Honderden vaten giftig afval bii Moerdijk ontdekt lust in Koreaanse stad teruggekeerd mensen meteen missie: Green Peace houdt actie tegen dumping in zee vol Ruim 36 voor minimuminkomens IJfl Meubelfabriek Oisterwijk Leidse politieman berispt voor trekken vuurwapen Vooi De officiële inhuldigjrigsmunten. Direkt van 'sRijks Munt. leidóc (2o kersdijk 34. 2312 OD Leiden, postbus 11, 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Lelden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas dacteur: Wlm Buljteweg. Advertenties (excl. BTW) 0,52 per mm. Telefoontjes 0,29 per mm. Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) imenten: kwartaal 46.30; jaar 173,70; losse nummers: 60 cent. Vrijdag 23 mei 1980. 70e jaargang no. 21663 nlid wil kje Noordzee nmen IAAG Het Zuidhol- statenlid R.E. Water- VVD) wil een strookje zee van Scheveningen oek van Holland in- en om zodoende ruim- scheppen voor wonin- «drijven en recreatieve j eningen. ststrook, die bij Scheve- J i enkele meters en bij van Holland twee kilo- breed moet worden zal ndwinst opleveren van ectaren, zo staat in het lat Waterman gisteren rde onder het motto fen met de Natuur". Voetbal „Zaalvoetbal Nederland België" om 21.20 uur op Ned. II en om 18.59 uur „Het huis aan de Bosrand". Op Ned. I om 20.50 uur „El Salvador" en om 22.25 uur „De onvoorstelbare wereld van Roald Dahl". Wolkenvelden Wolkenvelden en overwegend droog. Middagtemperatuur rond 16 graden. Matige wind uit noord tot noordwest, aan de kust af en toe krachtig. Zon op 05.31, onder 21.39 uur. Hoogwater Schev. 11.59 en 00.39 uur, laagwater 07.29 en 20.10 uur. Vijf ling geboren bij blinde ouders BARCELONA In Barce lona is gisteren, aldus medi sche kringen in deze Spaan se stad, een vijfling geboren bij blinde ouders. Een van de zuigelingen overleed kort na de geboorte, maar de ove rige vier zijn gezond en wel. De overlevenden zijn drie jongetjes en een meisje, we gend tussen 960 en 1800 gram. Het echtpaar waarvan de man werkt op een braille bibliotheek, had nog geen kinderen. Staatssecretaris wil geen motor races op de weg DEN HAAG Staatssecretaris Wal lis de Vries van CRM heeft de twee motorbonden KNMV en NMB ver zocht ook de internationale wegraces voor het lopend seizoen af te gelas ten. De bewindsman heeft alle betrokken ministeries en gemeenten gevraagd stappen te ondernemen die ertoe lei den dat voor races op de openbare weg geen toestemming wordt gege ven. De internationale stratenraces in Tubbergen (reeds op Tweede Pinksterdag), in Raalte (8 juni) en in Assen (de bekende TT-races op 28 juni) komen daardoor in gevaar. Uitstel gevraagd besluit nachtelijk hengelen DEN HAAG De vaste ka- mercommissie voor de visse rij heeft minister Braks ge vraagd zijn besluit op te schorten om sportvissers toe te staan 's nachts te henge len. Eerst moet overleg worden gevoerd met de organisaties voor beroepsvissers, aldus de kamercommissie. Enkele tientallen beroepsvissers bo den de kamercommisie gis teren een petitie aan. Zij vrezen een toenemende stro perij en een aanslag op de aanwezige hoeveelheden karper en aal. Teekens Beheer vraagt surseance LEIDEN/AMSTERDAM - Teekens Beheer BV heeft deze week surseance van betaling aangevraagd in verband met een stagnatie in de onroerend goed por tefeuille. De indruk bestaat dat de moeilijkheden die representatief zijn voor een groot deel van de onroe rend goed sector binnen afzienbare tijd tot het verle den zullen behoren, aldus een mededeling van Teek ens. Teekens Beheer beweegt zich naast de onroerend goedmarkt ook in de horeca-sector. Dit onderdeel waarin grote investeringen zijn gedaan zal zich zon der twijfel herstellen. De naar verwachting tijdelijke problemen bij Teekens Beheer hebben geen effect op de gang van zaken bij De Vleeschmeesters BV waar aan E.Teekens als mede-directielid is verbonden. De Vleeschmeesters werken volledig onafhankelijk van Teekens Beheer. Bij Teekens Beheer zijn de toe komstverwachtingen niet ongunstig ondanks de stag natie van dit moment. MOERDIJK/OSS Op het terrein van het Moerdijkse bedrijf Drisol- co Chemie zijn honderden vaten gif gevonden waarvoor het bedrijf geen hinderwetvergunning heeft. De justitie vreest nog veel meer gif te zullen aantreffen, omdat bij op gravingen op het terrein veel zand is aangetroffen en .grondwater van slechte kwaliteit, een combinatie die vraagtekens oproept, aldus de officier van justitie in Breda, mr. P. van Ben them. Hij weet niet waar hij de vaten moet opslaan, want de dienst Domeinen weigert zich erover te ontfermen. Bij ge volg blijven ze voorlopig in het de pot van Drisolco. Het slechte grondwater zou volgens Drisolco niets te maken hebben met eventuele lozingen. Het bedrijf zegt blij te zijn met het onderzoek door jus titie omdat het dan van alle blaam ge zuiverd kan worden. De raad van bestuur van het indu strie- en havenschap Moerdijk is met de directie van Drisolco van mening dat de overheid veel te lang heeft ge wacht met het verlenen van een hin derwetvergunning en in feite de grote schuldige in deze zaak is. In totaal is Drisolco vijf jaar bezig geweest om die vergunning te krijgen. In O ss is eveneens een gif schandaal bekend geworden. Op het terrein van de verpakkingsindustrie Thomassen en Drijver/Verblifa is in 1974 veertig ton trichloorethyleen in de grond te recht gekomen. Deze vloeistof wordt gebruikt als schonmaakmiddel. De verontreiniging ontstond toen bij graafwerkzaamheden een leiding werd vernield. Onmiddellijk is toen de gemeente en milieuinspectie inge licht. Nog steeds wordt door het be drijf grondwater opgepompt tOTTERDAM Twee schepen van de milieu-or ganisatie Green Peace, de Rainbow Warrior en de Evelyne, houden hun blokkade in de Rotter damse Waalhaven vol. Zij beletten het uitvaren van twee Duitse schepen die chemisch afval op zee moeten dumpen. De Rot terdamse politie zal de schepen met rust laten zo lang de actie vreedzaam verloopt. Green Peace wil hiermee protesteren tegen de lozing van chemisch afval door het Westduitse concern Bayer op de Noordzee, een lozing waarvoor de Neder landse regering Bayer ver gunning heeft verleend. Volgens de milieu-organisa tie is dit in strijd met de conventies van Oslo en Londen, die ook door Ne derland zijn ondertekend. De lozingen vinden 40 kilo meter van Hoek van Hol land plaats. Het afval bevat de kankerverwekkendt stoffen benzeen en nafta- leen en allerlei zware meta len. Green Peace verwijt de regering dat zij geen contro le uitoefent op de gevolgen van de dumpingen en geen metingen verricht in het betrokken zeegebied, waar zich de paaiplaatsen van ka beljauw, haring en platvis bevinden. In IJmuiden wordt morgen een mede door Green Peace georganiseerde manifestatie gehouden tegen het storten van radioactief afval in zee. In IJmuiden zal waarschijn lijk half juni weer een schip' j worden geladen met in be ton en vaten verpakt ra dioactief afval dat in de At- latische Oceaan moet wor den gedumpt. Sterretjes Baldadige kinderen wierpen gistermiddag rond half zes brandende sterretjes door een raam van een woning aan het Plantsoen in Leiden. Het vuurwerk stak de gordijnen in brand. Het vuur verspreidde zich snel door de kamer. Het wiegje van een 14 maanden oude baby had al vlam gevat, toen de moeder de brand ontdekte. Zij kon het kind ternauwernood redden. De politie consatateerde later, dat de sterretjes door het 6-Jarige broertje van de baby met wat vriendjes naar binnen waren gegooid. DEN HAAG Het minimumloon en de sociale minimumuitkerin gen gaan per 1 juli 36,40 gulden bruto per maand omhoog. Dat bete kent dat de verhoging maar twee derde bedraagt van de geraamde halfjaarlijkse aanpassing van drie procent per 1 juli. Dit blijkt uit een wetsontwerp van de bewindslieden Albeda en De Graaf (beiden sociale zaken) en Kraayeveld (crm) dat gisteren bij de Tweede Kamer is ingediend. Het restant, ongeveer een procent, wordt gevoegd bij de verhoging per 1 januari 1981. Deze verschui ving past bij de ontwikkeling van de looninkomens. De werknemers krijgen per 1 juli maandelijks 26 gulden aan prijscompensatie. Om de koopkracht voor de minimuminkomens te handhaven wordt de uitkering voor deze categorie iets meer. [LITAIREN DOEN TOEZEGGINGEN AAN BETOGERS ANGJU In de Zuidko- mse stad Kwangju, die dagenlange gevechten en betogers en militai- gisteren geheel in han- van opstandige burgers un, is de rust na toezeg- [en van de militaire au- teiten vanmorgen terug- eerd. Men is begonnen het opruimen van de ten.. De leiders van de demonstranten hebben opge roepen alle wapens die de afgelopen dagen op leger en politie zijn buitgemaakt, in te leveren. Met de militaire autoriteiten worden weer onderhandelingen gevoerd over het definitieve herstel van de orde. Voorlopig blijft de stad in handen van de de monstranten. Het officiële dodental van de dagenlange gevechten be draagt 64. Maar volgens nog onbevestigde berichten zouden er meer dan 130 slachtoffers zijn gevallen. Er zijn honder den gewonden. De leiders van de burgercomités zijn vanmor gen met de militaire autoritei ten nieuwe onderhandelingen begonnen. In ruil voor het herstel van de openbare orde willen zij onder meer de vrij lating van de gearresteerden en schadevergoeding voor de families van doden en gewon den. De militaire onderhande laars zouden gisteren al met een deel van de wensen heb ben ingestemd. Alleen over de eis tot ontslag van generaal Chun Doo-Khwan, die alge meen wordt gezien als de ster ke man van de strijdkrachten, heeft men een duidelijk „Nee" laten horen. Chun wordt door velen beschouwd als hoofd schuldige aan het geweld van de afgelopen weken. Ook in een zestiental andere steden in het zuidwesten van Zuid-Ko- rea is de bevolking in opstand gekomen. Evenals in Kwangju zijn daar wapen- en munitie depots geplunderd. Verder be richten ontbreken, omdat alle comunicatielijnen met die ste den zijn verbroken. In Washington heeft de Ame rikaanse regering laten weten dat de verplichtingen jegens Zuid-Korea zullen worden na gekomen. Noord-Korea heeft de waarschuwing gekregen dat krachtig zal worden gerea geerd op elke poging om munt uit de binnenlandse onrust in Zuid-Korea te slaan. oog ter het zal droog blijven... fQardoor deze mei-maand de 'oogste van de eeuw dreigt te torden. Amsterdammer buiten zinnen LEIDEN Een 35-jarige Amsterdammer heeft gister avond op de Uiterstegracht een aantal mensen zonder reden aangevallen en mis handeld. Een 43-jarige Oostenrijkse toe rist, die met zijn ouders liep te wandelen werd door de Am sterdammer in het gezicht ge slagen en met een straattegel op de rug gemept. Vervolgens sleurde de Amsterdammer een 22-jarige studente aan haar paardestaart van de fiets en sleurde haar een aantal meters mee. Tenslotte vergreep hij zich aan een 51-jarige Leidse huisvrouw, die hij met een stuk hout op de rug sloeg en wiens bril hij vernielde. De slachtoffers liepen geen ernsti ge verwondingen "op. De Am sterdammer werd spoedig na de mishandelingen door de po litie opgepakt en heeft zich vrijwillig laten opnemen in het psychiatrisch ziekenhuis Endegeest. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog bezorgd. toonaangevend in eiken Katwi jks gezin na botsing in ziekenhuis KATWIJK Vader, moe- der en dochter, afkomstig uit Katwijk, werden gister middag overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis in Leiden ten gevolge van een botsing op de hoek Bos- laan/Meeuwenlaan waar aan hun auto geen voorrang werd verleend door een 71- jarige automobilist uit Den Haag. De auto van de 60-jarige Kat- wijker was total loss. Inmid dels zijn de vader en moeder Weer thuis, de dochter verblijft nog in het ziekenhuis met een hersenschudding. De auto van de Hagenaar raakte zwaar be- Vernielzuchtige Schot LEIDEN Een 23-jarige Schotse toerist heeft van nacht huisgehouden in de Leidse Pieterskerkchoor- steeg. De behoorlijk aangeschoten Schot kreeg ruzie in een café in de steeg en werd uit dat café gezet. Hierop liep hij het nabijgelegen clubhuis De Vroolijcke Arcke binnen waar hij de hand wist te leggen op de hoorn van een telefoontoes tel door het snoer door te bij ten. Met behulp van de hoorn sloeg hij vervolgens een ruit van het café in. De Schot is door de politie na het opma ken van proces-verbaal weer op vrije voeten gesteld. LEIDEN Een Leidse wijkagent is gisteren door de leiding van het Leidse po litiekorps officieel berispt omdat hij zijn vuurwapen trok toen hij met een loden pijp werd bedreigd. De politieman was gistermor gen aanwezig bij de uitzetting van twee krakersgezinnen uit woningen aan de Van Huis- weg in Leiden. De kraker wei gerde de wijkagent en de deurwaarder de toegang. Om zijn weigering kracht bij te. zetten, zwaaide de man met een loden pijp en uitte dreige menten. De agent trok hierop zijn vuurwapen. (Zie verder pag. 3) Zwaargewond bij ongeval KATWIJK Een 21-jarige motorrijder en zijn duo-pas- sagiere (17), beiden woon achtig in Katwijk, zijn gis teravond zwaargewond overgebracht naar het Aca demisch Ziekenhuis in Lei den ten gevolge van een aan rijding op de hoek Boslaan- /Haviklaan. ADVERTENTIE 18-25 mei KnkstoWW't» Den Haag ADVERTENTIE Bestel vóór 30 mei van f 25,- per set aan a.s. sets van 1 gulden qJiL 's Rijks Munt en 1 rijksdaalder in Inhuldiging te Utrecht verzamelaarskwaliteit Qp postrekening 1730480 f.d.c., compleet met messing onder vermelding van uw legpenning en munt- naam en adres, beschrijving in fraaie cassette Aflevering van juli 1980 af met het Rijkswapen. per aangetekende post U bestelt door overmaking thuis. Publikatie van het Ministerie van Financiën. I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 1