Consumentenbond: gebruik goedkopere medicijnen SMü-- asassQo Gallup: christelijk godsdienstige heropleving in Verenigde Staten Duitse „Katholikentag" naar record met 100.000 deelnemers Gunstig weer in tweede etappe Specerijenrace „Sjaranski- tribunaal is inmenging ^olitieman zeer ernstig gewond bij vechtpartij Dode en acht gewonden Bevrijding Korte metten 3INNENLAND LEIDSE COURANT DONDERDAG 1 MEI 1980 PAGINA 9 )EN HAAG Op de kosten van genees* niddelen kan op eenvoudige wijze worden lezuinigd, zo schrijft de Consumentengids. )e kosten zouden belangrijk dalen als de rtsen hun patiënten waar mogelijk uitslui- end loco's zouden voorschrijven: genees- niddelen zonder naam die dure naamge- teesmiddelen kunnen vervangen omdat zij lezelfde werking hebben. )e loco's zijn dikwijls aanzienlijk goedkoper dan de naamgeneesmiddelen soms scheelt het wel 70 pet. De artsen zouden naar de me ning van de Consumentengids door de apothe kers moeten worden voorgelicht over de ver vangende geneesmiddelen die er bestaan. De artsen missen de tijd zichzelf te oriënteren en baseren zich daarom maar op routine en beken de namen. De fabrikanten van naamgeneesmiddelen zeg gen dat loco's niet gelijkwaardig zijn aan hun produkten. Niettemin heeft een commissie van artsen, apothekers en ziekenhuizen een prijs vergelijking voor ziekenfondsverzekerden ge maakt. Het resultaat daarvan is gepubliceerd in het boekje Voorlichting prijzen geneesmidde len. Volgens de Consumentenbond zouden de artsen van deze informatie gebruik moeten ma ken om de kosten van de gezondheidszorg te drukken. De bond vindt ook dat de artsen de hoeveelheden medicijnen per recept zouden moeten beperken. Zij schrijven dikwijls veel te grote hoeveelheden voor, die de patiënt lang niet opmaakt. In een commentaar schrijft de Nederlandse as-' sociatie van de farmaceutische industrie dat er van de 2400 loco's in Nederland maar 90 zijn in geschreven in het geneesmiddelenregister, zo dat de kwaliteit ervan niet vaststaat. Eenzelfde loco, afkomstig van verschillende fabrikanten, kan andere eigenschappen hebben. Meestal zijn er vijf tot zes verschillende fabrikaten. 99 )EN HAAG De Sovjet-Unie beschouwt het Sjaranski-tri- iunaal dat 12 en 13 mei in Amsterdam wordt gehouyden als ;en inmenging in haar binnenlandse aangelegenheden, zo schrijft het persbureau Novosti in een artikel dat door de Russische ambassade in Den Haag wordt verspreid. De stichting „Vrienden van Anatoli Sjaranski" wil met dit tri- lunaal aantonen dat deze joodse activist, die in 1977 wegens spionage dertien jaar gevangenisstraf kreeg, ten onrechte is veroordeeld. )nder de kop „luchthartigheid of naïviteit" noemt Novosti het ',niet verwonderlijk" dat thans een dergelijke conferentie wordt 'ehouden: „De anti-Sovjets en tegenstanders van de ontspan- ïing en internationale samenwerking willen hun steentje bijdra- ;en tot de anti-Sovjet-hysterie die door het Witte Huis wordt - intketend". De Russische ambassadeur in Den Haag, Vassili Tolstikov, heeft il laten blijken dat er geen schijn van kans is dat vertegenwoor- ligers van zijn regering het tribunaal zullen bijwonen. De am- assadeur heeft tot nu toe niet tegen het tribuinaal geprotesteerd Dij het ministerie van buitenlandse zaken. IELMOND Een jonge lelmondse politieman is isternacht bij een vechtpar- ij met feestende bruilofts- angers zo ernstig gewond Han pleegt lubbele moord IMBT DELDEN In een /laag van verstandsverbijs- ering heeft gistermiddag en 56-jarige man zijn 69-ja- ige broer en diens 65-jarige touw met een jachtgeweer ;edood. De 25-jarige zoon fan het echtpaar wist te ont- lomen door het geweer uit landen van zijn oom te ruk ten en daarna naar de wo- ling van de buren te vluch- en. )e dader woonde bij zijn broer n op diens boerderij. In een luis vlakbij deze boerderij iverd een half jaar geleden een door een inbreker ver moord. geraakt dat hij in de intensi ve care afdeling van het Helmonds ziekenhuis moest worden opgenomen. Hij liep een doorgesneden halsslaga der en een dichtgeklapte long op, maar verkeerde vanmorgen niet meer in le vensgevaar. Bij het bruilofsfeest waren zo n driehonderd mensen aan wezig, waarvan een aantal op straat ruzie kreeg met een po litiepatrouille. Deze ruzie liep zodanig uit de hand dat in korte tijd een massale vecht partij ontstond. Toen de jonge agent wilde verhinderen, dat enige gearresteerde feestgan gers uit de politiewagen wer den gehaald werd hij op vier plaatsen door een tot nu toe onbekende feestganger gesto ken. Terwijl hij bewusteloos op de grond lag werd hij nog geslagen en geschopt. De ar restanten hebben niets met de steekpartij t.e maken gehad. De politie stelt een uitgebreid onderzoek in naar de dader. Bij een verkeersongeval in Arnhem kwam 1 man om het leven en werden achtmensen, allen inzittenden van het busje op de foto, gewond. Verplegers van de GGD zijn bezig een van de slachtoffers eerste hulp te verlenen. KAAPSTAD Onder bijzonder fraaie omstandigheden is gisteren in Kaap stad de tweede etappe van de NedL- loyds Specerijenrace van start gegaan. Aanvankelijk zouden zes schepen star ten in deze stopdivisie, maar de Kaleo- bemanning is er niet in geslaagd om het schip, dat veel averij opliep, tijdig klaar te krijgen. Schipper Rob Kwekkeboom uit Amster dam bleef met het jacht achter. De Kaleo zal morgen starten, tenminste wanneer een voorstag die nog ergens onderweg is tussen Australië en Kaapstad aankomt. Van de vijf jachten die wel starten had de Prodent van Dirk Nauta direkt al de beste positie. „Het was hier bijzonder licht- weer", aldus Kwekkeboom. „Ik geloof vast dat de Prodent nu al aanmerkelijk de achterstand op Handicap is ingelopen. De Prodent moet het immers hebben van licht weer". De Flying Wilma van schipper Dijkstra is inmiddels de Doldrums gepasseerd. Zoals bekend doet dit schip samen met De Gau- loises en de Batavier mee in de non stop divisie. Hoewel het Franse jacht aanvan kelijk duidelijk op de Flying Wilma in liep, moet het nu boeten voor de route die het had gekozen. De achterstand op de Flying Wilma bedraagt intussen weer zo'n 400 mijl. Op handicap leidt Dijkstra met een voorsprong van 28 uur op de Gauloi- ses en 192 uur op de Batavier, die nu is ge vorderd tot ongeveer 900 mijl van Kaap- Sinds de winter van 1943 had moeder met stijgend enthou siasme het gerucht verspreid, dat je van suikerbietenpulp zulke uitzonderlijk smakelijke pannekoeken kon bakken. Maar toen de eerste Canadezen onze stad binnen reden, zat ze huilend in de keuken tulpenbollen te schillen voor het avondeten. Eindelijk hoefde ze niet meer te doen alsof. En op zo'n moment komen de waterlanders vanzelf weer terug. Om twee uur kwam vader terug van zijn dagelijkse stroop tocht langs weldoeners en aasgieren, die in ruil voor het ta felzilver en de inhoud van de linnenkast ons gezin van hun overvloed mondjesmaat hadden mee laten profiteren. ,,Je raadt nooit wat ik bij me heb", riep hij op de gang, „dat raden jullie nooit". In de voorkamer haalde hij twee prachtige witte broden uit zijn tas, die aan de bovenkant glommen, alsof ze door een non met een wel uitzonderlijk sterke roeping in de boenwas waren gezet. „Stientje", riep hij in de richting van moeder, „heb je voor deze speciale gelegenheid misschien nog een mooi schoon tafellaken?". Uit de bijna lege kast kwam het dikke, damas ten kleed dat alleen tijdens de kerstdagen en soms op eer ste paasdag op de tafel lag. Toen vader en moeder 25 jaar getrouwd waren kwam het ook tevoorschijn, meen ik me te herinneren. Maar zeker weten doe ik dat niet. Het was te mooi om waar te zijn. Vader zei: „Jongens kom eens hier". Wij stelden ons rondom het dressoir op en na dat vader de spanning enige seconden lang ondragelijk had opgevoerd, legde hij de broden op de kruising van twee lin ten. „Van de Zweden", zei hij en zijn stem trilde duidelijk. „Die hebben ons meel gestuurd. Hoe vinden jullie dat?". Nou, wat denk je: opeens konden we geen kwaad woord meer horen over die luidkeels öjebrötende blonde reuzen, die daarginds in hun eeuwig zingende bossen achter het Kattegat hun nobele gevoelens de vrije loop lieten. Vader deed een stap achteruit en keek verzaligd naar de broden, die als huifkarren in de witte oneindigheid waren blijven steken. Op dat moment zei Hans, mijn oudste broer, dromerig: „Ik zou best een sneetje lusten". Vader keek hem pijnlijk getroffen aan. Aan de mogelijkheid, dat je brood ook kon eten, had hij namelijk nog niet ge dacht. Als je jarenlang je duurzame goederen stuk voor stuk bij de boeren hebt geruild voor handjes tarwe en bo nen en tenslotte ook je gouden trouwring van je vinger hebt geschoven om op je verjaardag gebakken aardappelen te kunnen eten, is brood immers een kostbaar bezit, dat je plechtig uitstalt als de Engelse kroonjuwelen. Daar behoor je alleen maar naar te kijken. Maar aankomen, ho maar. Vader schudde zijn hoofd. „Nu niet", besliste hij, „daar wachten we het juiste moment voor af. Ik heb namelijk nog iets anders voor jullie". Hij deed zijn tas weer open en haal de er een minuscuul pakje uit. „Ik was ook nog even bij onze buurman", hoorde ik hem zeggen. „En ik geef jullie te raden, wat hij zei. Hij nam me mee naar de kelder en daar haalde hij vóór mijn ogen dit uit de kast". Er liep een traan over zijn wang, toen hij het pakje open maakte. „Weet je wat hij zei?", fluisterde vader. „Meester zei: jij hebt de zorg voor zeven kinderen buur man. En die zijn een hoop tekort gekomen de laatste tijd. En daarom wil ik je graag wat gehakt meegeven. Als je vrouw een beetje zuinig draait, is er voor iedereen een bal letje". Met de zeven stemmen van zijn gezinsleden besloot vader vervolgens om met het consumeren van het wittebrood en de gehaktballen te wachten tot na de dankdienst, die de pastoor spontaan had ingelast, toen de eerste tanks de stad waren binnegerold. Het laatste lied na de zegen zat ik uit als een lijfstraf. En trillend over mijn hele lichaam liep ik daarna achter vader naar de serre, waar hij de schaal met de gehaktballen op tafel had gezet, voordat hij met ons naar de kerk was gegaan. De schaal was leeg. „Maar dat is niet mogelijk", fluisterde vader met een stem, die vliesdun was geworden. Hij inspecteerde elke meter van de serre en riep opeens: „Waar is de hond? Waar heb je Terry gelaten moeder?". Vol afschuw wees hij op wat kruimels vlees, die tussen de tafel en de deur lagen. De hond vonden we even later terug op de kruipzolder, waar hij zich behaaglijk had genesteld met de schamele restanten van negen ballen gehad tussen zijn poten. Boven zijn snor, die droop van het vet, stonden zijn ogen op oneindig. Vader pakte de hond bij zijn nekvel en droeg hem tot in het voorportaal. „En nou d'r uit. En nooit meer d'r in", riep hij, „nooit meer, hoor je dat?". Een half uur later werd er be heerst tegen de voordeur gekrabt. „Stien, ga jij eens kijken wie er is", vroeg vader. Moeder kwam even later terug met Terry, die vadsig in haar armen lag als iemand, die te rijkelijk heeft getafeld. „Hij heeft er spijt van", stelde vader onmiddellijk vast,, „en dat waardeer ik. Wat mij betreft mag ie blijven". Omdat hij toevallig met zijn rug naar de serre stond kon hij niet zien, dat Terry inmiddels zijn tanden had gezet in èén van de broden. Dat moet voor die hond een bevrijdend gevoel zijn geweest. Een christelijk godsdienstig reveil. Zo beti telt George Gallup, directeur van het ge lijknamige instituut voor opinie-onderzoek een ontwikkeling, die hij afleest uit de re sultaten van een door zijn instituut in 1977 uitgevoerd gedetailleerd onderzoek naar de godsdienst in de Verenigde Staten. Uit dit onderzoek komt naar voren, dat het aantal Amerikanen, dat gelooft, dat de invloed van de godsdienst op het Amerikaanse leven toeneemt, sinds 1970 is verdrievoudigd. Voorts blijkt, dat voor het eerst sinds twintig jaar het aantal praktiserende gelovigen opmerkelijk stijgt. Tweeënveertig procent van alle volwas sen Amerikanen neemt momenteel eens per week aan een godsdienstige bijeenkomst deel. Tenslotte kan worden geconstateerd, dat steeds meer Amerikanen hun godsdienstbeleving vinden in kleine groepen, dit in tegenstelling tot de jaren vijftig en zestig, toen er sprake was van meer formele en meer onpersoonlijke be leving. Volgens Gallup moet de voornaamste reden voor deze hernieuwde belangstelling voor de godsdienst worden gezocht in' de wens tot „in keer" om een toevlucht te zoeken tegen de da gelijkse druk van buitenaf en in het zoeken naar niet-materiële waarden tegen de achter grond van de vervagende „American dream". Als de tendensen, die zich in de Amerikaanse samenleving beginnen af te tekenen doorzet ten, dan zou, volgens Gallup, het Amerikaanse levensklimaat voor de eerstvolgende eeuw duurzaam kunnen worden beinvloed. Het centrum van deze ontwikkeling is de be weging van de „evangelicals". Er zijn er tegen woordig 45 miljoen van in de Verenigde Sta ten. Hoewel er nuances zijn, kan in het alge meen worden gesteld, dat het om christenen gaat, die uitgaan van een persoonlijke ervaring van de verlossing door Jezus Christus, de bijbel hooghouden als het geinspireerde woord van God en bereid zijn zich persoonlijk in te zetten voor evangelisatie en zending. Tot voor enkele jaren kon men hen kenschet sen als de „zwijgende meerderheid", maar nu de politiek zich gaat distanciëren van de libe rale filosofie en ernstige economische moeilijk heden opduiken, begint deze zwijgende meer derheid een eigen stem te krijgen, die een at tent auditorium vindt in een Amerika, dat de eerste stappen zet in de jaren tachtig. Het aantal mensen, dat zich heeft aangemeld voor de ze- sentachtigste Duitse Katho liekendag, die van 4 tot 8 juni in Berlijn wordt ge- jouden, is al boven de ze ventigduizend gekomen. Daarbij moeten nog de naar schatting 25.000 deelnemers uit Berlijn zelf worden ge rekend, alsmede de uit het buitenland komende gasten. Volgens de president van het centrale comité der Duitse katholieken, tevens minister van cultuur van de deelstaat Beieren, Hans Maier, worden daarmee niet alleen alle ver wachtingen van de organisa toren overtroffen, maar wordt bovendien in de rij van Duitse katholiekendagen een record bereikt. Alleen al het aantal deelnemers, dat alle dagen zal meemaken, is vergeleken bij de vorige bijeenkomst in 1978 in Freiburg, meer dan twee maal zo groot. De helft van de deelnemers zal bestaan uit jongeren. Het zwaartepunt van de bij eenkomst, die wordt gehou den onder het algemene the ma „De liefde van Christus is sterker", wordt gevormd door vijfenveertig forums en meer dan vijftien inleidingen. Tal van persoonlijkheden uit bin nen- en buitenland, zoals moeder Teresa uit Calcutta, zullen aanwezig zijn als deel nemer of belangstellende en de meest uiteenlopende on derwerpen zullen aan de orde komen. Daarbij behoren ook de pro blemen van de derde wereld met forums over Azië, Afrika en Latijns-Amerika, waaraan bisschoppen uit die landen zullen deelnemen, zoals de voorzitter van de Braziliaanse bisschoppenconferentie, Ivo Lorscheiter en de apostolisch prefect van de jezuietenmissie in Zimbabwe, pater Helmut Reckter sj. Volgens minister Maier zullen de oecumene, de verhouding tussen christenen en joden en het jongste Duitse verleden een bijzondere plaats innemen tijdens de katholiekendag. Zo zullen joden en christenen ge zamenlijk deelnemen aan een stille tocht van de plek in de Fasanenstraat waar eens een synagoge stond naar een sy nagoge in de Pestalozzistraat. Tentoonstellingen,. toneel voorstellingen en concerten zullen een tegenwicht vormen voor het verbale deel van het programma. Uiteraard zullen er ook vele kerkelijke plech tigheden zijn, die mede het bedevaartkarakter, dat de katholiekendagen altijd heeft gekenmerkt, moeten bena drukken. Ér zijn stemmen opgegaan om de katholiekendag, die eens in de twee jaar wordt gehouden, een wat minder grote fre quentie te geven, omdat zeer velen, naast hun eigenlijke werk, zwaar belast zijn met de voorbereiding en ook, omdat er nauwelijks tijd is om de re- sulaten van de manifestatie goed te laten doorwerken. Maar tot 1984 in München zal de frequentie van één keer in de twee jaar gehandhaafd blij ven. Daarna zal men de kwes tie bezien. In elk geval wordt vastgesteld, dat de enorme be langstelling voor de manifes tatie in Berlijn aantoont, dat de wens van de katholieke kerk in Duitsland om zichzelf te manifesteren nog altijd aanwezig is. De katholieke Duitse vrou wenhond heeft paus Johan nes Paulus II gevraagd om de zaligverklaring van zus ter Theresia Benedicta van het Kruis, ook in Nederland beter bekend als Edith Stein, de katholiek gewor den Duitse joodse vrouw, die door de nazi's vanuit een Nederlands klooster naar Auschwitz werd ge voerd en daar de dood vond. Zuster Theresia Benedicta, aldus de bond, is bereid ge weest te boeten voor de mis stappen, dwalingen en wreedheden van het natio- naal-socialistische regime tegen God en de mensen. Door de naastenliefde, die zij voorleefde in gruwelijke omstandigheden tot aan haar dood in het concentra tiekamp Auschwitz kan Edith Stein voorbeeld en voorspreekster zijn voor de vele onderdrukte en ver volgde mensen in landen van alle werelddelen. De gemeenschap van Nes Ammim, de christelijke ne derzetting in Israël, heeft een beroep gedaan op drs. A. J. Boersma, gereformeerd predi kant te Ens in de Noordoost polder, om met ingang van I oktober predikant van de ne derzetting te worden. Het echtpaar Boersma heeft gedu rende enkele weken het leven met de bewoners van Nes Ammim gedeeld en is bereid een benoeming te aanvaar den. Ds. Boersma zal, na in stemming van de betrokken bestuurlijke organen, drs. S. Schoon opvolgen, die vanaf juni 1974 in Nes Ammim werkzaam is geweest en naar Nederland wil terugkeren. Het is de bedoeling, dat er ook nog een Duitse predikant in Nes Ammim zal komen. De Benedictijner abdij Et- tal in Beieren viert deze we ken het 650-jarig bestaan. De stichting van de abdij werd mogelijk gemaakt door Lodewijk van Beieren, die na zijn terugkeer uit Rome in 1330 een sticht voor monniken en ridders in het leven riep en een uit Italië meegebracht madon nabeeld schonk, dat tot op heden doel is van talrijke bedevaartgangers. Het sticht overleefde de keizer nauwelijks, maar het kloos ter bleef bestaan tot 1803. In 1900 vestigden er zich weer monniken uit de abdij Scheyern. Het meinummer van het jon gerenblad „Jonge Kerk", postbus 418, 6500 AK Nijme gen, gaat over Maria en de vrouw. De redactie schrijft: Vooral het feminisme heeft de laatste tijd de schijnwerper weer op Maria gezet. Haar beeld, vroeger in de mei maand met veel bloemen en kaarsen versierd, komt weer terug. Maar wel anders. Jon geren blijken nauwelijks meer iets van haar te weten, tot je wat dieper graaft. Onder de gedichten, die het blad inge zonden krijgt, gingen er op vallend veel over haar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 9