Verhouding Frankrijk - Vaticaan altijd al turbulent geweest immwm ïnm Geen topprestaties bij atletiek-kampioenschappen TERUGBLIK kerk wereld Zondag Maandag Zondag Maandag Gouden Palm voor Japan en Ver. Staten STAD/GEWEST LEIDSE COURANT ZATERDAG 24 MEI 1980 PAGIliD/ Als doel voor zijn zesde bui tenlandse reis heeft paus Johannes Paulus 2 het oud ste problemenland der kerk uitgezocht Vier dagen duurt dit bezoek aan Frank rijk, dat zich voornamelijk in Parijs afspeelt Alleen mandische stadje Lisieux, internationaal bekend als bedevaartplaats van There- sia van het kindje Jezus, die daar vorige eeuw in de Car- mei verbleef. Naar verwachting zal dit be zoek van 30 mei tot 2 juni twee hoogtepunten hebben: de ontmoeting met de Franse bisschoppenconferentie en het bezoek aan het hoofdkwartier van de Unesco, de organisatie der Verenigde Naties voor on derwijs, wetenschap en cul tuur. Het centraal bestuur der R.K. Kerk interesseert zich bijzonder voor deze organisa tie. Het heeft echter conse quent afgezien van een offi cieel lidmaatschap van deze internationale instantie, om dat het Vaticaan zijn invloed als mini-staatje niet evenredig vindt aan het morele gezag van de H. Stoel in de wereld. De H. Stoel heeft daarom een officiële waarnemer bij de Unesco. Directeur Amadou Mahtar M'Bow van de Unesco heeft de belangstelling voor zijn organisatie met een offi ciële uitnodiging aan de paus gehonoreerd. Wanneer de paus vrijdagmid dag 30 mei in Parijs aankomt, dan is het 176 jaar geleden, dat paus Pius 7 in de Franse hoofdstad was voor de kro ning van Napoleon. De paus kreeg overigens geen kans de Franse keizer te kronen, want deze greep de paus de kroon uit de handen en zette hem zelf op zijn hoofd. Vijf jaar la ter ontvoerde de keizer paus Pius 7 uit de Vaticaanse staat Tot de val van het keizerrijk De tej vangene van de keizer, eerst in Savone, later in Fontaine- bleau. De verhouding tussen Frank rijk en het Vaticaan is evenals de relatie tussen de kerk in Frankrijk en de H. Stoel even turbulent geweest als de vele op- en neergangen van het Franse geloofsleven. Er zijn tijden geweest, waarin de kerk van Frankrijk haar ge hoorzaamheid aan Rome op zegde, maar ook tijden, waar in Franse kardinalen Franse pausen kozen, die op hun beurt weer Franse kardinalen benoemden. De kerk in Frankrijk wordt dikwijls de oudste dochter van de kerk genoemd. Met evenveel recht zou men haar zoals het gezaghebbende dagblad „Le Monde" dat doet de lastigste dochter van de kerk kunnen noemen. Maar ook Rome stelde zich in de loop der eeuwen dikwijls minder als moeder dan als de spreekwoordelijke stiefmoe der op tegenover de oudste dochter. Er is nauwelijks een land te vinden, dat in de eeu wen tussen Thomas van Aqui no en Pohier zoveel veroor deelde theologen kent als juist Frankrijk, ook al verklaarde de Francofiele paus Paulus 6, dat Frankrijk het meel levert, waarvan het internationale katholicisme zijn intellectuele brood bakt ïgenstellingen in de kerk Frankrijk zijn bijzonder groot Tegenover de veroor deelde theoloog Pohier, die blijkens zijn vorig jaar ver schenen boek kritisch staat tegenover tal van geloofspun ten, kent Frankrijk ook zijn zeer conservatieve aartsbis schop Lefèbvre, die teveel dingen tot onveranderlijke geloofswaarheden verheft en daarom niets van het tweede Vaticaanse concilie wil weten. De geschorste bisschop is de spreekbuis van een aanzienlij ke groep van zeer conserva tieve Franse katholieken, ter wijl Pohier gevoelens ver tolkt die vooral te vinden zijn bij de universiteitsstudenten. Het Franse katholicisme is het sterkst vertegenwoordigd bij de middenstand, de bour geoisie. De Franse arbeiders hebben in overgrote meerder heid niets meer met de kerk van doen, zodat er parochies zijn, waarvan nog niet één procent van de parochianen 's zondags in de kerk komt. Tegenover het Franse conser vatisme, dat nog steeds de Franse revolutie niet heeft verwerkt, staan echter vele experimenten op maatschap pelijk, liturgisch en kateche- tisch gebied. Zo is er het (her haaldelijk veroordeelde, maar op het ogenblik met reserves toegestane) experiment van de priester-arbeider. Ruim 700 priesters zijn als arbeiders in de industrie werkzaam. Zij leggen meer het accent op hun arbeider zijn dan op hun priesterschap. ïn 1976 legden enkele tiental len van deze priester-arbei ders een verklaring af, nadat de groep meer dan tien jaar gezwegen had om het werk niet in gevaar te brengen. Zij zeiden in hun verklaring dat hun werk geen zin heeft, wanneer de kerk niet kiest voor de uitgebuitenen. De kerk mag niet blijven steken in de illusie van de neutrali teit Met deze verklaring zijn de priester-arbeiders weer op het punt aangeland, waar zij ook in de jaren vijftig stonden en waarin het Vaticaan de reden vond om het experiment der priester-arbeiders te verbie den. Ook toen kozen de pries ter-arbeiders uitdrukkelijk voor de arbeidersklasse, het geen beschuldigingen uitlokte van communistische gezind heid en activiteiten. Dit is niet onwaar wat de arbeiders be treft, want die zijn praktisch allen in de linkse partijen te vinden. De Franse arbeiders zijn Marxistisch, evenals een groot deel van de jongeren. Andere problemen van de Franse kerk zijn ook welbe kend in Nederland. Een sterk afnemend priesterbestand. In tien jaar tijds verloor de kerk in Frankrijk 9000 priesters. De grote veranderingen op sociaal-economisch en cultu reel terrein. Een sterke ver stedelijking met daartegeno ver een grote daling van de boerenbevolking van 37 pro cent naar 9 procent Afne mende religieuze beleving, zoals deze zich uit in misbe zoek en de ontvangst van sa cramenten. Van de Franse katholieken gaat volgens de jongste cijfers slechts 17 pro cent nog geregeld naar de kerk. Officiële onkerkelijk heid is gestegen tot 30 pro cent, vooral onder jongeren en intellectuelen. Tegenover de zeer grote pro blemen van de kerk, behoudt het Franse episcopaat, althans uiterlijk, een grote eensge zindheid. Slechts een enkele keer vangt de buitenwereld een glimpje op van de span ningen, die tussen de Franse bisschoppen bestaan. Dit bleek b.v. uit het conflict tus sen kardinaal-aartsbisschop Marty van Parijs en bisschop Riobe van Orleans. Aanlei ding was de op de praktijk ge stoelde eis van een groep ou ders en katecheten, dat het godsdienstonderwijs bij de kinderen meer een geloofs houding dient aan te kweken, dan dat het hun een complete lijst van geloofswaarheden moet voorhouden. De „zwijgende meerderheid" van conservatieve katholie ken eiste zeer luidruchtig een katechese van geloofswaarhe den. Kardinaal Marty berispte de katecheten tot verontwaar diging van bisschop Riobe. Na de periode van grote in vloed in Rome onder Paulus 6, toen twee Franse kardina len topposities in de Romeinse Curie innamen, is deze in vloed na het heengaan van Villot en Garrone, sterk ver minderd. Toch houden de Franse bisschoppen zeer dui delijk vast aan de richtlijnen van de H. Stoel, mogelijk om geen grond te geven aan het verwijt, dat zij in de oude fout van het Gallicanisme verval len. Het Franse episcopaat heeft in vroeger eeuwen na melijk bij herhaling zeer vijandig tegenover het Ro meinse centrale gezag ge staan. De paus zal vanuit zijn Poolse achtergrond moeite hebben, de positie van de kerk in Frankrijk te begrijpen. De kerk in zijn eigen land is een bolwerk van nationale cul tuur, ook voor de gewone man in Polen. Voor de Franse burgerman is de kerk veelal een zaak van traditie, met weinig invloed op zijn dage lijkse leven. Het grootste deel der Franse bevolking is onbe reikbaar voor de kerkelijke verkondiging. De zendeling Robert Munn, directeur van het Europese Bijbelinstituut in Parijs, zei over Frankrijk, dat „een Afri kaan meer gelegenheid heeft het evangelie te horen, dan een Fransman". Verwacht wordt dan ook, dat aus Johannes Paulus 2 in de £5 redevoeringen, die hij in vier dagen zal uitspreken, vooral de zending der kerk in Frankrijk in eigen land zal beklemtonen, die de bisschop pen en priesters dan in nauwe samenwerking met en onder leiding van Rome zullen moe ten uitvoeren. Hij kan daarvoor te rade gaan bij hetgeen Paulus 6 in 1977 heeft gezegd tijdens het ver plichte vijfjaarlijkse bezoek der Franse bisschoppen aan Rome. Paus Paulus 6 maakte zich toen grote zorgen om de grote vooruitstrevendheid aan de ene kant en om star con servatisme aan de andere kant. De pogingen om contact te zoeken met de arbeiders, prees Paulus 6, maar dat mag niet ten koste gaan van de zielzorg onder de andere gelo vigen. De paus klaagde voorts over ontoelaatbare liturgieën, over morele opvattingen, die strijdig zijn met het geloof, over anti-Romeinse gezind heid enz. De paus vond, dat de kerk van Frankrijk een winterperiode doormaakte. Wellicht dat paus Johannes Paulus 2 zal proberen een nieuwe lente te bewerkstelli gen, overeenkomstig de visie, die hij tijdens zijn andere bui tenlandse reizen heeft ont wikkeld. Vaticaan tegen fer experimentie^ in liturgie ke5u, pn v De Vaticaanse congregatie! voor de sacramenten he^blik de katholieken gewaden schuwd tegen experimqlope ten in de liturgie die eqDa: misbruik van de viering ichti van de eucharistie dj ok' Deze waarschuwing is v« i; d vat in een document, ge teld „inaestimabile d rant num" (onschatbaar g ar schenk), dat gisteren in b \aa. vaticaan is gepubliceerd. t( Talrijke positieve ontwikk lingen in de liturgie kunn< de zorg niet wegnemen die het Vaticaan bestaat over zu meest uiteenlopende en r vie gelmatige misbruiken", d 00ï uit de verschillende delee van de wereldkerk geme! »tul worden. De congregat irs noemt de verwisseling va el i de taak der priesters met di der leken, een groeiende ven is lies van gevoel voor het he al t lige en ontkenning van hi rlai kerkelijk karakter van de 11 n turgie. Ontoelaatbare exper mei menten brengen de gelovige nde maar in verwarring, schrij ra-c de congregatie. In de euchj en ristie, bij voorbeeld, moge i e: slechts kerkelijk goedgekeui uw de teksten worden gebruik nki Tot de positieve ontwikkelintCoi gen rekent de congregatii ;ew „de actieve en bewuste deelovf name van de gelovigen" aa het de liturgische vieringen e vo de „verrijking van de liturgi ijn: door het gebruik van d sen landstaal". n", De vrouwen mogen de bijbel leu; lezing en de voorbede venom zorgen. Vrouwelijke misdiesta; naars zijn echter uit dei he boze, aldus het document. kov< LEIDEN H Leonardus za. 19.00 u. met jongerenkoor, zo. 9.00 u.. 10.45 u. pl. hoogmis: O.L. Vr. Hemelvaart za. 19.00 u. euch.. zo. 8.30 u. en 9.30 u. euch., 11.00 u. m.m.v. (The Lord Folks; H. Middelares za. 19.00 u. euch., zo. 9.30 u. hoogmis, 11.30 u. euch.; H. Lodewijk za. 10.00 u. en 19.00 u.. zo. 8.30 u.. 10.00 u. hoogmis. 11.30 u.. 18.00 u. en 19.00 u.; St. Antonlus van Padua za. 19.00 u. euch. met muzika le omlijsting, zo. 9.30 u. Pinksterviering met kinde ren. 11.00 u. pl. dienst met koor; H. Petrus za. 19.00 u.. zo. 9.00 u.. 10.30 u. hoogmis, 12.00 u.; O.L Vr. Onbevl. Ontv. za. 19.00 u. euch.. zo. 9.30 u.. 10.45 u. pl. hoogmis. 12.15 u.; Oud Katholieke Kerk zo. 10.00 u. hoogmis AARLANDERVEEN za. 19.00 u.. zo. 7.30 u.. 10.30 u. hoogmis AARDAM zo. 9.00 u. hoogmis. 12.00 u. ALPHEN AD RIJN H.Pius za. 19.00 u.. zo. 9.00 u.. 10.30 u.. 11.45 u.; H. Bonifatlus za. 19.00 u.. zo. 9.45 u. hoogmis (greg.). 11.30 u.; De Heilige Geest za. 19.00 u., zo. 9.00 u. en 11.30 u. BOSKOOP za. 17.30 u. (de Stek) en 19.00 u.. zo. 9.30 u. en 11.00 u. HAZERSWOUDE-DORP za. 19.00 u.. zo. 8.00 u., 10.00 u.. 11.30 u. HAZERSWOUDE-RIJNDIJK zo. 10.00 u.; dep. Het Anker za. 19.00 u.. zo. 8.45 u. en 11.15 u. HOOGMADE za. 19.00 u.. zo. 10.00 u. KATWIJK AD RIJN za. 19.00 u. met zang. zo. 9.30 u. hoogmis. 11.15 u. met zang; dep. Rijnsburg za. 19.00 u.. zo. 10.30 u. hoogmis KAAG-ABBENES za. 19.00 u.. zo. 8.00 u.. 11.00 u. hoogmis LANGERAAR za. 19.00 u. Vlta Nova, zo. 8.30 u., 10.00 u. hoog mis. 11.30 u. LEIDERDORP (H.Menswording) za. 19.00 u.. zo. 9.00 u.. 10.30 u. hoogmis. 12.00 u. LEIMUIDEN za. 19.00 u.. zo. 7.30 u.. 9.30 u. hoogmis. 11.15 u. USSE Agathakerk za. 19.00 u. volwassendienst. zo. 10.00 u. hoogmis Pinksteren. 11.30 u.; Poelpolder za.- 19.00 u. volwassendienst, zo. 9.00 u. volwassen- dienst, 11.30 u. kindernevendienst; Mariakerk za. 19.00 u. euch. met volkszang, zo. 8.30 u.. 10.00 u. hoogmis. 11.45 u.; H.H. Engelbewaarders za. 19.00 u. avondmis, zo. 8.00 u., 9.30 u. hoogmis in conce lebratie. 11.00 u. laatste viering NIEUWKOOP za. 19.30 u.. zo. 9.00 u. hoogmis, 10.45 u. NIEUWVEEN za. 19.00 u.. zo. 9.00 u.. 11.00 u. NIEUW-VENNEP zo. 9.30 u. en 11.00 u. NOORDEN za. 19.30 u. avondmis, zo. 9.00 u. NOORDWIJK-BINNEN za. 19.00 u.. zo. 8.00 u.. 10.00 u. hoogmis, 11.30 u. NOORDW1JK AAN ZEE za. 19.00 u.. zo. 9.30 u. hoogmis. 11.00 u. gezinsvie ring, 19.00 u. Duitse dienst NOORDWIJKERHOUT St. Victoria za. 19.00 u. euch. met herenkoor. zo. 9.30 u. hoogmis (dames en herenkoor), 11.00 u. Jongerenviering; St. Jozef za. 19.00 u. jongerenvie ring. zo. 6.30 u. euch. met zang, 10.00 u. met koor OEGSTGEEST St. Willlbrord za. 19.00 u.. zo. 9.00 u.. 10.30 u., 12.00 u.; Bona venture za. 18.30 u.. zo. 9.00 u., 11.00 u. Hoogmis Lat. OUD ADE za. 19.00 u. Avondmis, zo. 8.30 u. hoogmis, 10.30 u. gem. mis OUDE WETERING za. 19.00 u. hoogmis, zo. 8.00 u.. 9.30 u. jongeren mis, 11.30 u. ROELOFARENDSVEEN Maria Presentatie za. 19.00 u.. zo. 8.00 u., 9.30 u. hoogmis. 11.00 u.; H.Petrusbanden za. 19.00 u., zo. 8.00 u., 9.30 u. hoogmis. 11.00 u. RWPWETERING za. 19.00 u. avondmis, zo. 7.30 u.. 9.00 u. hoogmis (herenkoor). 10.30 u. SASSENHEIM za. 19.00 u., zo. 9.30 u. hoogmis. 11.00 u. met zang STOMPWIJK za. 19.30 u. avondmis, zo. 8.00 u., 9.30 u. hoogmis. 11.00 u.. 18.00 u. VOORHOUT za. 19.00 u.. zo. 9.00 u. hoogmis, 10.30 u. en 11.45 10.00 u. euch. met koor en volkszang. 11.30 u.; aula N. Hofland: zo. 11.00 u. euch. met zang WARMOND za. 19.00 u.. zo. 8.30 u.. 10.00 u.. 11.30 u. WOUBRUGGE za. 19.00 u. met orgel, zo. 10.00 u. dienst verzorgd door Kings ZEVENHOVEN za. 19.00 u.. zo. 9.00 u. hoogmis, 10.45 u. ZOETERWOUDE-RUNDUK Meerburgparochie za. 19.00 u. met herenkoor, zo. 9.30 u. hoogmis met gem. koor, 11.00 u. met orgel ZOETERWOUDE St. Jan za. geen dienst, zo. 9.30 u. hoogmis. 11.00 u.; Chr. Dienaarkerk za. 19.00 u. avondmis, zo. 10.00 u. hoogmis LEIDEN H. Leonardus 9.00 u.; O. L. Vr. Hemelvaart 9.30 u. euch. viering; H. Middelares 11.00 u. euch.; H. Lo dewijk 8.30 u.. 10.30 u. hoogmis, 11.30 u.. géén avondmis; St. Antonius van Padua 10.00 u. euch. met samenzang; H. Petrus 9.00 u.t 10.30 u. hoog mis; O. L. Vr. Onbevl. Ontv. 9.30 u.. 10.45 u. hoog mis; Oud Katholieke Kerk geen dienst. AARLANDERVEEN 7.30 u.. 10.30 u. hoogmis. AARDAM 9.00 u. hoogmis. ALPHEN AD RUN H. Pius 9.00 u.. 10.30 u.; H. Bonifatlus 9.45 u.; De HAZERSWOUDE-DORP 8.00 u.. 10.00 u. HAZERSWOUDE-RIJNDUK 10.00 u.; dep. Het Anker 8.45 u. en 11.15 u. HOOGMADE 10.00 u. KATWUK AD RUN 9.30 u. met zang; KAAG-ABBENES 8.00 u.. 10.00 u. hoogmis. LANGERAAR 8.30 u.. 10.00 u. hoogmis. 11.30 u. LEIDERDORP (H. Menswording) 10.30 u. LEIMUIDEN 9.30 u. en 11.15 u. USSE Agathakerk 10.00 u. hoogmis: Poelpolder geen dienst; Mariakerk 8.30 u.. 10.00 u. hoogmis. 11.45 u.; H. H. Engelbewaarders 8.00 u.. 9.30 u. hoogmis. 11.00 u. laatste viering. NIEUWKOOP 9.00 u. hoogmis, 10.45 u. NIEUWVEEN 9.00 u. en 11.00 u. NIEUW-VENNEP 9.30 u. NOORDEN 10.30 u. hoogmis. NOORDWIJK-BINNEN 8.00 u.. 10.00 u. hoogmis, 11.30 u. NOORDWIJK AAN ZEE 10.00 u. Eucharistie. NOORDWIJKERHOUT St. Victor geen opgave; St. Jozef 10.00 u. euch. gemengd koor. OEGSTGEEST St. Willlbrord 10.30 u.; Bonaventura 9.00 u., ^jen hoogmis Lat. OUD ADE 8.30 u. hoogmis. 10.30 u. gez. mis. OUOE WETERING 10:00 u. (zonder preek), géén mis 11.30 u. ROELOFARENDSVEEN Maria Presentatie 8.00 u.. 9.30 u.. hoogmis. 1 u.; H. Petrusbanden 8.00 u., 9.30 u. hoogmis, 1 de; RUPWETERING 7.30 u., 9.00 u. hoogmis (herenkoor), 10.30 u. SASSENHEIM 11.00 u. jongerenviering. STOMPWUK 8.00 u„ 9.30 u. hoogmis. 11.00 u.. geen avond Pr VOORHOUT 9.00 u. hoogmis, 10.30 u- VOORSCHOTEN St. Laurentlus 10.00 euch. met zang; aula N.( land geen dienst. WARMOND 8.00 u. en 10.00 u. WOUBRUGGE 10.00 u. met orgel. ZEVENHOVEN 9.00 u. hoogmis. 10.45 u. ZOETERWOUDE-RUNDUK Meerburgparochie 9.30 u. met gemengd koor. ZOETERWOUDE St Jan 9.30 u. hoogmis; Chr. Dienaarkerk 10.0 gezinsmis. de >an a^n LEIDEN Hervormde Gemeente: 10 ds. v. Wagen voorde. 11.45 Oecum. Studentendienst; Marekerk 10 ds. de Jong. 17 ds. Talsma. Den Haag: Maranat- hakerk 10 ds. Kooistra; Meren wijk 9.30 ds. v. Leeu wen. 11.15 Idem en pater Sweerls; Bethlehemkerk 10 ds. Pannekoek; Bevrijdingskerk 9 en 10.30 ds. Rietveld, gec. diensten; Vredeskerk 10 ds. Lamping; Eglise Wallone 10.30 pasteur Ribs; Acad. Zieken huis 10.15 ds. Bovenberg; Dlaconessenhuts 10.30 ds. van 't Hof; Jeugdkapel Vredeskerk 10.30; De Goede Herder 10.30. GEREFORMEERDE EN ANDERE KERKEN: Zuider- kerk 10 ds. Sytsma; Petrakerk 10 ds. Hortensius; Oude Vestkerk 10 ds. van Achterberg, 17 ds. Hor tensius; Maranathakerk 10 ds. Kooistra; Bevrij dingskerk 9 en 10.30 da. Rietveld. 17 ds. Sytsma; Groenhoven 10 ds. Hemmes: Jeugdhavendiensten: De Mirt 10 uur; Het Mierennest 10 uur; Merenwijk aula Valkenpad 9.30 en 11 eucharistie/avondmaal; Gere». Gemeente 10 en 16.30 ds. Boogaard; Chr. Geref. Kerk 10 en 17 prof. Oosterhof. Apeldoorn; Geref. Kerk Vr. 10 en 17 ds. Gootjes; Geref. Gem. Nederland 11.30 en 17.30 Leesdiensten; Doopsge zinde en Rem. Kerk 10 ds. Kuipers; Baptistenge meente 10 dienst; Evang. Luth. Kerk 10.15 ds. Hap pee; Nieuw Apostolische Kerk 9.30 en 16 diensten; Evang. Chr. Gemeenschap 10 dhr. Dlkkes; Leger des Heils 10 en 19.30 samenkomsten; Zevende- Dags-Adventisten 11 ds. Bouwen Evang. Centrum Zijlsingel 2a 10 dhr. Zijlstra; Zendingswerk Middern. groep Jeruel 18 samenkomst. AARLANDERVEEN Herv. Gem. 10 ds. Westera- Franken 19 dhr. de Wolf. Alphen; Geref. Kerk 10 da. Modderaar. 18.30 drs. Vree; Chr. Geref. Kerk 9.30 dienst. 14.30 ds. v.d. Weerd. Zeist. TER AAR Herv. Gem. 9.30 en 18.30 diensten. ABBENES Herv. Gem. 9.30 ds. den Harder. ALPHEN A.D. RIJN Herv. Gem. Opstandingskerk diensten 10 en 18.30; Adventkerk idem; Kruiskerk dienst 10. Geref. kerk: Salvatorkerk 10 ds. v. Stolk. 18.30 ds. Bogers. Maranathakerk 9.30 drs. Vree H.A. Baptis tengemeente: 10 en 18.30 ds. Koekkoek; Marthas- tichting 20 interkerkelijke dienst; Leger des Heils 10 en 19.30 samenkomsten; Volle Ev. Gemeente 10 samenkomst. ALPHEN NOORD (Oudshoom-Ridderveld) Herv./Geref. diensten: Goede Herder 10 ds. Oost hoek. H.D.; 18.30 ds. Verheul Comm. Sing; De Bron S.00 ds. Verheul. 10.30 ds. Verheul. 18.30 ds. Oost hoek; Ashram-Coll. 9.30 ds. Mulder; Driehoorne 19.00 dienst. ALPHEN-NOORD: Slonskerk 9.30 en 18.30 ds. Ou- wendljk. Oudshoornseweg 10 ds. Oorl. BODEGRAVEN Herv. Gem.: Dorpskerk 10 ds. Droogers. 18.30 ds. Ouwendijk; Salvatorkerk 10 ds. Richter. 18.30 ds. Zoutendijk; Bethlehemkerk 10 ds. de Vreugd. 18.30 ds. v.d. Broek. Geref. Kerk 9.30 ds. W. A. v.d. Berg (bevestiging), 17 intrede. BOSKOOP Herv. Gem.: Dorpskerk 9.30 ds. Haitsma. 18.30 ds. Omta; De Stek 9.30 ds. Omta. Geref. Kerk: 9.30 ds. Masselink, Rotterdam, 9.30 ds. Omta. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 17 ds. van Langeveide. HAZERSWOUDE Herv. Gem. 9.30 ds. Stelwagen, 18.30 ds. Harleveld. Geref. Kerk 9.30 en 17 ds. Welbedacht. HOOGMADE Herv. Gem. 10 ds. Krat, Sassen- DE KAAG Herv. Gem. 10 ds. Kolkman. KATWUK A.D. RUN Herv. Gem. dorpskerk 10 ds. Aarents. 18 ds. Gebraad; Ontmoetingskerk 10 KATWIJK AAN ZEE Herv. Gem. Nieuwe Kerk 10 ds Boer. 18 ds. de Jong; Oude Kerk 10 ds. Visser. 18 ds. Vink; Ichtus- kerk 10 ds. Vroegindewey, 17 ds. van Roon; Pnlel- kerk 9.30 ds. Schuurman. 18 ds. Arkeraats; School 10 ds. Arkeraats. Geref. Kerk: Triomfatorkerk 9 en 10.30 ds. Kersten, 17 ds. Vrolijk. Chr. Geref. Kerkdiensten 10 en 17. Volle Ev. Gem. Rijnland 9.45 ds. Bulthuis. Soefiebe- weglng 16 Eredienst. KOUDEKERK A.D. RUN Herv. Gem. 10 ds. Groenendijk, 15 afscheidsdienst ds. v.d. Linden. Geref. Kerk 9.30 ds. Veenstra, Lelden. 19 dienst. LEIDERDORP Herv. Geref. Kerken: Dorpskerk dienst 10. 16.30; Hoofdstraatkerk dienst 10; Schep- plngskerk diensten 9 en 10.30. LEIMUIDEN Herv. Gem. 9.30 ds. Hanemaaijer. Alphen. Geref. Kerk 9.30 ds. Los. 19 drs. de Raadt. LISSE Herv. Gem. Dorp 10 en 19 ds. 't Hooft. Pauluskerk 10 ds. de Gelder. Geref. Kerk 10 ds. van Santen. 19 dhr. van Stam. Sassenheim. Chr. Geref. Kerk 10 en 19 ds. van Dijken. Geref. Gemeente 10 en 16 ds. Hakkenberg. Geref. Kerk Vr. Pr. str. 10 en 16.30 ds. Rljneveld. Geref. Kerk Vr. BV Salv. 9 en 17 (Heemstede) ds. Schuurman, openb. Bel. NIEUWKOOP Herv. Gem. 9.30 ds. Bronsgeest, 18.30 ds. Dlepersloot, Rotterdam. Geref. Kerk 9.30 dhr. Burger, Amsterdam, 18.30 ds. Nooteboom. Chr. Geref. Kerk 9.30 Dienst. 14.15 ds. Hamstra, NIEUWVEEN Herv. Gem. 9.30 ds. Molenaar, 18.30 ds. Klein Kranenburg. NIEUW VENNEP Herv. Gem. 9.30 ds. Goverts, 19 dienst. Geref. Kerk 9.30 ds. Wijngaarden, 18.30 dienst. Chr. Geref. Kerk 9.30 en 15 ds. Visser. NOORDWIJK Herv. Gem. Voorstr. 10 dr. v. Jan sen, H.A. 19 ds. Keuning. Sole Mlo 9 dr. Jansen. Hoofdstr. 10 ds. Keuning. G.K. 19 ds. Elgersma, De Rank 10 ds. v.d. Velden. 17 ds. Visser Geref. Kerk Hoofdstr. Diensten 10 en 19. Vinkelaan 9.30 en 17. NOORDWIJKERHOUT Herv. Gem. 10 ds. Kalk- OEGSTGEEST Herv. Gem. Groenekerkje dienst 10; Pauluskerk dienst 10; Gem. centrum dienst 10.30 en 19; Endegeest dienst 9.30 pater Boshou wers; Dlaconessenhuts 10.30 ds. van 't Hof, van Wijcker8loot dienst 16.30. Geref. Kerk 10 ds. Vegter, 19 ds. Tonkelaar. Geref. Kerk Vr. BV 8.45 ds. de Lange, 16 ds. Blok huis. Volle Ev. Broederschap Gem. Centrum 16 samen komst. OUDE WETERING Herv. Gem. 9.30 ds. Lalte- Geref. Kerk 9.30 ds. Jaspers Focks, 18.30 jeugd dienst in Geref. Kerk. RIJNSATERWOUDE Herv. Gem. 9.30 ds. de Kruijf. Chr. Geref. Kerk 9.30 Dienst des Woords. 14.15 ds. RUNSBURG Herv. Gem. Grote Kerk 10. ds. v. Niel; Bethelkerk 9 en 10.15 ds. Romein. 17 jeugd- Geref. Kerk Petrakerk 9.30 dr. v. Oeveren, 17 ds. Damsma; Immanuelkerk 9 en 10.30 ds. Damsma, 17 ds. Baaijen; Maranathakerk 9.30 ds. Baaijen, 17 dr. v. Oeveren. Chr. Geref. Kerk 9.30 en 17 ds. de Joode. SASSENHEIM Herv. Gem. 9 en 10.30 ds. v.d. Meer, 17 ds. van Santen en ds. v.d. Meer (G.K.). Geref. Kerk 9.30 ds. Baas, 17 ds. vd. Meer en ds. v. Santen. Chr. Geref. Kerk 10 en 15 prof. van Genderen. Ned. Prot. Bond 10.30 dhr. Klljnsma. V.E. Gem. 19 samenkomst in kerk NPB. VALKENBURG Herv. Gem. 10 ds. Vermeulen. 18.30 ds. Mackaav. Geref. Kerk 9.30 drs. de Raadt, 18.30 ds. Los. Lei- muiden. VOORHOUT Herv. Gem. 10 ds. mw. Brokerhof. VOORSCHOTEN Herv. Gem. 10 ds. v.d. Schoot. 19 Jeugddienst. Rijdijk 10 ds. Meyering. Geref. Kerk 9.30 en 17 Dienst des Woord. WARMOND Hervi Gem. 10 ds. den Tonkelaar. m.m.v. kerkkoor. WASSENAAR Herv. Gem. Dorp 10 ds. Steen stra, 19 ds. v. Bruggen. D.C. 9.30 GB, Kievit 10 da. v. Zanten, Messis 10 Bruggen; NPB 10.30 ds. ner; Zuid 10 ds. v.d. Kamp. j Geref. Kerk Dorp 10 en 19 ds. v.d. Meulen. WOUBRUGGE Herv. Gem. 9.30 dhr. Goedhi Geref. Kerk 9.30 en 18.30 dr. v.d. Zwaan. ZEVENHOVEN Herv. Gem. diensten 9.30 enffie Geref. Kerk 9.30 kand. Wallinga. 18.30 dhr. Leeuwen. ZWAMMEROAM Herv. Gem. 9.30 ds. Pettii b Utrecht. Geref. Kerkdiensten 9.30 en 18.30. Gereformeerde kerken: Geen diensten. Geref. Ge meente: 10 u. ds. Boogaard. AARLANDERVEEN: Chr. Geref. Kerk: 9.30 u. Dlenft des Woords. TER AAR: Herv. Gem. 9.30 u. Dienst des Woords. ALPHEN a/d. RUN: Herv. Gem.: Adventskerk 9.00 u. drs. Vree. Geref. kerk: Maranathakerk 9 u. drs. Vree in Opstandingskerk. ALPHEN-NOORD (Oudahoorn-Ridderveld): Her v./Geref. diensten: Sionskerk: 9.30 u. ds. Ouwen- dijk. Oudshoornseweg 10 u. ds. Oort. BODEGRAVEN: Herv. Gem.:: Dorpskerk 10 u. ds. Richter. Salvatorkerk: Geen dienst. Bethlehemkerk 10 u. ds. Van Delen. Veenendaal. BOSKOOP: Herv. Gem.: Dorpskerk 9 u. Zangdienst ds. Stelwagen. HAZERSWOUDE: Herv. Gem.: Geen opgave. KATWUK a/d. RUN: Herv. Gem.: Ontmoetingskerk 10 u. ds. Gebraad. KATWUK AAN ZEE: Herv. Gem.: Nieuwe Kerk 10 u. ds. Visser. Pnielkerk 9.30 u. ds. Van Roon. Chr. Geref. Kerk: 10 u. dienst. ec' LISSE: Herv. Gem.: Pauluskerk 9. u. ds. De Gd v Chr. Geref. Kerk: 9 u. ds. Van Dijken. Geref. meente: 10 u. ds. Hakkenberg. NIEUWKOOP: Herv. Gem.: 9.30 u. ds. Quartel, da. Chr. Geref. Kerk: 9.30 u. Dienst. NIEUWVEEN: Herv. Gem.: 9.30 u. ds. Molenas NIEUW VENNEP: Chr. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. W ser. NOORDWIJK: Herv. Gem.: Hoofdstraat 10 u. Warnlnk. zangdienst. De Rank-lchtus: 10 u. ds. 1 Jong, Katwijk. RUNSATERWOUDE: Herv. Gem.: 9.30 u. ds. Kruijf. Chr. Geref. Kerk: 11 u. ds. Bouw. RUNSBURG: Herv. Gem.. Bethelkerk: 9.30 t Romein. Geref. Kerk, Immanuelkerk: 9.30 u. 2 dienst. Chr. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. De Joode. VALKENBURG: Herv. Gem.: 9.30 u. drs. De Ra gez. dienst. WASSENAAR: Herv. Gem.: Dorp 10 G.B., j dienst. WOUBRUGGE: Herv. Gem.: niet bekend. Gi Kerk: 9.30 u. dr. Van Oeveren, Rijnsburg. LEIDEN De tweede dag van de Leidse kam pioenschappen atletiek is een dag zonder top prestaties geworden. De beste resultaten lever den Roel Hendriksen, Bert Pauw en Tineke de Groot Gisteren werden voor de se nioren en de oudere jeugd de 200 meter en het discuswer pen afgewerkt. Op de 200 meter werd vooral bij de da mes veel strijd geleverd. Ti neke de Groot en Tina Buntsma (beide Bataven) ga ven elkaar weinig toe 26.0 en 26.1. Een goede winnares was ook Mauries Hunck (B). Zij liep bij de A-meisjes 26.7. Hanneke van Westen (Hol land) won de titel bij de B- jeugd in 27.8. De snelste heer was Cor van Loon (H) met als eindtijd 23.5. Een zelfde tijd liep Michel Moll (H) bij de A-jongens. Walter War- naar (B) zegevierde bij de B- jongens in 25.6. Kees Riemens (H) leverde bij het discuswerpen heren een winnende worp af 33.90. Femmy Jansen (B) werd ti- telhoudster bij de dames met 27.56. Het A-meisje Mildred Boon (H) deed hier met 27.42 niet veel voor onder. Marcel Honsbeek (B) was de beste B-junior met 27.76. Een goed nummer was de 400 meter horden voor he ren. Roel Hendriksen (H) liet hier met 56.4 Bert Pauw (H) achter zich 56.7. Bert Pauw kwam wel het verst bij het hink-stap-springen 13.12. Het hoogspringen dames werd gewonnen door Tineke de Groot (B) met 1.55, vijf tien centimeter hoger dan het beste B-meisje, Esther Goddijn (H). De strijd op de vijf kilometer ging tussen Theo van der Veer (H) en Dré de Wit (H). Theo won met 15.22.9. Cannes De Gouden Palm van het Filmfestival van Can nes is vrijdag uitgereikt aan de films „Kagemusha" van de Ja panner Akira Korusawa en „All that jazz" van de Ameri kaan Bob Fosse. De bijzondere prijs van de jury werd toege kend aan de Franse film „Mon oncle d'Amérique" van Alain Resnais. De prijs voor de beste manne lijke hoofdrol ging naar Mi chel Piccoli voor zijn rol in Salto nel vueto, van de Ita liaanse regisseur Marco Bello- chio. Anouk Aimée kreeg de prijs voor de beste vrouwelijke hoofdrol in dezelfde film. De keuze van Bob Fosse's „All that jazz", een kijkje achter de coulissen van een Broadway- musical vermengd met stuk ken privé-leven van een cho reograaf, lag voor de hand na dat de film op het festival met bijzonder veel bijval was om- tvangen. Het >vas het tweede opeenvolgende* jaar dat 'een Amerikaanse film met de meeste eer ging strijken. Vorig jaar werd Francis Ford Coopo- la's „Apocalypse now" verko zen tot de beste film. Akiro Kurosawa's „Kagemus ha", een verbijsterend schouw spel over feodale conflicten in het 16e eeuwse Japan, kreeg eveneens veel bijval van de critici. „Als zuivere cinema steekt het ver uit boven alles wat dit iaar te zien was op het festival' was een veelgehoorde mening. „Kagemusha" bete kent geest of schaduw-krijger. De drie films die prijzen in de wacht sleepten, kregen grote concurrentie van „Being the re" van de Amerikaanse regis seur Hal Ashby (met een hoofdrol voor Peter Sellers), het oorlogsepos „The big red one" van de Amerikaan Sam Fuller en „Sauve qui peut la vie" van de Franse regisseur Jean-Luc Godard, in wiens film overigens de onderschei den Piccoli en Aimée de hoofdrollen spelen. „La citta delle donne" (De stad van de vrouwen) van de Ita liaanse regisseur Federico Fel- lini bleef buiten de competitie. De prijs voor het beste sci en de beste dialoog ging n de Italianen Ettore Scola A.Scarpelli voor de film terrasse'. De film „Constani geregisseerd door de I Krzystof Zanussi, kreeg jury-prijs. De VARA zond gisteravond een documentaire uit over El Salvador, die voor een over wegend deel door een eigen team werd gemaakt. Maar die mensen werden destijds be schoten en verlieten het land (bijzonder terecht natuurlijk) voortijdig. Zij kwamen niette min met genoeg opnamen te rug om duidelijk aan te tonen, dat daarginds toestanden van de meest erbarmelijke terreur heersen. Er waren overigens ook nog enige beelden bij van de schietpartij bij de begrafe nis van mgr. Romero, die wij al eens gezien hadden. Al met mende documentaire uil aard. Er werd ook weer eens i verhaal uit de „Onvoorstel re wereld van Roald Da vertoond, een serie die mijn vedriet slechts onrej matig en spaarzaam op scherm komt, want zij is i onvoorstelbaar goed. M kwaardigerwijs zond Vlaamse BRT gisteravond i een uit, maar beide progra ma's overlapten elkaar ér niets te combineren vi Jammer. HERMAN HOFHUIS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 4