mededelingen gemeentebestuur leiden 26 tlm 30 mei '80 m belastingconsulent Auto Heemskerk ZEE- ZEILEN Zomerprijzen Sprangers en Van den Ende B.V. ervaren stelleurs ervaren timmerlieden LEIDSE COURANT VRIJDAG 23 MEI lydü Bij beschikking van de Arrondissementsrecht bank te 's-Gravenhage d.d. 19 mei 1980, uit voerbaar verklaard bij voorraad, heeft deze de heer Franciscus Jozef van der Erve, geboren te Wassenaar op 26 april 1948. verblijvende in het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest te Oegstgeest met ingang van 19 mei 1980 onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoor nis, met gelijktijdige benoeming van de heer Drs. Hubertus Jacobus van der Erve, wonende te Scherpenzeel. Walstrolaan no. 7 tot curator en van de heer Paulus Bartholomeus van der Erve, wonende te Winssen, gemeente Ewijk, Wethouder Artsstraat no. 2 tot toeziend cura tor. ALKEMADELAAN 1 2371 EX ROELOFARENDSVEEN Rijksweg A'dam - R'dam 01713-2866-2073 Na 18.00 uur, telefoon 071-410202 OCCASION SPECIALIST Bovag-garantiebewijs verkoop-Inkoop Austin Allegro 78 Citroën2CV6 •77 Citroën G Special 78 Datsun 100A *76 Datsun 100A 3x '77 Datsun 100A Fll 2x 78 Datsun 120A Fll 2x •77 Datsun 120A Fll '78 Datsun 120A Fll 2x '78 Datsun 120AFII Coupé 2x '77 Datsun 120Y 76/77/78 Datsun 120Y Coupé '77 Datsun Sunny Coupé '79 Datsun Sunny Combi '78 Datsun 160J *77 Datsun Violet 2x '78 Datsun Violet Coupé *78 Datsun Laurel 78 Datsun 260C automaat •77 PIm. 15 auto's Fiat 128 *78 Ford Fiësta 1100 '78 Mazda 323 '77/78 Mazda 818 Coupé '78 Mini 1000 '78 Opel Kadett 1x '78 Opel Kadett 2x '77 Opel Kadett '78 Opel Kadett Peugeot 104 76/78 Renault 30 TS '76 Talbot 1100 Toyota Corolla 30 '77 Toyota Corolla 30 4-drs 78 Toyota Corolla Combi '77 Toyota Starlet '78 Vauxhall Chevette '78 Dagelijks geopend van 8.00 tot 17.30 uur. Vrijdagavond koopavond van 19.00 tot 21.00 uur. Een groot gedeelte van onze occasions is dag en nacht te bezichtigen op onze buiten- - IPATSUNl terreinen. 'T BONTHUIS J. VAN EGM0ND Nieuwe Rijn 53-54 - Tel. 071 -123308 Autocenten ANWB GEKEURDE AUTO'S BOVAG GARANTIEBEWIJS Wij geven 6 maanden 100% garantie op arbeidsloon en onderdelen. Mazda 323 5-deurs.1977 Mazda 323 3-deurs.1978 BMW 3161977 BMW 316 gas1979 Mercedes 220 D1977 Ford 1300 L1976 Fiat 128 1974 Fiat 132 2000 4-deurs1978 Opel Rekord Berlina1979 Renault R51979 Volvo 544 1964 Mazda sub dealer. Alle merken occasions 2* BINNENVESTGRACHT 14, TEL 071-133674 - 153627 ST. AAGTENSTRAAT 4, LEIDEN Commissie vergaderingen Commissie voor Financiën Dinsdag 27 mei a.s. te 19.00 uur in kamer 204 van het stadhuis. In deze vergadering zullen voorstellen worden be sproken welke onlangs in diverse vergaderingen van andere commissies aan de orde zijn geweest en waarvan nu in hoofdzaak de financiële aspec ten zullen worden bezien en verder: Deklaratie 1979 inzake buffettenexploitatie Leidse Schouwburg. Verlening van een rekening-courantkrediet aan de Stichting Diogenes Leiden ter voorlopige financie ring restauratie Mierennesthofje. Vergoeding kosten schoolkamp Mytylschool. Commissie voor economische aangelegenheden en personeelszaken Dinsdag 27 mei. om 20.30 uur in de koffiekamer van het stadhuis. Agenda: Nota inzake ondertekening van overeenkomst tus sen gemeente en Energiebedrijf, betreffende plaat sing trafo huisje. Voorontwerp gemeenschappelijke regeling vlees keuringskring. Nota wijziging tarieven Stadsgehoorzaal. Wijziging gebruik restaurant Groenoordhallen. Beleidsnota "Gehoorzaal op hernieuwde toon". Nota inzake aanstelling administratieve kracht Groenoordhallen. Commissie voor het psychiatrisch ziekenhuis "Endegeest" c.a. Dinsdag 27 mei a.s. te 17.00 uur in het recreatie gebouw van het psychiatrisch ziekenhuis "Ende geest" c.a., Endegeesterstraatweg te Oegstgeest. Agenda: Voorstel tot benoeming van de coördinator Alge mene Zaken van Endegeest (drs. J.A. Loose) tot adviseur van de commissie. Voorstel m.b.t. de invulling van het commissie-be sluit d.d. 15 april 1980 inzake maatregelen in het ka der van de afbouw van Voorgeest (aanstelling pro- jektleiderc.a.). Informatie van de administrateur m.b.t. het overleg met het C.O.Z. over de tariefvaststelling. Informatie van de administrateur over het beheer van patiëntengelden. Voorstel m.b.t. het investeringsplan 1981 t/m 1985. Overzicht patiëntensterkte per 30 april 1980. Voorlopig resultatenoverzicht 1979. Exploitatie resultaat 1e kwartaal 1980 (onder voor behoud). Rondvraag voor leden. Rondvraag voor toehoorders (max. 15 minuten). Commissie voor onderwijs, sport. enz. Donderdag 29 mei om 21.15 uur in de Raadzaal van het Stadhuis. Agenda: Nota Commissie Leerplicht; Integratie K.O./L.O:; Mutaties onderwijzend personeel openbaar onder wijs; Voorlopige vaststelling exploitatiekosten voor het openbaar K.O. over het jaar 1978; Voorlopige vaststelling exploitatiekosten van het openbaar G.L.O. over het jaar 1978; Huisvesting openbare kleuterschool "Bambino" en peuterspeelzaal "De Glijbaan"; Voorzieningen t.b.v. scholen voor openbaar onder wijs; Verzoek van een schoolbestuur om medewerking: p.c. g.l.o.-school, Schaduwpad 1, aanschaffing meubilair en leer- en hulpmiddelen; Aanbevelingen uit de nota "Maakt Leiden School"; Uitbreiding Jeugdbuitencentrum "De Korte Vliet" met een kantoorruimte; Reorganisatie Sector Onderwijs; Mededelingen betreffende de S.A.D.; Ter kennisneming: a. B W-besluit inzake de verlenging van het ar beidscontract met de medewerkster van de Werk groep Volwassenen Educatie; b. Verslag Werkgroep Volwassenen Educatie d.d. 09-05-1980; c. Verslag Werkgroep Volwassenen Educatie d.d. 12-05-1980; d. Diverse informatie BA.V.O.-Commissie; e. Diverse informatie S.A.D.; f. Leidse Bond van Speeltuinverenigingen - ver zoek om een beroepskracht op de begroting van 1981 te mogen intensiveren; Bovenstaande vergaderingen zijn open baar. Wie meer wil weten over de te behan delen agendapunten, kan daarover in formatie vragen in het informatie-cen trum van het Buro Voorlichting in de hal van het stadhuis. Dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 uurtot 17.00 uur. Verkeers maatregelen Burgemeester en Wethouders van Leiden bren gen ter kennis van belanghebbenden dat zij voor nemens zijn de hierna genoemde verkeersmaat regelen vast te stellen: instantie de Nieuwe Rijn en de daaruit voortvloeien de marktverplaatsing). De op de voorgenomen verkeersmaatregelen be trekking hebbende tekeningen liggen, voorzien van een bijbehorende korte toelichting, met ingang van heden gedurende 14 dagen ter inzage op het bureau Voorlichting in het Stadhuis. Gedurende die perio de bestaat de gelegenheid tot het indienen van schriftelijke bezwaren tegen het vaststellen van de maatregelen. Belanghebbenden worden voorts in de gelegenheid gesteld te worden gehoord in de openbare vergadering van de Verkeerscommissie, die zal worden gehouden op woensdag 11 juni aan staande in de Raadzaal van het Stadhuis, aanvang 15.30 uur. Er gaat weer een gedeelte van de markt verhuizen Pancras-West 1 Intrekking van de blauwe zone op de Nieuwstraat, tussen de Hartesteeg en de Hooigracht, aan beide zijden. Vreewijk 1 Instelling van een parkeerverbod op de Witte Rozen straat, aan de westzijde, over een lengte van 30 me ter vanaf perceel nummer 15 in de richting van be jaardencentrum Groenhoven; de instelling geldt van maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur. f» juni-juli Groenoord Aanleg van een voetgangersoversteekplaats op de Willem de Zwijgerlaan, ten oosten van de Oegst- geesterweg. Aanleg van een voetgangersoversteekplaats op de Oegstgeesterweg, ten noordwesten van de Willem de Zwijgerlaan. Aanleg van een voetgangersoversteekplaats op de Oegstgeesterweg, ten Zuiden van de Willem de Zwij gerlaan. Noorderkwartier Aanleg van een voetgangersoversteekplaats op de Willem de Zwijgerlaan, ten westen van de Koning straat. de Kooi 1 Aanleg van een voetgangersoversteekplaats op de Willem de Zwijgerlaan, ten oosten van de Kooi- laan. 1 Instelling van eenrichtingverkeer voor alle verkeer behalve voetgangers, fietsers en bromfietsers op de Madoerastraat, in de richting van de Timorstraat. 1 Instelling van eenrichtingverkeer voor alle verkeer behalve voetgangers, fietsers en bromfietsers op het gedeelte van de Timorstraat, tussen de Driftstraat en de Sumatrastraat, in de richting van de Suma- trastraat. 1 Instelling van eenrichtingverkeer voor alle verkeer behalve voetgangers, fietsers en bromfietsers op het gedeelte van de Timorstraat, tussen de Driftstraat en de Parkstraat, in de richting van de Parkstraat. Merenwijk Aanwijzing als verplicht fietspad van de Oesterbank, voorzover gelegen tussen de Kokkelbank en de Strandschelpbank, in beide richtingen. Pieterswijk Zoals in deel 3 van het verkeerscirculatieplan is aan gekondigd zal de afwikkeling van het verkeer op en rond de Breestraat en de marktenroute de komen de jaren enige malen gewijzigd moeten worden in verband met de uitvoering van werkzaamheden aan riolering, walmuren, bruggen, enz. in het centrum gebied. Zo zijn indertijd ten behoeve van de werkzaamhedan aan de marktenroute tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen ter omleiding van het verkeer, met name over de Breestraat. Hoewel de werkzaamheden aan de marktenroute binnenkort voltooid zullen zijn, zullen de daaraan gekoppelde verkeersmaatregelen voorlopig van kracht blijven in verband met de uitvoering van werk zaamheden elders in de directe omgeving (in eerste Donderdagavond 29 mei a.s. zal het Rapenburg tus sen 8.00 en 1.00 uur 's nachts aan beide zijden, tussen Nonnensteeg en Doelensteeg voor verkeer afgeslo- Dat gedeelte van het Rapenburg zal namelijk eerder genoemde uren in beslag genomen worf voor het houden van een open-terrasgelegenheidf voor het ten gehore brengen van live muziek. Marebrug afgesloten Dinsdagochtend 27 mei a.s. tussen 9.00 en 12.001 zal de Marebrug voor doorgaand verkeer zijn afgef ten. Dit in verband met onderhoudswerkzaamheden aanl ballastboog van deze brug. De dienst gemeentewerken zal daar waar nodigt sluithekken plaatsen en verkeersomleidingsborden" Gegadigden gezocht voor nieuw te bouwen woningen aan de Oostdwarsgracht/ Langegracht i De Leidse Woning Stichting wil eind 1980 van si gaan met het bouwen van 57 woningwet-wonii in de wijk Noord Vest in het gebied begrensd do< Langegracht/Oostdwarsgracht, Emmastraat en kaanstcaat. Het gaat hier voornamelijk om gezins-i ningen. De toewijzing van de woningen vindt al in vroeg stadium plaats, zodat er nog rekening houden kan worden met de wensen van de t( komstige bewoners. De voorbereidingen van het bouwplan zijn inmidd zo ver gevorderd, dat de architect zijn ontwerp af hef De inspraak zal dus met name over de afwerking de woningen gaan. Zolang de werkzaamheden aan de walmuren van de Nieuwe Rijn voortduren, moeten er telkens gedeelten van de warenmarkt tijdelijk verhuizen. Het werk aan het eerste gedeelte van de Nieuwe Rijn (Gangetje- Koornbrug) is nu zover gevorderd dat binnenkort het kruispunt Nieuwe Rijn/Koornbrug/Burgsteeg onder handen wordt genomen. Het gedeelte van de markt, dat nu nog op de Nieuwe Rijn tussen Koombrug en Hoogstraat wordt gehou den, moet dan ook weg. Op zaterdag 31 mei a.s. zal daar voorlopig voor 't laatst markt zijn. Daarna verhuist de markt naar de overkant, op de Vismarkt naast het Stadhuis. Za terdags staat daar de markt van de Nieuwstraat al. Daarmee wordt de situatie op de Vismarkt gedurende 4 6 weken op marktdagen extra druk. Als er daar geen plaats genoeg is, komt er uitbreiding in de nabije omgeving. Op 4 juni a.s. zal deze regeling ingaan en het zal uiter lijk tot het begin van de bouwvakvakantie (12 juli) gaan duren. De warenmarkt op de Botermarkt blijft zolang gewoon doorgaan. juli-december Het werk aan het eerste gedeelte van de Nieuwe Rijn en aan het kruispunt Nieuwe Rijn/Koornbrug/Burg steeg zal uiterlijk 12 juli gereed zijn. De warenmarkt kan daar dan zo spoedig mogelijk te rugkeren. De Botermarkt komt zo weer vrij om, samen met de Vismarkt, de marktkramen van het tweede gedeelte van de Nieuwe Rijn en van de Nieuwstraat op te van gen. Na de bouwvakvakantie 4 augustus) begint het werk aan de Nieuwe Rijn, deel 2. Deze situatie zal naar verwachting tot in de loop van december 1980 gaan duren. Lustrumfeest Afsluiting gedeelte Rapenburg WIE KOMEN NU PRECIES IN AANMERKING? In aanmerking komen diegenen die in een van de v gende groepen vallen: 1Bewoners van Noord Vest die in het kader van of ciële renovatie/rehabilitatie gehuisvest moeten wc! den; 2. Bewoners en ex-bewoners van de wijk die in de g meente Leiden wonen of werken én geregistree zijn of kunnen worden en ook ex-bewoners die w nen in een huurwoning in Leiden met een huur neden de huurprijsgrens f 570, per mnd); 3. Personen die geherhuisvest moeten worden v wege stadsvernieuwing elders in de stad; 4. Voor het overige de kandidaten binnen de grc van langdurig geregistreerde woningzoekenden Maximaal de helft van de te bouwen woningen vooraf en met voorrang worden toegewezen. Als I aantal gegadigden groter is, zal er voorrang worden geven in de volgorde van de bovengenoemde punti 1 t/m 4. Degenen die menen tot een van de boveng noemde groepen te behoren en die voor ei nieuwbouw woning in Noord Vest in aanmerkir wensen te komen, kunnen zich binnen twee w ken schriftelijk opgeven bij Bureau Huisvestin Langegracht 74 te Leiden. U ontvangt dan verdere informatie over de bouv plannen. Het ligt in de bedoeling om nog vóór zomervakantie een informatie-avond te orgar seren, waarop de bouwplannen worden toeg licht. Belastingadviseurs te Den Haag en Utrecht. Voor ons kantoor in Den Haag zoeken wij een Zijn taak zal bestaan uit het verzorgen van belastingaangiften (IB, VB en Vpb.). Daar naast kan hij né gebleken geschiktheid in onze gevarieerde adviespraktijk werkzaam zijn. Voor deze functie denken wij aan iemand, die In het bezit is van het Federatie-Diploma (of hiervoor bijna is afgestudeerd) en die naast de nodige praktijkervaring beschikt over goede contactuele eigenschappen. Aan degene, die zich enthousiast wil inzetten, bieden wij een interessante werkkring met ruime ontplooiingsmogelijkheden. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uiteraard in overeenstemming met de inhoud van de functie. Belangstellenden kunnen hun sollicitatie richten aan het kantooradres: Prinsessegracht 33, 2514 AP DEN HAAG (t.av. Mr. G. H. van den Ende). Tel. 070-469442. vakantiezeiltrips op 2-master naar: -ZWEDEN - DENEMARKEN - HELGOLAND - ENGELAND - LINFJORD -BORNHOLM Vraag vaarplan bij EURO-CHARTER Geert Valckerhof 3 9351 RV Leek Tel. 05945-50.23 J.P.A. Nelissen Aannemingsbedrijf B.V. zoekt voor het woningbouw- projekt Plan Zeeburg in Noordwijkerhout op korte termijn alsmede Belangstellenden kunnen zich melden op het werk in Noordwijkerhou! telefoon (02523) 54 40 of na werktijd bij de heer van Oostrum, telefoon (03402) 3-77 18. jpa nelissen aannemingsbedrijf bv haarlem J.P.A. Nelissen is een landelijk opererende bouwonder neming met ruim 750 medewerkers en vestigingen in Haarlem, Venray en Zwolle. Het bedrijf is aktief in zowel de woning- als in de utiliteitsbouw (o.a. gezondheidszorg, onderwijs, sport handel en nijverheid). De produktie wordt gerealiseerd via het werken in bouw teams, turn-key projekten, projektontwJ(keling en de aanb estedingsmark t.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 14