Baver moet lozen •op Noordzee over i'twee i aar stoppen <loedig treffen 1 tssen Swapo en uid- Afrika looi msen et een ie: JAN ROG Textiel- en auto-industrie in problemen krant van vandaag Verplichte ta toering h onden Concern sleept Greenpeaee voor de rech ter Europese leiders bemiddelen in Iran 8»W>&7& Kabinet schrapt vrijstelling collegegeld Op de vlucht voor lava-as ^idóe €owumt jersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas «acteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,52 per mm. Telefoontjes ƒ0,29 per mm. Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Inenten: kwartaal ƒ46,30; jaar 173,70; losse nummers: 60 cent. Zaterdag 24 mei 1980, 70e jaargang no. 21664 Thriller DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Engelse thriller „Opdracht tot zwijgen" om 22.25 uur op Ned. II. Op Ned. I om 20.05 uur „Dok ter Erika Werner". Morgen op Ned I om 19.50 uur „Muziek uit duizenden". Op Ned. II om 21.45 uur „Rome, open stad". Maandag op Ned. I om 20.15. uur „Drie verhalen rond twee vrouwen". Koel weer Wolkenvelden en bijna overal droog. Middagtemperatuur rond 13 graden. Matige, aan de kust af en toe vrij krachtige noordwestenwind. Morgen zon op: 05.30, onder: 21.40. Hoogw.: 12.57 en 00.00. Laagw. 07.33 en 20.16. lit van vandaag omvat in totaal 26 pagina's en uit twee delen. Het actuele nieuws uit binnen- en and, stad, regio en sport vindt u zoals gebruike- iet eerste deel. De wekelijkse bijlage Finale bevat meer reportages over: Ivervalsing rond Mobiele Eenheid, lidkampioenschap boemerangwerpen, (indianenverhalen over sportvissen, lelsportlegioen trappelt van ongeduld, Nederlands grootste visafslag, jrlandstalig toneel in Haagse theaters. Pokeraar wint 7 ton LAS VEGAS De 26- jarige beroepsgokker Stu Ungar heeft 365.000 dol lar circa 730.000) ge wonnen, toen hij in het Amerikaanse Las Vegas het wereldkampioen schap pokeren 1980 won. Het was de eerste keer dat hij deelnam aan de wedstrijd. De 73 spelers hadden elk 10.000 dollar ingezet. Het toernooi duurde drie dagen. Toen had Ungar de helft van de totale inzet gewonnen. De laatste vier spelers verdeeldende rest. PINKSTERDRUKTE: 150 KILOMETER FILE DREIBERGEN Door het weekend- en Pinksterverkeer telden de grote wegen gis teravond omstreeks zes uur ruim honderd- vijftig kilometer file. Volgens een woordvoer der van de rijkspolitie in Driebergen was de Pinksterdrukte niet groter dan andere jaren. Ondanks het intensieve autoverkeer deden zich nergens in ons land ernstige ongelukken voor. De drukte op de grote wegen begon al vroeg in de middag, om drie werden door de verkeersdienst van de rijkspolitie al de eerste lange files gemeld. Behalve de bekende knooppunten en de extra drukte bij de gren sovergangen, werden ook files en langzaam rijdend verkeer gemeld bij bijvoorbeeld het verkeersplein Heerenveen, ter hoogte van Tiel op de A15 en op de N50 tussen Arnhem en Apeldoorn. Kool goed tegen kater LONDEN Bij een te over vloedig alcoholgebruik kan kool' wellicht een goed middel zijn tegen de kater die de drinker daarna meestal kwelt. Dit meent dr. William Thomson, voormalig medewerker van een van de bekendste medische tijd schriften in Groot-Britannië. Hij roept in een gisteren gepu bliceerd artikel de medische wereld op de voor drieste drin kers mogelijk heilzame eigen schap van kool te onderzoeken. Thomson schrijft in zijn artikel dat het mogelijk is dat het eten van kool het transport van ge nuttigde alcohol door de maag en ingewanden versnelt, zodat er minder van in het bloed wordt opgnomen. Surinaamse militairen naar Nederland DEN HAAG Een delgatie van de Nationale Militaire Raad van Suri name zal op vrijdag 30 mei op Schi- hol arriveren voor een bezoek aan ons land. Van de delgatie zullen onder meer deel uitmaken B. Sital, voorzitter van de NMR, en D. Bouterse, fungerend bevel hebber van het nationale leger van Su riname. Dit heeft het nationaal onder steuningsfront (nof), dat tijdens het be zoek als gastheer zal optreden, gisterén bekend gemaakt. De delegatie wil in ons land de mogelijkheden bespreken voor terugkeer naar Suriname. Ook wil men overleg plegen met Nederlands po litici. DEN HAAG Honden die bedrijfs matig worden verhandeld en honden die in pensions of asielen in gewaring genomen worden moeten voortaan ge- tatoueerd zijn. Bovendien moet de ei genaar een zogenaamd dierenpaspoort kunnen overleggen. Met deze maatregel, waarmee het kabi net gisteren akkoord is gegaan, moet de herkenbaarheid van honden en de ach terhaalbaarheid van hun eigenaar wor den vergroot. Op die manier wil het ka binet het onverzorgd achterlaten van honden zo veel mogelijk tegengaan. Toen bleek dat het chemisch afval werd overgepompt naar een duwboot, haakte Greenpeaee hier aan onmiddellijk rubberboten vast om ook het vertrek van dit schip te beletten. OTTERDAM Het Westduit- concern Bayer moet de lozin- en van chemisch afval in het [ederlandse gedeelte van de I oord zee binnen twee jaar stop en. Dit heeft minister Tuijn- ïan van verkeer en waterstaat isteravond bekend gemaakt (oor de NCRV-telvisie. J>e bewindsman heeft Bayer in maart van dit jaar een ontheffing verleend voor de periode van één jaar, met een uitloopmogelijkheid van nog eens een jaar. Wanneer Bayer na deze periode geen andere oplossing voor het chemisch afval heeft gevonden, krijgt het bedrijf geen nieuwe verlenging, zo zei Tuijnman. Inmiddels is de span ning in de Waalhaven, waar de ac tiegroep Greenpeaee sinds woens dag een giftransport van het Duit se bedrijf tegenhoudt, gisteravond laat sterk toegenomen. Bij dé twee Westduitse kustvaarders waarin het gif naar Rotterdam was ge bracht, verscheen een duwboot waarin het chemisch afval werd overgepompt. Direct daarop maak ten twee rubberboten van Green peace vast aan de duwboot, waar door ook deze niet kon vertrek-; ken. De politie verzocht de actie voerders dringend de duwboot toch te laten vertrekken omdat dit schip ook elders zeer gevaarlijk, materiaal zou moeten ophalen. Voorzover bij het ter perse gaan van deze editie bekend was, zijn de Greenpeace-activisten op dit verzoek niet in gegaan. Zij veron derstelden dat Bayer „een truc" uithaalde om het afval toch naar de Noordzee te kunnen afvoeren. De bedoeling is dat het wordt ge loosd op 40 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Intussen heeft het Westduitse bedrijf een kort geding tegen de actievoerders aangespannen teneinde de blokka de te doen opheffen. Het geding dient dinsdag voor de rechtbank in Rotterdam. Bayer wil dat Greenpeaee een dwangsom van 250.000 gulden wordt opgelegd als men in de blokkade volhardt. De beslissing van het Duitse concern om naar de rechter te stappen volgde op de weigering van burge meester Van der Louw om de poli tie een eind te laten maken aan de' actie. Motief van de burgemeester l is dat de blokkade niet heeft geleid i tot een verstoring van de openbare orde. STOCKHOLM De voor zitter van de sociaaldemo cratische partij in Zweden, Olof Palme, de Oostenrijkse kanselier Bruno Kreisky en de Spaanse socialistische lei der Felipe Gonzalez zouden vandaag in de loop van de dag naar Iran vertrekken om te bemiddelen in het ge schil tussen dit land en de Verenigde Staten. De drie betrokkenen zelf wil den niets over hun missie zeg gen. Woordvoerders verklaar den dat het voorbarig is te stellen dat het drietal direct wil bemiddelen in de gijze lingsaffaire. Veeleer zou de missie het op gang brengen van een dialoog tot doel heb ben. Het initiatief van de drie wordt gesteund door de Socia listische Internationale. Leger- autoriteiten in Teheran heb ben gisteren bekend gemaakt dat een complot was opgerold om een staatsgreep te plegen. Berichten over pogingen tot een staatsgreep duiken de laat ste tijd regelmatig op in de Iraanse hoofdstad. )RIA Zuidafrikaanse veiligheidstroepen hebben 81 guerillastrijders van de Swapo gedood en „enorme" hoe den" wapens en munitie vernietigd in het noorden van 5ië, zuidwest-Afrika. eft het Zuidafrikaanse ministerie van defensie gistera- jekend gemaakt. Bij de confrontatie werden tevens vijf rïkaanse soldaten gedood. De Swapo bevecht al 14 jaar nkelijkheid van Zuid-Afrika. Volgens de verklaring van ijtrleiding in Pretoria waren Zuidafrikaanse soldaten in een laag gelopen. Zij hadden evenwel het offensief overgeno- in waren erin geslaagd de aanvallers terug te drijven. 'ENEL FAILLIET htig man personeel op straat TJK/DEN HAAG Het Rijswijks installatiebedrijf van litioning. Toetenel b.v., is falliet. Gistermiddag deed de rechtbank in deze zaak uitspraak, nadat al eerder deze iurséance van betaling was aangevraagd. In totaal werken man bij het bedrijf. Aan allen is inmiddels gedwongen toegezegd. Door de Haagse rechtbank zijn twee curato- ngesteld. DEN HAAG Studen ten moeten voortaan zo' lang ze studeren college geld betalen. De minis terraad heeft op voorstel van onderwijsminister Pais besloten een einde te maken aan de vrij stelling van betaling van collegegeld die na vijf jaar werd verleend. Volgens premier Van Agt heeft dit besluit niet zo veel effect, omdat de meeste stu denten binnen die tijd wel klaar zijn met studeren. Toch levert de maatregel jaarlijks 20 miljoen gulden op. Volgens officiële cijfers zijn bij de uitbarsting van de vulkaan St. Helens in de Amerikaanse staat Washington dertig mensen om het leven gekomen en worden nog 73 personen vermist. Op de foto vlucht een moeder met haar dochtertje voor de lava-as in het stadje Plummer. Vanavond aanvang 20.30 uur DE SCHAKEL LANGERAAR Vanavond VERONICA DRIVE-IN SHOW m.m.v. Johan Tinman. Aanvang: 20.30 uur. Meerhoeve Oud-Ade. 1e Pinksterdag VERONICA DRIVE-IN SHOW m.m.v. Johan Tiniman aanvang 20.30 uur Blesse Paard Stompwijk. Zeventig mille voor gewonde M.E.-agenten ALMELO De actie van twee Almelo-ers voor de op 30 april in Amsterdam ge wonde agenten van de Mo biele Eenheid heeft tot nu toe 70.000 gulden opgebracht. Alle 110 gewonde politiemen sen krijgen volgende week een bloemetje thuis bezorgd. Zo'n 200 bloemstukken gaan naar de diverse politiebureaus, die manschappen voor bijstand naar Amsterdam stuurden. Het geld dat eventueel nu nog binnenkomt wordt bestemd voor de opleiding van M.E.- agenten. Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie beroep aangetekend tegen de vonnissen die de Am sterdamse politierechter heeft geveld over de 14 verdachten die tot dusver wegens deelna me aan de rellen zijn berecht. Geestelijk gehandicapten werken mee aan F-16 BRUSSEL - Belgische geestelijk gehandicapten zijn ingeschakeld bij de pro- duktie van F-16-gevechts- vliegtuigen voor ondermeer de Nederlandse luchtmacht Dit blijkt uit een bekendma king van de katholieke vak bond van werkers in psychia trische centra in Belgié. De be trokken patiënten werken in de beschutte werkplaats van de stichting Borgerstein in St. Katelijne-Waver, een van de grootste instellingen van het land. Ze vervaardigen daar een onderdeel van het ontste kingsmechanisme van de F-16 motoren, aldus een woord voerder van de bond. De vakbond protesteert met klem tegen "het verplichten van geestelijk gestoorden om mee te werken aan de oorlog sindustrie". Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog bezorgd. ENSCHEDE/HEL MOND Zowel de tex tiel als de auto-inudstrie in ons land zijn gisteren geconfronteerd met ern stige problemen. In En schede kregen de 365 werknemers van Fibro- tex/Eurocover te horen dat voor dit bedrijf fail lissement zal worden aangevraagd als niet vóór 1 juni een krediet van twee miljoen gulden wordt verkregen. In Helmond maakte de di rectie van Volvo-car be kend dat ze voor de pro- duktiebedrijven in Born en Sint Truiden (België) werktijdverkorting heeft aangevraagd. In Born werken 4400 men sen en in Sint Truiden 650. Als achtergrond van de moei lijkheden waarin Fibrotex als grootste werkmaatschappij van de Nederlandse Bontwe verij is geraakt, voerde direc teur Heutink gisteren het fail lissement aan van TSB Finis hing in Goor, begin dit jaar. De Nederlandse Bontweverij liet bij het besrijf in Goor de doeken drukken die Fibrotex maakte. Voortzetting van Fi brotex is volgens Heutink al leen mogelijk in afgeslankte vorm. Hiervoor zou het bedrag van twee miljoen gulden nodig zijn. Wat de werktijdverkorting bij Volvo-car betreft, hiertegen zal vooral de Unie BLHP zich krachtig verzetten. Deze vak bond zegt over informatie te beschikken waaruit blijkt dat de Volvo-organisatie in Zwe den de verkoop van de in Born vervaardigde Volvo 340 expres wil drukken om hier door-de afzet van de „grote" Volvo 240 te stimuleren. Het laatste type wordt in Zweden zelf gefabriceerd. Directeur H.Dado van Volvo Nederland b.v. heeft de beschuldiging te gengesproken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 1