Wijkagent erispt voor rekken uurwapen Eerste sleutels n Boekhorst IDSE POLITIE WIL NIET MEEWERKEN AAN SPIRAAL VAN GEWELD" Tweeling roofde stenen Horeca Leiden blijft zich verzetten tegen vestiging van vijf nachtcafés 'Kraakactie' bij Uiterdijk $iad vraagt formatie LEIDSE COURANT VRIJDAG 23 MEI 1980 PAGINA 3 Het bandweven in de grote tent. Het rijksmuseum voor Volkenkunde heeft woensdag 28 mei een speciaal kinderprogramma in het kader van de tentoonstelling over Lapland, die tot 15 juni in het museum te bezichtigen is. Het programma, dat be stemd is voorkinderen van negen tot twaalf jaar, is op touwgezet door de educatieve dienst onder leiding van Gerdien van Vianen. In een levensgrote tent die het middelpunt van de tentoonstelling vormt, kunnen steeds acht kinderen tegelijk kennis maken met de techniek van het bandweven. Andere kinderen worden beziggehouden met Laplandse bordspelen. Tevens wordt er hoogstwaarschijnlijk een film vertoond. De toegang tot het museum is gratis. Er kunnen maar 25 kinderen aan het speciale programma, dat om twee uur begint, deelnemen. Om een uur moeten zij zich melden bij de portier teneinde een bonnetje in ont vangst te nemen. Om te voorkomen dat te veel kinde ren teleurgesteld worden, bestaat er de mogelijkheid om bij voldoende belangstelling ook 4 juni een kinder programma op touw te zetten. VOORSCHOTEN De Voorschotense politie heeft gisteravond omstreeks elf uur een Leidse tweeling (twee broers van 21 jaar) op heterdaad betrapt bij het stelen van stenen achter een woonhuis aan de Van Leidseweg. De politie kon ingrijpen na een waarschuwing van een attente buurtbewoner. De tweeling was hard bezig met het versjouwen van de bouwmaterialen naar hun bestelwagen toen de politie verscheen om hen in de kraag te vatten. De politie heeft proces verbaal opgemaakt. LEIDEN Het college van b en w zal zich op korte ter mijn beraden over de vijf lo- katies waar horeca-onderne- mingen met een speciale nachtvergunning kunnen worden gevestigd. Hiermee brengt het college een eerder in de gemeenteraad aange nomen motie ten uitvoer. Een en ander geschiedt zon der instemming van de Leid se afdeling van Horeca Ne derland. die pleit voor een verruiming van de sluitings tijden in het weekeinde voor alle cafébedrijven in de stad. Een algehele verruiming van de sluitingstijden is evenwel in een eerder stadium al door de Leidse gemeenteraad afgewe zen. Dit onder meer omdat men een te grote geluidsover last in de binnenstad vreest. Teneinde de gelegenheid te krijgen te bewijzen, dat de raad er wat dat betreft naast zit, heeft Horeca Nederland, afdeling Leiden de raad voor gesteld dit zomerseizoen de sluitingstijden in het weekein de al bij wijze van proef met een uur te verlengen. Tijdens een gezamenlijke vergadering van de raadscommissies ruim telijke ordening en algemene bestuurlijke aangelegenheden werd op dit verzoek nauwe lijks ingegaan. Alleen het PSP-raadlid J. van der Putten stelde dat een dergelijke ver ruiming in de zomer alleen maar meer overlast zou geven omdat men juist in de zomer geneigd is de deuren en ramen open te houden tot diep in de nacht. Door de voorzitter van de Leidse afdeling, de heer W. Vischer werd betoogd dat Ho reca Nederland helemaal geen behoefte heeft aan de door de raad bepleite vijf nachtcafés. De bond heeft de beschikking over een lijst met namen van veertig horeca-ondernemin- gen, die een vergunning wil len hebben om tot drie uur op vrijdag en zaterdag open te blijven. Het zou ondoenlijk zijn om van die veertig er vijf uit te pikken die voor de spe ciale nachtvergunning in aan merking zouden komen. Nog afgezien van de vraag of er wel een van die bedrijven aan de strenge voorwaarden, die door de raad aan de lokatie worden gesteld, kan voldoen. De afdelingsvoorzitter deelde de commissie mee dat tot ve lerlei acties zal worden over gegaan, wanneer de raad vast houdt aan de realisering van de nachtzaken. Onder meer overweegt Horeca Nederland zijn zaken te sluiten op 3 okto ber. Voorts wordt een be zwaarprocedure volgens de \Vet AROB overwogen. De meerderheid van de raads commissie was evenwel van mening dat een algemene ver ruiming van de sluitingstijd voor cafés in Leiden niet haal baar is. De raad heeft zich be gin dit jaar hier al tegen uitge sproken. Aan de orde is thans de motie om tot het aanwijzen van de vijf lokaties voor de nachtzaken over te gaan. Al leen de PvdA-fractie bleef zich ook gisteravond hiertegen verzetten. Bij monde van de heer J. Peters stelde zij dat er onmogelijk lokaties in Leiden te vinden zijn, die aan de strenge voorwaarden voldoen. Hij vond het onzinnig om op het voorstel van de heer H. Glaubitz (D'66) in te gaan om in een speciaal werkgroepje in het leven te roepen, waarin vertegenwoordigers van de raad, de politie en de horeca zitting hebben onder voorzit terschap van de loco-burge meester. Dit groepje zou de ge wenste lokaties kunnen gaan onderzoeken. Loco-burge meester C. Waal kwam uitein delijk met de toezegging dat hij begin juni een voorstel aan de raad zal doen over eventu eel in aanmerking komende lokaties voor nachtcafés. LEIDEN De examenklassen van de "Uiterdijk"-school aan de Turkooislaan hebben vanmorgen in alle vroegte het schoolgebouw gekraakt. Overigens niet om er hun vaste ste de te zoeken maar als ludieke examenstunt. "Uiterdijk" is een school voor middelbaar sociaal pedagogisch onderwijs en telt rond de honderdvijftig leerlingen. De leraren werden buiten de deuren gehouden. Zij werden wel door de 'krakers' van koffie voorzien. !IDEN De kersverse i.oüthouder van volkshuis- 50 sting, DJ.' Tesselaar, eft gistermiddag offi- (S)»l de huissleutel over al ndigd aan de eerste be- >2 oners van een woning in 21 nieuwe Leidse woon- w' ijk Boekhorst (Leiden- ^est). het echtpaar G.A.W. pi Leon. Tesselaar, die de •w volger is van de A. Ver- - tom, stelde tijdens een in- rmele bijeenkomst in Ho- lay Inn, dat wethouders an in volkshuisvesting in jr ze tijd met algehele wo- ngnood wel min of meer I* Tedelde masochistische es ekken moeten bezitten. UI inders zou men er waar- hijnlijk niet aan begin- ie ïn." Hij doelde hiermee cljP het nogal schril contrast zissen de 's morgens door 'ae politie ontruimde wis- 1 woningen aan de Van 1 uisweg en de feestelijke |gebruikstelling van de ieuwbouwwoning een aar uur later op de dag. a' 5e gistermiddag opgeleverde 'a oning aan de Hugo van 1 foerdenstraat maakt deel e,[it van het plan-Boekhorst, e at bestaat uit circa 280 hui- ^wn. Al deze woningen wor- 0 en in één bouwstroom door ezelfde aannemer, Van der vorm uit Papendrecht, uitge rend. De huizen worden ebouwd in opdracht van het bouwfonds Nederlandse Ge- °eenten en de woningbouw- ereniging De Goede Wo- "ng- Het Bouwfonds ver dacht eind dit jaar het totale fojekt afgerond te hebben, arvvijl De Goede Woning Daarop aansluitend medio 1981 met de bouw klaar hoopt te zijn. In het plan van het Bouw fonds Nederlandse Gemeen ten is de bouw van 166 wo ningen opgenomen. Ruim de helft ervan bestaat uit zoge naamde premie-A-woningen, die door het Rijk extra wor den gesubsidieerd. Vijfig van deze A-woningen zijn appar tementen met één of twee slaapkamers. In dezelfde sub sidiecategorie worden 41 een gezinswoningen met drie slaapkamers gebouwd. Ver der bestaat het Bouwfonds complex uit 75 eengezinswo ningen (met eveneens drie slaapkamers) die voor een B- subsidie in aanmerking ko men. De andere huizen in Boek horst worden gebouwd door de woningbouwvereniging De Goede Woning. Daarbij gaat het om woningwetwo ningen en om een aantal pre- mie-A-huizen. Jonge wijk Ten aanzien van de 166 wo ningen van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten is een zogenaamde koperska- rakteristiek opgesteld. Wat betreft de premie-A-bijdrage- regeling blijven 72 van de kopers van 88 A-woningen met hun belastbaar inkomen onder de grens van 30.800,- en komen derhalve in aan merking voor een extra bij drage boven het basisbedrag van 3000,- in het eerste jaar. Tweeëntwintig van hen pro fiteren van de maximale bij drage van in totaal 8.400,- in net eerste jaar. Zestien Wethouder Tesselaar met de eerste bewoners van de wijk Boekhorst. meerverdienenden moeten het doen met de basisbijdrage van 3.000,- Van de 151 Leidse kopers zullen niet minder dan 113 gezinnen een huurwoning vrijmaken. De 38 zogenaamde „starters" zul len in de meeste gevallen de kamernood in Leiden wat doen verlichten. Boekhorst wordt een jeugdige wijk, al dus de cijfers van het Bouw fonds Nederlandse Gemeen ten. De leeftijdsopbouw van de nieuwe bewoners ziet er als volgt uit: 16% van de be woners is jonger dan 25 jaar; 39% is tussen 25 en 30 jaar, 25% is tussen 30 en 35 jaar; 10% is tussen 35 en 40 jaar en nog eens 10% is ouder dan 40 jaar. Christinnereis De Johan Maasbach Wereldzending vertoont in het evan gelisatiecentrum aan de Zijlsingel dinsdag 27 mei een film naar het boek van de 17e eeuwse schrijver en prediker John Bunyan. De film gaat over de reis van de vrouw Christiana met haar drie kinderen en haar buurvrouw naar Hemelstad. De filmvoorstelling begint om acht uur. Zonnebloem De Zonnebloem Leiden houdt in de komende weken weer diverse dagtochten voor zieken en gehandicapten. Gevaren wordt dit jaar met de 'Alex van Wayenburg', een motorschip dat speciaal is ingericht voor deze tochten met zo'n honderd patiënten aan boord. De ver zorging tijdens de reis is in handen van twintig vrij willigsters, onder wie een arts en vier verpleegsters. De inschepingen hebben alle plaats tussen acht en ne gen uur, terwijl de boot weer terugkomt tussen vijf en zes uur. De eerste afvaart is woensdagmorgen 28 mei van de kade aan de Room b urgerweg. Amateur beeldende kunstenaars De oprichtingsvergadering van de vereniging voor ama teur beeldende kunstenaars wordt dinsdagavond 27 mei in het Antoniusclubhuis aan de Lange Mare 43 in Leiden ge houden. Tevens wordt dan een voorlopig bestuur gekozen. Na de pauze bespreekt een deskundige het werk dat de be zoekers van de bijeenkomst eventueel hebben meege bracht. Een ieder die in de vereniging is geïnteresseerd kan de vergadering bijwonen. In de pauze wordt gratis koffie geschonken. Kinderfilmmiddag In de Kapelzaal van het gebouw K&O aan de Oude Vest 45 wordt woensdag 28 mei de komische jeugdfilm „Aap aan de haal" en een aantal kinderfilms gedraaid. De filmvoorstellingen beginnen om half drie. De zaal is echter vanaf twee uur al open. Een bekertje ranja is bij de toegangsprijs van drie gulden inbegrepen. Toe gangskaarten kunnen worden afgehaald op het bureau van K&O, tel 141141. Jongerenkoor Het pas opgerichte jongerenkoor Meerburg geeft morgen avond zijn eerste uitvoering in de eigen kerk aan de Hoge Rijndijk. Het koor bestaat uit ongeveer vijfentwintig zan gers en zes comboleden. Het staat onder leiding van diri gent Ger Eising. Na de H. Mis is er gelegenheid om met het koor kennis te maken in het gebouw achter de kerk. Laplandse spelletjes Leden van de Mobiele Eenheid beschermen een wisselwoning. hoogte gebracht van het besluit van b en w. Hij heeft contact opgenomen met een welzijnswer ker uit de buurt en geprobeerd een oplossing voor de krakers te vinden, maar zowel de wijk agent als de welzijnswerker konden bij Bureau Huisvesting niets bereiken. Er was direct al te gen de krakers gezegd, toen ze de wisselwoning betrokken, dat ze de woning illegaal bewoon den, maar dat de gemeente hen zo lang wilde gedogen tot de ruimte nodig was voor mensen uit renovatiebuurten. Ze wisten dus, dat ze er eens uit zouden moeten. Dat de buurt nu zo'n agressieve houding heeft aangenomen tegeno ver de wijkagent betreuren wij ten zeerste. Het is ook een lastige situatie waarin een wijkagent zich meestal bevindt. Hij is een beetje sociaal werker, maar toch ook verplicht bepaalde over tredingen te constateren en daar tegen op te treden. Het is voor het eerst dat men zo doet te gen een wijkagent. Bij eerdere ontruimingen was dat niet zo. Misschien is het beter om in de toekomst een wijkagent buiten bepaalde verve lende situaties te houden, maar het is ook heel goed mogelijk dat zoiets juist helemaal ver keerd is. Daar moeten we ons nog eens over be raden." „We hebben geprobeerd om alles zo rustig mo gelijk te laten verlopen. De M.E. hielden we echter wel achter de hand, als rugdekking, voor het geval de collega's bedreigd zouden worden. De mannen van de M.E. waren wel voorzien van helmen, want een steen lijkt in deze tijd snel gegooid, en ook hadden ze ter verdediging een wapenstok, maar de schilden bijvoorbeeld werden in de auto gelaten, omdat dat toch altijd wel een beetje agressief over komt. Na het inslaan van de ruiten in de wis selwoning waren we echter bang, dat de op merkingen over het in brand steken van de woningen werkelijkheid zouden worden. Dit vooral, omdat ook 's nachts auto's in de brand waren gestoken en ruiten van nabij gelegen be drijven sneuvelden. Het leek ons echter niet verstandig om in die nacht in te grijpen. We hadden sterk de indruk, dat alles er alleen maar op was gericht om ons uit de tent te lok ken, zodat het tot een treffen zou kunnen ko men. Agenten in burger, die de toestand van nabij gade sloegen, stelden verder dat behalve de ruiten er geen eigendommen van anderen werden vernield. Hierdoor was ingrijpen niet echt noodzakelijk. We wilden niet naar een barricade toewerken", aldus de hoofdinspec teur. Harde lijn De gemeente lijkt thans de harde lijn voor te staan. De 17 gekraakte woningen van de 45 aan de Van Huisweg zullen deze maand waarschijn lijk nog worden ontruimd. Dit om mensen uit te slopen woningen in de omgeving van de Mo lenstraat onder te kunnen brengen. Deze men sen zullen ongeveer anderhalf jaar in de wissel woningen verblijven, voordat zij naar nieuw bouwwoningen in dit gebied zullen verhuizen. De heer H. Amptmeijer van bureau huisvesting van de gemeente heeft gistermorgen een ge sprek gehad met de beide krakersgezinnen die gisteren uit hun woning aan de Van Huisweg zijn gezet. Voor één van hen heeft hij bemid deld bij een particuliere verhuurder in de Me- renwijk, die misschien wel onderdak voor het gezin zou kunnen vinden. Het grote gezin uit de te slopen woning dat zijn intrek in de twee wisselwoningen zou nemen, heeft het niet aan gedurfd naar de Van Huisweg te verhuizen. Ze voelden zich te ernstig bedreigd. Een ander ge zin uit de renovatiebuurt heeft inmiddels zijn intrek in de wisselwoning genomen. De heer Amptmeyer zegt de situatie zeer te betreuren, maar geen andere oplos sing te zien. „We kunnen kiezen uit niet renoveren en de mensen in hun verkrot te huis laten zitten of wel renoveren of nieuwbouwen en de mensen ergens on der brengen. Als je dan wat aan die wo ningen wil doen ga je kijken waar je die •mensen moet onderbrengen. Veel willen er per se niet naar de Merenwijk en dan blijven alleen de wisselwoningen over". igl„ ■JEN Vertegenwoordigers - ajna alle fracties in de Leidse f enteraad willen op korte ter- worden geïnformeerd over de van zaken met betrekking tot 13 itruiming van de wisselwonin- 15 tan de Van Huisweg. Zij heb- i-i$e voorzitter van de adviescom ité inzake politionele aangele iden met klem per brief ver hen ten spoedigste een schrif- verslag van de ontruimingen en toekomen. 3 ff SN Een aantal bedrijven ndide Admiraal Banckertweg en ,a lillem Barentzstraat heeft bij litie aangifte gedaan van ver- .ngen die de afgelopen dagen oen plaatsgevonden naar aanlei- jT van de ontruiming van ge- Ikte wisselwoningen aan de j Huisweg. Bij twee bedrijven de ruiten met stenen ingegooid 'erd schade toegebracht aan sa- re artikelen; van een ander be- werd de aluminium toegangs- volledig vernield en ook werd nstige schade toegebracht aan grote kabelhaspels van een be- die bij brandende sloopauto's n gerold. De totale schade t in de tienduizenden guldens. LEIDEN De wijkagent, die gistermorgen bij de uitzetting van een krakersgezin uit een wisselwoning aan de Van Huis weg zijn revolver trok, omdat hij door de kraker werd be dreigd met een loden pijp, heeft van zijn superieuren een beris ping gekregen. Plaatsvervan gend korpschef Mostert van de Leidse politie zegt wel te kun nen begrijpen, dat de agent zich in die bedreigende situatie zo probeerde te verdedigen, maar het niet goed te keuren. Ook zegt hoofdinspecteur Mostert, dat de Leidse politie bij de uit zetting van de twee gezinnen uit de wisselwoningen zoveel mo gelijk heeft geprobeerd om geen agressie op te wekken. Een op treden van de Mobiele Eenheid (M.E.) van het Leidse korps wilde men zolang mogelijk uit stellen. Deze werd pas ingescha keld toen de ruiten van één van de wisselwoningen het moesten ontgelden. De M.E. heeft daar slechts beschermend voor de huizen opgetreden. Hoofdinspecteur Mostert: „We hebben zoveel mogelijk geprobeerd niet mee te werken aan de spiraal van het geweld. De krakers werden al een week geleden door de wijkagent op de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 3