20ste vliegtuigsquadron ierde op liegbasis 0-jarig bileuin Provincie niet accoord met grondprijs van Noordwijkerhoutse evenementenhal armond krijgt bonruimte- ■erordening Buurtbewoners Transvaal teleurgesteld over inspraak Tad/regio ^NHANKELIJKHEIDSTELEGRAM' VOOR KONINGIN BEATRIX Wijkagent niet berispt CPN tegen uitzetten krakers Van Huisweg Geslaagd Pijpekruidfeest in Leids Volkshuis Lorentzschool 30 jaar De Leidse openbare Lorentz school aan de Lorentzkade 61 in Leiden vierde gisteren het 30-jarig bestaan. Dit ging ge paard met de nodige festivitei ten. Op het schoolplein werden overdag vele activiteiten geor ganiseerd voor de 182 leerlin gen van de school. Ze konden meedoen aan een soort zes kamp met onder meer estafet tes en hengelen en dat leverde natuurlijk weer de nodige sportieve en vermakelijke tafe relen op. Verder was er een ijscoman aanwezig en kon de inwendige mens ook nog wor den versterkt met poffertjes en pannekoeken die overvloedig werden gebakt. Om twee uur in de middag kregen de leerlin gen vrij. s'Avonds werd in de aula van het gymnasium aan de Fruinlaan een feest gehou den voor de leerlingen en hun ouders. Dat gebeuren werd opgeluisterd met optredens van de Leidse Sleutels, een clown en een goochelaar. bevond zich ook staatssecretaris Van Ekelen van Defensie en de burgemeesters van de omliggende gemeenten van de vliegbasis. Het feestelijke programma dat gister avond nog tot in de late uurtjes voortduurde, werd geopend met een optreden van de Haagse Marinierska pel. De gasten werden verwelkomd door de commandant van het 'drie- honderdtwintigste', overste R.A. Wolff. Het 320e squadron is in 1940 ontstaan uit piloten die in die dagen naar Engeland hadden weten uit te wijken. Onder Brits gezag werden in de oorlogsjaren meer dan 1000 vluch ten boven Nederland uitgevoerd. Het squadron heeft hierbij veel leden verloren. Vreugde was er gisteren bij de huidi ge leden en oud-strijders over het feit dat het 320e squadron als eerste in Europa de vervanger van de Neptu- LEIDSE COURANT ZATERDAG 24 MEI 1980 PAGIN^3 Het optreden van de Mari nierskapel op vliegbasis Valkenburg. [ENBURG Een kleine ,,ud-strijders en genodigden - jwie prins Bernhard - waren 2110in te gast bij het 320e vlieg- iuadron dat z'n 40-jarig be- [vierde op de vliegbasis van klkenburgse Marine Lucht- ïienst. Onder de aanwezigen ne, de Orion zal mogen vliegen. Na een lunch en een bezichtiging van de vliegbasis verliet prins Bernhard de reünie per helicopter. Leden en ex- leden van het 320ste vliegtuigsqua dron hebben tijdens de reünie een aanhankelijkheidstelegram naar HKH Koningin Beatrix gestuurd. LEIDEN De wijkagent die eergisteren bij de voorberei ding van de ontruiming van twee wisselwoningen aan de Van Huisweg zijn vuurwapen trok, is niet door de korpslei ding van de Leidse politie berispt. Integendeel. De korpslei ding meent, bij monde van waarnemend korpschef H. Mos- tert, „dat het trekken van het vuurwapen volkomen verant woord was". Zoals bekend werd het vuurwapen getrokken toen de wijkagent door een van de bewoners van de wissel woningen met een loden pijp werd bedreigd. Waarnemend korpschef Mostert: „Het pistool werd getrokken in een noodweer-situatie, de schietwaardigheid staat dan buiten elke discussie. Wij hebben de medewerker niet 'op het matje ge roepen' en zeker niet berispt". De korpsleiding constateert dat er ten onrechte twijfels zijn opgeroepen over het gedrag van de be treffende wijkagent bij de actie door de publicatie in de L.C. van gisteren, terwijl deze politieman de ontruiming juist zo goed mo gelijk had voorbereid. I LEIDEN De CPN-afdeling Leiden heeft in een verkla- i ring gezegt in het vervolg krakers te zullen helpen bij on truimingen met al haar tot beschikking staande middelen, j Dit als de gemeente doorgaat op de weg van huisuitzettin- i gen zonder daarbij vervangende woonruimte aan te bieden. Daarbij roept de partij eenieder die het standpunt van de j CPN deelt en zich in wil zetten voor de rechten van woning- i zoekenden, op om de bedreigde bewoners aan de Van Huis- j weg daadwerkelijk te steunen. De CPN spreekt in de afgegeven verklaring haar verontwaardi- ging uit over de ontruiming van afgelopen donderdagmorgen van de twee wisselwoningen aan de Van Huisweg door de poli- tie. De CPN vindt dat een dergelijk optreden alleen maar leidt tot verdere escalatie en dat het geen oplossing biedt voor de j schrijnende woningnood. De partij noemt het „een schande dat, mensen die als gevolg van de woningnood hun toevlucht hebben moeten zoeken in het kraken, zonder omhaal op straat worden gezet". De CPN is verder van mening dat de gemeente ook voor deze mensen, die in acute nood verkeren, woonruimte beschik baar moet stellen. OND De gerheen- van Warmond krijgt ir vergadering van 29 ijnje nieuwe woonruimte- lening op tafel. De ver- ,ng wijkt nauwelijks i wat in vele gemeen- 'hanteerd wordt; burge en wethouders ho- s et deze regeling een oment in handen te *a(11<Jfen om het woonruimte- 07.ft effectief te bestrijden. Di'£re agendapunten zijn re aanpassing van de in- aterjels gereconstrueerde voosstraat en de aanleg e"jeen fietspad langs de Ntfeweg. verordening wordt geen .cheid tussen man en terwijl ook de huwe- itaat en andere samenle- ormen gelijk worden irdeerd. Voor huurwo- kunnen alleen diege- ingeschreven worden i)0 v^an het inkomen niet ho- 1 1/2 maal modaal. tcopers die zich willen in- Ifen is het inkomen vast-_ op maximaal 2 maal hl. Bij de toewijzing f er vanuit gegaan dat de o|tenminste 1/6 van het nkomen bedraagt en de e van de woning in rede- verhouding staat tot het bewoners. Huur- of Éoningen met een prijs Ineden de door de minis- fcrlijks vastgestelde grens ligt moeten minstens 12 weken aan inzittenden of economisch gebondenen worden aangebo den. Daarna staat het de eige naar vrij zijn woonruimte 'vrij' aan de man te brengen. De woonruimte die binnen deze verordening valt wordt alleen toegewezen aan mensen die ingeschreven staan bij de ge meente Warmond (formulie ren hiervoor zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis). De in schrijving geldt voor de perio de van 1 j^ar en moet door de ingeschrevene zelf verlengd worden. De herbestrating van de Dorpsstraat is inmiddels vol tooid en de praktijk heeft naar de mening van b en w uitge wezen dat er nog enkele aan passingen nodig zijn. Zo stelt het college voor twee parkeer plaatsen te laten vallen en de rijbaan tussen Waagdam en Middendorplaan met een hal ve meter te verbreden. Langs de Noord-westzijde van de Leidseweg wordt een fietspad aangelegd. Op verzoek van het bestuur van het recreatiecom plex Watertuin is naast een oorspronkelijk ontwerp een al ternatief tracé ontworpen om dat men bang is voor overlast voor het recreatiegebied. On danks de prijsverschillen tus sen orgineel en alternatief, respectievelijk 125.000 en 450.000 gulden, adviseert het college de raad te kiezen voor het alternatieve, dure, tracé. LEIDEN Het tweede Pijpek ruidfeest dat gistermorgen in het Leidse Volkshuis werd ge houden is, net zoals vorig jaar, een succes geworden. In totaal waren er ongeveer 70 belang stellenden. Het Pijpekruidfeest is een zeer oude traditie van het Leidse Volkshuis die lang geleden in vergetelheid raakte. Sinds vorig jaar is het feest weer in ere hersteld. Traditiegetrouw werd door de bezoe kers pijpekruid meegenomen en daarmee werd de zaal versierd. De meeste pijpekruidfeestvierders wa ren mensen die ook vroeger al aan Dansende pijpekruidfeestvierders. dit jaarlijkse feest deelnamen. Het zangkoor van het Leidse Volkshuis zorgde voor de muzikale noot in het gebeuren. Uit volle borst werden on der meer het Pijpekruidlied en het Volkshuislied gezongen. Verder werd er geanimeerd gevolksdanst door de meeste aanwezigen onder leiding van de volksdansgroep van het Volkshuis. Cursisten van de fla menco-cursus zorgden voor een tem peramentvol Spaans dansoptreden. De muzikale kennis van het publiek werd in een aantal muziekraadsels op de proef gesteld. Tenslotte werd de film „Leids Leven" van de film groep „Tiem" gedraaid. In deze film waren onder meer opnamen van fes tiviteiten in het kader van het 80-ja- rig bestaan van het Volkshuis opge nomen. NOORDWIJKERHOUT De ge meenteraad van Noordwijkerhout bespreekt in de vergadering van donderdag 29 mei opnieuw de bouw van een evenementenhal aan de Wildlaan. De provinciale over heid is namelijk niet accoord ge gaan met de grondprijs voor 1,5 ha bouwgrond die met eigenaar en projectontwikkelaar Noorlander BV overeengekomen was. De ge meenteraad van Noordwijkerhout wilde een bedrag van 730.000 gul den voor bouwgrond neertellen op een totale stichtingsprijs van 8,5 miljoen gulden. Onder druk van het Zuidhollandse college van Ge deputeerde Staten is nu in overleg met de bouwer van de evenemen tenhal een grondprijs van 606.000 gulden afgesproken. Het college van b en w vraagt de raad in de eerstvolgende vergadering het kre diet met 124.000 gulden te mogen verlagen. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat de Noord- wijkerhoutse gemeenteraad hier mee problemen zal hebben. De provinciale overheid stelt zich op het standpunt dat bij een gemeentelij ke aankoop van grond, niet mag wor den uitgegaan van de gemiddelde prijs die Noorlander heeft moeten be talen. Liever ziet de provincie de waarde van de grond in het vrije agrarische verkeer als bepalende prijsfactor. De gemeente Noordwij kerhout die hiermee de bouw van een evenementenhal in deze gemeen te in gevaar zag komen, liet een offi ciële taxatie van de bouwgrond ma ken. Projectontwikkelaar Noorlander die het bouwproject niet op het spel wil zetten, is bereid de gevraagde 124.000 gulden in te slikken. Notulen In dezelfde vergadering wordt de raadsleden een krediet van 6.000 gul den gevraagd voor de uitbesteding van de notulering in de raadszaal aan de Stenografische Dienst van de Sta ten Generaal. Het college van b en w stelt dat het zelf vervaardigen van notulen erg veel werk en problemen oplevert. De notulen van raadsverga deringen komen volgens het college erg laat uit en soms ook wel eens pas na de eerstvolgende vergadering, waarin ze eigenlijk besproken moe ten worden. De stenografische dienst van de Eer ste en Tweede Kamer verplicht zich om de notulen binnen tien werkda gen in te leveren. Tenslotte voeren burgemeester en wethouders aan dat de stenografen in staat zijn een nage noeg woordelijk verslag en een kwa litatief hoogwaardig product af te le- FNV thema-avond voor jongeren LEIDEN De afdeling Leiden van de FNV houdt dinsdaga vond 27 mei een bijeenkomst voor jongeren in de Koppenhink- steeg 2 in Leiden. Het thema dat de FNV deze avond behandelt, heeft betrekking op de arbeidsomstandigheden van de jeugd. Het gaat hierbij min of meer om de vraag of de jeugd ook aan het eind van de tachti ger jaren nog steeds de toekomst heeft. Een en ander wordt toe gelicht met een filmvoorstelling, na afloop hiervan vindt er een discussie plaats. Zowel leden als niet-leden zijn welkom. De bij eenkomst begint om 20.00 uur. Eerste paal voor 35 woningen in Oud Ade OUD ADE De eerste paal voor vijfendertig woningen in de kleine kernen van Alkemade is gistermiddag geslagen bij de pastoor Görtzstraat door H.J. Renee, secretaris van de woning bouwvereniging "Alkemade". In Oud Ade worden er vier woningwetwoningen en zes premie koopwoningen gebouwd, Rijpwetering krijgt er acht woningwet en tien premie-koopwoningen bij en* in Nieuwe Wetering wor den er vier woningwet- en drie premie-koopwoningen gereali- Brand in bollenschuur NOORDWIJKERHOUT Een bollenschuur annex broeikas aan de Herenweg in Noordwijkerhout is gistermiddag door brand in as gelegd. De schade is nog niet bekend maar loopt in de vele duizenden guldens. De brand brak kort na vijf uur gistermiddag uit. Toen de brand weer ter plekke arriveerde sloegen de vlammen al door het dak. Niemand raakte bij de brand gewond. LEIDEN De buurtbewoners van de Transvaalwijk die zitting hebben in de projectgroep die een bestemmingsplan voor de buurt voorbereidt, hebben zich bij de gemeenteraad erover beklaagd dat de ambtenaren die zitting hebben in de projectgroep alleen overdag willen ver gaderen. Zij vinden dat op die manier de bewoners van Transvaal niet optimaal kunnen meedenken met het maken van het bestemmingsplan, omdat veel van hen immers overdag andere bezigheden hebben. De leden van de projectgroep zien zichzelf, niet als buurtvertegenwoordigers. Zij vin den dat zij belanghebbende buurtbewoners zien, die vanuit die positie willen meewer ken aan de totstandkoming van het bestem mingsplan voor Transvaal. Zij achten het van het allergrootste belang om de in spraakmogelijkheden voor andere betrok ken buurtbewoners open te houden. Hier aan heeft het volgens hen bij het maken van het verbeteringsplan nogal ontbroken. Zij willen met het bestemmingsplan niet weer in dezelfde fout vervallen. „Het is voor ons onaanvaardbvaar dat ons herhaaldelijk wordt voorgelegd dat als wij niet overdag willen vergaderen, er een be stemmingsplan wordt gemaakt zonder de bewoners", aldus de leden van de project groep in een brief aan de gemeenteraad. „Wij zien een optimale inspraak van de buurt als voorwaarde om tot een bestem mingsplan te komen, anders zal dat plan op zeer veel verzet stuiten in de buurt". De le den van de projectgroep zijn van plan een avond in de maand een bewonersvergade ring te beleggen over de voortgang van het bestemmingsplan. Als daarbij geen ambte naren aanwezig kunnen zijn, willen zij graag alle informatie toegestuurd krijgen, zodat zij deze kunnen doorgeven aan de be- De traditio- Fietspuzzelrit van de I.B. wordt aanstaande verreden. Er kan op sdag worden inge- ïven van 's morgens tien Yaalf bij "De Stal" aan de urnfetraat. De kosten bedra- E»r. voor N.K.J.B.-leden drie vijftig, voor niet leden >agt de inschrijving vijf en. De deelnemers ont- en na afloop een herinne- vaantje. «UIDEN De Streek- nissie Alphen en omstre- organiseert maandag 2 L05een vergadering in zaal de jzer" aan de Dorpsstraat n Leimuiden. De vergade- begint 's avonds om acht Entree: 4.75 Nieuw: Insektenshow Kikkershow

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 3