'pnieuw fraude oppelbazen %n het licht amer wil vooralsnog en politie in kerken AVRO-enquête geeft D'66 28 zetels lansion House Scotch Whisky Met Pinksteren de jassen aan Effect beleidspakket op werkgelegenheid nu nihil \OR STEMGEDRAG VIER CDA-LEDEN Bisschop Bluyssen waarschuwt tegen rechtsongelijkheid weer A ">ɧj|wlÈ Te-N3 l. v rs. if. ui Schaik rste man op ternationale menwerking JENLAND LEIDSE COURANT VRIJDAG 23 MEI 1980 PAGINA 13 IRDAM Opnieuw is fcen grote kop- naffaire in het Waterweggebied aan it gekomen. Volgens de Industrie- VV hebben dertien deurwaarders gis- n Dordrecht en omgeving met een nactie bij verschillende bedrijven •n in beslag genomen van het uitleen- Staallas uit Gorinchem. Volgens de rders heeft deze koppelbaas alleen )75 tot en met 1977 een schuld van 38 gulden aan de belastingdienst door illige loonbelasting en niet afgedra- •premies. ilsleden van Staallas hebben de Indu striebond FNV gewaarschuwd dat er bij mate riaal in beslag werd genomen. Voorlopig is de zaak in behandeling bij de belastingdienst. Dat de koppelbazen nu worden aangepakt is vol gens de bond te danken aan de druk die op het ministerie van sociale zaken is uitgeoefend. Ook de rijkspolitie in Den Bosch is een om vangrijke sociale fraude op het spoor. Een on derzoek naar de praktijken van koppelbazen leidde gistermorgen tot huiszoekingen in onder andere Uden, Wijchen, Arnhem, Utrecht, Aalst en Gemert. De politie heeft een aantal boek houdkundige stukken in beslag genomen. Politiek overleg abortus-wet DEN HAAG De PvdA-fractie in de Twee de Kamer pleegt op het ogenblik politieke con sultaties met ondermeer de VVD over een moge lijke amendering van het regeringswetsont werp over abortus-provo- catus. Zoals bekend heeft de PvdA vooral bezwaren te gen de dagen bedenktijd, die zijn opgenomen in het ontwerp en tegen het feit, dat de vrouw niet alleen kan beslissen over het la ten plegen van een abor tus. Als de socialisten on voldoende medestanders vinden voor verandering van het regeringswetsont werp, overwegen ze samen met D'66 een nieuw initia tief-wetsontwerp in te die nen. in onze parlementaire redactie) jlAAG De politie mag niet zo- :en kerk binnenvallen om zich bhuilhoudende illegale gastarbei- d te pakken. Eerst moet er over- -ioerd worden met alle betrokken (ties, waaronder ook kerkbestu- i organisaties van buitenlandse iemers. Daarbij dient dan ook Horde te komen of er geen andere ■pe is, misschien zelfs een „rot-op- om de mensen ertoe te bren- t land te verlaten. iitspraak, waarbij vier CDA'ers de i aan een meerderheid hielpen, r Tweede Kamer gisteren gedaan debat over de mededeling van icretaris Haars (Justitie), dat de po lk bevoegd is in een kerk arrestaties richten. Minister De Ruiter, die voor de Antillen verblijvende staatsse- s waarnam, was het niet geheel met jtie eens. Weliswaar vindt ook hij j politie heel zorgvuldig te werk laan, maar dat wil zijns inziens niet dat er helemaal geen actie mag ondernomen, notie, waarin de regering gevraagd een plan voor een weloverwogen I van het verwijderen van illegalen ellen, proefde de minister de sug- ;r in de tussentijd niks zal worden gedaan". De Ruiter wilde er geen twijfel over laten bestaan dat de politie na 27 mei, wanneer de overgangsregeling voor de illegalen afloopt, een kerk zal bin nengaan, als zij vermoedt dat daar men sen zitten, voor wie zij een „last tot uitzet ting (uit het land)" heeft. Mochten zich daarbij problemen voordoen, dan moet de politie zich in verbinding stellen met het ministerie. Het zou absoluut niet de be doeling zijn de kerken „leeg te vegen" om te zien hoeveel illegalen zich daar bevin den en die vervolgens te arresteren. De motie, ingediend door D'66 en PvdA, werd aangenomen met de stemverhou ding 65-62. De doorslag gaf het gedrag van vier „dissidenten" in de CDA-fractie, namelijk Beinema, Borgman, Van Houwe- lingen en Scholten, allen uit de Antirevo lutionaire hoek. Het viertal had daartoe onafhankelijk van elkaar besloten, zo vertelde Fred Borgman na afloop, om dat het de toezegging van De Ruiter niet „hard" genoeg had gevonden. „Voor mij en ik neem aan ook voor de andere drie ging het erom uitdrukkelijk vast gelegd te zien dat er er eerst uitvoerig overleg moet worden gepleegd en dat de politie niet zomaar mag gaan optreden". De houding van het dissidente kwartet week nogal af van die van CDA-woord- voerder Van Dam. Volgens hem was de aanwijzing van staatssecretaris Haars aan de vreemdelingenpolitie op zijn plaats, „gezien het in de laatste tijd toenemende verschijnsel, dat in kerkgebouwen, be doeld als wijkplaats, illegalen worden op gevangen". Op zich had Van Dam daar niets op tegen, maar dat wordt naar zijn mening anders als daardoor de „grondsla gen van onze rechtsstaat" worden aange tast. PvdA, D'66, PPR, CPN en PSP trokken fel van leer tegen minister De Ruiter. Hun voornaamste kritiek was dat me vrouw Haars zou hebben nagelaten door middel van overleg en overreding tot een oplossing van het illegalenprobleem te ko men. Mevrouw Wessel-Tuinstra (D'66) lanceerde het voorstel de illegalen in zo verre tegemoet te komen dat zij in eigen land steun kunnen krijgen. Na enig heen en weer praten toonde minister De Ruiter zich bereid dit met zijn collega Albeda (Sociale Zaken) te gaan bespreken. Hij merkte daarbij wel op dat zo'n regeling erg veel op een „rot-op-premie" zou lij ken, waartegen de meerderheid van de Kamer in het verleden onoverkomelijke bezwaren had. Voor mevrouw Wessel was dat geen bezwaar. „Ik zie het wel zitten". De PvdA'er Buurmeijer, wiens fractie in dertijd het felst tegen was, mompelde wel enigszins afkeurend, maar kwam niet overeind om officieel te protesteren. Drie doden op snelweg Bij een ongeluk op de rijksweg Het ongeluk gebeurde toen 27 (UtrechtGorkum) op het een vrachtauto inreed op een viaduct Lexmond zijn gister- kleine file, die was ontstaan middag drie mensen om het Ie- doordat een rijstrook was af- ven gekomen en zes anderen gesloten. Twee personenwa- gewond geraakt. gens, alsmede de vrachtwa gen, raakten in brand. Hierbij vielen twee doden. Een derde slachtoffer werd met zijn wa gen door de vrachtwagen te gen de vangrail gedrukt en overleed later in het zieken huis. Bij de botsing waren in totaal zeven personenwagens betrokken. Op de foto een overzicht van de ravage na de brand. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Volgens een gisteren gepubliceerde A VRO-Lagendij k-enquète zou D'66 bij verkiezingen voor de Tweede Kamer op dit moment 20 zetels winnen en met 28 vertegenwoordi gers in de Kamer komen. De Democraten zouden daar mee de derde partij in groot te van ons land zijn en de VVD voorbijstreven. In de AVRO-enquète vallen de li beralen terug van 28 naar naar 20 zetels, zakt de PvdA van 53 naar 42 zetels en wint het CDA een zetel, waarmee deze partij op 50 zetels zou komen. De AVRO komt uit op een wat ander resultaat dan de VARA- Rooie Haan-NIPO-enquête van vorige week zaterdag. Daarin komt de VVD met 22 zetels nog twee zetels voor op D'66. De voorkeur voor D'66 blijkt ook uit de hoge score van haar leider Terlouw in de populari- teitsvraag. Hij heeft bij 39 pro cent veel vertrouwen en laat daarmee zowel Den Uyl (25 procent) als Van Agt (33 pro cent) achter zich. ZWAAR VERLIES VOOR PvdA EN VVD Nederland twijfelt over kernproef Zuid-Afrika DEN HAAG De Neder- landse regering is het eens met de opsteller van het rap port van het VN-centrum te gen de apartheid dat „Zuid- Afrika technisch in staat moet worden geacht een kernwapen te vervaardi gen". Maar zij is niet in staat de conclusie te onder schrijven dat het land op 22 september van het vorig jaar ook daadwerkelijk een kernproef heeft genomen. Dit heeft minister Van der Klaauw van buitenlandse za ken gisteren gezegd in ant woord op vragen van het PPR-Tweede Kamerlid Walt- mans. De minister zei verder dat Nederland niet op nucleair gebied met Zuid-Afrika zal sa menwerken, zolang dit land niet bereid is om op zijn minst controle op de nucleaire activi teit te aanvaarden van de In ternational Atomic Energy Agency. De bewindsman toon de zich niet bereid de apart heid in Zuid-Afrika als motief te hanteren voor het afwijzen van nucleaire samenwerking. Uit het AVRO-onderzoek blijkt voorts dat bij de CDA- kiezers een voortzetting van de huidige regeringssamen werking met de VVD een dui delijke voorkeur heeft boven een coalitie met de socialisten. Samenwerking met de PvdA wil 18 procent van de CDA-ers en 27 procent wil weer met Wiegel in zee: 23 procent zou de CDA-VVD-coalitie graag zien aangevuld met D'66. DEN BOSCH Het gebruik van kerken als toevluchtsoord schept een zekere rechtsonge lijkheid, doordat diegenen die actie voeren wel iets zouden kunnen bereiken en vele ande ren in soortgelijke situaties niet. Dit heeft Mgr. Bluyssen van 's Hertogenbosch woensdag verklaard tijdens de dekensvergadering van zijn bisdom. Reagerend op de problematiek rond de illegale werknemers, herhaalde hij zijn eerdere uitspraak dat het asylrecht in onze tijd niet meer geldt. De bisschop is verder van mening dat wanneer een wet rechtmatig tot stand is gekomen, het aanvechtbaar is om hulp te verlenen, welke in feite een ontduiken van de wet inhoudt. Man doodt zijn vrouw en andere man LELYSTAD Een 41-jarige man uit Lelystad heeft zich vanmorgen bij de politie daar gemeld met de medede ling, dat hij enkele uren eer- i der zijn 22-jarige echtgenote en een 24-jarige man uit Le lystad om het leven had ge bracht. De politie had op dat moment, dankzij aanwijzingen van een bouwondernemer het eerste slachtoffer al gevonden. Het stoffelijk overschot van de vermoorde man werd name lijk vrijdag in alle vroegte ont dekt op een bouwterrein in de nieuwbouwwijk Tjalk. Een eerste onderzoek wees uit, dat er op de man was geschoten is, ook werd hij enkele malen met een mes gestoken. De da der wees de politie vervolgens zelf de weg naar de plaats waar hij zijn eigen vrouw om het leven had gebracht: nabij een fietspad tussen de woon wijken Schouw en Kempe naar. Over het mnotief van zijn daad is nog niets bekend, evenmin weet de politie of er de slachtoffers elkaar (meer dan opppervlakkig) kenden. zoals JSlf/ Miners fri JsP/ Wolkenvelden DE BILT - Naar wordt ver wacht blijft het morgen over wegend droog. Wel dringen in een noordelijke stroming wol kenvelden van de Noordzee verder het land binnen, zodat het weer een wat minder zon nig karakter zal hebben dan de afgelopen dagen het geval was. De middagtemperaturen worden niet veel hoger dan 16 graden en daarmee te koud Weersgesteldheid van gisteren Weer Max Neer- temp alag voor de tijd van het jaar. Bepa lend voor het weer in ons land blijft een krachtig hogedruk- gebied ten westen van Ierland. Dit gebied met hoge barome terstanden verandert maar weinig van plaats. Uitgespro ken slecht weer was het vrij dagochtend in het Middelland se Zeegebied. Het onweerde op de eilanden Corsica en Sardi nië en lan^s de kusten van Ita lië en Frankrijk regende het. Klagenfurt regen 10 5 Kopenhagen zw.bew. 12 0.1 Lissabon onbew. 22 0 Eindhoven onbew. Den Helder zw.bew. Luchth. R'dam onbew. Athene Barcelona Bertijn Frankfort onbew. Genève onbew. Helsinki regen Innsbriick geh.bew. Malaga Mallorca Stockholm zw.bew. Wenen onbew. Zürlch onbew. Casablanca gehbew. Las Palmas h.bew. Beiroet onbew. Zomers beeld Deze foto's zijn niet op het hoogtepunt van een lange hete zomer genomen, maar in de maand mei 1980, tot nog toe de droogste van de eeuw. In land- en tuinbouw doet men alles om de gewassen het nodige levensvocht (water) te verschaffen. Agrarische jongeren eisen verhoging landbouwprijzen DEN HAAG Een afvaardi ging van het Nederlands Agra- risch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft gisteren een ei senpakket aan de Tweede Ka mer aangeboden. Het NAJK wil een verhoging van de EG- landbouwprijzen met 7,9 pro cent. De jongeren vinden een ver hoging met 7,9 procent in feite ook nog te weinig, omdat hier bij wordt uitgegaan van de kostenstijgingen bij de kleine groep moderne bedrijven. GORREDIJK De jas zal met Pinksteren niet gemist kunnen worden. Weerman Hans de Jong uit Gorredijk verwacht dat het weer over het algemeen koel zal blij ven. Op z'n best is er volgens hem een gematigde middag- temperatuur te verwachten. Na een zeer droge aanloop zal het iets wisselvalliger en minder zonnig worden. De zon kan vooral in de kust provincies woden tegenge werkt door wolkenvelden van de Noordzee. Hoewel wat regendruppels of een buitje (tijdelijk) denkbaar zijn, komt het definitieve einde van de droge periode nog steeds niet in zicht. Sta-in-de-weg voor zomer warmte is volgens de weer man een hogedrukgebied waarvan het hoofdwkartier op een voor ons ongunstige plaats ligt, namelijk bij Schotland. Daardoor houden de winden tussen noordoost en noodwest vrij spel. Met Pinksteren zul len de nachten wel minder koud worden. Overigens, als er volgende week ook geen neerslag van betekenis komt, zal mei 1980 de geschiedenis ingaan als de droogste van deze eeuw (tot nog toe). Natuurkenners voor zien vóór St. Jan nog geen om slag van het weer. Over de rampzalige gevolgen van de droogte voor land en tuinbouw hebben onzer voor ouders evenwel gezegd: De zon schijnt geen honger in het land. Wat door droogte bedor ven wordt, herstelt zich me nigmaal. Wat door nat weer verloren is gegaan, nooit". DEN HAAG Tot directeur-generaal in ternationale samenwerking op het minis terie van buitenlandse zaken zal worden benoemd drs. R J. van Schaik, thans am bassadeur in Nairobi en tevens permanent vertegenwoordiger bij het milieu-pro gramma van de Verenigde naties. Drs. van Schaik, zal mr. L. van Gorkom op volgen, die de leiding van de ambassade in Djakarta overneemt. Weliswaar heeft de In donesische regering nog niet ingestemd met de benoeming van mr. Van Gorkom, maar nu zijn naam eenmaal als ambassadeur is ge noemd, is het nauwelijks voorstelbaar dat Djakarta bezwaar zou maken. Mr. van Gor kom volgt in de Indonesische hoofdstad mr. P. Renardel de Lavalette op, die reeds gerui me tijd ziek is. De „tweede man" in Djakarta, mr. G. Westerouen zal daar nog geruime tijd blijven om de nieuwe ambassadeur in te wer ken. MINISTER VAN DER STEE (FINANCIëN): DEN HAAG De werkge legenheid gaat op korte ter mijn iets achteruit als ge volg van de plannen van het kabinet dit jaar drie miljard gulden te bezuinigen. Daar tegenover staan positieve ef fecten op de werkgelegen heid door de loonmaatregel en aanvullend beleidsmaat regelen. ciën) zei dit gisteren in de Tweede Kamer in antwoord op vragen over het ombui gingspakket. „Het effect van het totale beleidspakket op de werkgelegenheid is op korte termijn vrijwel nihil. Óp mid dellange termijn zal het echter zeer positief uitwerken", aldus Van der Stee. Het arbeids plaatsenplan van de regering blijft volgens de minister on- Minister Van der Stee (Finan- aangetast. Met uizondering dan van de 35 miljoen gulden die weggehaald wordt bij de trendvolgers die onder crm vallen. Daar kunnen dit jaar minder vacatures worden ver vuld. Van der Stee kon nog niet zeg gen hoe groot het totaal bedrag is dat zal worden „omgebogen" in de zogeheten Voorjaarsnota die half juni zal verschijnen. Het terugtrekken van de rijks bijdragen aan de sociale ziek tekostenverzekering zal vol gens hem na 1980 niet leiden tot extra premiestijging. Er wordt naar gestreefd de kosten in deze verzekeringen lager te doen zijn dan aanvankelijk was geraamd. Ook de rijksbij drage aan het kinderbijslag- fonds kan in 1980 en daarna zonder bezwaar (premiestij ging) met 250 miljoen worden verminderd zegt Van der Stee. V-l pas volgende week onschadelijk SPIJKENISSE De V-l die in Spijkenisse is gevonden, zal pas over een week onschade lijk kunnen worden gemaakt. Eerst moet nog een hoeveel heid grondwater worden weg gepompt. De Explosieven Op ruimingsdienst verwacht ove rigens dat het onschadelijk maken van het zeven meter lange projectiel geen proble men zal opleveren. Wel zullen de bewoners van 31 huizen in de buurt bij die handeling hun huis moeten verlaten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 13