) ontslag in diende. Zondag 1 juni Dorpshuis, Rijpwetering Aanvang 20.00 uur. Vrijdag 13 juni Aanvang 20.00 u. ZAAL FLORIDA BOSKOOP. LEIDEN De Piraten Televisie Leiden (PTV) heeft vannacht voor de vijfde maal een uitzending op de Leidse kabeltelevisie gebracht. De uitzending duurde vier uur, De PTV begon gisteravond na afloop van de uitzendingen van de Belgische televisie. Het programma bestond dit maal uit oude tekenfilms met Pinokkio en Donald Duck en de hoofdfilm 'Jaws', De be roemde haaienfilm naar aanleiding van het gelijknamige boek van Peter Benchley. Tussen de diverse programma onderdelen door maakte PTV Leiden opnieuw reclame voor een filmverhuurbedrijf uit de Leidse Merenwijk. Ook liet de PTV Leiden nadrukkelijk weten dat het de vijfde uitzending was en dat men daarmee een soort lustrum vierde. De kwaliteit van de uitzending was matig. Tenslot te bevatte de uitzending diverse uitdagingen aan Leidse politie en PTT. De piraten stelden zolang in de ether te blijven om de PTT de gelegenheid te geven hen uit te pei len. De Leidse politie hield het vannacht evenwel bij het noteren van eventuele binnenkomende klachten. ytf-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 1