Zonovergoten Koninginnedag was vooral een kinderfeest REGIO LE1DSE COURANT DONDERDAG 1 MEI 1980 PAGINA 4 ff t [j De 27 MCers voerden vanaf het Leidse Diamantplein hun bakkies mee op de fiets. Onderweg werd nog het nodige gezegd. LEIDEN De verjaardag van koningin Juliana en de inhuldi ging van koningin Beatrix zijn gisteren niet onopgemerkt voor bijgegaan. Dankzij het mooie weer konden de vele in de open lucht georganiseerde activiteiten probleemloos doorgang vinden en er waren dan ook aardig wat mensen op de been, ondanks de rechtstreekse televisieuitzending van het inhuldigingsgebeuren. In verband met die uitzending waren door een aantal organisa- tiecomité's de festiviteiten zelfs naar een latere datum verzet. De viering van Koninginne dag stond zoals gebruikelijk in het teken van de activiteiten voor kinderen. Kinderoptoch ten, kinderspelen en kinder kennissen waren door geheel Leiden aan te treffen. Er wa ren veel wedstrijden georga niseerd, zoals stoeptekenwed strijden, balonnen wedstrijden, puzzeltochten, skippybalwed strijden, rolschaatsenwedstrij- den, volleybalwedstrijden en meer van dat soort sportieve evenementen, die meestal overdag plaatsvonden. Een geheel nieuwe activiteit was de fietstocht van de 27 MCers, de heren die sinds kort legaal de ether met hun „bakkies" teisteren. Het idee voor de zendfietstocht werd geboren op zondagavond in de Mors- wijk. Belangstellenden wer den opgeroepen zich te verza melen op het Diamantplein en daar waren gisterochtend inderdaad aardig wat mobiele zendamateurs aanwezig die hun „bakkie" op het stuur van de fiets hadden gemon teerd en een 12 volts-accu en de lange sprieterige antenne aan hun bagagedrager hadden vastgeklonken. Een fraai ver sierde openluchtcentrale werd meegevoerd op een aanhang wagen achter een auto. Het radiografische peloton werd voor en achter afgeschermd door auto's die vanzelfspre kend ook van de nodige hoe veelheid 27 MC-apparatuur waren voorzien. Hevig uitzen dend vertrok het gezelschap naar Leiden Zuid-West, en op weg daarheen en in Zuid- West werden nog de nodige etherkameraden aangetroffen die zich bij het grote peloton konden voegen, s'Avonds werd de zaak nog eens dunne tjes overgedaan in de Mors- wijk. De fietsende zendama teurs hadden zich in verband met het duister toen echter voorzien van lampionnetjes. De oudere jeugd en de vol wassenen kwamen vooral in de avonduren aan hun trek ken. Met name in de Pieters- en Acadejniewijk (jongeren vereniging Augustinus en clubhuis „in de vrolijke Ark") was het nodige op touw gezet om de verjaardag en de inhul diging der vorstinnen luister bij te zetten. Loco-burgemees- ter mr. C.J.D. Waal zorde voor de symbolische noot door omstreeks zes uur op het Pieterskerkplein een linde boom te planten ter ere van de nieuwe koningin. De volksdansgroep uit de wijk, de folkband Pjama, de Bossa- band, het duo Lex en Roland en de Leidse popgroep Touch wood ondersteunden een bruisend straatfeest rondom het Gerecht. Avondvullende feesten waren er verder in de Prinses Beatrix Speeltuin aan de Schubertlaan in Zuid-West (aldaar Oranjebal geheten), in het buurthuis Cornells Jop- pensz aan de Du Rieustraat (Burgemeesterswijk) waar The White Breads het hossen Kangeroe-fletswedstrljden in Noordwijk. Creatieve jeugdige Warmonders aan het straattekenen in de Dorpsstraat. Het jaarlijkse popfeest in Meerburg (Leiden) op het ter rein aan de Wierickestraat achter clubhuis Klein Matilo. De formaties L.A. Station, Silenus, Touchwood en Dis co Flat Your Ears vulden de middag met hun oorverdo vende optredens. Tekenwedstrijd in de Roelofarendsveense sporthal Het hoepelwerpen, onderdeel van de kinderspelen na bij buurthuis Cornelis Joppensz aan de Du Rieustraat in Leiden. (Burgemeesterswijk). muzikaal ondersteunden en op het terrein aan de Mors- weg tussen Rijnzichtbrug en het viaduct Lage Morsweg waar buurtvereniging Trans vaal en buurthuis Het Mie rennest een buurtfeest had den opgezet. Met de afsluiten de feesten in de wijken op 30 april is de viering van Konin ginnedag in Leiden nog niet afgelopen. Zuid-West Actief, Maredorp en Tuinstad Staal- wijk zullen op 5 mei in de slag gaan, Pancraswijk viert op 29 mei, De Kooi op 30 mei en de Juwelenwijk zal zelfs pas hal verwege augustus Koningin nedag gaan vieren. De grote ringrijderij in Oegst- geest werd ontsierd door een op hol geslagen paard. Het dier beschadigde enkele auto's en sjezen in de Julianastraat voordat het tot stilstand kon worden gedwongen in de tuin van-Taberna. De eerste prijs van de ringrijderij ging naar het echtpaar De Lange uit Katwijk, gevolgd door het echtpaar Krijgsman (Oegst- geest) en het echtpaar Grim bergen (Voorhout). Het mooi ste geheel werd gevormd door het echtpaar Van Rooyen uit Noordwijk. Jeu de boules In Rijnsburg. kinderen waren komen opda gen voor de optocht met ver sierde fietsen. Een enthousias te opkomst. Nog groter was in Rijnsburgs de belangstelling bij het raadhuis voor het zin gen van Nederlandse liede ren. Zestienhonderd scholie ren gaven hier acte de pre sence. Sassenheim stond eveneens bol van de activitei ten. Het meisjes-voetbaltoer nooi werd gewonnen door de Parkschool; J. Degortes won het jeu de boules, bij de ama teurs de heer Zuiderduin. in Hazerswoude won Stephan Vierhonderd Nieuwveense Verdaasdonk een talenten jacht. Martin Droog liep als snelste de Flora Cross. Het voetbaltoernooi voor Hazers- woudse scholen werd gewon nen door de Johannes Post school. Ter Aar beleefde de onthulling van de plaouette in het raadhuis. In Aardam werden touwtrekwedstrijden gehouden. Eerste werd De Pelikaan. De roei wedstrijden in het Aarkanaal hadden win naars in mevr. Vermeulen- van Tol en Gijs van der Lip. In Warmond was vooral de belangstelling voor het hos- concert bij de muziektent op de Baan "opmerkelijk groot. De loop door de Oudendijkse Polder in Woubrugge werd gewonnen door Jaqueline van Oostende (dames), Tim Brou wer de Koning (heren), Marca van Stralen (meisjes) en Hans Boer (jongens). In Wassenaar werd een gedenkplaat ont huld aan de Berkheistraat. Tweeduizend kinderen woon den een voorstelling van Bas- ■sie en Adriaan in de sporthal bij; düizend deelnemers telde de Oranjemars. Het Adelbert College won alle sportwed strijden (handbal en voetbal). De verklede kinderoptocht van speeltuin Prinses Beatrix aan de Schubertlaan In Lei den Zuid-West, In samenwerking met de Leidse Katholieke Harmonlekapel en hun majorettes. Zeskamp In De Tweesprong (Alkemade). Schatgraven in Hoogmade

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 4