„Kasper en Hugo": Goed werk van examenklas Filmacademie Nederland —België RADIO/TELEVISIE NOS wil uitstel voor zendtijduitbreiding van Hilversum Vier Jeugdjournaal wordt drie maanden uitgesteld Zeven miljoen kijkers volgden songfestival A fscheidsdefilé prinses Juliana op tv en radio Tv-kijken steeds meer in trek hou ri het lJ scherm in het oog MINIVOETBALINTERLAND jo Finale Europacup I op televisie Beperkte aandacht op radio voor Spelen TELEVISIE VAN AVO TELEVISIE ZATERDAG RADIO VANAVOND RADIO ZATERDAG :i LEIDSE COURANT VRIJDAG 23 MEI 1980 AMSTERDAM Mooi, eigentijds en vak kundig gemaakt is de film „Kasper en Hugo", afkomstig van leerlingen van de Ne derlandse Filmacademie, die de TROS aan staande zondag uitzendt op Ned. I om 22.20 uur. Het verhaal, geschreven door Jurriën Rood, die het stuk ook regisseerde, heeft jeugdvriendschap als onderwerp; voor de makers een thema waarvoor zij vermoede lijk het huis niet uit hoefden. Het resultaat is in de film goed en vriendelijk verwerkt, herkenbaar voor veel jong-volwassenen die op eigen benen proberen te staan en daar met enige moeite in slagen. Het verhaal is overigens snel verteld: twee schoolvrienden zitten in een buitenhuis te werken voor hun eindexamen. Onverwacht komt een vrouw in hun leven. De jongens proberen, ieder op een eigen manier, indruk op haar te maken: Rood heeft van het begin af heel duidelijk ge werkt met twee volkomen verschillende karak ters; Kasper is de intellectuele jongen die van aanpakken weet en niet zo snel van een grap is te overtuigen. Het huis waarin hij met zijn vriend Hugo werkt is bovendien van hem althans van zijn familie maar als het gaat om praktische zaken, zoals aanpappen met een vrouw, dan heeft hij niet zo veel aan zijn intel lect. Hugo is zijn tegenpool; deze jongen praat ge woon plat Amsterdams, heeft zijn hoofd meer bij zijn saxofoon dan bij de schoolboeken en te gen de vrouw, die plotseling door omstandighe den bij de jongens intrekt, is hij ronduit grof. De komst van de vrouw is overigens het zwak ke punt van de film. Na aantrekkelijke beelden van de twee jongens op een tandem, zingend op een dijkweg, wordt de aandacht van de jongens en de kijker getrokken naar een auto waarin een vrouw te slapen ligt. Gewoon op klaarlich- Kasper (links), Marina en Hugo. te dag, niet ver van de bewoonde wereld. Zij heeft motorpech. Dat de ANWB niet kwam aansnorren is tot daaraantoe. Maar dat de vrouw gaat dutten, in plaats van hulp te halen, roept vraagtekens op; de leerlingen van de fil macademie hadden echter de komst van een onbekende vrouw nodig, voor het verhaal en arrangeerden het zö. Wat al te gemakkelijk. Dat het grote buitenhuis wel van alle gemak ken is voorzien, maar niet over telefoon be schikt om de vrouw tenminste te laten melden dat het wat later wordt, is het tweede onlogi sche en dus zwakke punt. Gaat de kijker hier. aan voorbij, dan volgt een fijn verhaal met stukjes humor en aardig gespeelde scènes, waarin de vriendschap van de twee jongens goed tot uiting komt. De schematisch indeling van het dagelijks werk van het tweetal is met vriendelijk gevoel voor humor goed uitge werkt, evenals de rol van de wekker die aan geeft wanneer gewerkt moet worden. Schrijver/regisseur Rood heeft zijn verhaal uit duidelijke hoofdzaken opgebouwd en die in lo gische volgorde aanelkaar geregen. Hij gebruik te in zijn dialogen de taal van deze tijd en was zich bij het schrijven van het verhaal bewust van de onrust, die de komst van een aantrekke lijke vrouw bij twee vrienden kan opwekken. Rood laat de intellectuele Kasper een heel eind komen, als deze de vrouw probeert te verover en op muziek van Saint-Saëns. Maar zoals de praktijk leert, voert Saint-Saëns niet tot minne kozen; althans niet bij deze vrouw. Vriend Hugo, die overigens niet beter weet, pakt het anders aan; hij wordt gewoon grof, geeft ver volgens zijn fouten eerlijk toe en charmeert daarmee afdoende. Tussen het verlies van Kasper en de winst van Hugo schreef Rood nog een aantal aardige scè nes; een wilde afwaspartij waarbij de twee jon gens en de vrouw nog op goede voet met elkaar staan en de inleiding tot Hugo's winst, wanneer deze het rijk met de vrouw alleen wil hebben en Kasper vriendelijk maar dringend verzoekt „even te kijken of het gras nog groeit". Kasper is zo goed zich te verwijderen. Maar als deze jongen zijn vriend met de vrouw op zolder betrapt, is een einde gekomen aan de broze vriendschap die zo hecht leek. Hugo verlaat het huis. De film besluit met beelden van de diplo ma-uitreiking. Daar wordt de vriendschap weer voorzichtig aangeknoopt. Kasper is ge slaagd voor zijn examen, maar of dat ook met Hugo het geval is, verraadt de film niet. De rol van Kasper wordt gespeeld door Evert Holtzer, die eerder in „De vlieg" van De Mau passant de intellectueel was; Maarten Spanjer, die een hoofdrol had in Spetters, heeft de rol van Hugol Paula Petri kreeg de aantrekkelijke rol toegewezen van de vrouw, Marina. FRITS BROMBERG HILVERSUM Als het NOS-bestuur ermee akkoord gaat, zal de NOS minister Gardeniers van CRM vragen de zend tijduitbreiding van Hiversum 4 pas op 1 oktober 1981 te la ten ingaan. Het was oorspronkelijk de bedoeling, dat die zendtijduitbreiding op 1 oktober aanstaande een feit zou worden. Volgens het dagelijks bestuur van de NOS is uitstel van uitbrei ding van de zendtijd (met drie uur per dag) ondermeer noodza kelijk, omdat binnen zo'n kort termijn de technische voorberei dingen niet op verantwoorde wijze getroffen kunnen worden. Het gaat dan voornamelijk om de nieuwe programmatechnici die aangetrokken moeten worden. Zij moeten minstens een half jaar opgeleid worden. Een andere reden voor het vragen van uitstel is de wens van de minister om van de eenentwintig uur zendtijduitbreiding er vijf uur per week af te staan aan Teleac. Dat zou volgens de raad van beheer betekenen dat er een ruil zou moeten plaatsvinden met de zendtijd op Hilversum 2 en ook dat zou niet meer op kor te termijn gerealiseerd kunnen worden. Bovendien zou volgens deze raad het uitstel goed uitkomen, omdat men dan het resul taat kan afwachten van een discussie over instructieve omroep die over vier of vijf maanden afgerond moet zijn. HILVERSUM Het jeugd journaal dat de NOS met in gang van oktober op de weekdagen op de televisie wilde gaan brengen, wordt drie maanden uitgesteld. De eerste uitzending is nu waar schijnlijk op 5 januari 1981, toevallig ook de dag waarop het televisiejournaal vijfen twintig jaar bestaat. Oorzaak van het uitstel is de bijzinder grote aanmelding van gegadigden voor de vijf tot zeven medewerkersposten. Volgens Carel Enkelaar, hoofd dienst televisieprogramma NOS, hebben zich enkele hon derden kandidaten aangemeld, die allemaal door de selectie molen moeten. HILVERSUM Ruim zeven miljoen Nederlanders keken op zaterdag 19 april naar de televisie-uitzending van het Eu rovisie-Songfestival. Vijftig procent volgde deze uitzending al in het eerste uur in het tweede uur zakte de belangstel ling tot zevenenveertig procent Men waardeerde het programma met 7,0. Dat is iets hoger dan de gemiddelde waardering (6,9) voor alle televisieprogramma's. De kijkdichtheid was realtief laag in de groep van vijftien tot en met vierentwintig jaar. Het meest gewaardeerd werd het pro gramma door de groep van twaalf tot en met veertien jaar en door 65-plussers. HILVERSUM De NOS zal via de radio en televisie aan dacht besteden aan het af- scheidsdefilé voor prinses Juliana, dat op 31 mei op pa leis Soestdijk wordt gehouden. De televisie verzorgt van 10.30 tot 12.00 uur via Nederland II een rechtstreekse reportage met commentaar van Dick Passchier. Op de radio maakt Klaas Samplonius drie repor tages via Hilversum 1: van 11.30 tot 11.59 uur, van 12.03 tot 12.10 uur en van 13.03 tot 13.10 uur. HILVERSUM De televisie-uitzendingen op Nederland I en II hebben in het eerste kwartaal van dit jaar meer kij kers getrokken dan die in de laatste drie maanden van 1979. Bovendien bleven de kijkers ook langer voor het toestel zit ten. Dat blijkt uit een meting, die de afdeling Kijk- en lui steronderzoek van de NOS heeft gehouden onder ruim L300 personen van twaalf jaar en ouder. In de eerste drie maanden van 1980 bedroeg de gemiddelde kijk dichtheid voor beide zenders 17 procent tegen 15 procent in het' laatste kwartaal van 1979. De kijkers zaten nu gemiddeld per dag 104 minuten voor het beeldscherm tegen 92 minuten in het voorgaande kwartaal. De meeste belangstelling bestond, zoals gebruikelijk, voor de uitzendingen op Nederland II (20 procent) Nederland I trok 13 procent van het kijkerstotaal. Op Nederland II waren de uitzendingen van de TROS op don derdagavond favoriet. Ruim 3,3 miljoen mensen keken ernaar. De TROS bleef trouwens ook de omroep met gemiddeld de meeste kijkers (28 procent). Daarna volgen de AVRO (24), Ver onica (22), KRO (21). NCRV (20), VARA (15), NOS (12), VPRO (6) en EO (5). De KNVB zal er wel jaloers op zijn; bij het minivoetbal van de NCRV is de Ahoy-hal in Rotterdam altijd weer tot de nok toe gevuld. En zeker op de opname-avond van de wedstrijd die vanavond wordt uitgezonden: de mini voetbalwedstrijd tussen Ne derland en België, een inter land die nu voor de tweede keer wordt gespeeld. De KNVB is niet alleen jaloers op de volle tribunes, maar heeft gedurende de zes sei zoenen dat het minivoetbal- toernooi van de NCRV nu draait, altijd bezwaar gehad tegen deze wedstrijden. Doch de omroep heeft zich steeds met succes tegen een eventueel verbod kunnen verweren door de stellen dat het om een show gaat, waar in toevallig ook nog wordt gevoetbald. En dat ook het televisiepubliek de uitzen dingen weet te waarderen, blijkt uit de kijkcijfers: mi nimaal een kijkdichtheid van twintig procent en een waardering van een dikke zeven. En vanavond dus een heuse interland, waarin voor Nederland de volgende spelers in „het veld" komen: Frans van Beuningen, Wil Spil, Leen Kiers, Martin van Zanten, Vic Hermans, Gil bert Heygele, Frans Bou- man, Arie Riedijk en de doelverdedigers Bob yan Geel en Frans v.d. Broek. Dit team werd geselecteerd door KNVB-trainer/coach Bert van Lingen. Ned. II, 21.20 uur. Laurel en Hardy „Dik en dun" komen vana vond als patrouillerende poli tiemannen op hun manier in aanraking met dieven en in brekers. Ned. I, 19.10 uur. Hoe bestaat het Ati Dijckmeester, Hans Em- mering, en Joop Brussee laten weer zien hoe Holland op zijn smalst is. Ned. I, 19.30 uur. In de Middenamerikaanse staat El Salvador voert de bevolking een onverminderde strijd tegen de onderdrukking. HILVERSUM De NOS-tele- visie zal woensdag 28 mei van 20.25 tot 22.20 uur via Neder land 1 een rechtstreekse repor tage verzorgen van de finale om de Europacup voor lands kampioenen tussen de West- duitse club HSV en de Engelse club Nottingham Forest, die in Madrid wordt gespeeld. De commentator bij deze ontmoe ting is Theo Reitsma. Op de radio komen in bet sportprogramma „langs de lijn" op Hilversum 1 tussen 20.02 en 23.00 uUr flitsen, ver zorgd door Eddy Poelman. Met je ogen dicht Een liefdesgeschiedenis, ge zongen door Rob de Nijs, een artiest die eigenlijk cabaretier had willen worden. Ned. I, 20.10 uur. El Salvador De actuele reportage van de VARA is vanavond gewijd aan El Salvador, de Middenameri- Kaanse staat waar sinds Degin dit jaar al twaalfhonderd men sen door geweld om het leven kwamen. Ned. I, 20.50 uur. Albumbladen In deze IKON-serie, samenge steld en gepresenteerd door Wim Neijman, komen drie ge neraties aan het woord. De grootouders (tachtigers) en de ouders (vijftigers) zijn al ge weest. Vanavond is het woord aan de kinderen, ofwel de twintigers. Ned. I, 21.55 uur. Roald Dahl In de bizarre wereld van Roald Dahl staan vanavond passagiers van een lijnschip centraal, die gokken op het aantal- kilometers dat het schip de volgende middag om twaalf uur zal hebben afgelegd. Ned. I, 22.25 uur. Huis aan de Bos rand In de tweede aflevering van deze NCRV-serie komen de moeders van Michel en Bébert op bezoek, maar voor Hervé komt er nooit iemand. Ned. II, 18.59 uur. James Herriot James Herriot krijgt te maken met een man die bekend staat als de schrik van de buurt, maar die ook dol is op zijn hond. Ned. II. 20.27 uur. Vliegers maken In de laatste aflevering mor genmiddag van KRO's Studio Vrij kun je zien hoe je zelf vliegers moet maken en ook hoe je met een vlieger moet omgaan. Morgenmiddag Ned. I, 15.32 uur. Klassewerk In het spelprogramma Klasse- werk komen scholen uit Am sterdam, Tegelen en Middel burg tegen elkaar uit. Morgenmiddag Ned. I, 1,6.40 uur. HILVERSUM Het college van overleg over programma- zaken radio „Copra", het over legorgaan tussen de NOS en alle overige zendgemachtig den, is van mening dat de NOS-radio in beperkte mate aandacht aan de Olympische Spelen in Moskou dient te be steden nu een aantal landen en ook verscheidene Neder landse sportlieden niet naar de spelen gaan. Volgens het Copra is daardoor de noodzaak om uitgebreide directe reportages van het evenement te geven, wat men aanvankelijk wel van plan was, weggevallen. Het college denkt nu aan het concentreren van de berichtgeving van de spelen in speciale Olympische Journaals op Hilversum 1. Die journaals bestonden ook al in de oorspronkelijke opzet maar zullen nu waarschijnlijk iets verlengd worden. Daar naast moet volgens het Copra wel de mogelijkheid blijven bestaan voor langere en direc te reportages van bepaalde Olympische sportgebeurtenis- Het Copra zal in deze richtlij nen geven aan de werkgroe pen sport en reportage van de omroepen, die samen met de dienst radioprogramma zullen overleggen over een nieuwe opzet en over de dan noodza kelijk geworden inkrimping van de NOS-radioploëg, die aanvankelijk uit dertien men sen zou bestaan. Het ligt voorts in de verwach ting dat in de nieuwe pro gramma-opzet het accent ook wat meer zal verschuiven van de sportverslaggeving naar de algemene verslaggeving rond het Olympisch gebeuren in Moskou. Daarvoor zal, zo was al enige tijd geleden beslist, de in Moskou wonende AVRO- correspondent Koen Cörver worden ingeschakeld. Corver zal daarbij door de AVRO, die eerder een direc tiebesluit bekend had gemaakt dat deze zendgemachtigde zelf de Olympische Spelen gaat boycotten, geen strobreed in de weg worden gelegd. Het zelfde geldt voor AVRO's ra- dio-sportchef Heinze Bakker, die zich evenals zijn televisie collega Bob Bremer tegenover het directiebesluit had opge steld. Bakker, voorzitter ook van de radio-sportwerkgroep die het besluit van het Copra tot uit voering moet brengen en de wielerspecialist in de NOS-ra- dioploeg voor Moskou, kreeg gistermiddag te horen dat hij zelf maar moet uitmaken of hij al dan niet naar Moskou zal gaan. Van de andere zendgemachtig den liet de Tros weten dat een eventuele boycot geen taak van de omroep is. Ook de KRO voelde er weinig voor het besluit van de AVRO-di- rectie te volgen. NCRV-voorzitter drs. Thijmen Jansen zou de zaak eventueel vandaag in de vergadering van het NOS-bestuur aankaar ten. Of hij dat nu naar de me ning van het Copra nog zal doen was vanmorgen niet be kend. NEDERLAND! NOS 18.00 Nieuw voor doven ©n slechthorenden 18.40 Paspoort voor Spanjaarden 18.50 Emilie 18.55 Journaal VARA 18.59 Barbapapa 19.05 Popeye 19.10 Laurel en Hardy 19.30 Hoe bestaat het 20.10 Met je ogen dicht, muziekspecial 20.50 El Salvador, aktuele documentaire IKON 21.55 Albumbladen (4) VARA 22.25 De onvoorstelbare wereld van Roald Dahl,tv-spel 22.50 Wat voor weer zou het zijn in Den Haag NEDERLAND2 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.55 Journaal NCRV 18.59 Het huis aan de bosrand, tv-serie NCRV 20.27 James herriot, tv-serie 21.20 Zaalvoetbal Nederland- Belgie 22.20 Hier en nu 23.00 Lage zon, lange schaduwen, overdenking NOS 23.15 Journaal DUITSLAND 1 20.00 Journ. 20.15 John U speelfilm. 21.45 Fllmrep. 22rt al. en parlementair nws. Al 'besbrlefe auf blauem Papw 0.40 Journ. Reg. progr. NB Sportoverz. 18.30 Actual, terprogr. 18.55 Si. Paull l 1 brucken, 1v-serle. 19.25 R 19.59 Progr.overz. WDR: 1i Freund Winnetou. tv-seri Trick um halb 7. 18.40 Me Winnetou, tv-serle. 19.15 Ai •DUITSLAND 2 18.20 Zorro's Legion relte I tv-serie. 19.00 Journ. 19.30 20.15 Maigret, tv-serle. 21 slapsticks. 22.00 Actual. 22. reel mag. 22.50 Sportproj Begrabt die Wolfe In der (Billy Two Hats), speeifi Journ. DUITSLAND 3 WDR 18.00 Kinderprogr. 18.30 f gezondheidsleer. 19.00 Infol 19.45 Journal 3. 20.00 Jch Filmrep. 21.00 Actueel Religieus progr. 21.45 22.00 Roots, tv-serie. 23.00 23.45 Journ. BELGIE NEDERLANDS 1 18.00 Korte jeugdfilmsert Kleuterprogr. 18.30 Open 19.00 Korte film. 19.05 f j progr. 19.35 Meded. en 19.45 Journ. 20.10 Weertx Mothers, jugs and speed, i 21.55 Literair mag. 22.45 Jo BELGIE NEDERLANDS 2 Van 18.00-20.15 Zie NET Poppenshow. 20.40 Tv-portr Cultureel mag. 22.10 Het sl tv-spel. •BELGIE FRANS 18.15 Spelprogr. 18.30 Pro ouderen. 19.00 Cultureel ms Reg. nws. 19.29 Weer bet Journ. 19.55 Onbekend 21.11 ■ter Eileen (Ma soeur est du speelfilm. 23.00 Journ. BELGIE FRANS 2— 18.30 My. gen. 18.45 Engelse tv-kursut A me— No. 29. How many j much? No. 30: What have yo 19.15 Zie net I. 19.55 Spo ding. 21.00 Jean sans terra onder regie van Gilles Grangi Journaal. 22.20-22.50 Interf Appuntamento italiano. igl J NEDERLAND 1 TELEAC 10.45 Russisch 11 voor gevorderden, herh. les 14 O.S. 11.30 Fries voor- Friestaligen NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 15.30 Journaal KRO 15.32 Studio Vrij 16.15 Maja.de bij 16.40 Klassewerk NEDERLAND2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden DUITSLAND 1 10.00 Journ. en actual. 10.25 Licht muz-progr. 11.10 Kein Pardon fur Schutzengel, tv-serie. 11.35 Buitenl. Persoverz. 13.00 Journ. gr.overz. 14.10 Journ. 14.15 t progr. 14.45 Spelprogr. 16.15 [e progr. 17.00 Filmreportaga|e progr. NDR: 17.30 Progr.overf Die unsterblichen Methodfy Franz-Josef Wannlnger, WDR: 17.30 Actual. 17.55 lifc ZO.) DUITSLAND 2 11.50 Progr.overz. 12.30 progr. voor buitenl. werknen Duitsers. 14.45 Journ. 14.47 I Klumberger, tv-serle. 15.10 P der Junge aus dem Welasein_ Jeugdfilm. 15.55 Inform, progt 'E Tekenfilmserie. 16.35 KJndt de 17.04 Bekendmaking van da j] DUITSLAND WDR 3 Q, 16.30 Tv-cursus chemie- Tv-cursus wiskunde. 17.30», progr. L BELGIE NEDERLANDS 15.00 Cult, magaz. 15.30 (Paint jour wagon), speelfilm. BELGIE FRANS 14.30 Sport. 17.00 Ultzendli buitenl. werknemers. 17.30 Je HILVERSUM 1 KRO: (18.11 Echo.) 18.58 Marktber. Ism KNBTB. 19.02 Punt uil. 19.55 Overweging. 20.03 Van Oud Zeer tot Zeer Oud. 21.02 Nine O'clock Jazz. 22.02 Goal. NOS: 23.02 Met hel ook op morgen. VPRO: 00.02 Mu ziek terwijl u slaapt. HILVERSUM 2 i de PvdA. 19.00 0.00 Europeea Radio Symlonie Orkest orkestmuziek, (in de pauze: 20.35 coord). 22.00 Aspecten van Ziek. 22.30 Nws. 22.40 NC" 23.30 Horizon. 23.55 Nws. HILVERSUM 3 NOS: 16.03 De Avondsplts met d< Hitparade. 19.02 De Rock leder heel uur nieuws. VARA: 7.03 (S) Hallo hier Hllversuml (8.30 Dingen van de dag.) 9.30 (S) Zl a la erom®. 11.02 (S) De VARA felIdteert. 12.03 (S) Tus sen start en tinish. 13.03 (S) In de Roole Haan. 15.02 (S) Muz. uit Studio I. wi 'Xn. 16.02 (S) Oe Speeldoos. 12 03 <s> Los vasl 14 0 :ttl stap. 15.03 (S) Disco 3 (S) NCRV-Zaterdag-sport. i. 7.36 Aktua. 8.00 Nws. HirvERSCM AVRO: 7.00 Nws. 7.02 (S)fee] klein stationnetje, 's L de vroegte. 8.00 (S) H C Caroline. 9.00 Nws. 9.02 fon [Uk verz. 9.05 (S) Plano-an. Concerto mattinale. 12.1 L, Progr.overz. 12.05 (J .15 (S) Opera met.... 14.00 Nsfeci overz 14.05 (S) AVRO's PU T Prijs. 14.30 (S) Klaes. pi 1 .00 Aktua-extraT 17.00 Aktua-extra- 16.15 (S) Choreograaf Michael Fok» vi 8.11 Toerakti i'mFQ Toerkatua. 9.00 Gym. voor de vrouw. 9.10 Waterstanden. 9.15 Van de blnnenpaglna. 10.30 Coulissen. 11.30 Janboel. 12.00 Bouwen op de basis. 12.26 Meded. voor land- en tuinbouw. 12.30 Nws. 12.36 Atua. 13.00 Nws. 13.11 Kern- punL 13.15 Onder de mensen. 14.00 Kern punt 15.00 Sport na sport. 15.30 Kleskeu- In ieder geval was er gistera vond sprake van een kloek initiatief van de NCRV. Die omroep trok niet minder dan twee volle uren uit voor een discussie over een toekomst met minder werk en meer vrije tijd onder de titel: „Wie niet werkt zal ook niet eten", een niet helemaal juist geci teerde bijbeltekst, zoals domi nee Okke Jager aan het slot van de uitzending zou vaststel len. Maar goed, het werd on der leiding van de beminnelij ke prof. dr. H. Galjaard zeker een heel zinnig discussie, waaraan alleszins bevoegde personen, als daar zijn Bas de Gaay Fortmann, Frans An- driessen, mevrouw Strikwerda en zelfs (op film) Joop den Uyl deelnamen. Ik zal niet zeggen, dat de problematiek tot op het bot werd afgekloven, maar men kreeg toch enig inzicht en ook werd voor menigeen (ze ker althans voor ondergete kende) het een en ander opge helderd. Maar des te meer be treurde ik het, dat er ook in dit toch zo uitstekend opzette programma weer al te veel ruimte was gemaakt voor nau welijks ter zake doende rand verschijnselen. Ik doel nu niet zozeer op de amuserend^ siering die bestond in hta treden van Jenny Areas n' boog kan niet twee uur K strak gespannen zijn - n„ meer op de nauwelijk >re zake doende gesprekjes het publiek, op de tribui zeker de nergens m# m slaande straatintervie !n Men had die tijd beter kujJ gebruiken, zeker nu er i bevoegde mankracht wac mobiliseerd. :jv TROS-Aktua had een i qj view van Marcel Bruyr Jan Terlouw van D'66, eens wordt geconfronfc^ met een prae-nataal v< zingssucces, als ik zo maj e drukken. Een goed vra ,or sprek wel. Maar ja, dan een mens ook ineens weel ft kolderiek item voor lie men, waarin in alle erns en de orde wordt gesteld, d en eetgewoontes van de v tijdens de zwangerschap eens mede het geslacht v, baby zouden kunnen bep ejj Yvonne Habets had zich |ou Wibo helemaal naar Parij ne{ ten sturen om die zaak s er te onderzoeken. Dat zij da )jn ook nog op een Franse fa( stuitte, die toevallig F. iro bleek te heten, kon het er, kind natuurlijk ook niet jjaa P®"- HAN JON1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 2