aTe weinig sociale bouw inHaaswijkr Kinderhoerderij •wordt aangepast Voorlopig geen splitsing van 'De Regenboog' Achtmaanden geëist tegen Noordwijkse inbreker Leiderdorp moet WSW-ers betalen DA-RAADSLID VAN VEEN: Scheidende adjudant Nieuwenhuizen aat Lisse aan de jonkiesover Geen zwemles Rijnsburgse tweede klassers *<GIO LEIDSE COURANT VRIJDAG 23 MEI 1980 PAGINA 7 5TGEEST Om voor een premie-A ter woning in aanmerking te komen in Jcgstgeester Haas wijk moet men tens een inkomen genieten van gulden per jaar. Bij het verkrijgen en premie-B woning komt men al it op een jaarlijkse bruto beloning I1.000 gulden. Nu wil het geval dat deelplan Haaswijk 1 maar 8 goed en 40 dure premiekoopwoningen wen gebouwd. Een verhouding der- van 1 op 5. Dit laatste in aanmer- genomen kan men twijfels hebben het sociale aspekt van dit soort wo- )OUW. 1 iristen-demoraat P. van Veen had er avond tijdens de raadszitting duidelijk moeite mee. Hij trok de uitdrukking als zou in Haaswijk primair in de sociale sektor gebouwd worden sterk in twijfel. De ver houding van 1 goedkope tegen 5 duurdere woningen stond hem niet aan. „De raad en het college moeten zich buigen over deze wantoestanden", aldus de heer Van Veen, die voorstelde er een extra raadsvergade ring aan te wijden. De voorzitter, burge meester Scheenstra, verwees al naar de mo gelijkheid dit onderwerp te koppelen aan een extra commissievergadering van de commissies openbare werken en verkeer. Van Veen stelde voor in Haaswijk eerst die woningen te bouwen die de minste proble men geven: de woningwetwoningen. Burge meester Scheenstra tenslotte: „De ervarigen die wij'opdoen met de realisering van het eerste wijkje in Haaswijk bepalen de rest van de uitvoering van dit bestemmings plan". De D'66-er Wuisman sprak zijn ontstem ming nog eens uit over de verkeersmaatre gelen die door de gemeente genomen zijn aan de Endegeesterstraatweg. In verband met een verbouwing van „Het Witte Huis" aan 't Oegstgeester Wilhelminapark heeft de gemeente het gedeelte fietspad tussen Wilhelminapark en ingang „Endegeest" tot parkeerplaats „gebombardeerd". Dit bete kent dat fietsers komende van Leiden maar liefst driemaal de Endegeesterstraatweg over moeten steken. Derhalve blijft men dus rechtdoor fietsen op een plaats waar volgens de gemeente auto's moeten staan- juist om het gevaarlijke oversteken te vermijden. Maar dan is men als fietser wel in overtreding. „Wij adviseren de maatregel te handhaven en een politiepost in te rich ten ter plaatse „merkte Wuisman schamper op, het nut van de maatregel sterk in twijfel trekkend. Oegstgeest heeft een aantal investeringen op de lange baan geschoven in het kader van noodzakelijke bezuinigingen. Hieronder valt ook de aanleg van een riolering in de druk ke Dorpsstraat. Zolang de Leidse Vaart ech ter nog niet gereconstrueerd is zal er in de Dorpsstraat sprake zijn van druk verkeer. En dit laatste belet de aanleg van een goede riolering. Mevrouw Van Vloten (VVD) pleitte voor het zo snel mogelijk bewerkstel ligen van de reconstructie van genoemde vaart. Dan kan er ernst gemaakt worden met de Dorpsstraat-riolering. Burgemeester Scheenstra ziet het vóór 1982 niet meer zit ten. „Wellicht is dan wel het fietspad naast genoemde weg klaar", sprak hij. Alvorens tot de behandeling van de raadsa- genda over te gaan werd gisteravond de heer W. Heilbron benoemd tot lid van de raad en als zodanig door burgemeester Scheenstra geïnstalleerd. Laatstgenoemde wenste de heer Heilbron, die de plaats van de liberaal Steenkamp inneemt, veel sukses voor de toekomst. - EIDERDORP KRIJGT VOLKSTUINEN EIDERDORP Wan- ier de raad daarmee tal, ckoord gaat krijgt Lei- trdorp binnenkort 100 ilkstuinen en 380 hoolkweektuintjes er j. De volkstuinen aou- moeten komen te Btgen op een strook ■ond tussen De Bloe- lerd en de secundaire eg nr. 6 terwijl de k kooltuintjes worden 5 idergebracht in De fjloemerd en in De óutkamp. De totale osten van de beide pro- eten bedragen bijna 3 in. De gemeenteraad ijgt tevens een voor- :1 om de kinderboer- t rij in De Houtkamp )danig aan te passen at het geheel naast het xeatieve aspect ook educatief karakter ■ijgt. Het is de bedoe- ing dat de boerderij er omt uit te zien als een chte Zuid Hollandse II- boerderij. De kosten hiervan bedragen 25.000 gulden. De aanleg van de volkstuinen in Leiderdorp hangt al langer in de lucht. Oorspronkelijk bestonden er plannen om de tuinen aan te leggen op een strook grond langs de Dwars- wetering maar door de hoge kosten die dit met zich mee zou brengen (15 gulden per vierkante meter) werd beslo ten een goedkopere plaats te zoeken. De grond in de Bloemerd zal 1 gulden per vierkante meter gaan kosten en zal ruimte bie den aan 100 tuintjes van 200 vierkante meter. Het terrein wordt ontsloten door een voetgangersbrug over de sloot en bij de ingang van het com plex komt een gebouwtje waarin toilet, waterleiding, elektriciteit en een centrale berging aanwezig zijn. Inmid dels is de oprichting van een Volkstuindersvereniging defi nitief een feit. De vereniging 'De Bloemerd' telt 110 leden. Ook de schoolkweektuintjes zijn niet plotseling uit de lucht komen te vallen. Bij de •scholen waar nu al tuintjes bestaan is het succes zeer wis selend geweest, omdat goed functioneren te veel afhanke lijk was van het enthousiasme van een leerkracht of van de ouders. In overleg met de bio- logiewerkgroep is het plan ontstaan om 180 tuintjes in De Bloemerd en 200 tuintjes in De Houtkamp aan te leggen. De kweektuintjes zijn bedoeld voor de leerlingen van de vierde klas lagere school. De Volkstuinders hebben toege zegd hun medewerking te verlenen bij de begeleiding van tuinactiviteiten. Het project zou ingepast kunnen worden in de plannen van het gemeentebestuur om de kin derboerderij in De Houtkamp een ander aanzien te geven. Boerderijdieren, instructie- ruimte en hooiberging zouden de boerderij het karakter van een Zuid Hollandse boerderij moeten geven. Het geheel kan hierdoor ook een educatief karakter krijgen. Voor personeel is er door al deze uitgaven geen geld meer. Hiervoor hoopt men gewe tensbezwaarden voor de mili taire dienst in te zetten en een beroep te doen op vrijwilli- De kinderboerderij in De Houtkamp, waar binnenkortook koeien en schapen rond zuilen lopen. gers van het Instituut voor met (je plannen akkoord ge- Natuurbeschermingseducatie. gaan. Op 29 mei wordt een De schoolbesturen zijn reeds voorlichtingsavond georgani seerd voor alle schoolhoofden problemen voordoen worden en leerkrachten van de vierde de plannen op 23 juni in de klassen. Wanneer er zich geen raad behandeld. ;tser reed hard JRSCHOTEN Een 62- re inwoner van Voor- ten is vanmorgen om- sks acht uur geschept een automobiliste toen te hard door de bocht bij de kruising Bern- laan/Van Wijngaarden en hierdoor op de ver- de weghelft terecht nan werd met onder meer flinke hoofdwond overge- ht naar het Academisch enhuis in Leiden, uto, bestuurd door een 37- e inwoonster van Voor- ij ten, liep een schade van ^paar duizend gulden op. In samenwerking de Lissese VVV organi- sociëteit Artemis op attag 8 juni een gezins-fiet- 0 zletocht. Deelnemers Jnen zijn a 2,50 gulden in schrijven bij het VVV- toor aan de Grachtweg. deren kunnen de puzzle- t gratis meefietsen. De is om 14.00 uur bij de ■wféteit aan de Heereweg. NOORDWIJKERHOUT De openbare la gere school 'De Regenboog' aan de Van Ier- sellaan zal voorlopig niet gesplitst worden. Dit blijkt uit een voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad. Om 'De Regenboog' tegemoet te ko men in haar ruimteproblemen wordt een vierde noodlokaal bij de reeds bestaande drie noodlokalen geplaatst. In het voorstel wordt tevens vermeld dat wel tot splitsing zal worden overgegaan indien de bouwsitua- tie in het plan Zeeburg daartoe de mogelijk heid biedt. Na maandenlange discussies is er dan nu een voorlopig eind gekomen aan de splitsing van 'De Regenboog'. Sinds de behandeling van de begroting voor het jaar 1980 is dit onderwerp zeer regelmatig aan de orde gekomen. Wethou der Van der Klaauw deed toen de toezegging, dat een eventuele splitsing van 'De Regenboog' opnieuw bekeken zou worden. Allerlei alterna tieven zijn sinds die tijd behandeld, maar met name door de inspecteur van het lager en kleu teronderwijs afgekeurd. Ook het alternatief om 'De Regenboog* op het huidige terrein alvast te splitsen en over twee of drie jaar het afgesplitste gedeelte over te he velen naar 'Zeeburg' vond in de ogen van de inspecteur geen genade. Ook niet (zo blijkt uit het voorstel van het college) bij het team van 'De Regenboog'. Men voert verschillende mo tieven hiervoor aan. De kinderen en de leer krachten moeten nu opnieuw worden inge deeld, terwijl men nog niet kan overzien hoe de situatie over drie jaar is. Bij een splitsing nu zou alleen rekening gehouden worden met de te trekken schoolgrenzen en zouden pedagogische motieven uitgesloten worden. Verder ziet men als praktisch gevolg, dat er toch al een tweede school binnen de huidige school zal ontstaan. Voor een splitsing op het moment, dat er wer kelijk een tweede school komt, pleit dat men dan de voedingsgebieden nauwkeurig kan vast stellen, dat het nieuwe schoolteam bekend is en men de groepen kan gaan indelen op basis van pedagogische motieven. Tijdens een informatieavond (j.l. dinsdag) zijn de ouders van de kinderen ingelicht over het beleid van het college. De aanwezige ouders (de opkomst was matig) toonden weinig behoefte aan discussie over het onderwerp. Over twee of drie jaar is dit misschien anders, want dan zal aan de hand van te trekken schoolgrenzen tot splitsing van 'De Regenboog' worden overge gaan. 'LAATSTE POLITIEMAN VAN DE 'OUDE GARDE' iISSE Na een dienst- U] jd van 35 jaar zal de ^assese rijkspoli tiecom- nandant CJ. Nieuwen- luizen op 30 mei af- I cheid nemen van de roep Lisse in verband uet bet bereiken van de O-Jarige leeftijd. Adju- j. ant Nieuwenhuizen is n Lisse de laatste poli- I ieman van de 'oude gar de' die de afgelopen 20 jjjaar in deze gemeente piet straatbeeld bepaal de. Toen hij van het fcukenhofbestuur enige L tijd geleden de 'Zilveren fulp' in ontvangst mocht nemen, werd hij door burgemeester A.J. Berends dan ook bijna oneerbiedig 'De laatste der Mohicanen' ge noemd De eerste voorzichtige stappen ta het politievak deed adju dant Nieuwenhuizen op de po litieschool van Schalkhaar in De Ussese groepscommandant CJ. Nieuwenhuizen wordt (tijdelijk) opgevolgd door 'opper' De Beer. 1941. Welke wind daar in die jaren woei, had de jeugdige as pirant-wachtmeester al snel gezien; Hij kwam op maandag en vertrok dinsdag, om het vier jaar later -na de bevrij ding- nog eens te proberen. De eerste 16 dienstjaren werkte wachtmeester Nieuwenhuizen in Hillegom op uiteindelijk op 41-jarige leeftijd naar Lisse te komen. Daar was hij met zijn eenenveertig jaar de jongste, terwijl de oudste rijkspolitie man in Lisse op dit moment 32 jaar is. Vorig jaar nam de inmiddels tot adjudant bevorderde poli tieman het bewind over van zijn voorganger Runhaar. In de functie van groepscomman dant heeft Nieuwenhuizen nog net de verhuizing van het 'oude' politiebureau aan de Heereweg, naar het nieuwe bureau aan de Wilhelmina- straat meegemaakt. Na het afscheid van de heer Nieuwenhuizen wordt de da gelijkse leiding overgenomen door plaatsvervangend com mandant, opperwachtmeester L. de Beer, in afwachting van een definitieve opvolger. RIJNSBURG De leer lingen van de tweede klas van Rijnsburgse scholen krijgen geen zwemles. Dit bleek gis teravond tijdens een commissievergadering in Rijnsburg. Het onder wijzend personeel heeft een aanbod van het col lege hiertoe afgewezen. Raadslid G.J. den Heijer meende, dat de onder wijskrachten het aanbod hadden afgewezen om dat zij geen zin hadden als kindermeisjes op te letten bij het aan- en uit kleden van de kinderen. Het gemeentebestuur had na de opening van 'Waterbos' ge legenheid gezien de kinderen zwemles te geven. Een extra aantal badmeesters zou aanwe zig zijn om ongevallen te voor komen. Overigens zou het zwemuurtje meer bedoeld zijn om de kinderen 'watervrij' te maken dan als opleiding voor het zwemdiploma omdat de scholieren daar nog te jong voor zouden zijn. De openbare kleuterschool van Rijnsburg zal het met in gang van het nieuwe school jaar maar met één onderwijs kracht moeten doen. Het colle ge heeft door het afnemend aantal leerlingen moeten be sluiten de tweede leerkracht met eervol ontslag naar huis te zenden. Thans telt de school 32 leerlingen; na de vakantie ver dwijnen er 20 naar het lager onderwijs en er hebben zich nog maar twee nieuwe leerlin gen aangemeld. Alle fracties spraken hierover gisteren hun teleurstelling uit. „Onderzocht dient te worden of de integra tie van het openbaar onderwijs niet dient te worden gestimu leerd. Dan zou ook de kleuter school in de wijk Frederik- soord kunnen komen. Nu moeten de kleuters de drukke Oegstgeesterweg oversteken, hetgeen voor veel ouders een probleem is". Aldus mevr. De Haas (PvdA). Zij verwees hier bij naar de openbare lagere school in deze wijk die door het grote leerlingenaanbod zelfs een extra leerkracht moest aanstellen. NOORDWIJK/DEN HAAG De officier van justitie bij de Haagse rechtbank heeft tegen een 24-jarige verdachte uit Noordwijk acht maanden gevangenisstraf waarvan vier maanden voorwaardelijk geëist wegens door verdachte ge pleegde inbraken en diefstallen, waarbij hij werd geassis teerd door een 23-jarige plaatsgenoot. Niet alle feiten werden in de dagvaarding gesignaleerd, want volgens de officier zouden dat wel veertien zaken kunnen be treffen. Er was nu sprake van inbraak in een woning aan de Lijsterlaan te Sassenheim, waar onder meer sigaretten en een elektronenf litser werden gestolen. Uit een woning aan de Valckslootweg in Hillegom leverde een inbraak ongeveer tweeduizend gulden op plus een aantal siera den. Eveneens in Hillegom werden uit een woning aan de Heemsker klaan twee geluidsboxen, een kleurentelevisie en sieraden gesto len. De toegang tot de woning werd verschaft middels een valse sleutel of via een bovenlicht van een raam. Het zou volgens verdachte een gevolg zijn van financiële en an dere problemen. De officier wilde er rekening mee houden dat verdachte nog niet eerder voor een dergelijk feit is veroordeeld. De rechtbank besloot om de strafzaak en nadere beslissing in de strafzaak tegen verdachte aan te houden tot 14 juni. LEIDERDORP De gemeente moet haar toezegging aan de Dienst Sociale Werkvoorziening te Leiden om een vergoeding te betalen voor de werkzaamheden die in WSW-verband in het sport- en recreatiepark „De Bloemerd" worden verricht nako men. Dat is het unanieme standpunt dat de commissie financiën gisteravond innam. Het college van B en W krijgt overigens met twee tegenstrijdige adviezen te maken. Eerder deze week advi seerde de commissie maatschappelijk welzijn niet verder te gaan dan een werkkrediet van 40.000,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van de nodige materialen. De vraag die wethouder J. Bezemer (PvdA) aan de commissie voorlegde was deze: moeten wij niet net als zoveel andere ge meenten weigeren om mee te werken aan de door de staatsse cretaris van Sociale Zaken opgelegde regeling nu voor aanvul lende WSW-objecten geld te betalen? De commissie voelde ech ter niets voor dit stuk bestuurlijke ongehoorzaamheid. „Als de werkzaamheden aan een hoveniersbedrijf worden uitbesteed kost het de gemeente ook geld", vond de heer A. Roest (CDA). Binnenkort zal een discussie in de gemeenteraad worden gehou den over de wijze waarop Leiderdorp van WSW-krachten ge bruik maakt. Dit naar aanleiding van een brief die de CDA- fractie aan het college heeft geschreven. Het CDA verwijt daar in het college een oneigenlijk gebruik van de Wet Sociale Werk voorziening te maken. Men vindt dat medewerkers die een vol ledige taak vervullen, bijvoorbeeld concierges van scholen, ook door de gemeente in dienst genomen moeten worden. Rommelmarkt voor Zambia LISSE Het vormingscen trum Qbus zal de opbrengst van de rommelmarkt die op zaterdag 21 juni voor de vierde keer georganiseerd wordt, bestemmen voor de bouw van een school en vor mingscentrum in een krotte- wijk in een provinciestadje in Zambia. De rommelmark- t/fancy fair wordt in de CN B-hallen aan dc Lissese Haven. Tot nu toe zijn de drukbezoch te rommelmarkten gehouden ten bate van de inrichting en het werk van het Vormings centrum voor Jonge Volwasse nen (VJV). Dit jaar willen de organisatoren eens verder kij ken. Het ontwikkelingsproject waarvoor een kleine 10.000 gulden boven tafel moet ko men, is in overleg met de NO VIB uitgekozen. Qbus-medewerkers en leden houden zich de komende we ken bezig met de inzameling van oude meubelen,boeken- .platen en curiosa. Het tele foonnummer van Qbus is 14118. Mr. Vrolijk in Leidschendam LEIDSCHENDAM Dc commissaris van de konin gin in Zuid-Holland, mr. M.Vrolijk, komt woensdag 28 mei naar Leidschendam om de wensen van de ge meenteraad ten aanzien van een nieuwe burgemeester te vernemen. Sollicitaties voor de per 1 ok tober vacante burgemeesters plaats in Leidschendam moe ten voor 30 mei binnen zijn, zo heeft burgemeester Kolfscho ten de raad laten weten. De heer E.J.M.Kolfschoten heeft per 1 oktober vervroegd onts lag als burgemeester aange vraagd. Ronde van Rijnsoever KATWIJK Voor de vierde maal in successie organiseert de Atletiek Vereniging Rijn soever in Katwijk zaterdag dc ronde van de woonwijk Rijn soever. Burgemeester C. Bos zal hierbij het startsein geven. Zowel start als finish zijn bij de sporthal Rijnsoever. De „Ronde van Rijnsoever" bestaat uit een aantal onderde len. Zo gaat eerst om 9.00 uur een prestatieloop voor jonge ren tot 15 over een afstand van ongeveer 1500 meter van start. Daarna volgt voor de Katwijkse lagere scholen om half tien een estafetteloop waar een bijzondere prijs aan verbonden is. Om 11 volgt dan de prestatie loop voor dames over 3300 me ter, gevolgd door een presta tieloop voor heren over 10 ki lometer. Inschrijving voor de evenementen, kinderen 2,- en volwassenen 3,50, kan bij D. van Beelen, Meidoornstraat 14, of aan de start bij de Sport hal Rijnsoever geschieden. Van de sporthal aan de Schim- melpenninckstraat in Katwijk kunnen ook de kleedruimten gebruikt worden. Versmallingen in Engelselaan VOORHOUT Aan de leden van de commissie ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer is door een bewoonster van de Engelselaan gevraagd wat te doen aan de verkeerssituatie aldaar. De verkeerssituatie in de Engelselaan is herhaalde lijk onderwerp van discussie geweest, met name de bocht in deze weg is onoverzichtelijk. Uit overleg met Provinciale Waterstaat is gebleken dat de Engelselaan niet voor ver keersdrempels in aanmerking komt. Het lijkt Provinciale Waterstaat beter om op twee plaatsen een versmalling van de weg aan te brengen. Door deze versmallingen zal het passeren door motorvoertui gen slechts beurtelings uit één richting mogelijk zijn. De be treffende verkeersmaatregel zal zo n ƒ3.000,kosten. De commissievergadering zal op 27 mei in het sociaal educa tief centrum. De Gaasbak nr. 1 aan de Jacoba van Beierenweg worden gehouden vanwege werkzaamheden aan de raads zaal. Burgerlijke stand Sassenheim GEBOREN: Davie J. z.v. Van der Zwart, D. W. en Van der Plas A.; Maria A. A., d.v. Van Nobe- len, P. J. A. en Meeuwenoord, A. V. T.; Nancy M.. d.v. Bontje. 1. M. M. en Vogels, A. C.; Marlnda T., d.v. Van Eilk, J. en IJsbranda M.; Maurice F., z.v. Meijer, F. J. J. en Van der Meer, H. G. M.; Rutger J„ z.v. Boxman, H. en Terpstra, G. W.; Fred C.. z.v. De Zwart. C. G. J. en Van Ruiten. H. C. GEHUWD: Van Berge Henegouwen, L P. M. en Rotteveel, C. H. M.; Maarsse. J. en Van Vliet, M. P. H.; Dhalganjansing. N. en Jagessar. O. P.; Van Dijk, P. M. en De Zwart, P. G. M.; Zwetsloot, P. A. en Van Reisen, E. P. M.; Kattenberg. H. J. en De Eisen, M. C. J.: Baas, R. W. en Burgmijer, C. E.; Van Dijk, H. P. A. en Van der Mei), E. M. OVERLEDEN: Dlederiks, G.; Van Rij zen. A. H. M.; Clggaar P. A.; Van der Melj, C. P. ZOETERWOUO GEHUWD: A. A. C. van Vctzen en A. P. Kestnig.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 7