weekpuzzel door dr. Pluizer SCHAKEN postzegels DENKSPORTEN oplossing vorige puzzel NR. 21 KRUISWOORDRAADSEL IIJN o £1 in m mmrPmPm% M LEIDSE COURANT ZATERDAG 24 MEI Horizontaal: 1 toetsenbord op een muziekinstru ment; 6 vallei; 7 kortstondige periode van slecht weer; 9 sluw dier; 10 deel v.e. auto; 12 zelfkant van linnen; 14 hulzen van gedorste korenaren; 15 bloedgever; 17 brander v.e. gasfor nuis 19 krampachtige aandoening; 20 overeenkomst; 22 100.000,-; 24 klein vertrek; 25 waterkering; 26 arm v.e. boom; 28 in grove trekken; 30 naar onze mening (afk.); 31 onwrik baar; 32 orgaan v.e. vis; 33 bewoner v.h. hoge Noorden (verkort); 35 mu zieknoot; 36 gedwee; 39 manier van zingen v.e. kanarie; 41 ruwbladig plantje; 42 groep reizigers met kame len in een woestijn; 43 stad in België; 45 snijwerktuig; 46 dieregeluid; 48 bloeiwijze; 50 lichte stof; 51 door, met; 52 boom; 53 gedwee; 55 onder (Latijn); 57 blad papier; 58 hoofddek sel; 59 vrouwelijk rund; 61 harssoort; 64 saai (fig.); 65 onderricht; 67 roos- vormig sieraad; 68 zoogdier; 69 vo gelsnavel; 71 deel v.h. oor; 72 grap penmaker; 73 hoogste punt; 75 dwaas; 76 plezierreizigers. Verticaal: 1 oogholte; 2 laatstleden (afk.); 3 mili taire rang; 4 laagtij; 5 punt bij cricket; 6 glansloos; 8 boom; 9 beroep; 10 trechtervormig sleepnet; 11 stoot; 13 harde delfstof; 14 waterkoud; 15 scheepsvloer; 16 knaagdier; 18 in- sekt; 19 uitgestrekte vlakte; 20 staaf- vormig voorwerp; 21 bittere stof; 23 ingebeeld meisje; 24 deel v.e. vlieg tuig; 25 schertsende bijnaam voor kat; 27 kleverige lekkernij; 29 verward ge heel; 31 uitgestrekte vlakte in Argenti nië; 34 armzalig; 36 sporeplant; 37 tel woord; 38 lokspijs; 40 ingezet stuk; 44 innig verdriet; 47 lokspijs; 49 drank; 51 brandbare stof; 52 hulde; 54 insek- teneter; 56 soort café; 57 niet mager (b.v. van vlees); 58 meisjesspeelgoed; 60 telwoord 62 muzieknoot; 63 ma ger; 64 insekt; 66 onderdeel v.e. ten- nispartij; 68 slangvormige vis; 70 niet scherp; 72 vochtig; 74 rivier in Italië; 75 motorschip (afk.). Oplossingen onder vermelding van Puzzel 21 dienen uiterlijk woensdagmiddag in bezit te zijn van: Eigen postcodenummer s.v.p. leesbaar vermelden. Naam: Adraa:.- De prijswinnaars van de puzzel van vorige week zijn: Vijftien gulden: W. A. M. van Leeuwen, Rosenburgherlaan 2, 2252 BA Voorschoten. M. Burghouwt, Apothekersdijk 9, Leiden. De prijzen worden binnen drie weken per cheque toegestuurd. Oplossingswedstrijd Precisie Het, door C. C. Wei ontwor pen, Precisie-systeem neemt in populariteit hand over hand toe en dat is niet zo verwon derlijk, want het systeem kan, mits met enige intelligentie toegepast, vaak tot het opti male contract leiden. Nu is het wel zo, dat het systeem op ver schillende manieren kan wor den gehanteerd: van vrij een voudig tot zeer ingewikkeld en het hangt er maar van af hoe veel tijd men (met de partner!) aan bestudering ervan wil be steden om de beste resultaten te kunnen bereiken. Naast be heersing van de diverse con venties dient men echter ook over een goede speeltechniek te beschikken, want optimale contracten zijn niet altijd voor het neerleggen. In Precision Newsletter, de periodiek van The Precision Club, schenkt Terence Reese regelmatig aan dacht aan dit aspect en het onderstaande spel is daar een voorbeeld van. Om plaatsruim te te besparen krijgt u direct het volledige diagram, maar de oost-west kaarten zijn in eerste instantie niet gekend. Zuid gever, allen kwetsbaar, parenwedstrijd. Het bieden (oost-west passen): zuid 1 kla veren (16 of meer punten) - noord 1 SA (evenwichtig spel, 8-13 punten) - zuid 2 klaveren („Beta"-asking; zuid is meer geïnteresseerd in ruitenheer dan - lengte erj vraagt contro les) - noord 2 harten (3 contro les; A=2, H 1) - zuid 3 ruiten (kleur) - noord 4 ruiten (steun) - zuid 4 schoppen (controle, ontkent hartencontrole, omdat die kleur wordt overgelsagen) - noord 4 SA (wijst niet af met 5 ruiten, heeft dus hartencontro le en wil wel SA spelen - zuid 6 ruiten (liever geen SA i.v.m. schoppenaas sec). West komt uit met schoppen 10. Hoe gaat u te werk? Het is duidelijk dat, in dit geval, alles afhangt van V 7 O HB72 o H 8 5 3 H94 10982 M 4 V A 103 w n° V985 0 72 7 o 4 1083. Z *762 A 064 O AVB 1096 AVB5 de hartensituatie. Heeft west A V dan kan er amper iets mis gaan, heeft oost ze, dan is het contract niet te winnen. Men moet er dus van uitgaan dat de honneurs verdeeld zijn en de vraag is, hoe zuid zijn kansen kan vergroten (er is geen wa terdichte oplossing) door het zijn tegenstanders zo moeilijk mogelijk te maken het juiste tegenspel te vinden om zo vin den om zo mogelijk het „ra den" van de hartensituatie te voorkomen. Een goede poging is in nood de vrouw te leggen (oost de heer) en in de tweede slag een kleine harten naar ta fel te spelen. West zou, als hij hem heeft, in de verleiding kunnen komen hartenaas te leggen in de hoop nog een schoppenslag te kunnen ma ken, maar goede spelers ma ken dergelijke fouten door gaans niet. Moeilijker wordt het voor hen, als zuid twemaal troef speelt en vervolgens vief- maal klaveren, waarop In noord de laatste schoppen wordt afgegooid. Nu volgt een kleine harten en, als west een „teller" is, kan hij zuid op een 2-1-6-4 distributie taxeren en het aas nemen om de overslag (parenwedstrijd!) te voorko men. Reese's advies: tegen niet-experts de eerste, tegen experts de tweede methode volgen. Het is maar dat u het weet. Dit jaar viert de „Nationale In- validenstichting" van Dene marken het 25-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubi leum bracht de Deense PTT op 10 april j.l. een bijzondere ze gel met toeslag ten bate van de jubilerende instelling uit. Een van de taken van de jubi lerende instelling is o.a. het bouwen van aangepaste wo ningen ten behoeve van ge handicapten. Dit is op de zegel In beeld gebracht door de ge- styleerde weergave van bouw stenen in een in bewerking zijnde muur. Door deze muur loopt de afbeelding van een rolstoel. De door Rasmus Nel- lemann ontworpen zegel heeft een waarde van 130 20 ore. Op 5 mei j.l. heeft de Deense PTT een serie van twee Euro- pa-Cept-zegels uitgegeven, met ook hier weer het thema „Beroemde personen". Voor één van de zegels koos Dene marken voor de Deense schrijfster Karen Blixen. De ze gel die haar beeld draagt heeft een waarde van 1.30 Kr. Baro nes Karen Blixen (1885-1962) maakte in 1907 haar debuut met een bundel korte verhalen. In 1913 emigreerde ze met haar verloofde naar Kenya, waar zij een koffiefarm overna men, Ze raakte onder de in- druk van de tropische planten groei en de zwarte bevolking. Na haar echtscheiding in 1921 zette zij het werk op de farm alleen voort, doch moest dit in 1931 om financiële redenen opgeven. Ze keerde naar De nemarken terug en hervatte het schrijven van romans en novelles. In sommige van haar boeken zijn haar belevenissen in Kenya terug te vinden. Kleur van de zegel: rood. De tweede zegel heeft een waarde van 1.60"Kr. en toont het portret van August Krogh (1874-1949). Als fysiolooa maakte Krogh Denemarken wijdt zegel aan invaliden studie van de levensverschijn selen van mensen en dieren. Hij was o.a. professor aan de Universiteit van Kopenhagen. In 1920 werd hem de Nobel prijs voor geneeskunde toege kend. Dit vanwege zijn onder zoekingen op het gebied van de activiteiten van de capillaire bloedvaten of haarvaten. Deze zegel heeft als kleur blauw. Het ontwerp kwam van de hand van Johan Alkjaer. Eveneens op 5 mei j.l. ver scheen in Denemarken een bij zondere zegel in de waarde van 1.60 Kr. Deze zegel werd gewijd aan de Wereldconferen tie van de Verenigde Naties naar aanleiding van het Decen nium voor de Vrouwen. Het motief bestaat uit drie symbo len, die slaan op de gedurende de conferentie te bespreken onderwerpen. Dat zijn: „Be roep, gezondheid en vorming". Deze zegel werd gedrukt in de kleur blauw. Het ontwerp werd vervaardigd door Rasmus Nel- lemann. Al de hier besproken zegels werden gedrukt door.de drukkerij van de Deense PTT. Vervolgens nu naar San Mari no, waar cp 8 mei j.l. een aan tal nieuwe zegels in omloop werd gebracht. Op de eerste plaats is daar een uit twee ze gels bestaande Europa-Cept- serie. Voor wat betreft de afbeeldin gen op deze zegels treft men ook hier beroemde personen uit het verleden van San Mari no. Op een zegel in de waarde van L 170 staat het portret van Giovanbattista Belluzzi, in 1506 in San Marino geboren. Belluzzi kreeg bekendheid als militair architect. In deze func tie voerde hij vele opdrachten uit voor de Medici's. Verder schreef hij ook een verhande ling over militaire architectuur, getiteld: „Hoe legt men ver sterkingen aan". Hij verloor het leven in een veldslag nabij Siena in 1554 en werd begra ven in San Marino. Achter zijn beeltenis op de zegel ziet men het bastion „Del Macello", één van zijn werkstukken. De tweede zegel in deze serie heeft een waarde van L 220 en toont het portret van Anto nio Orafo, eveneens in San Marino geboren en wel in 1460. Hij was een uiterst vakbe kwaam zilver- en goudsmid en stond in hoog aanzien in de toenmalige kunstenaarswereld. Toen hij als diplomaat bij de Romeinse Curie vertoefde, was hij bevriend met de schilder Rafael en de zilversmid van paus Leo de Tiende. Benvenu- to Cellini, die aanvankelijk zijn opleiding ontving van een van Antonio Orafo's leerlingen, prees zijn werk hooglijk. Het wierookvat en het schuitje dat men achter het portret op de zegel ziet worden aan hem toegeschreven. Deze voorwer pen bevinden zich in het Sint Franciscusmuseum te San Ma rino. Het ontwerp voor deze zegels werd vervaardigd door Giuseppe Macina te San Mari no. Eveneens op 8 mei j.l. ver scheen een miniatuurvelletje met twee speciale postzegels. Dit velletje werd uitgegeven ter gelegenheid van de Internatio nale Postzegeltentoonstelling „Londen 1980". Op de zegels ziet men twee stadsgezichten van Londen. Een zegel in de waarde van L 200 toont een reproduktie van een schilderij uit 1850. De tweede zegel heeft een waarde van L 400 en toont het Londen van heden via een fotografische opname. In de serie „Grote steden", waaronder men in San Marino ook dit velletje rangschikt, ver schenen reeds New York (1973), Tokyo (1975) en Boeka rest (1977). Het drukken van de hier besproken zegels werd verzorgd door Helio Courvoi- sier te La Chaux-de-Fonds in Zwitserland. Onze wedstrijd voor de jeugdi ge schakers om het KNSB boek heeft niet zo bijzonder veel sukses geboekt. Waar schijnlijk was de studie S. Mühltaller toch net iets te pit tig, en dan kwam er bij dat de twee andere opgaven wegge vluchte paarden hadden, zoals reeds vermeld. Hieronder vol gen de oplossingen en de prijswinnaar. Opgave 1. Wit: Ka2, Lc1, Ld7. Pc4: pion: d5.d Zwart: Ke1, Lg1, Ph1: pionnen: a3. e2. e3, f2. h2. Wit wint als volgt: 1.Ld2 t I. ed2: (gaat de ZK op zij, dan volgt mat door Lh3 of La4) 2.Pe5!,...(haalt nu een van de zwarte pionnen dame, dan gaat zwart mat:) 2... d1D? 3.Pf3t. Kf 1 4.Lh3, mat; óf: 2... f1d?, 3. Pd3t.» en 4.La4, mat. Bovendien dreigt er na de 2e zet van wit mat in twee zetten door paardschaak op d3 en mat op a4 of h3. Zwart kan dit slechts ontlopen door met zijn koning naar d1 off f 1 te gaan, maar dan geeft de loper schaak op c.q. a4 of h3, de ZK wordt weer terug gedreven naar e1, en dan gaat de witte loper weer terug naar d7. Als een soort weegschaal pendelt die loper heen en weer, totdat driemaal dezelfde stand op het bord is verschenen, óf de par tijen zien al direkt in dat het remise is. Het oudste voorbeeld van dit thema is van Troitzky, en drie jaar later maakte J. Behting daar een andere bewerking op. De oudste iaat ik u in diagram zien: A. A. Troitzky. Sjachmaty Journaal 1898. (Zie diagram). Wit: Kd2, Ld8, Pa4. Zwart: Kg1, Dh7, Lh1; pionnen: g4, g2. h2. Deze'eersteling op dit thema, het moet gezegd, ziet er vrij wat beter uit dan de studie van Mühltaller. De opstelling is zo gekozen dat wit de zwarte ko ning kan opsluiten en de zwar te dame voor zijn loper kan in ruilen. 1.Kd2-e1, Dh7-a7 2.Ld8-b6t, Da7xb6 3. Pa4xb6, f5-f4 4.Pb6-d5, f4-f3 5.Pd5-f4, f3-f2t 6.Ke1-d2, Kg1-f1, omdat er mat dreigt op h3! is f1-dame verhinderd. En na: 7.Pf4-d5,... kan de g-pion niet promove ren, omdat dan het mat op e3 volgt. Het witte paard en de zwarte koning kunnen dus nog een paar malen hun laatste zet herhalen en moeten dan in re mise berusten. De studie van J. Behting is op hetzelfde thema opgebouwd, maar is een winststudie: J. Behting. Rigaer Rundschau 1901. Wit: Ke2, Lb5, Pd1; pion: f2. Zwart: Kg1, Th1; pionnen: f5, g2. h2. Wit begint en wint. Eveneens een „knappe" stand! De zwarte dame is verwijderd, wit beschikt over een stuk meer. Dat de zwarte loper uit de studie van Troitzky is ver vangen door een zwarte toren is niet, om te suggereren dat Behting geen kennis droeg van de Troitzky studie. Deze is hier nodig om in twee verleidings varianten door een zwarte mi norpromotie remise af te dwin gen. Eerst dan maar die verlei dingsvarianten: 1.Kd3, g3 2.f3?, Kf1 3. Kd2f. Kg1 4.Ld7, Kf1 5.Lh3, Tg1 6.f4,h1L!l met remisel En: 1.Pc3?, g3 2.Ke3. gf2: 3.Pe2|, Kf1 4.Kd2, g1Pl! remi se. En dan de winstvariant: 1.Kd3, g3 2.f4l, Kf1 3.Kd2f, Kg1 4.Ld7, Kf1 5.Lh3, Kg1 6.Lg4, Kf1 7,Le2t. Kg1 8.Pc3, Kf2 9,Pe4t.Kg1 10.Pg5. Kf2 11.Ph3tmat Diagram twee is al behandeld. Zonder het zwarte paard op g8 is het na: 1.Pf7:l, Tg8 2.Lh7:,Dd1:t 3.Kd1:,Kf7: 4.Lg8:t,Kg8: niet maar zo uit voor zwart, hij heeft dan twee De derde opgave (Euwe/David- son, mét het zwarte paard op f6) is zonder meer verloren na: 1.Dd8t. Kg7 2.Df6:t,Kf6: 3.Pe4:t„. en slaan op c5 direkt uit. Het pionneneindspei dat overblijft is direkt verloren en zwart gaf dan ook op. De prijs gaat naar W. J. M. Speel, Mauritsstraat 43, 2215 CR Voorhout, met onze geluk wensen. Nog eens komputerschaak De vorige keer heb ik u al laten weten dat de heer F. Heijkoop erg gelukkig is met zijn Chess Challenger X, een komputer die met tien programma's van zeer zwak tot „grootmeester sterkte" veel genot verschaft aan beginnende en reeds ge vorderde schakers. De heer Heijkoop noemt zijn komputer Loesje, vanwege het feit dat het rode lampje „I lose" nog al eens aanknipt! Hij speelt op ni veau drie tot vijf en geeft rui terlijk toe. dat hij en zijn zoon wel eens een slechte zet terug nemen. Op het tweede niveau is deze komputer al ingevuld met een variant van het dame gambiet: 1.d2-d4, d7-d5, 2.c2- c4, e7-e6 3.Pb1-c3. Pg8-f6 4.Lc1-g5, Pb8-d7 5.Lg5xf6,... Op hoger niveau volgt meestl 5. c4xd5,.De heer H. speel de hier: 5..., Dd8xf6, daar hij zag dat de komputer „uitlo| tot pionwinst. Hij ging daarin! in: 6. c4xd5, e6xd5 Pc3xd5,... en daar vond hij hal op:7...,Df6-h6. Wanneer nu v, komputer maar rustig speelt of met zijn paard tei gaat naar c3 heeft zij indj daad een pion verdiend staat dan gewonnen. (GejJ meester zal spelen wat komputer nu deed!) W^ slechts twee zetten vooruit t rekenen is onvoldoende om£ voorzien wat er na: 9.Pd5xcl Ke8-d8 10.Pc7xa8?? volgen. De komputer is op j niveau veel te gulzig! Mat twee zetten komt door: Lb4f en: 11... Dd2: mat. Opt lage niveau is men al gauw f gekeken! Nog eens hetze!' op niveau 2 en dan na de acl ste zet overgeschakeld naar [je veau 3. Opnieuw werd op f geslagen, maar na: 9.Pc7:fz< Kd8 volgde nu: 10.Dc2!,.. T geen al veel beter 10..,Lb4t 11.Kd1, Pc5, met f bedoeling door Lf5 de dame|9' verjagen, werd wéér op a8 c slagen! 12.Pa8:?, Lf5! 13.(1 Le4: 14.De2. Te8! 15.d4xcj Lg6 16.Tc1?Te2: 17.Pf3! Lo< je ziet het mat!, Le4 en zw. won tenslotte. Maar dat kp veel sneller. 17..,Td2f! 18.K#d Tc2f en mat op de volgenj_ zet. Maar wie zal dat een dai mer van huis uit euvel duidd Blijkbaar speelt die kompur' op steeds hoger niveau toL steeds wat sterker. Maar el grootmeesterniveau geloof J (vooralsnog!) niet. Boverstaande copy liet Ik evj M aan meester Vonk zien en |d lezen zei hij: „Jij speelt be< dan die komputer. Want jij 2 een mat in drie zetten, hetgej de komputer niet kan dab< deze maar twee zetten voorf door rekend. Maar als de kof puter op de 17e zet aan was gebracht, had deze stelf>J in twee zetten mat gegev«~ beginnende met: 17..., Telc e1+, en mat op volgende Bronstring De oudste deelnemer aan het kampioenschap van Neder land, drs. E. P. Bronstring, 37 jaar, was tevens de grootste pechvogel. De Leidse wiskun dige speelde in het hele toer nooi een grote rol, maar dui kelde door een nederlaag te gen Bauke Bies in de laatste ronde naar de vijfde plaats. Winst had een herkamp met Clerq, Van der Wal en Wiers- ma om de titel betekend. Bronstring moet zich door deze nederlaag in de laatste ronde volgend jaar weer via de halve finale zien te plaatsen voor de finale. De nummers 1 t/m 4 hebben zich daarvoor rechtstreeks geplaatst. In de tweede ronde won Bronstring van debutant Gerard Beere- poot. Na 4034 van Bron string was de volgende stand bereikt: zwart: 12/15, 17/19, 23. 24, 26; wit: 16, 25, 30. 33/35, 37, 38. 42. 45. Zwart tobt met zijn positie. Wil hij zich niet met de partijzet (23 29) inlaten, dan gaat het snel mis; na 15—20 immers 45—40. dus: 45. 23-29; 46. 34x23, 19x39; 47. 30x8. 12x3; 48. 45—40, 18—22. 49. 47—42, 3— 8; 50. 4034, 39 x30; 51. 35x24 BRONSTRING f W 9 li j§ jë 'wy, y*/. 1 II Irl I m 1 1 i i 9 f 1 M W/. lü, s H HOOIJBERG en plotseling moet Beerepoot een schijf inleveren door de dreiging 24—20, 32—28. 51. 15—20; 52. 24x15, 8—13; 53. 32—28, 22X33; 54. 38 x29, 13— 19; 55. 42—37, 17—22; 56. 16— 11, 22—27; 57. 11—7, 27—31; 58. 37—32, 31—36; 59. 32—27 (dreigt 72 en winst door overmacht) 26—31, 60. 7—1, 31x22; 61. 16 en de buit is binnen. Ook Bastlaannet moest eraan geloven. Na Bastiaannet 19 24 is de volgende stand be reikt: zwart: 9. 13. 15/18, 20. VAN DER WAL 22, 24. 25, 35; wit: 27, 28, 31/34, 36, 39, 40. 44, 45. Zwart speelde 19—24 om de dreiging 27—21 met dam on gedaan te maken. Na 1924 kan 27—21, 16—29, 34x21, 22x33, 39x28 en wit staat pri ma, maar Bronstring koos voor 38. 31—26, 22X31; 39. 36x27 (dreigt weer 27—21 enz.) 17— 21; 40. 26X17, 18—22; 41. 27X18, 13x11; 42. 34—29, 16— 21; 43. 28—22, 21—26; 44. 32— 27, 9—13; 45. 29-23, 13—19-,. 46. 23X14, 20X9; 47. 33—28, 11—16; 48. 22—18, 16—21; 49. 27X16, 26-31; 50. 16-11, 31/ 37; 51. 11—7, 37—42; 52. 7-f 9—14; 53. 39-33, 24—29; P 33X24, 42—48; 55. 28—22, 1T 20; 56. 24—19, 48—30; 57. 1f 14, 20x9; 58. 1—6, 30—8; f 40—34, 15—20; 60. 18—13 f Bronstring won. Sneller ging het tegen Ho berg en Van der Wal. agressieve opening van Ho berg was een kolfje naar Brc strings hand. Na 20. 40—35j de stand van het eerste gram bereikt. Nu is er na 2 21—27; 21. 32X21, 16x27 I niet veel aan de hand, maar f, 22. 39337 sloeg Bronstrli toe: 22. 27—32; 23. 38x4 17—21; 24. 27X16, 18—22; 28X17, 12X21; 26. 16x27, 13J 19; 27. 24X13, 8x50 en hetf meteen uit. In de stand van het diagram werd Van der Wal Ij slachtoffer van zijn tijdnoi Hij trapte met 32. 34—29? de listig opgezette val: 32.4 24—30; 33. 25x34. 18—23; 1 28X8, 8-13; 35. 8x19, UK 36. 29X18, 22X13; 37. 31* 17X48 en dertien zetten li berustte Van der Wal in t lies.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 22