„Ik ben niet bang om te falen' ACV: tegenstander van formaat voor Noordwijk MAJA VAN KAPEL, NIEUWE STUURVROUW VAN HELLAS: SPORT LEIDSE COURANT ZATERDAG 24 MEI 1980 DEN HAAG Maja van Kapel. Veelvoudig zaalhandbal-internatio nal! Tweeëndertig jaar nu. In Hellas groot ge worden. In Hellas ge vormd. Nog altijd goed voor een gedegen partij zaalhandbal, afgelopen seizoen werd dat tegen rivale Quintus nog dui delijk. Haar 32 jaren le ken in die partij geen problemen op te leveren. Ze herinnert zich een Eu ropa Cupwedstrijd. Bij de tegenpartij, het Noor se Velstar speelde Karin Fladset een berepartij. Die was toen ook 32, scoorde wel negen tref fers. „Leeftijd is natuur lijk wel belangrijk. Maar als je een beetje op jezelf past, hoef je niet zo snel uitgeteld te zijn". Toch koos Maja van Ka pel voor een andere posi tie. Die van trainster- coach van Hellas. Op de vraag of ze naar de nieuwe positie, die ze nu bij Hellas inneemt, heeft ge streefd en met haar staat van dienst in de blauwwitte gelederen was dat zeer begrij pelijk geweest antwoordt ze besfist: „Neen. Ik vond het rot voor Jan Alma. Ik heb veel van hem geleerd en wie van Hellas zal mij durven tegen spreken dat Hellas veel, zo niet alles wat we hebben be reikt grotendeels aan hem te danken hebben? Niemand toch?. Ik heb het wel zien aan komen. De selectie was niet meer voort te branden, niet meer te motiveren. Ja, ze de den de oefeningen wel Jan is een genie in het vinden en opsporen van steeds weer nieuwe oefenstof maar de oefeningen werden plichtma tig afgewerkt. Zo op de manier van „het moet nou eenmaal, dus vooruit dan maar". Maar het „heilig vuur" zat er ge woon niet meer bij. Natuurlijk moet je niet alle speelsters over een kam scheren, maar na de W.K., waar voor Hellas de nodige speelsters aantra den, was de spirit er niet meer. Die W.K. waren wel een suc ces. We haalden daar, dankzij Jan Alma laten we dat niet vergeten de A-groep en dat is nog geen enkele Nederland se ploeg, dames of heren, ooit tevoren gelukt. De groep was toen ook erg gemotiveerd, ge weldig begeleid en we hadden kwaliteit met Jenny Rogge en Sandra Reinders als doelver- dedigsters, Hannie de Kok, Mieke Pottuyt, Ingrid van Koppen. Die valworp van In grid, haar specialiteit, heeft ze aan Jan Alma te danken. Die heeft er eindeloos met haar op getraind, oefeningen voor haar ingewerkt. Neen, ik heb dit beslist niet gewild. Ik was met vorige positie in Hellas, de jeugd opkweken, best tevre den, maar nu de zaken zo lig gen, zal ik me er voor 100% en méér voor inzetten. Weet je, da&r komt het voor een train- ster/trainer en speelsters/spe lers voor het grootste deel op aan, op dat „méér geven. Dat kan je er bij de jeugd wel wat inbrengen, dat heb ik ook steeds gedaan. Wil je iets be reiken, wil je eruit halen wat er inzit, dan moet je gewoon „alles" geven wat je hebt. Maar eigenlijk is het zo dat je er mee geboren wordt. Dat ge loof ik tenminste. Je heb iets in je, echte grote klasse, en dan wil je dat eruit halen. Brandt in je. Je kan niet an ders. Of je nu musicus, schil der, schrijver, wetenschaps mens, voetballer, noem maar op wat danook bent". En als het je nu niet lukt om Hellas op het hoge niveau te houden, waar het met Jan Alma is gekomen? Maja van Kapel kijkt pein zend voor zich uit en zegt dan „ja, dat zal me aan m'n hart gaan en ik moet zeggen dat de kans op afglijden zeker be staat. Al heerst er nu een goe de sfeer en hebben ze toch iets bewezen met het kampioen schap toen Jan met de laatste fase van de competitie in zicht opstapte. De kwaliteit die er nog steeds is, zal dat kan niet uitblij ven in de misschien wel di recte toekomst tekenen van slijtage gaan vertonen. We zijn nog steeds geen profs („Ik ben overigens helemaal niet tegen betaalde sport. Als ik erg goed zou zijn op dit moment en ik zou een bod van een ton krij gen om, ik zeg maar wal, in Sittardia te gaan handballen, zou ik het doen, hoezeer mijn hart ook bij Hellas ligt. Je zou toch gek zijn om zoiets te laten lopen"). De meesten van onze ploeg hebben naast hun studie of werk nog andere hobbies dan alleen hun sport. Alleen die gedrevenen, de echte grote klasse, die hebben hun „ziel en zaligheid" over voor het berei ken van de top. Maar die ras- paardjes kun je, tenminste bij ons in Nederland, op de vin gers van je beide handen tel len. Het merendeel van de na tionale top, Hellas inbegrepen, wil best werken, maar niet tot op het bot. Bovendien raak je op een gegeven moment ver zadigd. Als je het gevoel hebt dat je het allemaal wel hebt gezien en beleefd, zak je terug in je prestaties. We hebben jonge, nieuwe speelsters hard nodig. Van Athene zijn Els Buys en keepster Laura Win- termans gekomen, uit Vlissin- gen Diana Niemantsverdriet en dat kunnen grote speelsters worden, maar het is niet ge- Het is geen optelsommetje. „Ze beweegt nog niet goed op haar voeten, ze „danst" niet genoeg als je voelt wat ik bedoel. Dat spelen op je voeten, dat is een eerste vereiste voor alle sport en en zeker voor de topsport. Vroeger met Jan Alma deden we, juist daarom veel ritmi sche oefeningen. Op „tam tam" begeleiding, zegt ze la chend. En het heeft resultaat gehad". Minder Jan heeft een geweldige staat van dienst bij Hellas en een grote naam in Handbal-Neder land. Zelf zei je al dat hij jul lie naar de A-groep heeft ge bracht bij de W.K. (in 1977 en in 1978 volgde direct weer de degradatie"). Ben je nu niet bang dat je het minder zal doen? „Voor wie en wat bang?", vraagt Maja van Kapel en ze gooit haar blonde lokken bruusk naar achteren. Haar blauwe ogen krijgen een harde glans. „Ik ben niet bang om te falen. Als je dat bent, ben je bij voorbaat verloren. Ik geloof in mezelf, ik heb de kwaliteiten en de ervaring en ik heb ge lukkig nog altijd een groep speelsters achter me met kwa liteiten en mentaliteit. Neen, ik ben niet bang. Niet voor wat ze in ons handbalwereldje zullen zeggen als ik het niet zou maken. Als ik Hellas niet weer een nationale titel be zorg. Met de groep natuurlijk, want alleen kan niemand het. En voor wat de pers zal schrij ven, want daar doel je natuur lijk ook op, ben ik helemaal niet bang. Het zal langs me heen gaan". Vind je de pers zo ondeskun dig? „Nou, ik wil over andere tak ken van sport niet praten, al denk ik daar soms wel het mij ne van, maar voor handbal heeft de pers in ons land te weinig interesse om er werke lijk deskundig over te kunnen oordelen. Enkele uitzonderin gen daargelaten, kletst de rest maar wat raak. Sorry hoor, ik bedoel het niet persoonlijk, maar zo zie ik het nu eenmaal en wie niet blind en doof is zal het met mij eens zijn. Mis schien als we nog weer eens de A-groep halen, dat er dan met meer public-relations, zoals b.v. een man als Frits Wijk, de vice-voorzitter van het N.H.V. dat al doet, zaal handbal meer in de aandacht van het publiek wordt ge bracht. Met name de T.V. kan daar veel meer aan doen. Als zij maar eens, misschien zeg ik het technisch verkeerd, meer aandacht zouden geVen aan hun opname-techniek. Dan zien de kijkers ook meer van het spel dan alleen zoals nu de hardheid, die ik overigens ver afschuw. Die maakt het spel op den duur gewoon kapot. In ternationaal zou daar op het punt van de arbitrage wat aan moeten worden gedaan. Ons koppel van Gerrit van der Ham en Gerard Houtbraken gaan, naar ik heb begrepen, naar Moskou, en daar zullen ze anders moeten fluiten dan ze kunnen en zouden willen, anders kunnen ze direct weer naar huis. „Promotion" Maar de T.V. zou de kijkers moeten laten zien wat zaal handbal kan zijn. Zoals de Hongaarse dames dat vorig jaar in het „Holland Toer nooi" een goed stukje pro motion lieten zien, dat was zaalhandbal. Maar de pers moet het spel willen ontdek ken. Er zijn meer takken van sport dan voetbal (hoe graag ik ook naar een goede wed strijd kijk, al zijn die er van daag nog maar weinig, ook al omdat hardheid prevaleert), wielrennen, auto- en motorra ces. Erg enerverend dat laatste, Kampioen Jan Willem Bogers: belangrijke schakel In het Noordwijk-geheel. NOORDWIJK In ACV ontmoet Noordwijk zaterdag (16.00 uur in Assen) een tegenstander van for maat. Een conclusie die kan wor den getrokken aan de hand van de standenlijst van dit seizoen (ACV kwam met negen punten voorsprong op Quick Boys over de streep in de eerste klasse B) maar ook de eerdere confronta ties tussen de Noordwijkse en de Asser-elf leveren dit beeld op. Versperde ACV immers Noord- wijk twee jaar geleden al niet de weg naar het landskampioen schap bij de zaterdagamatcurs? Toen gebeurde dat overigens pas in een derde duel. Nadat beide teams elkaar tweemaal in evenwicht hadden gehouden (mdt name de uitwedstrijd in Assen lever de Via een 4-4 gelijkspel veel sensatie en goA voetbal op) schoot Noordwijk in de derde partij tekort. Op het VVOG-terrein in Harderwijk werden fouten van doel- verdediger Ab van der Niet Noordwijk fa taal. In vergelijking met twee jaar terug, lijken Noordwijks kansen op de algemene zater- dagtitel (en daarmee het vervolg om het amateurkampioenschap van Nederland tegen de zondagse titelhouder) iets groter geworden. Natuurlijk, ACV bezit in men sen als Ronald Manders, Jack Soumeru, Hooyer en Veneboer nog altijd over een uiterst sterke, goed ingespeelde kern. Maar ook Noordwijk, gisteren al vertrok de ploeg richting Assen, kent die knappe basis in de naar Telstar vertrekkende Sjoerd Boot, de van een blessure herstel lende Jan Willem Bogers, Ruud Bröring, John Manuputty en Albert Spaanderman. Verder lijkt Noordwijk in vergelijking met twee jaar geleden een completere for matie te hebben. In Dick Dortmundt is een aanzienlijk betrouwbaardere sluitpost gevonden en voorts heeft Noordwijk in oud-middenvelder Albert Spaanderman een sterk opbouwende laatste man gekre gen. In ieder geval zullen de wedstrijden tus sen beide zaterdagtoppers goed en aan trekkelijk voetbal gaan brengen. ACV mag dan, evenals Noordwijk, graag op de counter spelen, aanvallend voetbal staat bij beide teams voorop. Niet zo vreemd dus dat routiniers Bröring en Van der Veen direct na het behalen van het kam pioenschap al uitriepen dat er hoe dan ook twee, en waarschijnlijk drie, leuke duels resteerden. Zaterdag wordt de eerste in die rij in Assen gespeeld. De Eelman-elf mag daarin hopen op een gelijkspel. Een remise die dan een week later een goede basis zou kunnen vormen voor de algemene zaterdagtitel. Een titel die met name door vertrekken de oefenmeester John Eelman („Beide ploegen hebben vijftig pro cent kans, niet meer en niet min der") bijzonder op prijs zou worden gesteld... noeg. Natuurlijk werken we bij Hellas op onze jeugd. Zelf ben ik er jaren mee bezig ge weest. Het resultaat is een sterk tweede team, dat weer promoveerde naar de eerste divisie, maar van dat team was er toen in het eerste door bles sures de nood aan de man, vrouw bedoel ik natuurlijk, kwam alleen één speelster, die voor de aanvulling in aanmer king kwam, Els Buys. Ze heeft de test geweldig doorstaan. Het is wat als je zo van een tweede divisie in de eredivisie moet aantreden. Dat scheelt veel meer dan twee klassen. maar ik zet een groot vraagti ken bij dat spelen met je ven. Enfin, ik hoop maar de dag nog eens komt dat wro* net zoals in met zaalhandbal echt de T. halen. Misschien gebeurt als we weer de A-groep len". Zie je dat zitten in de komst met Ilona Venema? „Ik ken Ilona Venema maal niet. Ik heb ..«6 contact met haar gehad. EefV gemis overigens in ons nerswereldje. het of iedereen bang kennis te spuien, en daar deren van te laten Het is begrijpelijk aan kant, maar je moet toch, ik aan het totaal denken, is natuurlijk maar of haar best past bij ons, dat betwijff:ei ik. Ze is veel te Oost-Europee &e georiënteerd. Bij ons moet over bepaalde dingen worden gepraat. Bij haar is doen geblazen en verder teveel je mond roeren. Dat denk ik, haar grote probleen ,oc Maar, ik kom terug op wat i e.r al zei, ik hoop gewoon dat d pers zaalhandbal, en dat geldt voor andere sportf gewoon niet aan bod komerieI zoals tennis (heerlijke en de nieuwe sport in land, die ik zelf sinds kort vuur beoefen, squash, meer met aandacht op de buis brengen. Wat zit er niet in bal? Snelheid, kracht, cond se tie, mentaliteit, combinath vermogen, het is en kan rag fijn zijn. Ik kan nog wel doorgaan zo, maar je wel waar het mij om doen. Ik hoop dat ik het meemaak dat een bal-interland net zo verslagen op de T.V. krant als een land. Dan zou je een krijgen in onze reld. Let maar eens op". FRANK Lugdunum is kampioen. De 0-2 bij Oranjeplein bleek ruim voldoende om de titel van de tweede klas se A en de promotie naar de eerste klasse te bewerk stelligen. Een goede zaak, dat kam pioenschap. In de nog im mer naar lagere niveaus af glijdende Leidse voetbal wereld, betekent de promo tie van Lugdunum meer dan zo maar een stap om hoog. Nu maar afwachten of de Kikkers zich in de eerste klasse (toch allemaal weer een tempo hoger, sneller en beter) eveneens op niveau zullen kunnen manifeste ren. En of doel verdediger Wim „Bluf" Eradus dan op nieuw een sterk seizoen op de schouders kan afsluiten. Erelid Piet Weduwer is sinds deze week erelid van de Voor- schotense voetbalvereniging Randstad Sport. Afgelopen maandag werd door een in historische klederdracht ge stoken heraut de proclamatie voorgelezen waarbij het ere lidmaatschap bekend werd gemaakt. Een terechte eretitel voor nu 63-jarige Weduwer. Sedert 1955 nu al is Weduwer actief voor de Voorschotense club. Eerst even als jeugdleider (zoon Jan), daarna steeds ge- zichtsbepalender. Als voorzit ter, als „gewoon bestuurslid, als pr-man, als redacteur clubblad, als elftalbegeleider van zondag 1. Meest saillante uitspraak van Weduwer, gedurende die 25 jaar: „Je hoeft niet in een be stuur te zitten om toch veel voor een vereniging te kun nen doen." Een uitspraak die hij tot op de dag van vandaag waar maakt. Ongeslagen Ajax Cricket, een afdeling van de voetbalvereniging ASC, startte het nieuwe seizoen uitstekend. Eerst werd met 6-1 gewonnen van Quick Nijmegen, ver- volgens werd gelijk ge speeld tegen Hilversum. „Ongeslagen nog", meldde teamcaptain Rens de Graaf niet zonder trots. Toch een gekke sport, dat Maja van Kapel: „Ik ben niet bang om te falen". Wim Eradus terecht op de cricket. Want tegen Hilver sum mocht dan een remise uit het vuur worden ge sleept, na verdeling van de bonuspunten kwam er toch een nadelige 2-4 score voor Ajax Leiden uit de bus. En toch ongeslagen blijven. Dat is klasse... schouders. Routine Waar LDWS het karwei uit eindelijk nog geroutineerd klaarde, slaagde LFC dus niet De Kanaries, in potentie ge talen teerder dan de Vliet-' bewoners van Henk Piket en Wil Sanders, dienen komend seizoen in de derde klasse uit te komen. Een op zich af triest gegeven, dat dubbel triest wordt als men bedenkt op welke wijze LFC een klas lager werd ge stuurd. Inzet en mentaliteit; je kunt echt niet meer zonder...

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 10