De nieuwe fietsen van de Oost duitsers Financiële omzet van sport jaarlijks twee miljard Washington iplomats orgenkind rnerikaanse ompetitie „Onze opbouw zal verbeterd moeten worden" RINI WAGTMANS MET PLOEG IN VREDESKOERS L MARXSTADT Rini Wagt- de bondscoach van de Koninklij- ederlandse Wieier Unie, is uiterst den dat hij zijn zin heeft doorge in en met een ploeg amateurs aan iart is verschenen in de Vredes- i Warschau-Berlijn-Praag. Hij nu dan ook precies wat de renners e Olympische Spelen te wachten Na twee weken hard koersen Polen en Oost-Duitsland is hij r ook tot een zorgwekkende con- e gekomen. „We zullen in ons land natieven voor onze huidige aan moeten vindien, want anders zijn ver vijf jaar nergens meer. Ik ben lelijk verrast door de kracht van :nners. De Oostduitser Olaf Lud- een geweldenaar. Beter dan wie _ij sprint als Sercu, rijdt een tijd- Js Hinault en kan klimmen als Impe. Hij heeft werkelijk alles en nieuwe Merckx te worden". ele Oostduitse ploeg heeft trouwens liepe indruk op hem gemaakt. Niet onderlijk want tijdens de in het etap- ema opgenomen 40 km lange tijdrit >r de zes Oostduitse coureurs een tijd en van gemiddeld 51 minuten. mans:„De beste vier kunnen in een entijdrit over honderd kilometers iog wel eventjes harder". Ook van [lillende andere uit het Oostblok ko- le amateurs is Wagtmans onder de indruk geraakt.„De Russen Bariniw en Zagretinow zijn eveneens ijzersterk. Bari- now nog beter dan Soukorutsjenkow. Wat die mensen allemaal kunnen is werkelijk indrukwekkend. Ze hebben veel meer ta lent dan ik ooit gedacht had. Onze op bouw zal moeten verbeteren willen wij binnenkort geen terrrein verliezen zoals door de Belgen, de Fransen en de Italia nen al is gebeurd. Wij hebben nog altijd een goed gemiddelde. Tot de Vredeskoers hebben wij 55 procent van de wedstrijden, waaraan wij hebben deelgenomen, gewon nen. Er bestaat hier dan ook duidelijk res pect voor onze prestaties. Wij mogen ons echter niet in slaap laten sussen". Het zijn wijze woorden van Wagtmans. Ook hij heeft nu van nabij kunnen aan schouwen hoe de wielerzaken in de Oost- europese landen en speciaal in Oost-Duits land worden aangepakt Zeven begelei ders op zes renners is geen uitzondering. Daarbij bevinden zich niet alleen de me canicien en de masseur maar ook een arts en een psycholoog die de renners aan het nodige zelfvertrouwen helpt. Zelfs is er een dame in het team opgenomen die de kleding van de Oostduitsers verzorgt Aërodynamica aangepaste aërodynamische fiets ontwor pen. Alleen de vormgeving van de zoge naamde „achtertrein" en de liggende en staande buizen zijn aan de aërodynami sche eisen aangepast. Alles wat met de „zit" van de renner te maken heeft, is on gewijzigd gebleven. Wagtmans: „Een ui terst goed idee. Een schoen wordt immers ook niet knellend gemaakt om meer snel heid te verkrijgen. De Duitsers hebben t het rijcf vork en een normaal stuur inderdaad de onderkend dat 1 rijden met een gewone ia i voorkeur verdient". Keelontsteking Nog ingrijpender is de technische vooruit gang met betrekking tot het materiaal. Tijdens de Vredeskoers is gebleken dat de sportleiding in deze socialistische staat ook op het gebied van de aërodynamica grote vorderingen heeft gemaakt. De fietsen van de renners zien er perfect Uit. Hinault moest vorig jaar tiidens de Tour erkennen dat zijn speciale fiets nog lang niet vol maakt is. maar de Oostduitsers hebben alle problemen overwonnen. Zij hebben hun ogen goed de kost gegeven en een soort Het staat voor hem dan ook vast dat ons land in de nabije toekomst alleen kan blij ven meedraaien wanneer er snel wordt geprofiteerd van de Oostduitse gedachten. Ook medisch gezien wordt daar niets aan het toeval overgelaten. In het stoffige Po len hebben veel renners een keelonste- king opgelopen. Wagtmans heeft gecon stateerd dat de renners van Oost-Duits- land, Polen en Rusland drie dagen eerder waren hersteld dan de onder zijn leiding staande coureurs. „Na een valpartij worden er zelfs röntgen foto's gemaakt om te kijken hoe de botten en het weefsel er uit zien. Wij zullen ons over deze zaken moeten beraden. Daaarbij zou de hulp van prof.dr.Biersteker best kunnen worden gebruikt Wij mogen niet vergeten dat die Oostduitsers met een ver snelling rijden van 55 maal 12. Per om wenteling wordt niet minder dan 9,97 m. afgelegd. Ze doen het ook nog „fluitend", en dan te bedenken dat het allemaal jon gens van pas twintig jaar zijn. Ze dragen voorts speciaal ontworpen valhelmen. Het is gewoonweg ongelooflijk!" Met evenveel verbijstering heeft hij geke ken naar de geweldige massa publiek die op deze 33ste Vredeskoers afkomt.. Van af de start in Warschau, twee weken gele den, hebben miljoenen mensen langs de kant gestaan. In de etappe naar Karl Marxstadt werd alles overtroffen. Alleen al op de laatste 20 km. werden ruim 500.000 toeschouwers gesignaleerd. „Ze stonden wel vijftien rijen dik. Het is soms beangstigend om er tussendoor te rijden." Op de rustdag in Karl Marxstadt waar het centrum werd beheerst door opgewekte muziek en honderden vlaggen en vaan dels in verband met het op handen zijnde festival voor de Oostduitse en Russische jeugd - er worden honderdduizend jonge ren verwacht - had Wagtmans ook de tijd de prestaties van zijn renners kritisch te bekijken. Hij is niet ontevreden. "Koersen heeft een etappe gewonnen en Theo Ho- gervorst is er dichtbij geweest Zo'n twee de plaats in Karl Marxstadt achter de En gelsman Herety mag worden gezien en met Peter Winnen hebben wij een man voorin in het algemeen klassement. Hij kan nog verder komen. Ik verwacht veel van hem. Hij handhaaft zich voortreffe lijk tussen de groten. Ik ben van plan hem in de Olympische Selectie op te nemen, zeker nu Wijnands prof wordt. Winnen heeft een geweldige basisconditie. Het is alleen jammer dat hij niet kan sprinten. Hij heeft hier ook de les van zijn leven ge leerd. Hij had de gele leiderstrui kunnen pakken in een van de etappes. Anderhal ve kilometer voor de finish maakte hij deel uit van een kopgroep maar reed lek. In plaats van door te rijden op een lege band is hij afgestapt. Daardoor heeft hij 45 seconden verloren omdat de wagen, waar van de hulp moest komen, achter het pe loton zat. Ook Peeters en Van Glimmeren doen het goed". Ondanks alle imponerende Oosteuropese wielerzaken ziet Wagtmans - die overi gens onder bepaalde omstandigheden wel bereid is ook na de Spelen voor de wieler bond actief te blijven - voor zijn mannen in Moskou toch wel mogelijkheden. „De Oostduitsers en Russen zijn de te kloppen mannen. Het kan wel. Ondanks alles. Ik heb namelijk gezien dat ze in paniek zijn te brengen. Wanneer er iets tijdens de koers gebeurt dat zij niet verwachten, worden ze onrustig. Het improviseren gaat hen slecht af. Ze missen het inzicht om snel de juiste tactische beslissing te ne men. Daarom is het goed dat we hier zijn. Iedereen kan in de naaste toekomst op deze zwakke plek inspelen". PETER VAN PUTTEN LEIDSE COURANT "VOF ZATERDAG 24 MEI 1980 PAGINA 13 DEN HAAG In de sport gaat jaarlijks ruim 1,7 miljard gulden om. Het grootste deel van dit be drag bestaat uit uitgaven van de rijksoverheid, provincies en ge meenten ten bate van de sport en li chamelijke opvoe ding, namelijk 1,6 miljard. De sportorganisaties krijgen daarnaast in de vorm van contributies, do naties en directe subsidies nog eens ruim 110 miljoen binnen. Van dat bedrag faat tussen 50 en 0 procent, afhan kelijk van de orga nisatie, op aan het bestrijden van de kosten om de eigen organisatie in stand te houden. Perso neelskosten zijn daarvan het be langrijkste onder deel. Dit is geble ken uit een eerste onderzoek naar de geldstromen naar, in en vanuit de sport dat in op dracht van het Na tionaal Sport Over leg is uitgevoerd. De resultaten zijn aan de Tweede Ka mer toegezonden. Van de bedragen die de overheid voor de sport uit trekt, neemt de rijksoverheid het grootste deel voor haar rekening, ruim 950 miljoen gulden per jaar. Bijna 700 miljoen gulden daarvan be staat uit uitgaven voor de lichamelij ke opvoeding o.a. in de vorm van het geven van lessen en het bouwen van accommodaties. Voor de sport op zich blijft de rest over. De provincies ne men met bijdragen in het opzetten van accommodaties en begeleiding van sport en recreatie op provinciaal ni veau jaarlijks f 15 miljoen voor nun rekening. De ge meenten zitten met hun bijdrage bijna aan het rijksni veau, ruim 700 miljoen per jaar. Ook dit geld wordt voornamelijk ge bruikt voor het bouwen van ac commodaties en begeleiding van de sport. Verder komt uit de sporttotalisa- tor jaarlijks nog bijna 50 miljoen naar de sport toe. De sportorganisa ties zelf, zo blijkt uit het onderzoek, hebben naast alle overheidsuitgaven totaal nog ruim 110 miljoen op de begrotingen staan. Aan het onderzoek naar hun financiën namen behalve de zes landelijke over koepelende organi saties (Christelijke Sportunie, Culture le Sportbond, Kat holieke Sportfede ratie, Nederlands Olympisch Comité, Nederlandse Sport Federatie en de KNVB) nog 67 sportbonden en 73 sportverenigingen deel. De deelne ming van de vere nigingen achtten de onderzoekers te gering om uit de gegevens conclu sies te trekken. Met een goede campagne denkt men bij een uitge breider onderzoek tweederde van de verenigingen be reid te vinden de boeken te openen. Tien procent zal dit blijven weigeren. Benalve bij de overkoepelende or ganisaties, vormen vooral de eigen bij dragen door contri buties, entreegel den en verkoop van artikelen de voornaamste in komstenbron voor de sport. Bij de overkoepelende or ganisaties zijn dat toto- en lottogel- den. onze correspondent) HINGTON Er is nog geen paniek, maar de bezorgd- neemt toe. Die zorg geldt de Washington Diplomats, oetbalteam uit de Amerikaanse hoofdstad, dat meende liet aantrekken van Johan Cruijff, Wim Jansen en de nse Belg Lozano regelrecht te kunnen doorstoten naar merikaanse voetbaltop. Maar met het eerste kwart van impetitie achter de rug hebben „de Dips" vijf van de wedstrijden verloren. In hun divisie van vier clubs en ze nog geflatteerd als tweede, ver achter New York tos, maar in het totaal van de 24 clubs bezetten ze een rstellende 14de plaats. er tot nu toe gespeelde thuiswedstrijden hebben een aflo- i reeks toeschouwers te zien gegeven. De eerste wedstrijd gespeeld voor bijna 25.000 toeschouwers. Via 15.000 en I werd een dieptepunt bereikt in de laatste thuiswedstrijd Portland: ruim 10.000 toeschouwers en een nederlaag van Wel speelde een Nederlander in die wedstrijd een hoofdrol, ïrsverse Portlandspeler Rob Rensenbrink, die tweemaal le en Cruijff de loef afstak. onvermijdelijk, dat bij het nog betrekkelijk milde gemor am Cruijff centraal staat. De man voor wie de „de Dips" 'ecordbedrag van twee miljoen gulden hebben betaald, woordt nog niet aan de hoge verwachtingen, zo wordt nog 'oorzichtig gesteld. Maar tussen de regels door van de met tekens overladen epistels' in de Washingtonse sportpers i de toon steeds grimmiger. Een zo hoog opgehemelde ster stralen en Johan Cruijff mag dan af en toe leuke dingen le bal doen, hij heeft nog niet gescoord en de publieke be- lelling blijft ver onder het gemiddelde van 30.000, nodig It seizoen de kosten eruit te halen. s, dat Cruijff beslist niet slecht speelt. Hij voetbalt zuinig, schept per wedstrijd toch altijd wel een handvol doelrijpe in. Wim Jansen speelt constant nuttig, al liet hij in de er- ïlijke wedstrijd tegen Portland enkele, ongebruikelijke, es vallen. Lozano heeft vier wedstrijden wegens een bles- iemist, maar in de overige vier toonde hij ruimschoots aan Johan Cruijff (midden) is nog niet geacclimatiseerd bij zijr hebben", meent hij. waarom talrijke Europese topclubs hebben geprobeerd hem in te lijven. In de uitwedstrijd tegen Fort Lauderdale Strikers was Lozano zelfs de ster van het veld. De „Dips" verloren ongeluk kig van het door Cor van der Hart getrainde team uit Florida dat, met gerenommeerde sterren als Gerd Muller, Cubillas en Marinho al acht wedstrijden heeft gewonnen tegen twee neder lagen. Lex Schoenmaker draait ook verdienstelijk bij Fort Lauderdale. In de opbouw van beide doelpunten, waarmee de Strikers tegen Wahington een achterstand van 1-0 goedmaakten, had „Haagse Lex" een werkzaam aandeel. Ondanks de nederlaag speelden de „Dips" één van hun beste wedstrijden tot nu toe. „Ik denk dat we door het dieptepunt heen zijn. Het duurt door allerlei oorza ken o.a. veel blessures, wat langer voordat we het juiste ritme te pakken hebben", aldus Cruijff, die niet de indruk wekt ge bukt te gaan onder de slechte resultaten. Sleutelwedstrijd Op zondag 1 juli spelen „de Dips" thuis tegen de New York Cos- mos. Dat wordt een sleutelwedstrijd, niet alleen omdat een over winning op het New Yorkse sterrenteam het gedeukte prestige sterk kan opvijzelen, maar ook omdat het gemiddeld aantal toe schouwers dan weer wat kan stijgen. Cosmos, met Neeskens en Rijsbergen (beiden lang geblesseerd geweest) draait overigens nieuwe werkgever. „Kwestie van aanpassen en geduld ook nog niet op volle toeren, maar heeft met zeven overwinnin- en en twee nederlagen al bijna het dubbele aantal punten van e „Dips". Zeer teleurstellend spelen tot nu toe de Vancouver Whitecaps, de nieuwe club van Ruud Krol, die vorig jaar verrassend het kampioensvaandel overnam van Cosmos. Met zes verloren wed strijden en slechts vier zeges heeft Vancouver al een flinke ach terstand opgelopen op Seattle uit Los Angeles. Seattle is de verrassing van het eerste kwart van de competitie: negen overwinningen en maar één nederlaag, vooral door toe doen van de Engelsen Roy Greaves en Roger Davids en de Zweed Reine Almquist. Rinus Michels en zijn Los Angeles Aztecs lijken het verlies van Cruijff aardig te hebben opgevan gen: zes keer winst, tweemaal verlies. Chicago Sting, dat met Arno Steffenhagen, Horst Blankenburg, Jórgen Kristensen en Peter Ressel veel weg heeft van een oud-Feijenoord/Ajaxcombi- natie, loopt voorlopig als een trein. Chicago, inmiddels nog ver sterkt met Dick Advocaat, won zeven van de eerste acht wed strijden. Edmonton, dat in Lodeweges, Klinkenberg, de ex-VV- V'ere Oostrom en de uit Duitsland afkomstige Hilkes een grote maar minder aan de weg timmerende Nederlandse inbreng heeft, draait nog matig. De vorig jaar met weinig succes door Hans Kraay getrainde club uit Canada heeft vier van de eerste zeven wedstrijden verloren. DICK TOET ;h Rini Wagtmans is geschrokken van de vooruitgang die vooral Oost-Duitsland rielergebied heeft geboekt. Egbert Koersen won een etappe.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 13