Raad Woubrugge waarschuwt college Jeugdraad teleurgesteld over Alphens aankoopbeleic Trap tegen auto kost 600 gulden Wethouder kritiseert bestuur Madonna Vier dagen fietsplezier met Alphense LAURA GEEN ONDERHANDSE AANBESTEDINGEN MEER Meteors Vitesse Leidse Houtloop G.S. Zuid-Holland: „Overheid heeft onvoldoende vat op afvalstoffenstroom' „Leimuiden bouws op een geluids- i vuilnisbelt" s Alphen tiener werk in de kr\ REGIO LEIDSE COURANT VRIJDAG 23 MEI 1980 PA(T WOUBRUGGE Drie termijnen lang legde de Woubrugse raad het vuur na aan de schenen van het college van B en W. De raad wilde maar niet accoord gaan met de onderhandse aanbesteding van het bouwrijp maken van het terrein in Hoogmade, waar 26 woningen gebouwd moeten worden. Het onderhands aanbesteden ligt al jaren moeilijk bij de Woubrugse raadsleden. In het verleden had Ben Wal eens beterschap beloofd. Toch lag nu het voorstel ter tafel om het bouwrijp maken voor ruim zes ton maar weer op de gewraakte manier uit te besteden. Alle frakties vonden het maar niets. Vos (P.v.d.A) voelde zich gemanipuleerd, omdat de raad in feite niet anders kon beslissen, aangezien het college verplichtingen had aange gaan. Van Woerden (VVD) wilde toch nog naar „aanbesteding op uitnodiging". Aan wethouder Haasbroek viel de twijfelachtige eer te beurt de zaak te verdedigen. Hij slaagde daar nauwelijks in. Na zijn betoog was men nog steeds niet overtuigd. Verstandige woorden kwamen van de kant van H. v.d. Nagel (CDA). Hij wilde de huisvesting van een flink aantal mensen niet van een principekwestie laten afhangen. Nadat wethouder Haasbroek toch wat al te voortvarend had gehandeld, werd het voorstel van B en W met zeven tegen drie stem men aangenomen. Een ernstige waarschuwing moet deze zaak voor B en W van Woubrugge toch wel geweest zijn. De verordening op de openbaarheid van bestuur werd unaniem aangenomen. Van Woerden pleitte ervoor de ingezetenen met de inhoud ervan be kend te maken. Burgemeester Brouwer de Koning zegde toe zich te beraden over de manier, waarop dit het beste gedaan kon worden. Bij de voetbalvereniging Woubrugge kan de vlag uit. Gedeputeerde Staten verleende reeds eni geleden toestemming aan de gemeente om eé j grond voor uitbreiding van de velden aanL pen. Als laatste opstakel diende de gemeeijl voor een dam te zorgen, die een overgeblev* terrein met de weg verbindt. Dat is nu allen^ lukt. De gemeente heeft voor duizend guldi stuk grond gekocht, zodat die verbinding gj kan worden. Grondproblemen staan de uitbl van de accommodatie van de v.v. Woubrug| niet meer in de weg. ALPHEN AAN DEN RIJN „Jaren lang zitten we hier te passen en te me ten om accommodatie te creëren voor sociaal culturele doeleinden. Het steeds weer terugkerende probleem en spel breker is in de meeste gevallen gebrek aan geld. Plotseling wordt dan bekend gemaakt dat het college van burge meester en wethouders zich voorneemt om een pand voor 250.000 aan te ko pen. Een pand dat weer niet bestemd is voor culturele activiteiten". Deze sombere geluiden waren gisteravond uit diverse hoeken van de Alphense Jeug draad te horen nadat de aankoopplannen van de gemeente bekend waren gemaakt. De Jeugdraad reageerde hier verbitterd op omdat voor dergelijke doeleinden „kennelijk wel zomaar ineens geld is, en slechts zelden voor doeleinden waarvoor de Jeugdraad zich sterk maakt. Het aan te kopen pand dient gedeeltelijk voor bewo ning beschikbaar te blijven (St. Joris- straat) en gedeeltelijk voor doeleinden die voorlopig nog niet genoemd zijn, maar in elk geval de bewoners niet mogen hinde ren. Ook is het uitgesloten dat het pand ge bruikt gaat worden voor bedrijfsexploita- tie. Tenslotte deelde wethouder mevrouw H. Donker mee dat het pand tevens een andere bestemming heeft dan de vestiging van een sociaal culturele instelling. Vraag uit de Jeugdraad hierop was het waarom hier dan niet de bestemming wordt gewij zigd. Iets dat immers zo veek wordt ge daan". Jeugdraadvoorzitter Fröling haastte zich te zeggen dat er inderdaad vaak de schijn van willekeur in dit soort zaken schemer de, maar dat er wel degelijk sprake is van ingewikkelde en langdurige procedures. Hij gaf toe dat dit soms moeilijk i burgerij is over te brengen. Reden om de burgerij zich soms ietwat teerd afvraagt waarom het één w en het ander niet. Ook wethouder I deelde mede dat aan deze aankoop denlange onderhandelingen vooral gegaan. Voorts verwees de wetB naar de Commissie Accommodatjl eind juli een lijst zal produceren \r alle mogelijke accommodaties zulleir den vermeld. Een deel van deze j modaties zullen bestemd zijn voor culturele doeleinden. De raad dronj aan om reeds nu een tip van de sli te lichten. Een suggestie die de wetl van de hand wees. Wél zegde zij de leden toe dat vooruitlopend op he plete rapport van de Accommodat missie, de volgende vergadering het moment bereikte resultaat te zullen delen. In het jongerencentrum De Lindehoeve in Voorschoten treedt op 2e pinksterdag de nederlandse new-wave band 'The Meteors' op. De groep werd vorig jaar opgericht en trok in het voorprogramma van Lena Lovich door Europa. Van zanger Hugo Sinzheimer, gitarist Ferdie Bakker, toetsenman Ake Daniëlson, bassisit Gert Faine en drummer Kim Haworth is vooral de elpee Teenage Heart bekend geworden. Het concert begint om 14.00 uur, de toegangsprijs bedraagt 4 gulden. Dé bekende rockband Vitesse komt zaterdagavond een optreden verzorgen in het Katwijkse Mallegat. Het Open Jongerencentrum haalde de sinds kort uit drie man bestaande formatie naar Katwijk, om de luisteraars van goede rockmuziek te verwennen. Het optreden van Vitesse begint om 9 uur 's avonds in het Open Jongerencentrum 't Mallegat, Voorstraat 81, ingang achterom. Toegangsprijs zes gulden. KOUDEKERK/DEN HAAG De trap tegen een auto ral een 29-jarige verdachte uit Koudekerk aan de Rijn bijna zeshonderd gulden kosten plus voorwaardelijk twee weken gevangenisstraf met proeftijd van twee jaar. Waarom er tegen de auto moest worden getrapt bleek ter zitting van de Haagse politierechter niet erg duidelijk maar de eigenaar van de gehavende auto diende een eis in voor 190 gulden scha devergoeding en daar kwam vierhonderd gulden boete plus de voorwaardelijke gevangenisstraf bij. Verdachte liet verstek gaan en de officier vond dat een kwade zaak temeer, omdat verdach te reeds eerder wegens vernieling is veroordeeld. Verdachte had bij de politie ontkend het hem verweten feit te hebben gepleegd. LEIDEN De atletiekvere niging AV Holland houdt morgen al weer voor de elf de keer de Leidse Houtloop. Deze prestatieloop, gestart wordt vanaf de kunststof- baan, begint om elf uur. De inschrijfpost, eveneens ge legen op de kunststofbaan in de Leidse Hout, is vanaf tien uur geopend. Deelnemers kun nen kiezen uit vier afstanden: 1,5, 4, 8 en 12 kilometer. Vol wassenen betalen ƒ3,50 in schrijfgeld, kinderen tot zes tien jaar zijn een rijksdaalder verschuldigd. LEIDEN Het is noodzakelijk, dat de ge meenten, de waterschappen en de provincie eenzelfde stringenter beleid voeren ten aan zien van het storten van afvalstoffen. Dit zeggen Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol land in een brief aan de burgemeesters en wethouders van de Zuidhollandse gemeen ten en de besturen van de waterschappen. Hoewel de provincie over het algemeen weinig bevoegdheden heeft in het gemeentelijk beleid en volgens de Commissaris van de Koningin M. Vrolijk alleen mag ingrijpen bij calamiteiten zoals in Lekkerkerk, roepen G.S. de bestuurde- ren op een maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden, die o.a. de Hinderwet geeft om „zondaars" aan te pakken. De brief geeft voorts een overzicht van de mogelijkheden van onder zoek, van het ontheffingenbeleid van en het controlebeleid. RAADSLID BRAMBACH OVER BOUVb PLANNEN: J LEIMUIDEN De gemeenteraad van Leimuiden hel de gisteravond gehouden raadsvergadering besloten t< voteringgen van een krediet voor de bouw van 48 wcs wetwoningen en 18 Van Dam-eenheden, echter niet dat daar een uitgebreide discussie aan vooraf gegaan 11 Mevr. B. J. van Puffelen-Vos (Leimuiden 2000) wees a noodzaak van geluidswerende isolatie, omdat de woninge men te liggen in een gebied waar in hoge mate geluidso* 1 bestaat. Zij toonde zich bezorgd over het feit dat de geluils der zo gebagatelliseerd wordt. Ook haar partijgenoot, de fc e A. C. Brambach vond het nodig de problemen van te vori. ter te bekijken: „We komen in eenzelfde situatie als Lef kerk. In Leimuiden is sprake van een geluidsvuilnisbelt" N op gebouwd wordt. De heer J. den Haan (CDA-wethc ti daarentegen zag het niet zo somber in: „De mensen in U t den kennen de situatie". Ze willen ergens wonen en „zulle beetie lawaai erbij nemen". i Dit lawaai zal in de komende jaren nog wel toenemen a draaien van de vierde Schipholbaan, zoals in het Structuui n ma Burgerluchtvaart wordt voorgesteld, werkelijkheid wc ir Na 1990 echter, alsd de oude luchtvloot is vervangen door t were, geluidsgecertificeerde vliegtuigen, zal Leimuiden de, nog acceptabele, 35 KE-conteur komen te liggen. Met h*i op deze ontwikkeling heeft de raad het standpunt van bta inzake het Structuurschema Burgerluchtvaart overgenoirt v Het college stelde voor, in tegenstelling tot een eerder v<* u een vijfde landingsbaan met aanzienlijk minder geluidsov i< te bepleiten, in te stemmen met .dQ aanleg van een gedr^li vierde baan. JEUGDCENTRUM VRAAGT RENOVATIE ONDERKOMEN ALPHEN AAN DEN RIJN Na de poging in februari van bezoekers van Madonna om het Alphense gemeentehuis te bezetten, zou het bestuur van het jongerencentrum een persbericht doen uitgaan. Dit is nimmer ge beurd. De gemeente heeft inzage gevraagd in de financiële stukken van Madonna. Dit werd tegengehouden omdat het bestuur daar eerst over wilde vergaderen. Nu ruim ander halve maand later heeft de gemeente nóg de boeken niet in mogen zien. Deze vermanen de vinger stak wethouder mevrouw H. Don ker gisteravond op tijdens een vergadering van de Alphense Jeugdraad. Aanleiding voor haar berisping vormde de nota van Madonna, waarmee men wilde aantonen dat de accommodatie hard aan verbetering toe is. Uit de nota bleek voorts dat deze verbetering rond de 250.000.- gaat kosten. De nota was sa mengesteld door leden van de beleidsraad van Madonna, medewerkers en leden van de staf. Het bestuur van de Stichting Club-, Buurt- en Jongerenwerk - waaronder het jongerencen-: trum valt - had de nota niet voorzien van com mentaar of handtekening. Iets dat ook be vreemding wekte bij de wethouder die ver klaarde dat door het college nog pogingen in het werk zijn gesteld om met dit bestuur over de voorliggende nota te overleggen. Pogingen die mislukten als gevolg van het feit dat de voorzitter ervan op dit moment in het buiten land verblijft. De wethouder meende dat het bestuur van Ma donna veelal niet snel genoeg reageert en uitte verder kritiek op het beleid van Madonna. Als voorbeeld noemde zij dat uit de Jeugdraad ja ren achtereen is aangedrongen bij het bestuur van Madonna om te starten met een cursus voor jeugdige werklozen. Ook hiervan is nooit iets terechtgekomen, aldus de wethouder. Voorts meende zij dat teveel wordt opgehangen aan de accommodatie. Veel kan zogenaamd niet omdat deze accommodatie zich daarvoor niet zou lenen. Zij vond dat veelal niet afdoende kon worden aangetoond dat deze houding ge rechtvaardigd is geweest. Ondanks dit pakket van bezwaren tegen Madonna, toonde de wet houder zich' vergevengsgezind en toonde zich bereid om de nota van Madonna alsnog in het college te verdedigen. Hieraan verbond zij ech ter de volgende voorwaarden. Ten eerste dien de de Jeugdraad met het plan in te stemmen. De uitvoering mag beslist niet meer kosten dan de nu voorgestelde 250.000.- (meerkosten zul len door Madonna zelf moeten worden gedra gen). Voorts zal Madonna een exploitatiereke ning moeten overleggen en alsnog tegemoet moeten komen aan de eerder gedane verzoeken van de gemeente om de boeken van Madonna te mogen inzien en het doen uitgaan van een persbericht waaruit de houding zou moeten blijken van het bestuur inzake de bezetting van het gemeentehuis begin dit jaar (en waarbij een lid van het Bestuur was betrokken). Als de ver bouwing dan doorgaat, zal dit onder toezicht komen van de Dienst Openbare Werken en moeten voldoen aan de veiligheidseisen (m.b.t. brandgevaar e.d.). De Jeugdraad ging niet zonder meer accoord met het advies van mevrouw Donker om een ambtelijke toetsing te laten uitvoeren waaruit de juistheid van de nota zou moeten blijken. Jeugdraadslid Bijl protesteerde tegen de gang van zaken en oefende kritiek uit op het feit dat nog steeds wordt gepraat over de rellen bij het raadhuis begin dit jaar. Een discussie die allang voorbij had moeten zijn. Mevrouw Donker beaamde deze woorden, maar meende dat er niet kon worden stilgestaan bij deze ongere geldheden alleen. Zij meende dat een groot deel van de jeugd dan het slachtoffer zou worden van de relmakers. Raadslid Van As vroeg zich af of de renovatie financieel wel haalbaar was voor Alphen. Mevrouw Gonggrijp vond het maar vreemd dat Madonna door deze nota plot seling voorrang zou gaan krijgen op andere in stellingen in Alphen. Instellingen overigens die veel hoger op de prioriteitenlijst stonden geno teerd dan Madonna. Wethouder Donker ver zocht het dagelijks bestuur zich over de nota te buigen en vervolgens de leden van de Jeug draad te adviseren door te gaan met de ambte lijke toets. Als de besprekingen voor Madonna positief uitwerken, zal de verbouwing juni of juli in de raad komen voor de uiteindelijke be slissing. Derhalve de eerste tegenvaller voor het jongerencentrum dat in de nota had ver zocht om eind mei het standpunt van jeugd- en gemeenteraad te mogen vernemen. ALPHEN AAN DE R1 De Jeugdraad, gisterav< vergadering bijeen, heef bezorgdheid uitgesprokc aanzien van het Alphen leid op het gebied van i werk. Een sociaal cul terrein dat duidelijk is a gebleven ten aanzien v; dere aangepakte jeugd; men. Met name de tiene de dupe van een form kortkoming in het ami apparaat V s Hoewel de roep om fn werk de laatste jaren P luider wordt, bestaat «K' steeds geen instelling PJ rond Alphen die zich nr> nerwerk bezighoudt. Eet3 gelijke instelling zou dep draad moeten verzoek# toewijzing van accommi Daar deze accommodat op heden nimmer beschF bleek, is er ook geen tiei ganisatie opgestaan, F draadslid mevrouw Go™ vond dit een vreemde ai waaruit dus nooit een f sing zal worden gebroL Ook raadslid Van As ni bezwaar tegen deze fol teit. Voorzitter Fröling L de raad toe dat nu een commodatie zal wordei zocht waarna eventuele j leiders zich kunnen gad zighouden met het tieneiL Ook vroeg de Jeugdraa^ af of er bij de aanvrageiL het opzetten van een dal discotheek, misschien oo^ vragen zitten die zich inzetten voor tienerdisi ken. De voorzitter zegdj dit te zullen onderzoekei] De Alphense rijwielvierdaagse telde 3700 deelnemers. ALPHEN AAN DEN RIJN De avond-vierdaagse van de Stichting Alphense Rijwielvierdaagse "LAURA" is weer af gelopen. Vier avonden lang raten ruim 3700 deelnemers op het fietszadel en genoten van prachtige tochten door de om geving. Het massaal beleven van een ontspannende fiets tocht werd natuurlijk mede mogelijk door het heerlijke voorjaarsweer. Maar het succes van dit fietsevenement is toch aan de eerste plaats te danken aan de uitstekende orga nisatie door LAURA. Het is voor het eerste jaar dat er gereden werd in twee groepen. Voorgaande jaren was het zo geregeld dat er een massale intocht was van de deelnemers. Verkeerstechnisch een erg ongelukkige zaak die veel ergenis bij 'buitenstaanders' opwekte. Voor de fiet sers zelf was het echter ook niet allemaal rozengeur en mane schijn door dat "met z'n allen door het landschap toeren". Wachttijden bij smalle fietspaden, het voorbijrazen van fietsende snelheidsmaniakken die bij dergelijke evenementen zo graag willen bewijzen dat ze sneller kunnen, enzovoort. Dit jaar wer den de fietsers in twee groepen verdeeld en vertrokken de deel nemers in een tijdspanne van ongeveer twee uur. Dit initiatief heeft bij de organisatie al vele positieve geluiden doen binnen komen. „De mensen vinden het nu veel fijner omdat ze hun ei gen tempo kunnen aanhouden en niet lang hoeven te wachten", aldus mevrouw Verkerk. De fietsers kwamen gisteravond samen op de Oudhoornseweg ter hoogte van de Churchilllaan, alwaar zij, al dan niet met bloe men, werden begroet door de "bewonderaars". Vandaar werden de laatste meters afgelegd naar het centrum 'Nabij' waar de fiet sers afscheid namen van elkaar, met vaak de kreet 'Tot juli". Vier avonden ongedwongen fietsen. Voor de liefhebbers is er namelijk van 1 tot en met 4 juli weer een fietsvierdaagse, overdag ditmaal. Dit fietsfestijn wordt al weer voor de 33-ste keer georganiseerd. De afstanden zijn wel wat groter dan bij de avondvierdaagse. Fietste men 's avonds ongeveer dertig kilometer, tijdens de dag-vierdaagse moeten er naar keuze afstanden van rond de honderd of honderdvijftig ki lometer per dag worden afgelegd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 4