Kabeltelevisie Bollenstreek staat in de startblokken Komst Noordierse kinderen financieel nog niet rond In de voos. Ia Besluitvorming rond 'Leino' aangevochten Hazerswoudse socialisten willen meer informatie over aanleg rijksweg 11 Ccï^Soiïümt SJZ bouwt kleedkamers Weer toeristenmarkt in Katwijk Bejaarde verongelukt Herdenking Noordwijk REGIO LEIDSE COURANT DONDERDAG 1 MEI 1980 PAGINA 7 NOORDWIJK De kabeltelevisie Kabeltelevisie biedt een scala aan mo- in de bollenstreek staat in de start- gelijkheden. Zo kan het systeem blokken. Binnen afzienbare tijd zal dienstbaar worden gemaakt aan de men kunnen kiezen uit een negen- school-TV, de bewaking van bejaar- tal programma's, afkomstig uit Ne- den, de kerktelefoon, de SOS in het derland, Duitsland en België, die welzijnswerk, voor commerciële doel- via de kabel de huiskamers binnen- einden, en een nog onvoorstelbaar gebracht worden. Uitbreiding tot aantal andere zaken. „Jules Verne zou achttien programma's is mogelijk er een boek over kunnen schrijven", en bovendien krijgen de abonnees zegt de Noordwijkse bedrijfsdirecteur, nog keuze uit tien a twaalf FM-ra- Wat voor de TV-programma's geldt, is dioprogramma's. Nu de voorberei- ook van toepassing op de FM-radio- dingen zijn voltooid en het werk gaat beginnen, gaf de werkgroep uit de bollenstreekgemeenten on der voorzitterschap van burgemees ter Van Wouw vanmiddag een pers- Gemeenschap conferentie. De programma's die men straks zal De kabeltelevisie in de bollenstreek kunnen ontvangen zijn, behalve de berust op een gemeenschappelijke re- beide Nederlandse zenders, de Duitse geling van de deelnemende gemeen- zenders I, II en III en de Vlaamse en ten Noordwijk, Noordwijkerhout, Waalse zender van België. Engeland Voorhout, Sassenheim, Lisse en Hille- ontbreekt nog. Als het systeem goed gom. De exploitatie is door deze ge- draait zal in een later stadium worden meenten in handen gegeven van de bekeken of op de Noordwijkerhoutse N.V. Casema te Rijswijk. In deze on- mast ook een Engeland-antenne kan derneming participeren zowel de PTT worden aangebracht. Elk programma als de omroepverenigingen. De abon- gehouden. Men kan dan zolang ge bruik maken van een noodverbinding met de mast in Oegstgeest. Het ligt in de bedoeling om voor het geval van calamiteiten als het uitvallen van de zendmast, een reservemast te bouwen, voldoende voor de beide Nederlandse zenders. Er bestaat dus geen gevaar dat men een belangrijke voetbalmatch of een andere veel bekeken uitzen ding zal moeten missen. Een nog niet opgelost probleem, niet programma's. Ook deze zijn gericht op alleen voor Noordwijk, maar ook voor hoge kwaliteit van de ontvangst. wordt namelijk door een eigen anten- nemen zal 14,50 per maand de andere bollenstreekgemeenten, is dat van de onrendabele gebieden. Ka beltelevisie komt er in principe in alle bebouwde centra. Wat Noordwijk be treft, zijn dat de kommen van Binnen en Zee, inclusief de villawijk De Zuid, maar, althans voorlopig niet, de gebie den van het Langeveld, De Klei en de Herenweg-Zwarteweg. Hetzelfde geldt voor diverse buurtschappen in de andere bollenstreekgemeenten. In een later stadium gaat men bekijken hoe deze buitengebieden het best ver kaveld kunnen worden. „Eerst eens afwachten hoe het allemaal financieel loopt", deelde de Noordwijkse wet- entsprijs opgevangen. Voor de uitzendingen bedragen. Hoe dat geïncasseerd gaat houder Jansen mede. „We hebben in in de BBC blijkt meer belangstelling worden, staat nog niet vast. Technisch de meerjarenbegroting echter wel een te bestaan dan wel eens wordt aange- zou het goed mogelijk zijn om de bedrag voor de aansluiting van de nomen. Er zijn heel wat particulieren, abonnementskosten gelijktijdig te in die banden met de natie aan de over- nen met de rekening voor gas, water zijde van de Noordzee hebben. Te en electriciteit, maar dit hangt van de denken valt bijvoorbeeld aan familie buitengebieden gereserveerd". Het streven is gericht op uniforme beeld kwaliteit tegen uniforme prijzen, computer af. Gerekend wordt op een Het gemeentebestuur van Noordwijk relaties, Estec-personeel, alsmede aan aansluitdichtheid van 85 a 90 proceht.' is niet van plan te komen met een an- grote bedrijven en hotels als het De abonnees krijgen te zijner tijd van tenne-verbod op huizen en andere Noordwijkse „Huis ter Duin". de N.V. Casema een voorlichtingsfol- „Technisch leveren uitzendingen uit der thuis bezorgd, waarin men om- Engeland geweldige problemen op", trent de kabeltelevisie van alles te zegt directeur De Kluiver van de weten komt. Te Noordwijk wordt na Noordwijkse gemeentebedrijven. Met de bouwvakvakantie met de aanleg name betreft dit de zogenaamde van het kabelnet begonnen. Boeren- „Doggersbank-drempel" met grote at- burg en de Grashoek komen het eerst schoorsteen. panden. Overigens wordt verwacht, dat velen uit de bevolking eigener be weging tot verwijdering van de over- w bodige antennes zal overgaan, gezien het systeem van Haarlem. In een der- Piraten Bestaat de kans, dat zendpiraten of subversieve elementen misbruik ma ken van de mast? In Haarlem en Lei den verschenen bijvoorbeeld porno films op het beeldscherm. Ook bestaat de mogelijkheid tot opruiing of het zaaien van onrust? „Op elk toestel zit een knop en die kan je indrukken", is het laconieke antwoord van de wethouder. „Tech nisch bestaan er tot nog toe geen mid delen om dergelijke excessen te voor komen", vult directeur De Kluiver aan. „De zender moet open staan en daar maakt men misbruik van. Eigen- liik zou de versterker moeten dicht klappen als er niet uitgezonden wordt". De kwestie is in ieder geval belangrijk genoeg en de technici pein zen over een systeem om onbevoegd gebruik tegen te gaan. In het opvangen van de signalen van een TV-sateliet via een centrale teles coop zien de Noordwijkse deskundi gen niet veel. Dit zou alleen maar ef fectief zijn als elk huis een telescoop op het dak zou hebben. Afgezien van de vrij hoge kosten, zou het beeld kwalitatief veel te wensen overlaten, aangezien er bijna geen enkel pand trillingvrij is. De kabeltelevisie in de bollenstreek heeft een lange voorgeschiedenis. Het begin dateert uit 1976. Aanvankelijk overwoog Noordwijk aansluiting op de mast te Oegstgeest, terwijl Hille- gom'en Lisse zich zouden richten op de hoge kosten van vernieuwing en de mogelijke schade van dak en mosferische invloeden. „Het zijn uit- aan bod. Men hoopt met de aanleg i sluitend de kwaliteitsoverwegingen, het voorjaar van 1981 klaar te zijn. die tot terughoudendheid nopen", al- Zoals bekend komt de meer dan hon- dus De Kluiver, die geldt als een bij derd meter hoge mast te staan aan de uitstek deskundige op het gebied van Leidsevaart nabij de rioolwaterz'Uive- de kabeltelevisie. De proefnemingen ringsinstallatie van Noordwijkerhout. gaan door, maar het wordt toch wel Verwacht wordt dat de bouw van 1982 voordat er sprake kan zijn van deze mast bij het gereedkomen van programma-uitbreiding met de het kabelnet nog niet voltooid zal zijn. gelijke constellatie zou echter Noord wijkerhout tussen de wal en het schip verdaagd zijn. Na veel besprekingen Wel is het mogelijk, dat er tegen be- en overleg kwam een samenwerking paalde antennes akties komen in de tot stand tussen de bollenstreekge- u,:'- meenten. Voordeel hiervan is dat de Hinderwetsfeer. Op het ogenblik lo pen er in Noordwijk een drietal van dergelijke zaken en deze lijken se rieus. De aanwezigheid van de anten nes leidt tot een veelvoud van onbe- dan bij de aansluting bij een r verband. Tevens kan bij de uw van een eigen mast gebruik uitzendingen van de B.B.C. Daarmede is in de conceptie rekening wethouder. stemde geluiden. „Alles juicht, tot de worden gemaakt van de nieuwste kachel toe", aldus de Noordwijkse dingen op het gebied van kabeltelevi- LEIDEN De Werkgroep Milieubeheer Leiden is zeer verontwaardigd over een brief van Geduputeer- de Staten aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening naar aanleiding van het eind rapport over de bouwloka- tie Leid schendam-Noot dorp (Leino). In deze brief spreekt Geduputeerde Sta ten haar goedkeuring uit over de bouwplannen waartegen de Werkgroep Milieubeheer al een tijd grote bezwaren heeft. Vol gens de Werkgroep wordt in de brief niet ingegaan op deze bezwaren, waar door behoorlijke besluit vorming onmogelijk is ge worden. De Werkgroep Milieubeheer Leiden maakte al grote bezwa ren toen in september vorig jaar de ambtelijke werkgroep „Leidschendam-Nootdorp" met een concept-rapport kwam. Nu onlangs het eind rapport verscheen lijken de bouwplannen voor Leino doorgang te vinden. De bezwa ren van de werkgroep blijven echter staan. Grote veront waardiging was er toen Gede puteerde Staten in een aanbie dingsbrief aan de kritiek voor- WERKGROEP MILIEUBEHEER VERONTWAARDIGD v'x bij ging met te veronderstellen dat een voortzetting van de discussie niet langer een bij drage zou zijn aan het geza menlijk streven, namelijk het voorzien in de woningbehoef te. De Werkgroep Milieube heer Leiden voelt zich zo in een a-sociale hoek geplaatst, terwijl zij slechts met kracht van argumenten aan de nood zaak van nieuwe grote bouw- lokaties voor Den Haag twij felt", aldus de reactie van de Werkgroep. De werkgroep zal zich krach tig blijven verzetten tegen de realisering van de nu voorlig gende Leino-plannen. Volgens de Werkgroep komt Leino, in geklemd tussen de rijkswegen Utrecht - Den Haag en Am sterdam - Den Haag, sociaal en ruimtelijk zo geïsoleerd te lig gen, dat men van een „Haagse wijk" niet meer kan spreken. HAZERSWOUDE De Partij van de Arbeid uit Hazerswou- de vindt dat burgemeester en wethouders er rekening mee moeten houden dat de ge meenteraad en de bevolking gebaat zijn bij afdoende infor matie rondom de aanleg van de rijksweg 11. In het huis aan huis verspreide „Anderzijds" wordt eraan herinnerd dat de gemeenteraad op 24 april 1975 een nota aannam die ferme taal spreekt: de aanleg van rijksweg 11 is niet gewenst en slechts onder bepaalde voor waarden aanvaardbaar. Een standpunt dat, aldus de PvdA, nooit is veranderd en daarom door de burgemeester nog al tijd moet worden uitgedragen. Het zit de socialisten hoog dat burgemeester Ten Heuvelhof tijdens een raadsvergadering (13 december 1979) verklaarde de lusten van rijksweg 11, die dwars door Hazerswoude gaat lopen (parallel met de spoor lijn), te willen krijgen nu de Hazerswoude/Koudekerk aan den Rijn De veertig jon gens en meisjes die van 24 juli tot 14 augustus een werkva kantie zullen doorbrengen in Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn, komen hoogst waarschijnlijk uit Belfasts protestantse wijk Tiger Bay en uit de katholieke wijk New Lodge van deze stad.Tot nu toe hebben zich zeventien gezinnen, hoofdzakelijk uit Hazerswoude, aangemeld om twee kinderen (een rk en een protestants) onderdak te ver lenen. Bij Ineke Starreveld (01714-3752) en Fia Pels (01728-8638) kan men zich nog melden voor het gastvrijheid verlenen van twee jongens of meisjes. Een bedrag van f 45.000,- is nodig, wil de werkgroep Hulp Noord-Ierland (HUNI) de za ken financieel rond krijgen. Inmiddels is ruim 10.000,- binnen. Maar op stapel staat thans een loterij (trekking prijs winnende loten op 31 j mei), terwijl op de twee laatste dagen van deze maand mei een fancy-fair wordt gehouden in het Michelshuis. Een disco avond bracht onlangs 1035,- op. De Koudekerkse school De Rank schonk 500. Een gere formeerde jeugdclub uit Ha- zerswoude-dorp maakte de „pot" van f 46,61 over. Van de 20.000 loten van een gulden per stuk zijn er inmid dels zo'n 7500 aan de man ge bracht. Op 7 juni staat „De Loop voor Noord-Ierland" op het programma. Start en eind punt zijn bij het clubgebouw van de tafeltennisvereniging Avahti. Een ieder die hier een kaart afhaalt en een of meer sponsors vindt, kan hieraan meedoen. Het ligt in de bedoeling dat in het clubgebouw van Avanti op deze zevende juni een tentoon stelling plaats vindt van teke ningen en opstellen die leer lingen van plaatselijke scholen maken in het kader van een wedstrijd, die HUNI in het ka der van de komst van de Noordierse kinderen organi seert. Op genoemde datum worden de prijzen uitgereikt Met het aanbrengen van een nieuwe abonnee schiet u raidden in de roos. De kleine moeite voor het aanbrengen wordt namelijk graag beloond met een compleet dartspel. abonnee van de Leidse Courant 11 Postcode/Plaats I Betaalt wordt per maand (automatische afschrijving) per kwartaal Stuur mij als dank voor de moeite een zilveren I een compleet dartspel. I Naam II Adres Postcode/Plaats j Telefoon 11 Stuur deze bon in open envelop - geen postzegel plakken - naar: Leidse Courant, Antwoordnummer 349, 2300 VB Leiden. IN FEITEN.DE BESTE ën vertoont de werkgroep HUNI dia's van de toestand in Ulsters hoofdstad Belfast. Wat gebeurt er met de katho lieke en protestantse kinderen die in Nederland met vakantie zijn geweest en hier nader met elkaar kennis hebben ge maakt? Jacqueline Boting, van de Hazerswoudse werkgroep van HUNI: „Dit is altijd een punt van zorg voor ons". Welnu, de ontmoe tingen tussen de groepen wor den voortaan georganiseerd door de wijken waar de kinde ren wonen. En niet alleen de jeugd die in Nederland ge weest is, neemt aan zo'n fol- low-up deel, maar ook andere jongens en meisjes. In 1978 was in Hazerswoude een groep kinderen uit Belfast. Tot nu toe hebben de jongens en meisjes elkaar daar zeven maal kunnen ontmoeten. De Stichting Hulp Noord-Ierland organiseerde dit een keer. De kinderen zelf namen zelf tot tweemaal toe het heft in han den om elkaar te ontmoeten; de tweede keer verliep alles niet, zoals gedacht, want angst voor represailles overheerste, zodat er weinigen opdaagden. De leiders van de „Hazerswou- degroep" haalden de jongelui vier keer bij elkaar in het dorpje Downpatrick. Jacqueli ne Boting: „Vanwege het ge vaar wordt het niet toegejuicht dat de kinderen in Belfast zelf ontmoetingen regelen. Maar de jongens en meisjes van de groep die in 1978 Hazerswoude bezochten, lieten zich eenvou digweg niet weerhouden". lasten niet meer zijn te ontlo pen. Hierbij doelend op een goede ontsluiting van het sier- teeltgebied door middel van een aansluiting op de nieuwe rijksweg 11. Het CDA ver klaarde op 30 augustus van het afgelopen jaar, tijdens de be handeling van de Doelstellin gennota Buitengebied, dit eveneens na te streven. Een suggestie van de Stibos, een belangenorganisatie van de boomkwekers, aldus PvdA-ers Robin Valstar en Harm Beyert Zij stellen duidelijk: „Juist in de voorbereidende fase is het nuttig om samen meningen te vormen". Vol gens de socialisten voltrekt de kwestie rijksweg 11 zich on zichtbaar, „voor ons allemaal". Op het sportpark Haasbroek in Zoeter- woude werkt een groot aantal leden van voetbalvereniging SJZ momenteel aan de bouw van twee nieuwe kleedkamers. Het sportcomplex bestaat uit vier vel den, maar er zijn niet meer dan 6 kleed kamers aanwezig. het leven geroepen „bouwploeg" vor men, wordt gedaan, zijn deze kosten te ruggebracht tot 60.000 gulden. Om een en ander te financieren zullen deze da gen obligaties aan de Zoeterwoudse be volking te koop worden aangeboden. Net zoals het uitzetten van obligaties 14 Een architect heeft uitgerekend dat het jaar geleden, toen er een kantine bouwen van de twee benodigde extra gebouwd moest worden, een groot suc- kleedkamers 140.000 gulden zou moe- ces was, hoopt SJZ op deze manier ten kosten. Omdat de nieuwe accommo- 50.000 gulden minder bij de bank te datie geheel in de vrije tijd van een fors hoeven lenen. De obligaties zullen op aantal leden, die tezamen de speciaal In naam verkocht worden en zullen in 5 jaar uitgeloot worden vanaf het najaar 1981. Bij uitloting wordt de 25 gulden per obligatie onmiddellijk terugge bracht. Het is de bedoeling dat de nieuwe klee daccommodatie, die de kantine aan de andere kant van de bestaande accom modatie zal flankeren, in het nieuwe sei zoen in gebruik zal worden genomen. Na het graaf- en heiwerk, de aanleg van riolering en waterleiding en het beton storten is men nu toe aan het stelwerk van de beide kleedkamers, het ballen hok en de extra scheidsrechterskamer. Katwijk De komende zomermaanden zal voor de zevende achtereenvolgende keer een wekelijkse toeristenmarkt op de Katwijkse Princestraat gehouden worden. In totaal wor den er acht markt-donderdagen, ieder met een eigen tintje, georganiseerd. De eerste toeristenmarkt wordt op 28 juni geopend, terwijl de laatste pas op 14 augustus komt. Zoals gebruikelijk staat .iedere marktdag in het teken van een ander beroep of vaardigheid. Zo zullen tingieters, glazenmakers, houtsnijders, hoedenmakers en anderen hun kunsten tonen. De organisatie van de toeristenmarkt ligt in handen van de ge meente Katwijk in samenwerking met de winkeliersvereniging Princestraat en de centrale vereniging van ambulante handela- RIJNSBURG De 75-jarige H. van de Gugten uit Rijns- burg is gistermiddag om streeks kwart over vijf do delijk verongelukt. De man leed aan epilepsie. Hij werd gistermiddag aangetrof fen in de sloot langs de Vin- kenweg. Een aanrijding had niet plaatsgevonden, zodat de politie vermoedt dat de man door een ziekteaanval in de sloot is beland. Bij aankomst bij het Academisch Ziekenhuis in Leiden bleek hij te zijn overleden. KORTWEG KATWIJK Voor de vijfen dertigste maal zal dit jaar op de avond van de vierde mei de dodenherdenking plaatsvin den. Traditioneel zullen de ge vallenen in de Tweede We reldoorlog op 4 mei 's avonds om acht uur worden herdacht bij het monument aan de Wil lem de Zwijgerlaan hoek Zee- nkingsbijëenkomst wor den gehouden in de Triumfa- torkerk aan de Piet Heinlaan. In deze samenkomst zullen de heren J. Vink en pastoor A. C. Raadschelders stil staan bij Dodenherdenking Bevrijding. NOORDWIJK Bij het oorlogsmonument aan de Oude Zeeweg in Noordwijk worden zondagavond 4 mei de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog herdacht. De plechtigheid begint met een herdenkingsdienst in de parochiekerk Maria ter Zee om 19.00 uur, waarna via de Nieuwe Zeeweg en de Prins Hendrikweg een stille tocht wordt gemaakt naar de Alge mene Begraafplaats. School kinderen zullen hier bloemen op de oorlogsgraven leggen. De stille tocht gaat vervolgens verder naar het oorlogsmonu ment waar de kranslegging zal plaatsvinden. Een hoornsig- naal luidt om 20.00 uur de aan vang van de twee minuten stilte in. De plechtigheid wórdt besloten met het blazen van de „Last Post".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 7