ioscoop Luxor aat moderniseren Ebrahim Ehrari expositie in Galerie De Sluis II De irrationele stillevens van Peter Duivenvoorden Van Velde en Van het Zelfde in galerie De Oude Rijn Grafische technieken in bibliotheek Voorschoten EZE WEEK IN DE BIOSCOPEN [riendelijke komedie rond rein vol misdadigers LEIDSE COURANT VRIJDAG 23 MEI 1980 PAGINA 9 sen waarin hij met gekleur de inkt constrasterende de tails aan het werk toevoegt. Qua onderwerp doet zijn mi- nitieus uitgevoerde werk surrealistisch aan. Veel voorkomend zijn strakke schilderijlijsten die op een perspectivisch vertekende wijze in een ruimte met een tegelvloer staan. Deze ruim te heeft dikwijls ramen, eveneens perspectivisch ver tekend die qua werking met de lijsten overeenkomen. In de lijsten en ramen speelt zich tegen een zee-achtige achtergrond een tragisch maar biologisch noodzakelijk en daardqor onafwendbaar gebeuren af waarbij de ver schillende belanghebbenden de grenzen van hun eigen kaders verbreken. Ebrahim Ehrari exposeerde over de hele wereld en zijn werk maakt deel uit van vele staats- en privécollec- ties. De tentoonstelling wordt om 15.00 uur geopend. Prent van de maand is een ets met de titel Grasssnake van Erwin Fasel. Meer werk van deze kunstenaar is te zien in de gang van de gale rie. Galerie De Sluis is geo pend op woensdag tot en met vrijdag van 12-18.00 uur, op donderdag van 19- 21.00 uur, op zaterdag van 11-17.00 uur en op zondag van 13-17.00 uur. LEIDEN De nieuwste expositie in Galerie De Oude Rijn aan de Stille Mare 4 staat helemaal in het teken van de abstracte kunst Van de hand van de 85-jarige moderne kunstenaar Bram van Velde zijn litho's ten toongesteld en de Leidse kunstenaar Rob van 't Zelfde is vertegenwoordigd met beeldhouwwerk. Bram van Velde werd in 1895 in Zoeterwoude geboren. Hij maakte zich de schilderkunst eigen door zelfstudie en be zocht van 1922 tot 1924 de kunstenaarskolonie te Worpswe- de, waar hij het Duitse impressionisme leerde kennen. In 1924 ging hij naar Parijs, waar hij zonder veel succes expo seerde. Van 1930 tot 1936 verbleef hij op Corsica en Mallor- ca, waar hij onder invloed kwam van het fauvisme. Zijn geringe succes deed zijn produktie stagneren en tijdens de tweede wereldoorlog schilderde hij in het geheel niet meer. Na 1945 wendde Van Velde zich af van het figuratief schil deren en begon breed opgezette abstracte doeken te ma ken. De erkenning van zijn kunst kwam in de jaren vijftig en leidde in 1970 tot een grote tentoonstelling in het Mu seum van Nationale Kunst in Parijs. Er bestaat een duidelijke verwantschap tussen het werk van de Cobragroep, die eveneens in de jaren vijftig op kwam en het werk van Van Velde. Sommige litho's zijn vergelijkbaar met die van Cobraman Pierre Alechinsky, die kort geleden nog in galerie De Oude Rijn exposeerde. Er zijn echter ook duidelijke verschillen in stijl. De door Van Velde toegepaste kleuren zijn helder, maar niet zo fel als de kleuren die de vertegenwoordigers van Cobra ple gen te gebruiken en ook ontbreekt in het werk van de veel oudere van Velde de naïviteit. Men is niet geneigd om di rect aan kindertekeningen te denken bij het zien van de litho's. De litho's op de expositie zijn scherp geprijsd. Ze kosten gemiddeld 500 gulden. Van't Zelfde De Leidse beeldhouwer Rob van 't Zelfde werkt met hout Zijn sculpturen zijn stoer, gemaakt van krachtig hout en vaak meer dan manshoog. Rob van 't Zelfde laat zich in spireren door Afrikaanse volkskunst en zijn werk doet in derdaad vaak sterk denken aan Afrikaanse totemachtige afgodsbeelden, zij het in een abstracte versie. Van 't Zelfde past een zekere symmetrie toe in zijn werk. Uitsparingen in het hout keren elders weer als ronde vormen met gelijk volume terug. Van 't Zelfde maakt vooral gebruik van azo- béhout, een zeer zware en harde houtsoort afkomstig uil Ivoorkust die moeilijk te bewerken is. Daar staat tegenover dat azobéhout weerbestendig is. dus het werk kan makke lijk buiten worden neergezet Ook gebruikt de kunstenaar wel eens mahoniehout De expositie in Galerie De Oude Rijn is tot 27 juni te be zichtigen. De galerie is van donderdag tot en met zaterdag van 12.30 tot 17.00 uur geopend. LEIDSCHENDAM In Galerie De Sluis wordt za terdagmiddag 24 mei een tentoonstelling geopend van werken van Ebrahim Ehrari. De etsen van deze in Berlijn wonende Irane se kunstenaar vallen voor al op door technisch ver nuft en grote materiaalbe heersing. Blauw en bruin zijn over heersende kleuren in zijn et- P. van den Ancker van de bioscopen Luxor en Camera. De modernisering is zonder meer ingrijpend. Het gehele theater wordt aangepakt. Er komt een nieuw oranje gor dijn, het aantal stoelen wordt met zeventig vermin derd tot ongeveer 450 waar door voor de bezoekers meer beenruimte onstaat (Van den Ancker: „De mensen worden steeds langer, van daar dat we meer beenruim te moeten creëeren"). De stoelen zijn uiteraard nieuw. Kleur: gemêleerd oranje. De loges op de begane grond verdwijnen. De lucnt in de zaal wordt ->JÏ' ■sneltrein komt op een ongewone wijze het station binnen. Jo II Silverstreak Express (12) Gene Wilder en Jill Clayburgh. óie: Arthur Miller. rijS begint als een romantische komedie i jen trein, die in twee-en-een-halve dag Cl kfstand tussen Los Angeles en Chica- pverbrugt, wordt een op actie gerich- Pfetective-story om te eindigen in iets op een rampenfilm lijkt. Regisseur l^tPbur Miller van „Love story" en „De in van La Mancha" - de een overge- ardeerd, de ander 'n onverdiende flop eeft dit keer alle ingrediënten keurig een rijtje gezet in „The Silverstreak fress" en er is een zeer onderhouden; ilm uit de bus gekomen, jie Wilder mag dan niet ieders geloof- irdige beeld van de romantische held - volgens Marty Feldman wil hij dat zo ig juist wèl - als stuntelende uitgever boeken over tuinieren, die net als hij het vrijen is een lijk uit de trein ziet en, voldoet hij aan de eisen, die de rest deze rol hem stellen. Door op onder uit te gaan werkt hij zich in de nesten, dt tot tweemaal toe van de Silverstreak ress geworpen, weet beide malen de n vol moordenaars weer in te halen en napt - nadat het gespuis effectief is geë- neerd - op spectaculaire wijze aan 'n iramp als de bestuurloos geworden Sil- itreak Express het station van Chicago iin rijdt. lat het volgens de producenten kenne- niet verantwoord was een duur decor, slechts luttele seconden in beeld ver- jnt, in een oogwenk de vernieling te la- ingaan heeft Miller de kolosale botsing het slot maar in slow motion opgeno- Een kniesoor die hier over valt, al het effect groter (en beter) geweest als le climax op normale snelheid in beeld gebracht. het overige deel van de film - op het Gene Wilder hanteert een onderwa terspeer om de reusachtige beul Ri chard Keil kwijt te raken. wat langzaam op gang komende begin na - weet Miller er het tempo goed in te houden, daarbij gesteund door een paar van de laat ste James Bondfilms geleende bijfiguren als de domme sheriff Clinton James en de reusachtige beul met het slechte gebit, Ri chard Keil. Jill Clayburgh is een aantrekkelijke heldin, Patrick McGoohan een fraaie hautaine schurk maar de film wordt „gestolen" door de negeracteur Richard Pryor, die halver wege de film als een opgeruimde kruimel dief Gene Wilder de helpende hand komt bieden. MILO [DEN Het bioscoop- iter Luxor aan de Leid- stationsstraat gaat in- pjpend moderniseren. C1 theater wordt daartoe 2 tot en met 25 juni ge en. Op 26 juni vindt de vaN>ening plaats met de delijke première van film 'Star Track'. modernisering is drin- d noodzakelijk. Ik weet 'oorbeeld niet eens hoe onze stoelen met nog die houten ruggen zijn. is bekend, dat zij tien geleden voor het laatst iieuw werden gestof- rd", aldus bedrijfsleider ververst door een nieuwe air-conditioning. De geluid sinstallatie wordt indruk wekkend. Met tien boxen in de zaal en drie achter het doek worden klanken in ste reo (Dolby) op het publiek af gestuurd. Ook de foyer komt aan de beurt: een nieuwe bar waar centraal koffie wordt geserveerd. De bioscoopexploitant heeft ook plannen met het theater Camera. Bedrijfsleider Van den Anker: „Als de moder nisering van Luxor achter de rug is, zullen we een be slissing nemen over Camera. Vooralsnog staat de uitvoe ring van de plannen op een laag pitje". LEIDEN Lange tijd is schilder Peter Duiven voorden (28) zoekende geweest naar de gedach te achter zijn werk. Tot ongeveer twee jaar gele den was hij voorname lijk bezig met studies van de schilderkunst. Een zelfportret, dat hij in 1980 maakte, kon de goedkeuring van Peter Duivenvoorden wegdra gen en pas sindsdien is hij tevreden over de kwaliteit van zijn schil derijen. De Leidse schil der is juist terug van een uiterst productief bezoek van een half jaar aan Frankrijk. Van 1970 tot 1973 besteedde Peter Duivenvoorden zijn tijd aan, zoals hij het noemt, 'absoluut niets doen*. Hij ging op kamers wonen en meende de tijd nodig te hebben om de van huis uit meegekregen ballast van zich af te kunnen gooien en om innerlijke ruimte te ma ken voor zijn verdere ont wikkeling. „Ik ben op zoek gegaan; ik las veel kunst boeken en ging vaak op de fiets de natuur in. Dat ik wilde tekenen en schilderen was duidelijk, maar de ge dachte erachter, dat was nog niet duidelijk. Ik werk te af en toe op de bollenvel den en wilden met een mi nimum aan geld zo veel mo gelijk tijd doorkomen. Mijns inziens is tijd veel belangrij ker dan geld. Eigenlijk was ik indertijd werkschuw, ter wijl dat nu juist omgekeerd is. Maar nu werk ik dan ook aan m'n idealen en weet dat de tijd nodig is om mijn gedachten te verta len," verklaart Duivenvoor den. Na de periode van absoluut niets doen, begon Peter Duivenvoorden gericht te werken. „Ik moest een pe riode doormaken van puur academische studie. Met het technisch goed weergeven van de menselijke anatomie hield ik me bijvoorbeeld veel bezig. Bij Van den Eynde in Haarlem heb ik een cursus portrettekenen gevolgd. Uit die tijd stamt veel onafgemaakt werk. Ik heb het meeste geleerd door zelf te doen, door zelf fout te doen vooral," aldus Dui venvoorden. Geleidelijk aan kwam de meer filosofische kant van het werk tot ontwikkeling. „Vrij chaotisch was ik bezig met het verbeelden van wat me bezig hield. Dat leverde vaak een geconstrueerd beeld op, zodat ik halverwe ge het schilderij besloot er mee op te houden. Ik kwam tot de ontdekking, dat ik te graag een bepaald idee wil de uitwerken en dat werkte juist averechts op het resul taat." Intuitief Momenteel werkt de schil der spontaan en zuiver op zijn gevoel. Juist achteraf herkent hij er de dingen in, waar hij zich in gedachten mee bezig gehouden heeft. Duivenvoorden: „Het is een flits. Ik denk er niet bij na, maar het schilderij is eigen lijk ineens geboren. Mijn schilderijen zijn dan ook ir rationeel van samenstelling. Neem bijvoorbeeld mijn laatste stilleven (zie foto, red.). Welke fles is nou krom? En toch zou een nor male fles niet in het geheel passen. De mens is naar mijn idee van nature ook ir rationeel. De mens denkt, dat hij het weet, maar de realiteit vormt altijd een vi sie op een bepaald idee. Katholieken en protestan ten bijvoorbeeld hebben el kaar zo lang fel bestreden, terwijl dat niet nodig was. Aanhangers van beide gods diensten realiseerden zich niet, dat hun ideeën van de realiteit slechts een kijk op de werkelijkheid vormen; dat wordt nog te vaak ver geten. Dat spontane is de werkwijze, die ik momen teel bezig, maar ik voel, dat het nog maar een begin Ongeveer een half jaar ge leden vertrok Peter Dui venvoorden met vrouw en kind naar Frankrijk met de bedoeling daar te gaan schilderen. Het lukte won derbaarlijk goed. De tijd in het Zuiden leverde in ver houding de meeste voltooi de schilderijen op. Eens te meer werd duidelijk, dat de lange tijd, die de schilder aan zijn innerlijke ontwik keling had besteed, niet voor niets was geweest. „Ik heb er schilderijen kunnen maken, die spraken voor waar ik mee bezig was. Het was een goede ervaring om in het buitenland andere in drukken op te doen en te werken. Ik vertrok met blanco linnen en een blanco, geest naar Frankrijk. Een maal in Collioure raakte ik in een stroomversnelling, het ging meesterlijk," aldus Duivenvoorden. De schilderijen van Peter Duivenvoorden (stillevens of zelfportretten) zijn in een soort nieuwe stijl geschil derd; het abstracte element komt namelijk in het stille ven soms duidelijk naar vo ren. Bij de traditionele stil levens is dat niet het geval. Het schilderij waarmee Dui venvoorden in feite de pe riode van studie afsloot en waarover hij echt tevreden was, is een zelfportret. Dui venvoorden over het por tret: „Alle kennis begint met zelfkennis. Daarom vond ik het wel toepasselijk een zelfportret als eerste, geheel afgeronde werk te hebben." WIM BUNSCHOTEN Peter Duivenvoorden bij een stilleven met abstracte elementen. it«ÏXOR Kramer versus amer (a.l.) Rijkelijk met "ars overladen film met treffelijk acteerwerk i o.m. Dustin Hoffmann. Sl t verhaal gaat over een- lg echtpaar dat uit elkaar at en strijdt om de gene- 10 'heid van het zoontje, ^de week) 'MERA The great race (a.l.) Goede comedie met o.m. Tony Curtiuss en Jack Lemmon. (reprise, eer ste week). LIDO I The fog (16) Soms wat ridicule thriller van John Carpenter, waarin deze een gooi naar de titel 'master of suspence', die tot nu toe alleen Hitchcock is toebedeeld, doet. (tweede week) LIDO III Lieve jongens (16) Verfilming van boeken van Gerard van 't Reve met onder meer Hans Dagelet, Hugo Metsers en Albert Mol. (derde week) STUDIO The Muppet film (a.l.) Zeer geslaagde avondvullende film met de hoofdfiguren uit de televi sieserie The Muppet show', (tweede week) TRIANON Inspecteur Platvoet slaat alles (a.l.) Daverende solo van Bud Spencer (van het bekende Trinity-duo) in Afrika, (tweede week) REX Hoe heter hoe be ter (16) Pornofilm. EUROCINEMA I (Alphen aan den Rijn) The spy who loved me (12) Een van de meest geslaagde James Bond-films (reprise, eerste week) EUROCINEMA II (Alphen aan den Rijn) De duivel hale je (a.l.) Amusante avonturenfilm. EUROCINEMA III (Alphen aan den Rijn) 1941 (a.l.) Kostbare comedie van Spiel berg, die wat kunstmatig aandoet. EUROCINEMA IV (Alphen aan den Rijn) Een uur tot de ondergang (12) GREENWAY THEATER (Voorschoten) Kingdom of the spiders (16) Ook: Es cape from Alcatraz (16). VOORSCHOTEN In de expositieruimte van de Voorschotense bibliotheek is vanaf 24 mei tot en met 20 juni een tentoonstelling ingericht van prenten uit de 16e-, 17e- en 18e eeuw. De prenten zijn afkomstig van de Voorschotense verzamelaar E. De Keuning die met deze expositie wil laten zien hoe bijvoorbeeld een houtsnede, een kopergravure, een ets of een aquatint tot stand kwam. De tentoonstelling probeert ook uit te leggen hoe men de vaak raadselachtige ondertekening op prenten moet uitleggen. Als voorbeeld van een een aquatint hangen op de expositie twee werken van de 18e eeuwse kunstenaar Ploos Van Amstel. Deze kunstenaar besteedde zijn hele leven aan het vervolmaken van deze bewerkelijke etstechniek waarbij een resultaat wordt verkregen alsof men niet te maken heeft met een afdruk maar met een originele gewassen te kening. Hij maakte zijn etsen uitsluitend naar schilder- en tekenwerk van bekende meesters en zorgde voor grote op schudding in kunstenaarskringen waarin hij beschouwd werd als simpele copiïst. Ploos van Amstel eistte van zijn medewerkers absolute geheimhouding over zijn zelf ont wikkelde techniek zodat pas jaren na zijn dood de techniek door andere kunstenaars werd ontwikkeld en gebruikt Andere werken op de tentoonstelling zijn ondermeer af komstig van de 16e eeuwers G. De Jode, Hendrik Goltzius en Roelant Roghman. Ook zijn er zogenaamde 'zwarte kunst' prenten oftewel mezzotint en de stippelgravure te bewonderen. Alle tentoongestelde prenten zijn te koop. De expositie is iedere dag geopend van 14-17.30 uur en daar buiten op dinsdag en vrijdag van 19-21.00 uur en donder dag en zaterdag van 10-13.00 uur. Een ets uit de serie 'gezichten aan de Rijn' van Jan van Almeloven. Een surrealistisch werk van Ebrahim Ehrari.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 9