Regeringscoalitie heeft een heilig respect voor Engelands 'ijzeren Maggy' Nederlands-Engelse handel groeide 36% lONOMIE Beurs van Amsterdam Varkenshouderskalvermesters en fruittelers in de problemen itgevers eer in trek ARKTEN ZWEEDSE WELVAARTSSTAAT WANKELT LEIDSE COURANT ZATERDAG 24 MEI 1980 PAGINA 15 ritse Noordzee-olie nel ook duurder &RIJS - Binnen enkele dagen wordt de rijs van olie uit het Britse deel van de oordzee verhoogd, zo verwacht de Britse inister van energie, David HowelL i afloop van de tweedaagse ministers- jeenkomst van het Internationale Ener* e Bureau (IEA) in Parijs verklaarde hij it de Britse regering niet bij machte is i krachten op de wereldoliemarkt die rgen voor prijsverhogingen, zoals de nden van de OPEC (de Organisatie van ie Exporterende Landen), die deze week ibben bekendgemaakt, tegen te houden. >lgens Howell verhogen de Britse produ* nten binnen èèn of twee dagen de olie ijs. De regering hangt de mening aan it Britse olieproducenten prijsverhogin- !n moeten volgen en niet aangeven, al ls de minister. ARNHEM De varkenshouders, de kal vermesters en de fruittelers zitten op het ogenblik in de problemen. Verscherpte keuringseisen en douaneacties leggen de laatste weken de varkensvleesexport vrij wel stil. Voorzitter WJ.Lokhorst van de Gelderse Mij Van Landbouw zei in Arm- hem, dat de gevolgen niet zijn uitgeble ven. De export van varkensvlees is gedaald van 3500 ton vers vlees naar 1500 ton diepgevro ren vlees per week. Dat is een verlaging van de exportwaarde van rond de vijftien miljoen gulden per week. De varkensmester krijgt de rekening gepresenteerd. Op het ogenblik krijgt hij 3,5 gulden per kilo, dat is i vergelij king met vorig jaar een daling van 65 cent per kilo. Daar komt nog bij dat de voerprijzen in een jaar bijna vijf gulden per honderd Kilo fcijn gestegen. Lokhorst verwacht dat in de komende maan den die prijzen met enkele guldens per hon derd kilo zullen dalen. Deze ontwikkeling en het weer toegankelijk maken van de Italiaan se markt kan perspectief brengen. De situatie in de fruitteelt is volgens Lok horst bedroevend. Eigenlijk is volgens de GMVL-voorzitter dat in EEG-verband geen wil aanwezig is om beperkingen op te leggen aan de import van appelen uit het zuidelijk halfrond op de al overvoerde Europese markt Er zullen snel daden gesteld moeten worden wil men uit de in de provincie Gelderl; De positie van de kal fsvleesp rod uk tie is ook al slecht Zeker dertig procent van de Neder landse kalverboxen staan op dit moment leeg. De voerkosten en andere kosten zijn geste gen, zodat volgens Lokhorst in die sector op dit moment geen droog brood meer te verdie nen valt VNU en Elsevier nemen minderheidsbelang in Bruna UTRECHT - Elsevier Detailhandel BV en VNU Verkoopgroep BV zullen beide een deelneming verwerven in Bruna BV, waarbij de huidige aandeelhouders een meerderheidspositie behouden. Uiterlijk eind 1980 zullen Elsevier en NDU hun de tailhandels organisaties resp. Kring van Boekspeeialisten BV en Van Gelderen- -Boek en Blad BV aan Bruna overdragen, zo beeft Bruna bekendgemaakt De nieuwe combinatie die rond 160 eigen en rond 310 contractverkooppunten omvat kent een aantal wel onderscheiden winkeltypen met een eigen identiteit Deze winkeltypen zullen met Dehoud van hun eigen identiteit verder worden ontwikkeld en uitgebreid. Ten aanzien van de distributie van tijdschrif ten wordt onderzocht in hoeverre koppeling aan het landelijke en regionale distributienet van Aldipress mogelijk is. STERDAM Op een r tamelijk ongeinteres- 3 Damrak waren het lag weer de uitgever- idelen die de aandacht ken. Zo kwam VNU dig op een winst van r dan een gulden op >0, terwijl Elsevier-NDU flink herstelde van de van donderdag en te- het middaguur al een had geboekt van 8 233. ïarkt lag er verder licht eeld bij. Van de interna- was KLM nog een en beter op ƒ64. ps en Akzo noteerden on- iderd, Unilever en Hoog- s bewogen zich op een iets r niveau, terwijl Kon. net niet de koers van erdag kon vasthouden. »rote banken waren iets gestemd. FGH was twee •tjes duurder op 67, maar ga WUH zakte 1,50 tot Van de verzekerings- brokkelden Amev en a wat af, maar Nationale werd iets duur- Vo.ker-Stevin kon met- 2 van het dividend len op 55 en Nedlloyd f'i op ƒ93,10. Pakhoed aan tot rond uir een winst was ge- t van 1,30. De staats- sennarkt gaf winsten te tot zo'n drie dubbeltjes, eei verdeelde lokale ct was er vaak sprake van ïk aan kopers, zodat er oenen ontstonden. Zo eerde men nog eens bijna lager van Macin- af te komen. Gero was f 2 onverkoopbaar op 48 allcSt-Nedam 3 lager op Ook een fonds als Norit in de markt, was exdividend beter op 69,50. Van der Noord schoot 10 naar ƒ150. Kluwer bijna een rijksdaalder tog, maar ook fondsen als ro Vastgoed, Arnhemsche ïpsbouw, Pont, Wyers en waren in trek. Op de ac- markt bleef Elsevier ver- antrekken. Ook Pakhoed i ilink op te leven, zodat een uur een winst was van ƒ2. Vraag kwam pzetten naar Van Omme- die opstoomde naar 10 op ƒ261. Europese optiebeurs weinig activiteit omdat nauwe- waren. De 334 t middaguur verhandelde gingen voorname- m in KLM, Kon. Olie en VENZANDE. Westland-Zuld. 23 mei 1960 -12; Ogenmeloenen 430-540; 1050-1570. geel 830/1500, imaten 1410-1750; Bloemkool natuur 40/205; Komkom- Aubergines 500 175/320; 380470; Paprika rood 85 0, groen 480/530, geel 0; Andijvie 29/44; Spinazie Postelein 30/34; Bospeen 5; Waspeen 180/195; Pepers 990/1250, rood 1270/1650; 630/850; Rabarber 3i 170; Bleekselderij 66/118; ttes 64/112; Rettich 11/20; >i 17/35; Uien 55; Kroten Radijs 1/2 8/14, Radijs 1/1 Selderij 13/25; Peterselie Ijsbergsla 28/61; Spitskool Bladsla 22/3; Broccoli D; Venkel 115/165; Ch.kool Aardappelen 140/240. IJK, Westland Noord, vrijdag, 1980: Tomaten A 1330—1500, C 1170—1340. CC 1180, Geel: 1160—1640 A, 1550, 1100—1280, 720. Vlees- n B 1440—1490, BB 1600— 1690—1790, 1630—1740. Ines 500 235—265, 400 200— 220—245, 225 270—290. 5—335. 100 290—325. Bloem- 285, 6 210—265, 8 175—205. -160, 12 65—105. Komkom- 66—75, 76 63—71, 61 53— 15—47, 41 3341, 36 22—28, -26. 26 0—22; Krom kg. 27— >1 stek 41. Sla 10—27,5. Ice- 33—57. Radijs (gr.) 18—45. >i 9/10 15—23, 8/9 12—22, -14. Rettich 20 12. 25 15—23. ilderij 88—101. Chin, kool •R. Westedee, vrijdag, 23 mei -23. Geisla 10-24.5. Tomten: 20. Geel 560-1920. Vleest om.: Bloemkool 35-255. Kom- rgin 70. 9el: 65 110-330. STOCKHOLM De Zweden zijn geen stadsmensen. Als ze de kans krijgen, trekken ze in grote getale naar hun weekendhuisjes waar ze in een luie stoel onder het genot van een drankje de onplezierige facetten van het stadsleven overdenken. Zo ook vorige week toen de straten van Stockholm er verlaten bij lagen om dat de Zweden bij het vooruitzicht van een lang weekend massaal naar de meren en de bossen waren getrok ken. De Zweden hebben daar in alle rust bij zichzelf kunnen nagaan of de industriële crisis een bres heeft geslagen in de unieke eensgezind heid die heeft geleid tot een wel vaart en tevredenheid die zijn weer ga in Europa niet kent Zweden was immers aan de jaloezie van andere landen gewend geraakt Bij hen leek niets fout te gaan: hun arbeiders de den hun werk onder menswaardige omstandigheden; man en vrouw wa ren gelijk en de kwalen waaraan an dere oudere geïndustrialiseerde sa menlevingen lijden, werden hier ver licht door 44 jaar sociaal-democrati sche regering. Van oudsher laat de Zweedse regering de loononderhandelingen over aan vakbonden, werkgevers en onafhanke lijke tussenpersonen die gezamenlijk het inkomen voor arbeiders en ambte naren vaststellen. Maar deze keer gooi de de werkgeversvakbond SAF roet in het eten. Toen de vakbonden 100.000 arbeiders op sleutelposities opriepen niet aan het werk te gaan, besloten de werkgevers 800.000 werknemers de toegang tot de fabrieksterreinen te ont zeggen. We hebben dat gedaan, zei de voorzitter van de werkgevers, Olov Ljunggren, omdat we ons niet konden veroorloven stakende arbeiders uit te betalen. En bovendien kostte het ge schil de vakbonden niet veel. Geen echte socialisten Naar Nederlandse begrippen is een loonsverhoging tussen de zes en acht procent alleszins redelijk. De haviken menen dat de centrum-rechtse rege ringscoalitie een strakker economisch beleid zou moeten voeren. Individuele werkgevers roepen op tot een sterk lei derschap. De Zweden zijn niet erg strijdlustig, maar hoewel men er in het algemeen van overtuigd is dat loononderhande lingen niet veel extra geld opleveren, is men bereid ver te gaan om de koop kracht te behouden. De Zweden zijn geen echte socialisten, aldus Olov Ljunggren. Daarvoor houden ze teveel van hun tweede huis en hun boot Dit mag dan waar zijn, maar toch zijn, De Zweden hebben het goed. Maar hoelang nog? mede dankzij het progressieve belas tingstelsel, de inkomensverschillen in Zweden niet groot. Tevens leeft er on der de vakbonden een diepgeworteld besef dat loonsverhogingen allereerst de laagst betaalden ten goede moeten komen, wat alleen mogelijk is door centrale loononderhandelingen. Goede verhoudingen Er komt echter een kink in de kabel als de werkgevers erin slagen een ar beidsovereenkomst voor de afzonderlij ke sectoren af te sluiten. Zweden weet eigenlijk niet goed raad met de achter uitgang in de scheepsbouw en textiel- en staalindustrie. Volgens de huidige voorstellen zouden arbeiders werkzaam in deze takken van industrie minder, loonsverhoging krijgen dan arbeiders in winstgevende industrieën. De verhouding tussen werkgevers en werknemers is vrij goed, maar een ag- gressieve houding van de werkgevers zou hieraan een voortijdig einde kun nen maken. De behoefte aan olie, lage re winstcijfers, een verminderde export en een werkloosheid van twee procent, dwingt de Zweden tot nadenken over een sociaal bestel dat zijn bestaan niet zozeer dankt aan een idealistische vraag om gelijkheid als wel aan de Zweedse rijkdom. Nauwelijks werklozen De regering overweegt nu ondermeer, de pensioensvoorziening los te koppe len van de prijscompensatie. Een spe ciale commissie raadt de regering aan meer geld uit te trekken voor sociaal werk, maar er bestaat alom twijfel of het land zich dit nog wel kan veroorlo ven. Hier en daar hoort men zelfs fluis teren dat immigranten werk doen dat de Zweden ook zélf zouden kunnen doen. Zweden heeft sinds de Tweede Wereldoorlog nauwelijks werkloosheid gekend. Niemand weet eigenlijk waarom de Zweden plotseling zo anders zijn gaan denken. Over het algemeen vertrouwt men zijn politici. Een Zweeds journalis te vergeleek de regering van Fallding met pleegouders die niet goed weten wat ze met de situatie aan moeten. Vol gens haar zijn de sociaal-democraten de natuurlijke ouders die de Zweden on voorwaardelijk vertrouwen. Het is in zekere zin een goede vergelij king. De Zweden hebben dezelfde ach tergrond en dezelfde verlangens en de afkeer van steden maakt daarvan deel uit. Het hart van de Zweden die in de steden werken, blijft uitgaan naar het platteland dat ze regelmatig opzoeken. Deze gedeelde vastberadenheid om Zweden Zweeds te houden (het is op merkelijk dat het toerisme hier niet wordt aangemoedigd) ligt ten grondslag aan de Zweedse eensgezindheid. Op die eensgezindheid is een veel benijde en uiterst kostbare welvaars tstaat gebouwd waarbij de Zweden niet zo zeer uitgaan van een idealistische ge dachte als wel van het principe „Ik zal jou niets benijden zolang ik het zelf ook maar kan krijgen als ik het nodig heb". Respect voor Thatcher Als deze interpretatie juist is, zal de so ciale spanning toenemen als de Zweed se samenleving zich als gevolg van de wereldrecessie niet meer zoveel kan veroorloven als nu. En de politici moe ten de beslissing nemen. Waar zullen ze voor kiezen? Volgens sommigen heeft de huidige regeringscoalitie een heilig respect voor de Engelse premier Mar garet Thatcher omdat zij tenminste be zuinigingen durft door te voeren die zoden aan de dijk zetten. Als de sociaal-democraten van Olav Palme terugkomen in de regering, zou den ze, volgens Walter Korpi van het Zweeds Instituut voor Sociaal Onder zoek, waarschijnlijk proberen om de vakbonden over te halen tot matiging. Ze zouden ook een programma van de mocratisch kapitalisme kunnen uitvoe ren. De staat zou de arbeidsmarkt nieuw leven inblazen, het investerings klimaat verbeteren en werken aan de economische groei. Arbeiders zouden in de winst moeten delen. Walter Korpi voorziet veel spannin gen in de Zweedse samenleving en gelooft niet dat er sprake is van to tale eensgezindheid. Of hij nou ge lijk heeft of niet, doorslaggevende factor is waarschijnlijk of de Zwe den bereid en in staat zijn te veran deren. De voortekenen zijn nauwe lijks gunstig te noemen: met de voorgestelde winstdeling zou het nog minstens 25 jaar duren voordat de arbeiders de fabrieken besturen en na de verhitte debatten over kern energie is besloten de 12 nieuwe kernreactoren toch te bouwen en ze over een jaar of 20 te sluiten als er goede alternatieven zijn gevonden. Uit alles blijkt dat de Zweden de werkelijke keuze aan de volgende generatie willen overlaten. (Copyright The Guardian) (van onze correspondent Ro ger Simons) LONDEN Nederland en Groot-Brittannië zijn el- kaars vierde belangrijkste handelspartner. De waarde van hun wederzijdse handel overschrijdt het astronomi sche cijfer van 6,5 miljard pond sterling. In de eerste maanden van 1980 is daar wat Groot-Brittannië betreft alweer vijftig procent bij ge komen. Afgelopen jaar neb ben beide landen een stij ging van 36 procent vastge- steld. De Nederlandse export naar het Verenigd Koninkrijk was toen verdeeld als volgt; olie en olieprodukten: 803 mil joen pond; scheikundige produktert: 566 miljoen pond; voedingsmiddelen: 550 miljoen pond; produkten van de metaal- en gereedschapsindustrie: 427 miljoen pond; vervoermiddelen: 181 miljoen pond zuivelprodukten: 82 miljoen pond; diversen: 891 miljoen pond; totaal:3,5 miljard pond. De Britse export naar Neder land zag er in 1979 uit als volgt: olie en olieprodukten: 747 mil joen pond; scheikundige produkten: 546 miljoen pond; machines: 485 miljoen pond; vervoermiddelen: 214 miljoen pond; voedingsmiddelen; 170 miljoen pond; wetenschappelijke en fotogra fische produkten en appara tuur: 91 miljoen pond; zuivelprodukten: 87 miljoen pond; diversen: 660 miljoen pond; totaal: 3 miljard pond. Directeur-generaal Jim H.van de Worp van de Brits Neder landse Kamer van Koophan del heeft in zijn nieuwe hoofd kwartier in Londen een kanjer van een taart aangesneden, die niet alleen versierd was met de Nederlandse nationale kleuren mahr ook met het fa belachtige cijfer van 6,5 mil jard pond. Hoe belangrijk de Nederlandse-Britse handelsbe trekkingen zijn wordt pas goed duidelijk wanneer men nagaat, dat olieproducerend Saoedie- Arabië, de voornaamste han delspartner van de Britten in het Midden-Oosten, in feite maar op de elfde plaats komt als afnemer van Britse goede ren en diensten. Soort ruilhandel De snelle uitbreiding van de handel tussen Nederland en Groot-Brittannië is vooral merkwaardig in een tijd van lage conjunctuur, die overal elders een stagnatie in de ex port schijnt te veroorzaken, uit de statistieken blijkt dui delijk, dat tussen beide landen ook een soort ruilhandel aan de gang is. In de moderne ex port komt dit verschijnsel ge regeld voor. Groot-Brittannië staat sterk in de schoenen van de verkoop aan Nederland van weten schappelijke en fotografische produkten en machines be treft, terwijl Nederland aan de Britten meer voedingsmidde len levert Dit zijn hoofdzake lijke verpakte en ingeblikte produkten. De Britse export naar Neder land is de laatste jaren aan zienlijk toegenomén, maar de Nederlandse uitvoercijfers blij ven de hoogste. Men mag evenwel niet uit het oog ver liezen, dat Nederland ook veel Britse goederen, die het inge voerd heeft, exporteert naar West-Duitsland, Frankrijk en elders. De „KvK" De Brits-Nederlandse Kamer van Koophandel, met kanto ren in Londen en Manchester, spant zich drorlopend in om de wederzijdse handel tussen beide landen te bevorderen. In de Britse hoofdstad doet ze dit al negentig jaar en is ze, wat dat betreft, zelfs uniek. In pro vinciesteden kunnen zaken mensen en industriëlen de raad inwinnen van Anglo-Ne- derlandse adviserende comi- té's. Op de kantoren van de Brits Nederlandse Kamer van Koophandel werken 25 men sen, hoofdzakelijk Britten. De Kamer telt 1500 leden (de helft in Nederland en de ande re helft in Groot-Brittannië). Britse leden betalen een jaar lijkse contributie van 70 pond, plus 35 pond voor een dochter maatschappij. De kantoren ontvangen wekelijks zowat 1000 verzoeken om handelsin lichtingen. Directeur Van der Worp en zijn medewerkers concentreren zich hoofdzake lijk op het „service"-aspect. Wie een importeur zoekt, is bij hen altijd aan het goede adres. boofdfondwo Stolt***» Slot beur» koer» 22-6 koers 23-5 66,00 23.60 263.00 07,40 61,80 02.00 107O0 101O0 225.00 132,00 66.50 27,50 FMneken Hold. 63,10 7100 16,70 63,00 Etavtar-MDU Enni» Fr.Gron.Hyp. 66.00» 23.70 287.00 07,10 108,00 102.50 235.00 132,00 67,50 28.30 60.00 53,50 72.00 16.90 Kon. On» Nat. Nad. Nedltoyd Gr. Var.Bas.VNU Volk** Slavin WUH 156.50 117.40 03.00 213.00 11,00 17,40 164.00 109,70 148,00 110.30 107,50 63,30 69,00 156.50 117.801 87.60d 214.00 11.00» 42.70 40.70 17,40 164.50» 109.70 149.50 110.50 107.60 85.00 54.50d 254.50 overige aandelen obligaties 11.50 Ned. 60 10.50 id 74 10.50 id 80 9.50 id 80-95 8.75 id 75-2 8.75 id 76-96 8 75 id 79-94 8.75 id 79-89 0.50 id 75 8.50 id 75-2 8.50 Id 78-93 8.50 id 78-89 8.50 id 79-89 8,25 id 76-96 8.25 Id 77-92 8.25 Id 77-93 8.25 id 79-69 8.00 Id 69 8.00 id 70-95 8.00 Id 71-96 8.00 Id 70 I 8.00 Id 70 II 8.00 Id 70 III 8.00 Id 76-91 8 00 id 77-97 8.00 id 77-87 8.00 id 78-68 7 75 id 71-96 7.75 id 73-98 7.75 id 77-97 7.75 Id 77-92 7.50 Id 69-94 7.50 id 71-96 7.50 Id 72-97 7.50 Id 78-93 7.50 id 78-88 7.50 id 78-88-2 7.50 id 71-81 7.20 id 72-97 7.00 id 66 1-91 7.00 id 66 II 7.00 Id 69-94 6.75 Id 78-98 6.50 id 68 1-93 6.50 id 68 II 6.50 id 68 III 6.50 Id 68 IV 6.25 id 66-91 6.25 id 67-92 6.00 id 67-92 5.75 id 65 1-90 93.30 93.00 94.50 95.30 93,20 93,80 93.60 94,40 94.20 90,80 95,10 95.20 90.20 92.20 91.90 91.40 89,80 90.00 68.20 95.80 95,20 94,90 91.30 89,80 88.20 66.40 64.90 68,20 69.00 68.20 97,40 84,10 68.00 86,70 65,10 62,30 84,30 84.60 84,00 106,00 101.30 101.40 95.00 95.50 93.50 94,10 93.80 94.50 94.30 91.20 95.20 95.40 90.50 92,40 94.60 91,20 87,70 86,10 84,10 88.00 86.90 85.20 82.30 84,30 84.60 84,00 83.60 84.80 5.75 id 65 II 5.25 id 64 1-89 5 25 id 64 It 5.00 id 64-94 4.50 id 58-63 4.50 id 59-89 4 50 id 60 1-85 4.50 id 60 II 4.50 Id 63-93 4.25 id 59-84 4.25 id 60-90 4.25 id 61-91 4.25 id 63 I 4.25 to 63 II 4.00 id 61-86 4.00 id 62-92 3.75 id 53-93 3.50 to St. 47 3.50 Id 53-83 3.50 to 56-66 3.25 id 48-98 3.25 id 50-90 3.25 Id 54-94 3.25 Id 55-95 3.25 Id 55-85 3.00 to Grb. 3.00 Id 37-81 3.00 Id Grb 46 11.00 BNG 74-81 11.00 Id 74-84 10.50 Id 1974 9.50 Id 74-82 9.50 Id 74-99 9.50 Id 75-85 9.50 Id 76-01 9.00 Id 75-00 8.75 Id 70-90 8.75 Id 70-95 8.75 id 75-00 8.75 to 77-02 8.50 to 70-85 8.50 id 70-95 8.50 Id 73-98 8.25 to 70-85 8.25 to 70-96 8.25 to 76-01 6.00 to 69-94 8 .00 id 71-96 8.00 Id 72-87 8.00 Id 73-79 8.00 to 75-00 7.75 Id 72-81 7.60 Id 73-98 7.50 Id 72-97 7.25 Id 73-98 7.00 to 661-91 7 00 to 66-II 81.10 78,00 78.50 90,00 80.70 78,50 76.50 93.50 97.60 94,70 100,30 90.10 86.50 89.80 88.40 68.00 96,60 85.50 98.70 84.30 84.10 84.90 64.40 79,10 94,40 84,70a 91.80 83,30 79.30 93,20 78.40 90.00 80.70 78.50 beurt van New Yerk Am. Brands Motor* Cons. Edison Du Pont Eaatra Kodak Gen. Electric Gen. Motors Goodyear III. Central 5 1/4 5 1/2 53 7/8 53 l/4exd 32 1/2 33 7/8 21 1/2 21 3/4 33 3/8 35 5/8 6 1/4 6 1/2 21 1/4 21 3/4 24 1/2 24 1/2 40 1/4 41 1/8 63 1/8 54 1/8 63 3/8 64 1/4 25 1/4 25 1/4 48 3/8 49 5/8 44 1/2 46 3/8 12 1/8 12 1/4 26 1/4 25 1/2 21 1/4 22 1/8 54 54 3/4 S. Fe Sears ft Shell OU Ua Techa Un. Brands Westing house 26 3/4' 26 5/8 27 1/2 28 26 3/8 27 5/8 32 1/2 34 28 3/8 28 5/8 71 70 7/8 68 5/8 69 22 1/4 22 5/8 21 7/8 21 5/8exd 60 60 3/8 513/4 51 3/4«x«J 16 3/4 17 1/8 64 1/2 65 1/4 34 1/4 33 30 3/8 30 3/8 3 3/8 3 1/2 12 1/4 12 1/2 41 3/4 42 1/8 23 7/8 24 buitenlands geld (Prljs In guldens) Amerikaans» dollar Engelse pond Zweeds» kroon (100) Noorse kroon (100) Dwnsa kroon (100) Oostanr. ach (100) 45,25 38.75 33.75 15.31 41.75 36.75 15.61

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 15