Groots waterbouwproj ekt in Rotterdam van start DAMRAK Beurs van Amsterdam Werkgeversvoorzitter Van Veen: mentaliteit Nederlandse samenleving moet veranderen HARTELKANAAL IN OPEN VERBINDING MET OUDE MAAS Ondanks gunstig bedrijfsnieuws afbrokkelende koersen LEIDSE COURANT VRIJDAG 23 MEI 1980 PAGINA 11 Van onze soeiaal- inomische redactie) HT „Er moeten f initiatieven worden •en om ons econo- (draagvlak te herstel- larvoor is echter een iteitsverandering in Nederlandse samen- nodig. Dat betekent mitze het doorbreken van jg naar een risicoloos u vcoor iedereen. Die we lebben we met z'n al- - ïstimuleerd door de C/C/l^gingsstaat excessieve i en financiële dimen- geven, door in de col- 1CpUCe bemoeizucht geen rug te nemen naarma- 2 kalfs burgers welvarender junendiger werden en zij r margaor meer eigen verant- r, mespielijkheid konden dra- ikapoed tter mr. C.van Veen 'ges, «ut Verbond van Neder- 50 gr. 'Ik, 16 g* landse Ondernemingen zei dit donderdagmiddag tijdens een VNO-congres. „Onze samen leving vertoont de trekken van een markt van staatsobli gaties: vaste rente, geen risico. Voor het herstel van onze economie is echter risicodra gend vermogen nodig, niet al leen in financiële, maar voor al ook in maatschappelijke zin." Dat vermogen is volgens Van Veen latent nog ruimschoots in onze samenleving aanwe zig, bij werkgevers, bij werk nemers en bij niet-werken- den. Dat potentieel moet wor den gemobiliseerd door elk initiatief tot de versterking van de economie met beide handen aan te grijpen en met alle kracht te steunen: door fi nanciële of fiscale aanmoedi ging, door vereenvoudiging van procedures, door deskun dige advisering, kortom door er als gemeenschap met het volle gewicht achter te gaan staan. Enkele suggesties van Van Veen zelf waren: Schoolverlaters werklozen zouden verplicht moeten worden zich enige tijd te laten inschrijven bij ar- beids- en uitzendbureaus voor een baan, ook al sluit die niet precies aan bij de opleiding; De arbeidswetgeving voor jongeren en vrouwen moet worden aangepast aan deze tijd: nachtarbeid voor vrou wen en werken na zes uur 's avonds door zeventienjarigen moet worden toegestaan. Werknemers die van werk en daarmee van woonplaats willen veranderen moeten be tere huisvestingsfaciliteiten krijgen. Ondernemers moe ten ploegendienst aantrekke lijker maken om hun perso neelsproblemen op te lossen. Besparingen in aandelen om meer risicodragend kapitaal ter beschikking te krijgen, moeten worden gestimuleerd. Nu wordt door rentevrijstel- ling bij de inkomstenbelasting in feite het tegendeel bevor derd, namelijk risicomijdende beleggingen. De overgang van loondienst naar zelfstandig ondernemer schap zou voor werknemers fiscaal vergemakkelijkt moe ten worden. „Dit zijn geen hemelbestor mende gedachten," gaf Van Veen toe, „maar we moeten het voorlopig meer hebben van vele kleine, concrete maatregelen dan van grote blauwdrukken waarover ein deloos moet worden gepraat." Van Veen zei voorts, dat niet alles van de overheid moet komen, ook de bedrijven moeten het nodige in gang zetten. Hij waarschuwde, dat de vruchten van nieuwe ini tiatieven niet al bij voorbaat moeten worden onderworpen aan eindeloze verdelingsdis cussies. „Laten de vruchten er eerst maar komen,, dan is het nog vroeg genoeg zich af te vragen wie wat zou moeten hebben. Eerst verdienen, dan verdelen, moet het motto zijn." gr. I gerat k«- "A-TENHANDEL: 'ï'pjuk beleggen Aa/vtndelen basterd rekkelijk m/nutejfDAM - De finan- ,j ^ak vraagstukken waar uien ofte ondernemingen Gam>orden geconfron- oen ivehben enigzins het aromJL van 6611 vicieuze crelse sP°°T de thans lage rgesi?aïnten en de minder es chr balansverhoudin- en war koerswaarde van er cje idelen beneden de in- jp scf,e waarde, zodat aan- r -„„lissies slechts op of ^aantrekkelijke voor- >/7 pepl} niogelijk zijn. De iaeie A*ng voor de Effecten- 'r een meent in haar jaar- ,uren dat deze vicieuze cir- chocf nemen van geei- sterfoe*iscale maatregelen het gei moe* worden door- o en di at goec ei bin de vereniging zou tine worden getracht het Schep* in aandelen uitgege- or de fr Nederlandse onder- het lun voor particulieren toe <//f'dtutionele beleggers ;e 0f kelijk te maken en te- n) alsfiid de 6unstige aspec- forgen het beleggen in deze rnnm 11 voor buitenlandse fs kan hebben te be- zou de toegang tot de ENTIB beurs voor onderne- moeten worden verge- ijkt. Dit, zo meent de ing, zou o.a. kunnen jtóen door de bestaande •3/oor incourante fond- C^BST1 zowel uitgevende in- CWen beleggers aan- ijker te maken. Daar menstl groter aantal fondsen underbid kunnen worden, 10 kalfde overstap van incoui f00 in markt naar officiële e /metering minder groot >even te zijn dan thans rsJ bekeraars en wao'ers Itiveren ERDAM - het ver- f' ^an verzekeraars wil j; °f er mogelijkheden het weer opnemen OjaBao'ers in het arbeid- Deze eerste stap is ^^■voornamelijk om de OM te drukken, zo zei di- r J.W. Ruiter van de lal Beheer groep bij de Btatie van het jaarvers- r Ruiter zei het beden- te vinden, dat van de Q0.000 WAO-ers er nu al 5770 Jb.000 in de leeftijdscate- graskian 25 tot 34 jaar vallen, èèn derde door psy- Mn ii. p problemen. Vorig jaar de vrijstelling van beta- de pensioenpremie bij .'4.70-siteit Centraal Beheer s5v«roo^n, waarvan slechts 18 ïxtra t^oor een premie-opslag so-2-£^edekt. tuk: Wal Beheer boekte over raanenen 20 pet hogere omzet sk^vere 1.34 miljard, waarvan idem tfiln aan premies levens- t6^21(feringen en ^281 mln lamme^rernies schadeverzeke- 35. De beleggingen brach- ®J^J]irder /345 min op, de mük- aiterdiensten 52 min en Jfiancieringen 35 min. n meetfutobedrijfsresultaat nam apen bijzondere lasten met «■detijkp 3 min toe tot 82 min. sjjjOBANK Bij de Am- ^k hebben zowel de be- )mvang als de resultaten iJ eerste kwartaal van dit "■Jen bevredigende groei te jgegeven, zo blijkt uit de i-ifectus betreffende de eer- Saangekondigde uitgifte i(200 min, 11 pet 20-jarige jtalobligaties. rirospectus is echter terug zend voor wat betreft de i?pchte resultaten van de jnde maanden als gevolg He internationale situatie, 1 op politiek als op econo- J1 gebied, met de daaruit ijvloeiende onzekerheden jj valuta- en renteverhou- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Volgende week beginnen in het Rot terdamse havengebied de werkzaamheden aan een om vangrijk waterbouwkundig projekt: het ontsluiten van het westelijk havengebied door het openbreken van het Hartelkanaal, de vitale vaarweg die het havenge bied met het achterland ver bindt. Dit jaar worden naar verwachting ongeveer 73 miljoen ton goederen over het Hartelkanaal vervoerd, vooral ertsen, granen en ko len. Het kanaal zal op 1 ja nuari 1982 in open verbin ding staan met de Oude Maas. Kosten: 240 miljoen gulden. Het steken van de eerste offi ciële spade door de Rotterdam se havenwethouder Riezen- kamp op donderdag 29 mei heeft, met alle respect, bijna iets lachwekkends, vergeleken met het gigantische projekt dat met die daad symbolisch in gang wordt gezet. De gevolgen van dat projekt zijn ingrijpend: verkeersbruggen moeten wor den opgevijzeld, steigers ver hoogd, kademuren aangepast en laaggelegen gebieden opge hoogd, terwijl het oostelijk deel van het kanaal met een meter wordt verdiept. Nu nog zijn de waterstanden van het kanaal constant, maar straks zullen ook hier de eb- en vloedbewegingen merkbaar zijn. Het voordeel van een open verbinding met de Oude Maas is dat de mond van het Hartelkanaal een stuk groter wordt, zodat de scheepvaart niet langer kampt met lange wachttijden voor de sluizen. Bovendien zijn de onderhouds- en exploitatiekosten aanzien lijk lager dan nu het geval is, zo heeft men berekend. Respectabel bedrag Een duwkonvooi in de Grote Hartelsuis. Op de achtergrond de verkeersbrug. De klap van de brug bevindt zich direct achter de sluis. elk de helft) die voor dit alles zijn uitgetrokken mag dan wel een respectabel bedrag zijn, volgens de gemeente is dat be drag echter maar weinig hoger dan de som die nodig zou zijn geweest voor de aanvankelijke plannen voor het uitbouwen van het sluizencomplex. Wat er straks met de Grote Har- telsluis (280 meter lang en 24 meter breed) moet gebeuren is nog onzeker. Men gaat er voorlopig nog van uit dat de sluizen in dienst zullen blijven om de grotere vaartuigen zoals kustvaarders gemakkelijker en veiliger langs de verkeers brug te voeren, die zich vlak achter de sluis bevindt. In kringen van Rijkswaterstaat schijnt men echter anders te denken. Daar wordt op dit moment onderzocht of het wel nodig is de sluizen in stand te houden. Het lot van de Kleine Hartelsluis (125 meter lang en 12 meter breed) is daarentegen al bezegeld: zij wordt ontman teld. Een andere ingrijpende verandering is het weggraven van een landreep naast de Grote Hartelsluis. Deze opper vlakte was ooit bestemd voor een eventuele uitbreiding van het sluizencomplex, maar daar is nu met het oog op de nieu we plannen van afgezien. De uitgraving krijgt een breedte van 160 meter en een diepte van m meter beneden NAP. Bij dat uitgraven komt zo'n 3'/2 miljoen kubieke meter grond vrij. Een deel daarvan wordt gebruikt om het recreatiege bied Kleiburg, dat aan het ka naal grenst, met tien hectare te vergroten. Dat kan overi gens nog wel even wachten, want voordat de grote „door steek" plaats kan vinden zul len eerst de aanpassingswerk zaamheden in en langs het Hartelkanaal moéten zijn vol tooid. Tot die werkzaamheden be hoort ook het uitdiepen van een gedeelte van het kanaal tussen de Hartelsluizen en de Rozenburgsluis. De bodem komt van 5'/2 meter beneden NAP naar 6V2 meter beneden NAP, omdat bij vloed de wa terstanden van het kanaal on geveer een meter hoger zullen zijn dan nu. Bruggen verhogen Daar waar het Hartelkanaal de Oude Maas zal ontmoeten wordt het kanaal eveneens verdiept om de stroomsnelheid van de rivier te neutraliseren. Om een soortgelijke reden wil men ook de rivierbodem onder de Botlekbrug verlagen. Maar daarmee zijn nog niet alle problemen opgelost. Nu straks ook het Hartelkanaal met vloed te maken krijgt, bleek het noodzakelijk een drietal bruggen te verhogen om de schepen ook bij hoog water doorvaart te verzeke ren. De Harmsenbrug wordt 90 centimeter „opgeschroefd", de Dintelhavenbrug 120 centi meter en de Suurhoffbrug 45 centimeter. De al eerder ge noemde Rozenburgsluis zal op de getijbeweging in het Har telkanaal moeten worden be rekend. Deze sluis scheidt het Hartelkanaal van het Caland- kanaal. Het is de bedoeling dat de Rozenburgsluis in de toe komst het brak water in het Cal andkan aal gaat lozen. Kademuren aanpas sen Een hoofdstuk apart vormen de bedrijven in het Europoort- gebied en de Maasvlakte, waarvan een aantal beschikt over aan het Hartelkanaal ge legen steigers, kademuren en laad- en losgelegenheden. De meeste van die constructies zijn niet berekend op getijde bewegingen in het kanaal en moeten dus worden aangepast. Al met al een gigantisch projekt. De opsomming is ei genlijk nog verre van volledig, en betreft alleen de meest in grijpende werkzaamheden waar het de open verbinding betreft. Die hoopt men in ja nuari 1982 tot stand te hebben gebracht. De totale werkzaam heden zullen echter nog tot in 1984 voortduren. AMSTERDAM Afgaande op het algemene koersni- veau zoals dat wordt geme ten door het algemene ANP- indexcijfer, is er deze week weinig of niets gebeurd. Het was vorige week vrijdag 83 en met kleine ups en downs was het afgelopen donder dag 82,6. Dat is bepaald niet schokkend. Het was dan ook rustig op de beurs met weinig animo om te kopen, maar dit betekent na tuurlijk weer niet dat er hier en daar geen duidelijke koers- verschuivingen waren. De ontwikkelingen op de bui tenlandse beurzen gingen min of meer langs de Amsterdamse beurs heen. Brussel en vooral Wall Street waren hoger, maar Frankfurt, Londen en Tokio kwamen lager af. Wall Street maakt ongetwij feld een merkwaardige ont wikkeling door. Op 18 april stond het Dow Jones gemid delde nog op 763, maar afgelo pen woensdag was het gemid delde al tot 831 gestegen. En dat niettegenstaande de reces sie in de Verenigde Staten nu echt begint door te dringen: dalende produktie, dalende be zettingsgraad van de bedrij ven, dalende woningbouw en stijgende werkloosheid. Een pluspunt is echter wel de da lende rente (de prime rate, de rente die de banken haar eer ste klas-clienten in rekening brengen, staat thans op 16 pro cent tegen enkele maanden geleden nog 20 procent), waar door het opnemen van kredie ten goedkoper is geworden. De rentedaling in ons eigen land is nu wel uitgewerkt. Sterker, er zijn aanwijzingen- dat de rente weer licht aan trekt. Dat weerspiegelt zich niet alleen in afbrokkelende obligatiekoersen maar ook en vooral in de uitgifte van stuk ken met een hoger rendement. De grote hypotheekbanken ge ven 11 procent pandbrieven thans tegen 101 af, terwijl de Rabo Hypotheekbank al ge zakt was voor deze 11 procent pandbrieven tot 100,5, wat een rendement van plusminus 10,9 procent oplevert. Voorts noe men we de uitgifte van de 11 procents kapitaalobligatiele ning van de AMRO Bank, uit gegeven deze week tegen 100,5 wat neerkomt op een rende ment van 10,91 procent. De weer wat aantrekkende rente op de obligatiemarkt is natuurlijk niet gunstig voor de aandelenmarkt, omdat die markten elkaar nu eenmaal beinvloeden. Stijgt het rende ment op de obligatiemarkt duidelijk boven dat op de aan delenmarkt, dan vloeit er be- leggingsgeld naar die obliga tiemarkt en wordt de kooplust, voor aandelen geringer. Prikkels vanuit het economi sche veld waren er deze week ook niet. Eerder wat ongunsti ge berichten waarbij wii met name denken aan enkele ar beidsovereenkomsten die met Mobil Oil, Hoogovens en Phi lips zijn gesloten. Ontegenzeg gelijk is het een voordeel dat de arbeidsvrede gewaarborgd wordt, maar er staat wel te genover, dat de arbeidskosten verder stijgen en dit drukt de bedrijfsresultaten. En het ziet er bovendien naar uit dat door de vakorganisaties bij enige grote bedrijven suc cessen hebben behaald, andere bedrijven zich niet duurzaam tegen geldkostende verbete ringen in de arbeidsovereen komsten kunnen blijven ver- Luisteren wij daarentegen naar de geluiden die thans uit het bedrijfsleven komen en die veelal gebaseerd zijn op de resultaten in het eerste kwar taal, dan is er nog wel reden voor enige optimisme bij aan deelhouders ook al ontbreken de mineurklanken niet. Om met dit laatste te begin nen. Estel, de moedermaat schappij van Hoogovens, heeft in het eerste kwartaal een ver lies van 53,6 miljoen geleden, zij het dat dit verlies 17 mil joen lager was dan in het eer ste kwartaal van 1979. Uit de cijfers blijkt wel, dat het be drijfsresultaat positief was, maar dat de zeer zware rente lasten de balans naar de ver- lieskant hebben doen door slaan. Ook voor het lopende: tweede kwartaal wordt niet op een positief resultaat gere kend. De koers bleef deze week in de buurt van 16,50. Koninklijke Olie stal de show met een winststijging in het eerste kwartaal van 15 procent tot 3,25 miljard. Laten wij de winst op de voorraden en de valutakoersverliezen buiten beschouwing, dan is er nog al tijd een winststijging van 12 procent. De koers werd don derdag 155,70 maar daar was het dividend van 6,75 vanaf en dat betekent bijna 4 meer dan eind vorige week. De drie andere internationale fondsen veranderden maar weinig in koers. In de scheep- en luchtvaart- hoek zakte de niet optimisti sche KNSM 2 maar de beter varende Nederlandse Lloyd en Van Ommeren konden een paar gulden oplopen. KLM moest echter achteruit. Dins dag nog was de koers tot 67 aangetrokken maar het be richt dat de beladingsgraad in april behoorlijk was gezakt, maakte er donderdag 63,20 van. In de banksector viel het be richt dat de AMRO Bank in het eerste kwartaal bevredi gend had gewerkt wat koeltjes op de maag, men had liever een duidelijker informatie ge had. Nederlandse Midden- standsbank wist mee te delen, dat de expansie verder gaat en dat de winst in het eerste kwartaal hoger was dan in het eerste kwartaal vorig jaar. AMRO Bank liep een paar gulden terug. Nederlandse Middenstandsbank bleef op het peil van eind vorige week staan en Algemene Bank Ne derland zakte 10 tot 283 op donderdag. Van de hypotheek banken ging Fries Groningse 3 omlaag. De verzekerings aandelen konden zich daaren tegen goed handhaven. Er waren wel wat verschui vingen bij de aannemings maatschappijen. Bos Kalis zak te ƒ1. Ballast Nedam ging ƒ4 naar beneden en Verenigde Bedrijven Bredero doken zelfs 26,-, maar hier is het divi dend van 17 plus 2,5 procent agiobonus vanaf. Een uitzon dering vormde Volker Stevin met een stijging van ƒ3. Ver schillende uitgeversaandelen stonden ook onder druk. Van de papierleveranciers was KNP (Koninklijke Nederland se Papierfabrieken) iets beter gestemd, maar uit deze hoek kwamen moedgevende verkla ringen over het eerste en tweede kwartaal. De andere papierleverancier Bührmann meldde over het eerste kwar taal een belangrijk hogere winst. De koers bleef ƒ63,50, maar afgelopen donderdag was hier wel 5,40 dividend vanaf. Bols heeft een bijzonder goed 1979 achter de rug, maar zij staat nu voor het probleem dat de markt voor gedistilleerd in het eerste kwartaal na het hamsteren in het najaar is in- festort. Voor dit jaar waagt het edrijf zich dan ook niet aan een prognose. De koers zakte f 2 tot ƒ59,50 op donderdag. En kledingbedrijf Macintosh moest na de 22 procent winst daling van vorig jaar medede len dat de resultaten dit iaar opnieuw lager zullen zijn aoor de slechter wordende situatie op de Nederlandse kleding- markt. De koers zakte 5 tot iets onder de 35. Ook de obligatiemarkt stond deze week onder druk nadat de vorige week nog pas op de plaats gemaakt kon worden. Het was een duidelijke indica tie voor het weer aantrekken van de rente. Ter illustratie drie staatsobligaties die dit jaar werden uitgegeven: de 11,5 procents daalde van 106,5 tot 105,6, de 10,5 procents van 102 tot 101 en de 9,5 procents van 97,4 tot 95,9 op donderdag. hoofdfondsen Bos Kalis 92.00 Dordtsche petr 197,00 Dordtsche pr 191,80 284,00 87.50 62,10 92.50 60.00 54.00 72,00 16,80 Kon. Olie Nedlloyd Gr. Pakhoed Holding 17.40 164,00 109.70 117.506 87,00d 213.80 41,00 39.00 17.50 165.20 overige aandelen ADM-Beheer AMAS Amfas Asd Rubber Asd Rijt. Ant. Brouw. Ant. Vort Asselberg A S3 St. R'dam Aul. Ind. Rt Ballast-N BAM Batenburg 72.00 286,00 6.70I 10.00b Idem 1-4 '6.00 Mulder >2.00 Ml|nb. W. J3.00 Maarden 119,00 1400,00 78.00 175.00k 36.10 2050.00 93,00a 40.00 18,80 Ned. Credlet Ned. Scheep »d. Sprlngst. Calv6 O cerl Id 6 pet cert CSM CSM crl Gerotabr G lessen Goudsmlt 100,50e 335,00e 120,00e 163,60 1340.00 59,00 58,00 176,50 156,00 24.50 157.00 24,00e 325.00 40,10 430.00 17,70 1130.00 368.00 48.10 90.00 88.50 320,00 93,00 11,40 28.20 76,00 79.00 10,20e 59,00 Nierstra 279.00 39.00 100.00 337.00 117.00 59.50 187.00 154^00 196.00 195,00 196,50 197.00 63,50d 1332.00 58,20 57,20 140,00 136,50 10,10 22.70 281.00 1130,00 Rohte Jlsk Rommenholl. Rijn-Schelde 100,00 Schev Expl. 43,50 Schlumberger 20,00b Schok beton 174,00 Schultema 150,00a Schuppen 22,80d Schuttersv. 152,OOd Slavenb. Bank 71.80 Smit Internat. 24.00e 340'99 Teleoraaf 25,40 14.70 426,00d 16,70 1130.00 56,00b 72.50 37,60 119.00 252.00 159.00 75.00 115.00 50.80 126,00 3IS!SO 192,20 1075,00 220,00 73,00 48,50 126,501 2050.00 32,00 315.00 4030.00 860,00 60,60 197.50 4600,00a 725,00 30.40 118.20 251.50 159,00 73.50 Tw. Kabel!. Ubblnk Unlkap Vlhaml| Bult VRG Gem. Be Wegener 85.50 318.00 93.20 24.10e 690.00 61.50 259.00 95,50 58,50 58,50 11,40 29,50 75,90 78.00 10,20 140^00 Alg. Fondsenb. Alrenta America Fnd Asd. Belegg. O Goldmines Holland F ika Belegg. Tokyo PH(S) Tokyo PH Unl-lnvest Viking Wereldhav. 109.50 120,00e 469.00 142,50 248.00 121.50 135.00 63,60 78,00 31.10 17.90 38.60 36.40 73,80 42,60 40,00e 127,00 94!00 98.00 138.50 120,00 125.20 175.00 153.00 491.00 158,00b 142,50 74,80 39,00 obligaties 10.50 id 74 10.50 id 80 9.00 id 79-94 8.50 id 79-89 8.25 id 76-96 8.25 Id 77-92 8.25 id 77-93 8.25 Id 79-89 8.00 id 70 II 8.00 id 70 III 8.00 id 76-91 8.00 id .77-97 8.00 id 77-87 106,00 101,20 101,10 88,20 95.80 95.20 94.90 '1-96 8.00 ic 7 75 i< 7.75 id 73-9f 7.75 id 77-97 7.75 id 77-92 7 50 id 69-94 7.50 Id 71-96 7.50 id 72-97 7.50 id 78-93 7.50 id 78-88 7.50 id 78-88-2 7.50 Id 71-81 7.20 id 72-97 7.00 id 66 1-91 7.00 id 66 II 7.00 id 69-94 6.75 id 78-98 5.50 ic 1 1-93 6.50 id 68 II 6.50 id 68 III 6.50 id 68 IV 6.25 id 66-91 6 25 Id 67-92 6.00 id 67-92 5.75 ic 5.75 Id 65 II 5.25 Id 64 1-89 5.25 Id 64 II 5.00 id 64-94 4 50 id 58-83 4.50 id 59-89 4.50 id 60 1-85 4 50 id 60 II 4.50 id 63-93 4.25 id 59-84 4 25 id 60-90 4.25 Id 61-91 4.25 id 63 I 4 25 id 63 II 4 .00 id 61-86 4 00 Id 62-92 3 75 Id 53-93 3.50 Id St. 47 3.50 id 53-83 3.50 Id 56-86 3.25 Id 48-98 3.25 Id 50-90 3.25 Id 54-94 3.25 Id 55-95 3.25 Id 55-85 3.00 Id Grb. 3.00 Id 37-81 3.00 Id Grb 46 11.00 BNG 74-81 11.00 Id 74-84 10.50 Id 1974 9.50 Id 75-85 9.50 id 76-01 9.00 Id 75-00 8 75 Id 70-90 8.75 Id 70-95 8.75 Id 75-00 8.75 Id 77-02 8.50 Id 70-85 8.50 Id 70-95 8 50 Id 73-98 8.25 Id 70-85 8.25 Id 70-96 8.25 Id 76-01 8.00 Id 69-94 8.00 Id 71-96 8.00 Id 72-97 8.00 Id 73-79 8.00 Id 75-00 7.75 Id 72-81 7 60 Id 73-98 7.50 Id 72-97 7.25 Id 73-98 beurs van New York All. Chem. Am. Brands Am. Can. Am. Motors Chrysler Cons^Edison Eastm. Kodak Gen. Electric Gen. Motors Goodyear 313/8 313/4 KLM 53 1/2 32 1/4 21 3/8 53 7/8 32 1/2 21 1/2 3 3/4 34 3/8 40 1/4 53 1/8 63 3/8 26 5/8 27 1/8 26 1/2 32 1/2 71 1/2 69 1/4 22 3/8 21 7/8 S. Fe Shell Oil South. Pac. St. Brands Un. Techn. Un. Brands Westing house 26 3/4 27 1/2 26 3/8 32 1/2 28 3/8 71 68 5/8 22 1/4 21 7/8 60 51 3/4 16 3/4 32 5/8 34 1 40 3/4 23 1/8 24 3/4 30 3/8 •34 1/8 54 1/8 19 3 3/8 12 1/4 41 3/4 23 7/8 buitenlands geld Belgische fr. (100) 6,61 6,91 Duitse mark (100) 108.25 111.25 Hal. lire (10.000) 22.00 25.00 Portugese eac. (100) 4.05 4.65 Canadese dollar 1.65 1.75 Franse fr. (100) 45.00 49.00 Zwitserse fr. (100) 117.00 120.00 Noorse kroon (100) Deense kroon (100) Ooatenr. ach (100) Spaanse pee. (100) Griekse drachme (100) Finse mark (100) Joegoal. dinar (100)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 11