Santana blijft bij zijn latin-rock sounds PLATEN Ton Koopman, nu begonnen aan Hay dn, kan nooit spelen waterstaat Concert-agenda Jitnodiging voor Joan Baez an Vaticaan 9Bahy Snakes9: veelmuziek9 maar ech t verhaal ontbreekt ZATERDAG 24 MEI 1980 jlesias Niets verrassends heeft de nieuwe elpee „Hey" w.^n Julio Iglesias, de Spanjaard die het voetballen voor de inruilde. Want nog altijd wendt hij zijn stem aan voor idjes die óf zoetgevooisd zijn öf diep tragisch. Althans die DQdruk krijg je, wanneer je zijn uithalen en zijn afwisse- tGChc/ uitbundige en melancholieke melodieën beluistert. er iker weet je dat natuurlijk nooit, want Spaans is niet op- aalnomen in het vakkenpakket van de Nederlandse scho- :e p. Wil je niets hebben van zijn vals sentiment, dan rest Wdn stem nog en die is dat moet gezegd worden bij- nder zuiver en geschoold. Voor een romantische bui is ■hter „Hey", vooral de songs „Por Ella" en „Amantes" er goed om aan te horen. piBS 84304). L.S. Wicksioni Vooral het nummer „De man met de vlie- jAr" op de nieuwe elpee van Harry Sacksioni „Het dubbel- Wjb/en van Holle Vijnman" lijkt typerend te zijn voor de Kimtelijke ontwikkeling die zijn werk de laatste tijd door smakt. Zijn eerste elpee („Harry Sacksioni, gitaar" - 1975) Amoeg duidelijk een anekdotisch karakter, de tweede IjVe/Jsfers" - 1976) liet veel maatschappelijke betrokken- id horen en de derde („Om de hoek" -1978) stond in het f ken van de stadsjongen en de landman in deze gitarist. btflolle Vijnman"gaat echter meermalen de lucht in en be- rof dan ook veel „muziek der sferen". Vijnman" is tevens een afspiegeling van Harry's ar- itieke ontplooiing. De instrumentale solisten die hij hier- oor heeft gekozen, geven zijn „ruimtevaart" nog meer re- ^f en komen zelf ook goed uit de verf. Met name verdiént fik van der Wurff als dirigent een compliment. ?olydor, Harlekijn HH 2925.550) JvdK. Irma trading Op een geheel andere toer dan voorheen 'bat Joan Armatrading met haar nieuwe album „Me My- mmèlf I", de opvolger van de EP „How Cruel". Want hoewel lues-, jazz- en folkinvloeden nog steeds aanwezig zijn, omt het accent hier voornamelijk te liggen op rock. Met ame in songs als „Is It Tomorrow Yet", „When You Kis- [s Me" en „Me Myself I" valt deze nieuwe koers, soms W/s met new wave-achtige geluiden, te bespeuren. Naast fiharde rock laat zij evenwel ook gevoelige nummers ho rn als „Friends" en Turn Out The Light" en songs in tggae-ritmes als „Feeling In My Heart" en „Simon". Al het al vertolkt Joan met deze elpee allerhande muziekstij- 11n, waardoor zij ongetwijfeld een groot publiek tevreden ji/ stellen. ■MLH 64809. L.S. Op een afgelegen boerde rijtje, een half uur lopen en vijf maal vragen van Breukelen, hebben vorige week de gigant Philips en de dreumes Harlekijn een licentiecontract getekend. Dat gebeurde onder het wantrouwend oog van de belendende koeien maar met het instemmend ge- bier van een pittig bruin bokje dat Philips zijn partner cadeau deed en dat trouwhartig de af spraken over de onafhan kelijkheid van Harlekijns programma's en produc ties bevestigde. Een be langrijk feit, want de kleine zelfstandigen zor gen voor wat extra krui den in de maaltijden van de boeken- en platenbusi- ness. Het voordeel van het be schreven huwelijk-uit-bere- kening is dat Harlekijns klassieke platen, die zich in zes, zeven jaar de sympathie verwierven van fijnproe vers en buitenbeentjes, nu wereldwijd gepromoot en gedistribueerd kunnen wor den. Dat kan van levensbe lang zijn voor meer bijzon der plaatwerk van klaveci- nist Ton Koopman en diens nieuwe barokorkest (dat veel internationaler van sa menstelling is dan zijn vroe gere Musica Antiqua), van dirigent en pianist Reinbert de Leeuw, diens Schönberg- ensemble en andere kamer- muzikale geestverwanten, van de Japanse maar hier al jaren ingeburgerde luitenist Toyohiko Satoh en weldra ook van het boeiende Phili- dor Ensemble. Vroeger was er bij het mini- platenmaatschappijtje dat Herman van Veen uit zake lijk idealisme oprichtte, vaak meer enthousiasme dan ervaring, meer goed re pertoire en artistieke bevlo genheid dan technische en practische bedrevenheid. Harlekijn-manager Adriaan Verstijnen stelde het verle den van zijn onderneming niet beter voor dan het is geweest, maar gelooft stellig, dat het nu goed zal gaan met een grotere en snellere kwaliteitsproductie. Rein bert de Leeuw wiens Saties verrassend goed blijven verkopen, neemt méér op van Satie, Schönberg en het late piano werk van Liszt. Hij gaat ook aandacht schenken aan Cage. Satoh die al een paar fijne platen maakte, zal zich inzetten voor de luitmuziek van Bach en op drie platen alle luitcomposities opnemen van Bachs vriend en (leef) tijdgenoot Sylvius Leopold Weiss. Gezien diens reputa tie op dit speciale terrein, moet dat wel een gebeurte nis worden. Met dat al eist vooralsnog de expansieve Ton Koop man de meeste belangstel ling op. Net als andere mu zikale barokspecialisten wil ook hij zijn werkterrein uit breiden. Niet dat hij is uit gekeken op de barok want hij maakte voor het ver sterkte Harlekijn opnamen van klavecimbelstukken van Byrd en Domenico Scarlatti en van kamermu ziek van Frescobaldi en Te- lemann. Koopman ging ech ter al verder naar Locatelli, Bachs tweede zoon Philipp Emanuel en vooral naar Haydn, die té veel meester werken maakte voor één mensenleven en die boven dien nog zoveel stukken componeerde die helemaal geen meesterwerken wilden zijn maar waarvan je wel je hele leven kunt blijven houden. Bij de presentatie van de eerste twee van zijn Haydn- platen zei Koopman dat je nog beter Bach en Mozart op een moderne Steinway kunt spelen dan Hay dn vanwege diens dunne, tinte lende componeertrant. Haydn schijnt trouwens het grootste deel van zijn leven met klavecimbels te hebben opgetrokken en zich pas tij dens zijn Engelse reizen met hamerklavieren en piano- forto's te hebben ingelaten. Toen had hij echter zijn grote concerten voor kla vier en-of orgel en ook zijn concertachtige stukken met en rondom het klavecimbel al geschreven. Op Philips-Harlekijn 9500 722 (musicassette 7300 812) geeft Koopman levendige vertolkingen van de twee bekendste klavecimbel-con certen. Op Philips 9500 723 (voorlopig nog geen musi cassette) speelt hij met twee violen en violoncel zes kos telijke concertini en diverti- menti. Dat zijn dan van die pretentieloze en toch geest rijke muziekjes die je da delijk van buiten kent en toch telkens weer wilt ho ren als je levensvreugde aan lager wal is geraakt. Koopman zei bij de presen tatie van deze geslaagde Haydn-platen nog iets op merkelijks. Hij biechtte op dat hij leed aan de ziekte nooit te kunnen en te wil len spelen wat er staat. Hij had en heeft altijd behoefte aan een versierinkje hier, een accentje daar en na tuurlijk improviseer jij je cadensjes als daar ruimte voor is gelaten. Het leuke van plaatopnamen is dat je de best gelukte toevoegsels kan handhaven en de ande re kan weglaten. Wat Koopman doet,is meestal legitiem in 17e en 18e eeuwse muziek, het is daar vaak zelfs artistieke plicht. Beethoven begon er met de uitgeschreven ca dens in het vijfde pianocon cert echter een stokje voor te steken en de meeste mu ziek van hem en zijn opvol gers leent zich ook niet meer voor scheppende acti viteiten van de uitvoerende musicus. Als Koopman be weert dat een eigengereide zanger desondanks zijn par tij in Verdi's „Rigoletto" best naar eigen inzicht mag „verfraaien", bevinden we ons op het hellende vlak dat naar de artistieke onderwe reld leidt. Er waren en er zijn al meer dan genoeg uit voerende kunstenaars die hun gefrustreerde creativi teit te pas en te onpas wil len waarmaken ten koste van de componisten die zij vrijwillig zijn gaan dienen. Daar kan moeilijk een oh- gelimiteerde vrijbrief voor worden gevraagd en gege ven. JOHN KASANDER jf mei Frank Zappa, Ahoy' in Rotterdam. 1 mei Herman Brood, Paard van Troje in Den Haag, pat niet door! mei Pinkpop met Garland Jeffreys, Raymond an het Groenewoud, Van Halèn, Joe Jackson, J. Geils- and, The Jam en The Specials. Sportpark in Geleen. 7 mei Garland Jeffreys, in Hal-4 op het Utopia ter- >in in Rotterdam. juni Led Zeppelin, Ahoy in Rotterdam. juni Little River Band, met in het voorprogramma e Engelse zanger Roy Harper, Congresgebouw in Den ïaag. Juni Styx, Jaap Edenhal in Amsterdam. [juni San tana, Groenoordhal in Leiden. \juni Saga, Jaap Edenhal in Amsterdam, juni Roxy Music, Ahoy in Rotterdam. Juni Beach Boys, Congresgebouw in Den Haag. t juni Fleetwood Mac, Ahoy' in Rotterdam. f juni Boudewijn de Groot, Circustheater in Den Jaag. 1 juni Bob Marley, Ahoy' in Rotterdam. juni Rod Stewart, Ahoy' in Rotterdam. Amerikaanse folkzange- Joan Baez, die vooral bkendheid verwierf door Bar politiek getinte liedje <Ve shall overcome"('62), is ior het Vaticaan uitgeno od voor een toernee door ilië. Wanneer Joan Baez deze uitnodiging ingaat, |an zal zij van 3 tot 14 sep- nber concerten geven in acht Italiaanse steden. De opbrengst van deze toernee is bestemd voor een hulp fonds aan Zuid-Oost Azië. De Engelse folkzanger Do novan en de ex-Beatle George Harrison hebben eveneens een uitnodiging van Rome ontvangen. Of zij hierop positief reageerden, is niet bekend. FRANK ZAPPA WAAGT ZICH AAN FILM Breuk tussen Herman Brood en His Wild Romance Het concert dat Herman Brood en zijn rockgroep „His Wild Romance" vanavond zouden geven -in het Paard van Troje in Den Haag, gaat niet door. Bassist Fred die Cavail i heeft namelijk van de week definitief be sloten om naar The Meteors te gaan. Hij kon het muzikaal niet al te bestvin den met drummer Peter. Als reactie hierop heeft Her man Brood toen maar helemaal zijn groep on tbon den Samen met drum mer Peter is hij nu op zoek naar musici met wie hij een nieuwe groep zal formeren. Wat ster- gitarist Danny La- demacher voor toe komstplannen heeft, is onbekend. Frank Zappa, volgens de New York Times de Leo nard Bernstein van de rock. Dat Frank Zappa, de vreem de eend in de wereld van de popmuziek, een begaafde en veelzijdige duizendpoot is, weet iedere insider. Want be halve als tekstdichter en componist maakte hij zich sinds zijn eerste album „Freak out" in 1966 bijzonder verdienstelijk als organisator en producer. Wat weinigen echter weten is dat hij zich ook met het filmbedrijf be zighoudt. Onlangs werd de laatste hand gelegd aan .„Baby Snakes", een film waarvoor de Zappa het sce nario schreef. Zoals van deze bizarre figuur te verwachten is, valt er in deze film geen logisch geordend verhaal te bespeuren. Het is in hoofd zaak een muziekfilm met liedjes van vroegere albums en gelardeerd met wat ge sprekken en animaties. „Baby Snakes" verschijnt overigens in oktober op het Nederlandse filmdoek. Na ruim anderhalf jaar het spreekwoord „geduld is een schone zaak" in acht te hebben moeten nemen, mo gen de liefhebbers van San- tana zich nu weer teugel loos laten gaan. Want bin nen een krappe twee we ken, om precies te zijn op 6 juni, is het zover dat deze formatie de Leidse Groe noordhal zal vullen met haar latin-rock sound. Zoals gebruikelijk zal ook dit keer weer een aantal nieuwe gezichten aantre den zoals Alexander Li- gertwood op gitaar, Gra ham Lear op drums en Da vid Margen op basgitaar. Want leider Carlos voelt er bepaald niets voor om jaar in jaar uit met dezelfde ar tiesten op te trekken. Wanneer je te lang met de zelfde jongens muziek maakt", zei hij eens in een interview, dan raak je op een bepaald moment artis tiek op een dood spoor. Vooral wanneer je muziek er lekker in gaat. Niemand maakt zich dan meer druk of de stijl nog wat geper fectioneerd moet worden en zelden komt er iemand met nieuwe ideeën aandra ven. Maar een nieuweling brengt de groep weer tot le ven, komt met een eigen in breng en andere impulsen, waardoor de leden weer geïnspireerd kunnen wor den." Dit was niet zo maar een kreet die deze in 1947 gebo ren Mexicaan uit de lucht greep. Zijn muzikale verle den bewijst dat. Ettelijke ma len veranderde hij zijn band van jasje. Op zijn minst twaalf maal sinds 1966, het jaar dat hij de brui gaf aan zijn baan als afwasser en een groepje musicerende jongelui onder de naam „The Santana Blues Band" bij elkaar schar relde. Maar voorlopig was toen nog niet het succes voor hem weggelegd. Een aantal maanden na de formatie kreeg hij tuberculose, kwam in een sanatorium terecht en was voor twee jaar uit de roulatie. In die periode wer den zijn dromen en fanta sieën over de muziek die hij eens wilde maken, echter wel extra gevoed. Eenmaal ontslagen uit het sanatorium bedacht hij zich ook dan ook geen enkele maal om zijn oude makkers weer op te zoeken en met hen de groep „Santana" op te richten. Toeral Romantisch maar waar is het, dat de weg naar roem voor sehor Carlos geëffend werd door het simpele feit dat hij in tamelijk beschon ken staat gluurde door een van de ramen van de Fillmo re studio. Hierop werd hij be trapt door de grote baas van dit complex, Bill Graham, met wie hij geleidelijk aan bevriend raakte. Toen Gra ham van Santana hoorde dat hij een aardig deuntje goede latin-muziek uit zijn gitaar kon halen, werd hij nieuws gierig en nodigde hem en zijn muziekvrienden uit om een plaatopname te maken. Dat was in 1969 en in datzelfde jaar kon Carlos en de zijnen hun eerste elpee met de voor de hand liggende titel San tana in de etalages zien lig gen. Bekendheid Door deze eersteling werden zij evenwel niet op slag be roemd. Dat duurde nog tot het Woodstock Festival, waar zij het publiek verrasten met hun spectaculaire uitvoering van „Soul Sacrifice". Een jaar later (1970), toen de film „Woodstock" in de bioscopen verscheen, braken zij inter nationaal door en kwamen zij uit met „Abraxas", hun twee de elpee met klassiekers als „Samba Pa Ti" en „Black Magic Womanvan Fleet wood Mac's Peter Green. Impasse Vanaf die tijd ging het deze Zuidamerikaan tamelijk voor de wind. Regelmatig boekte hij wereldsuccessen met, zoals gezegd, een steeds wis selende bezetting. Zo maakte hij om maar een paar zij straten te noemen in '71 een elpee met gitarist Neal Schon en drummer Buddy Miles, in '73 met jazzgitarist John McLaughlin en in '74 met Alice Coltrane. Intussen veranderde zijn muziek ook van stijl, vooral na zijn ont moeting met McLaughlin wiens gitaarspel hem bijzon der fascineerde èn na zijn be kering tot de beweging van de Bengaalse goeroe Sri Chinmoy. Van toen af aan gebruikte hij min of meer de muziek om er zijn religieuze gevoelens in kwijt te kunnen. Veel leden voelden zich ech ter helemaal niet thuis in dat godsdienstige sfeertje en ver lieten stuk voor de stuk de groep. Na zijn zesde elpee Borboletta ('74) raakte San tana dan ook in een impasse met als gevolg dat het een tijdje stil rond hem werd. In '76 kwam hij weer als herbo ren terug met „Amigos", een elpee waaruit bleek dat hij de goeroebeweging liet voor wat zij was. Marathon Hoewel hij sindsdien experi menteerde met rock and roll, soul, rhythm and blues and jazz, bleef de grondtoon in al zijn daaropvolgende elpees de „latin-rock muziek". Dat hij dit genre kennelijk nooit meer in de steek wil laten, blijkt eens en te meer uit de elpee „Marathon", die on langs verschenen is en waar in harde rock elementen zijn opgenomen. Flarden van dit nieuwe album zullen de fans in de Groenoordhal ongetwij feld te horen krijgen, want de musici met wie Santana deze elpee opnam, zijn ook van de partij in Leiden. LUDUINA SALTERS Leider Carlos Santana met zijn nieuwe bezetting. Maar voor hoe lang? Senor Carlos houdt er immers niet van week in week uit met dezelfde musici te werken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 25