SUTHOFF PERS BU DEGESLAAGDEN VAN DE MSG MIS KUNNEN ERVOORZORGENDAT ANT1EN UIT LEIDERDORP HAARVAKANTIEVR1END IN OSLO KAN BELLEN. DEKRANT ~*ïr ElECTROTECHfllCU! [KÖ) DE WERELD BIJU THUIS. SEKRETARESSE Energiebedrijf Rijnla DE TELEFOON KAN NIET ZONDER JOU HUISMEESTER de rijksoverheid vraagt Een verantwoordelijke commerciële funktie voor enthousiaste mensen unitleidster B rand randstad uitzendbu LEIDSE COURANT ZATERDAG 24 MEI 1980 PAG Het telefoondistrict 's-Gravenhage heeft je nodig. Tenminste als je de afgelopen jaren elektro techniek hebt gedaan op de MTS van het Koninklijk Genootschap "M.S.G." Er ligt dan voor jou een taak bij dit vitale bedrijf waar dagelijks miljoenen contacten worden gelegd via lijn- en straalverbindingen. Via telefoon, telex, semafoon en satelliet, wij willen je graag op ver schillende standplaatsen in het district inschakelen bij onze technische organisatie. Bij de buitendienst, waar plannings- en werkvoorbereidingstaken wachten en jouw inzet gevraagd wordt bij het projecteren van telefoonkabelnetten. Bij de huistelefoondienst, waar installeren en testen van minder-of meer geavanceerde apparatuur tot de werkzaamheden behoren. Of bij de binnendienst, waar je in de telefooncentrales belast wordt met het testen van schakelmiddelen, analyse van storings- en testgegevens en onderhoud aan de hand van de resultaten. In alle gevallen geldt de mogelijkheid om in de toekomst met leidinggevende taken te worden belast. Je krijgt een uitgebreide introductiecursus, waarbij je kennismaakt met alle facetten van het bedrijf. Aan je verdere opleiding wordt alle aandacht besteed. Als 21-jarige MTS'er begin je met f 1396,- netto per maand. Verder kun je rekenen op minstens 22 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag per jaar. Kies je voor de toekomst in telecommunicatie en voor zekerheid? Bel dan onze vacaturelijn (070) 65 65 65 (8.30 tot 16.30 uur). Langskomen mag ook. Het adres is Jan Hendrikstraat 8 in Den Haag. ptt telecommunicatie Het bestuur van de Protestants Christelijke Woning bouwvereniging te Leiden, roept ten behoeve van 484 woningen in de Merenwijk en 80 woningen aan Paramaribohof. sollicitanten op voor de functie van (niet ouder dan 55 jaar) In verband met de aard van de werkzaamheden wordt een opleiding op LT.S.-niveau gewenst. Brieven met uitvoerige informaties te zenden aan het bestuur van de Protestants Christelijke Woningbouwvereniging p.a. Sweelincklaan 6,2324 VR Leiden. Geen bezoek dan na oproep. Advertaran doat varkopen! In het St. Elisabeth Ziekenhuis te Leiderdorp kan worden geplaatst op de afdeling NEU ROLOGIE/UROLOGIE een 1e VERPLEEGKUNDIGE Wij verlangen van deze verpleeg kundige dat hij/zij beschikt over het diploma Ziekenverple ging A, goede verpleegtechnische vaardigheden en goede contactu ele eigenschappen. Aanstelling in de rang van 1e verpleegkundige. Salarisgrenzen van f 2474,44 tot f 2993,55 bruto per maand. Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door Zr. A.J.M. Volle- bregt, adjunct directrice/hoofd verpleegkundige dienst. Tel. 071-899250 Schriftelijke sollicitatie te richten aan Personeelszaken. St. Elisabeth ziekenhuis Simon Smitweg Postbus 220, 2350 AE Leiderdorp toonkundige (ntnl./vrl.) De Loontechnische Dienst heeft een begeleidende c.q. toezichthoudende taak inzake de bepalingen van o.a. de Wet op de Loonvorming, de Wet gelijk loon voor vrouwen en mannen, de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet op het ter be schikking stellen van arbeidskrachten, de Wet auto vervoer goederen, de Wet niet-c.a.o. inkomens. Daartoe worden in ondernemingen informaties inge wonnen en onderzoeken ingesteld. De Loontechni sche Dienst verricht haar werkzaamheden in het ge hele land vanuit 5 gewestelijke kantoren en een hoofdkantoor. Functie-informatie: meteen grote mate van zelfstan digheid instellen van onderzoeken bij bedrijven naar de toegepaste lonen en andere arbeidsvoorwaar den: informatie verstrekken aan bedrijven en parti culieren over lonen en andere arbeidsvoorwaarden; opstellen van rapporten hierover. Vereist; diploma HBS/HAVO met diploma MBA óf diploma MEAO administratieve richting; enige jaren ervaring bij de Overheid en/of bedrijfsleven. Standplaats: Leiden en omgeving. Sollicitaties inzenden vóór 14 juni 1980. Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van vacaturenummer 0-3168/1161 (in linkerbovenhoek van brief en enveloppe) en uw huisadres met postcode, zenden aan de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1. Corr. adres: Postbus 20013,2500 EA 's-Gravenhage. kunt U niet missen geen dag Makelaardij, beheer, taxaties, project- ontwikkeling, verzekeringen en financieringen zijn de werkterreinen van de Frisia Groep. Met onze vestigingen in 's-Gravenhage, Delft en Leiden bestrijken wij een belangrijk deel van de randstad. Een dynamisch en boeiend bedrijf met een moderne opzet en aanpak. In onze Leidse vestiging hebben wij binnenkort plaats voor een die zich voornamelijk zal bezighouden met het bedienen van de telefoon, regelen van afspraken voor de makelaars, verrichten van licht administratief werk en het te woord staan van bezoekers. Voor deze zelfstandige fiinktie verwachten wij: - een vooropleiding op middelbaar niveau; - typevaardigheid: - een representatief optreden; - een leeftijd tot 30 jaar. Sollicitaties voorzien van een recente pasfoto kunt Randstad Uitzendbureau bv is één van de grootste uitzendorganisaties in ons land. Zij helpt het bedrijfsleven aan tijdelijk personeel en daarmee uitzendkrachten aan tijdelijke banen. Deze dienst wordt verleend in de administratieve, industriële en technische sektor. Het ontvangen en selekteren van sollicitanten en het kontakt onderhouden gebeurt door teams van 2j|2J tot 3 medewerkers, zgn. units. De leiding daarvan is| in handen van een unitleid(st)er. Deze werkt binnen: de unit serieus en met enthousiasme mee en stimuleert een goede dienstverlening naar de uitzendkrachten en een juiste afhandeling van de administratie. Daarnaast gaat de unitleid(st)er op bezoek bij bedrijven om het kontakt te onderhouden met bestaande en het kontakt te leggen met nieuwe relaties voor wat betreft plaatsingsmogelijkheden. Voor onze units in Leiden zoeken wij jonge fe mensen, die opgeleid willen worden tot Randstad verwacht dat zij tenminste een middelbare schoolopleiding (VWO- met einddiploma) hebben, over goede kontaktuele eigenschappen beschikken en een aantal jaren bedrijfservaring hebben opgedaan. Een leeftijd rond 25 jaar is het meest geschikt. Daar staat tegenover: een aantrekkelijk salaris, 8/2% vakantiegeld. 23 vakantiedagen, 13e maand plus tantième, studiekosten-, representatie- en onkostenvergoeding. Vanzelfsprekend krijgen zij een gedegen bedrijfsopleiding, training en voort durende begeleiding. Schriftelijke sollicitaties met volledige personalia. opleiding en ervaring en vergezeld van een recente j pasfoto te richten aan: Randstad Uitzendbureau bv, t av. de heer H. Metsel Breestraat 4. 1941 EJ Beverwijk. Mededeling aan onze verbruikers. Opneming meterstanden. Het ligt in de bedoeling in de periode van 27 mei - 27 juni 19. huis-aan-huis de standen van de gas- en elektriciteitsmeters te nemen in het volgende gedeelte van Leiden: Waardeiland Hoge Morsweg (v.m. Oegstjeei Rijndijk e.o. (v.m. Voorschoen] Zuid-West Merenwijk Vrouwenweg Hoge Rijndijk (ged.) Opgenomen wordt in de week van: 27 mei t/m 30 mei 1980 de aansluitnummers 134-128082C0 ti 144-13179200 9 juni t/m 13 juni 1980 de aansluitnummers 145-131793C0 U 150-13412900 16 juni t/m 20 juni 1980 de aansluitnummers 151-134130C0 tl\ 167-14300000 23 juni t/m 27 juni 1980 de aansluitnummers 168-143001 CD t/i 173-18300000 (Uw aansluitnummer vindt u terug op uw nota/stortingsacceji girokaart of dagafschrift). Wij stellen het bijzonder op prijs, wanneer u onze meteropneme in staat wilt stellen op vlotte wijze de meterstanden bij u op I nemen. Het is mede in uw belang, dat op grond van de) gegevens over de afgelopen periode op correcte wijze won afgerekend en ook een juiste vaststelling van het nieuwe voo schotbedrag kan plaatsvinden. Dit kan alleen wanneer wij ovi de juiste meterstanden beschikken. Mocht u ten tijde van de meteropneming afwezig zijn, dan verzoek* wij u ons op de een of andere wijze te laten weten, hoe v alsnog in de gelegenheid kunnen worden gesteld om de mete te bereiken, dan wel ons te berichten op welk adres de sleut verkrijgbaar is.(telefoon 149971 - toestel 133). SUTHOFF PERS B.V., uitgeefster van o.m. de dagbladen Haagscha 0 rant, Het Binnenhof, Rotterdams Nieuwsblad, Goudsche Courant, Lei Courant en Economisch Dagblad, vraagt t.b.v. haar sektor Techniek: - voorde Bedrijfstechnische afdeling een spoedige indiensttreding vi een ELECTROTECHNÏCUS OP MTS-NIVEAU (vakaturenummer TO-41) wegens nieuwbouw en uitbreiding van de persinstallaties. Leeftijd 25-35 jaar met opleiding MTS-E, ETS, VEV 1e monteur of gel waardig. Ervaring of belangstelling m.b.t. vermogens-electronica is gewenst, samen met enkele collega's en een groepsleider verzorgt de electroni de instandhouding, verbetering en vervanging van de electrotechnisi outtilage. Voor deze funktie is het goed kunnen funktioneren in groepsverband i vereiste, alsmede ervaring in het omschreven funktiegebied. De we zaamheden worden uitgevoerd in een wisselende dag- en avonddien! Inlichtingen worden verstrekt door de chef van de afdeling, de heer W Nieuwenhuis, tel. 906810. Wij bieden een aantrekkelijk salaris, een gratificatie ter grootte van extra maand, een tegemoetkoming in de reiskosten en uitstekende p sloenvoorzieningen. Sollicitatiebrieven kunt u, onder bijvoeging van een uitgebr c.v. richten aan: A. Sijthoff B.V. afdeling Personeel en Organisatie, Post! V 16050,2500 AA 's Gravenhage, t.a.v. de heer J. W. M. Bekkerin I Gaarne op brief en enveloppe het vacaturenummer TO i J vermelden. WAGENSTRAAT 37,'s-GRAVENHAGE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 16