„Ik lig er niet wakker van" gehoordgezien Pleuni Touwen Hugo Metsers als vrijgezellen in klucht,,De stoeipoes" w TERUGBLIK RADIO/TELEVISIE Muppets Johnny Blondie Heino ELLA REITSMA PRESENTATRICE „EEN ANDER UUR U" hou f1 het lJ scherm in het oog TELEVISIE VANAVOND TELEVISIE VRIJDAG RADIO VANAVOND RADIO VRIJDAG LEIDSE COURANT DONDERDAG 1 MEI 1980 PAGINA Dat mejuffrouw Piggy, Fozzie de Beer en Kermit de Kik ker als acteurs hoog aangëslagen worden door de filmgi ganten in Hollywood is wel heel zeker. In de film „The Muppet Movie", die sinds kort in talrijke Amerikaanse bioscopen draait, zijn zij het die daarin mogen schitteren en niet de wereldberoemde acteurs Telly Savales (Kojak), Mei Brooks en Elliot Gould. Laatstgenoemden hebben van re gisseur Jim Frawley slechts een ondergeschikte rol gekre gen en wel als achtervolgers van Piggy, Fozzie en Kermit die op weg zijn naar Hollywood. Het Muppet-drietal laat zich evenwel niet koeieneren door hun schaduwen en be reiken uiteindelijk na dolle avonturen en hachelijk situa ties hun doel. De grammofoonplaat van de film „Music from the Muppet Movie" is inmiddels op de Nederlandse markt gebracht, de film zelf verschijnt zeer binnenkort in de Nederlandse bioscopen. Roem vergaren probeert de voetballer Johnny Rep nu .niet alleen met zijn benen, maar ook met zijn stem. Onlangs maakte hij in een Parijse platenstudio de op name voor zijn Engelstalige eersteling „Hey Johnny" en bracht dié gelijk uit op de Franse en Belgische platen- markt. De gunstige ver koopcijfers daar zetten hem er waarschijnlijk toe deze schijf, waarvan de melodie overigens is overgenomen van „Singing in the mor ning", enkele dagen gele den ook in de Nederlandse platenwinkels te laten ver schijnen. En nu maar ho pen, dat zijn landgenoten zijn „voice" net zo te prui men vinden als zijn door gaans onverwachte goals. Debbie Harry, alias Blondie, is tegenwoordig een veelge vraagd actrice. Haar eerste rol in „Union City", waarvoor zij tussen twee haakjes haar haardos bruin liet verven, werd met zoveel biival ontvangen, dat zij meteen voor de film „Roadie" werd gecontracteerd. In „Union City" ver- tolt deze punk-zangeres de rol van huisvrouw, die ge trouwd is met een accountant en die langzaam maar zeker krankzinnig wordt. In haar nieuwe film, waarvoor de vo rige maand de eerste opnamen zijn gemaakt, blijft zij meer bij huis, want daarin vertolkt zij de rol van de gevierde popster die omringd wordt door horden fans. Alleen met' de hulp van de bijzonder zwaargebouwde Meat Loaf, die in deze film als haar manager optreedt, lukt het haar de joe lende menigte een haarbreed van zich af te houden. Helemaal niet te spreken is de Westduitse zanger Heino over de wijze waarop Ne derlandse en Duitse diskjoc keys omgaan met pas uitge brachte singles. Volgens hem besteden zij alleen aan dacht aan grammofoonpla ten, die in hun muzikale straatje passen. En dat was kennelijk niet het geval met zijn nieuwe single "Molly Malone", want die is naar zijn idee door de program mamakers compleet dood gezwegen. Geen wonder noemt hij het dan ook dat zijn „zo'n melodieuze song" zo heeft geflopt. „Natuurlijk moet je niet proberen Koos te overtref fen of zelfs maar te evena ren. Want die was werkelijk perfect als presentator. Nooit keek hij op zijn horlo ge, wanneer een geïnter viewde wat te lang aan het woord bleef en zelden katte hij iemand af. Hij nam echt de tijd voor zijn publiek en verdeelde zijn aandacht eer lijk". De 38-jarige Ella Reits- ma die vanavond haar de buut maakt als (gast)pre- sentatrice van „Een ander uur U", is ook allerminst van plan een concurrenties lag te gaan leveren met Koos Postema. Zij wil ge woon zichzelf zijn in dit aan adoptie gewijde programma en vóóral het hoofd koel houden. „Want", zegt zij, „hoewel ik er geen nachten van wakker lig, vind ik het toch wel spannend. Het is totaal nieuw voor me en dan is het maar afwachten of het je lukt. De ervaring van deze Ella uit Abbekerk met de media is be perkt. Momenteel verdient zij haar brood als marionetten- speelster, terwijl zij van huis uit kunsthistorica is. In deze laatste kwaliteit maakte zij en kele jaren geleden met Henk de By voor de VAR A-televisie een serie kunstprogramma's. Toen zij promoveerde tot doc tor was zij gaste in het praat programma van Koos. „Daar in de studio", vertelt zij, „ont moette ik de producers Bep Vochteloo en Ton Robbers, met wie ik samen werkte voor „Een groot uur U". Hoewel ik destijds met hen een goed con tact had, verwachtte ik toch nooit dat ze me eens voor hun programma zouden vragen. Even erover nadenken, moest ik wel. Uiteindelijk heb ik toch „ja" gezegd, omdat nieu we, spannende en totaal ande re dingen me nu eenmaal ge weldig aantrekken". Ella Reitsma: „Het leek me leuk om dit ook eens te pro beren". Dr. Reitsma is een veelzijdige .en dynamische vrouw. Behal ve dat zij zo nu en dan doende is geweest met radio en televi sie, schrijft zij regelmatig over kunst in Vrij Nederland. Ver der heeft zij een aantal jaren als lerares kunstgeschiedenis voor de klas gestaan, zowel op de middelbare school als op de Academie voor Expressie in Utrecht en op de toneelschool in Amsterdam. Daarbij heeft zij college gegeven op de uni versiteit. Op het idee van haar huidige beroep, marionetten- speelster, is zij gekomen door Martijn en Jacomijn, haar kin deren. „Ik wilde", licht zij toe, „hun veijaarspartijtjes wat op- 'fleuren en bedacht toen, dat het wel leuk zou zijn om op die feestjes poppenvoorstellin- gen te geven. In een paar maanden maakte ik mijn eer ste trekpop en langzamerhand bouwde ik zo mijn theatertje op. Momenteel geef ik onder de naam Snoep twee maal in de week buitenshuis een voor stelling met stukken die ik zelf schrijf voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Vanaf mei treed ik met mijn marionetten ook op in mijn boerderij, waar ik de hooischuur als minithea- tertje heb ingericht". Niet nerveus Door haar voorgeschiedenis is deze debuterende presentatri ce dus gewend met grote groe pen mensen om te gaan. Dit noemt zij dan ook één van de redenen waarom zij bepaald niet zenuwachtig is voor haar optreden van vanavond. „Ver der zijn er vele deskundigen uitgenodigd die me kunnen helpen, wanneer mijn kennis me in de steek laat. Voor dit laatste hoef ik trouwens niet zo bang te zijn, omdat ik alle boeken over adoptie, die ik onder ogen kreeg, heb doorge nomen. Het theater „De Kra keling" in Amsterdam, waar de opnamen worden gemaakt, is mij vertrouwd. Verleden week heb ik daar nog de pre mière van mijn nieuwe stuk gegeven. En tot slot voel ik me betrokken bij dit onderwerp. Ik heb er namelijk zelf ook wel eens over nagedacht kin deren aan te nemen, maar dat is uiteindelijk toch niet door gaan. Inleven in de problema tiek van de adoptie kan ik dus wel". Gewoon Zorgen maakt Ella Reitsma zich wel over het feit, dat zij zo nu en dan mensen zal moe ten onderbreken in hun woor denstroom. „En dat lijkt mij ontzettend moeilijk. Want ie mand die bijvoorbeeld geëmo tioneerd raakt, kun je niet zo maar een halt toe roepen. Dat moet je tactisch en vriendelijk doen en dit terwijl de tijd dringt". Niettemin zal deze in nemende duizendpoot vol goe de moed en zonder zweet in de handen vanavond op de beeld buis verschijnen. Precies zoals ze is. Want al heeft Ella vol doende geld gekregen om zich bijzonder fraai uit te dossen, zij zal zich vertonen in een jurk die „gewoon lekker zit". LUDUINA SALTERS In „De Stoeipoes", klucht van Bill Manhoff die vana vond wordt uitgezonden, spelen Pleuni Touw en Hugo Metsers de hoofdrol len. In dit blijspel draait het om twee totaal anders geaarde vrijgezellen: de boekverkoper Felix Sher man en de dame van min of meer lichte zeden Doris Wa- verly. Beiden doen zij zich •mooier voor dan ze in wer kelijkheid zijn. Felix blaast als zogenaamde intellectueel hoog van de toren, gebruikt moeilijke woorden en geeft vóór een eenzame, miskende schrijver te zijn. Doris pro beert door te gaan voor een fotomodel. Op een nacht dringt zij de flat van Felix binnen en verklaart hem meteen de liefde. Zij be grijpt niets van zijn koele, logische redeneringen en reageert primair en emotio neel. Hierdoor raakt Felix uit zijn evenwicht en wor den zijn intellectuele schijn zekerheden aan het wanke len worden gebracht. Ook Doris' schijnzekerheden brokkelen echter beetje bij beetje af en zij blijkt uitein delijk net zo onecht te zijn als de dorre lettervreter. Als de twee hun mooi weer spe- len tenslotte kunnen toege ven, is de basis gelegd voor 'een duurzame verhouding. Ned. II 20.27 uur. Uhlenbusch Op school vraagt de juffrouw aan de kinderen een tekening te maken van hun vader. Maar Jacob heeft geen vader meer. Zijn moeder heeft wel een vriend. Wat nu? Ned. I 18.59 uur. Kindervriend In „Jan J. de Bom, voorheen: De Kindervriend" behandelen •Wieteke vah Dort, Joost Prin sen en Aart Staartjes brieven die de kinderen hun hebben gestuurd. Ned. I 19.30 uur. Hoe bestaat het Ati Dijckmeester, Hans Em- mering en Joop Brussee signa leren amusante menselijke vergissingen. Ned. I 20.00 uur. Bootvluchteling In de documentaire „Boot vluchtelingen? O ja, dat is waar ook" volgde een team van de Vara aantal Vietname se vluchtelingen, die in Steen- wijkerwolde werden onderge bracht. Aansluitend hierop praat Ella Reitsma met geno digden over adoptie van bui tenlandse kinderen, (zie elders deze pagina) Ned. I 20.30 en 22.05 uur. De energiequiz In „De energiequiz" draait al les om stroombesparing, maar er valt ook weer een stroom Soap Het ziet er voor Jessica Tate somber uit in de rechtszaak rondom de moord op de ten- nisleraar. Ned. II 23.00 uur. Pleuni en Hugo proberen elkaar af te troeven in „De Stoeipoes". kunst en kunstenaars Het Nederlands Dans Thea ter geeft op zaterdag 3 mei in het Circustheater te Scheve- ningen een voorstelling met drie balletten van Jiri Kylian: VerklSrte Nacht, Dream Dan ces en Sinfonietta. Drie eeuwen Nederlandse muziek is het motto van het koffieconcert, dat op zondag morgen 4 mei wordt gegeven in de Haagse Kunstkring, Denneweg 64. Uitvoerenden zijn: Alexandru Lascae viool, Wim Mertens cello en Peter Visser piano en spinet. Op het programma staan werken van David Petersen, Albertus Gro- neman, Rob du Bois, Peter Visser en Gerrit Jan van Eij- ken. Het draaimolenpaardje is een kindervoorstelling van de Stichting Poppentheater Kol- lektief, die op zondagmiddag 4 mei door Theo Terra en Tri nette Kuypers wordt gespeeld in Theater Aan de Haven te Scheveningen NEDERLAND 1 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.40 Paspoort voor Turken 18.50 Emilie 18.55 Journaal VARA 18.59 Nieuwtjes uit Uhlenbusch 19.30 J.J. de Bom v-h de kindervriend 20.00 Hoe bestaat het 20.30 Bootvluchtelingen? O ja, dat is waar ook....Filmreportage P.P. 21.55 Uitzending van de CPN VARA 22.05 Een ander uur U 23.05 Achter het nieuws NEDERLAND2 NOS 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 18.25 Het menselijk lichaam, 2e cyclus, les 4 TROS 18.59 De Hulk, tv-serie 19.38 De energiekwis TROS 20.27 De stoeipoes, blijspel 22.10 AktuaTV 23.00 Soap, tv-serie DUITSLAND 1 .18.25 Reportage. 19.10 Showprogr. 19.55 Toespraak. 20.00 Journ. 20.15 Spelprogr. 21.00 Licht muz.proflr. 22.00 Fllmreporlage. 22.55 Journ. 23.00 Aufforderung zum Tanz, tv-tllm. 1.00 Journ. •DUITSLAND 2 18.15 Reportage. 19.00 Journ. 19.3C Lledjesprogr. 21.10 Journ. 21.15 In- form, progr. 22.00 Documentaire film 23.15 Sport. 0.05 Journ. DUITSLAND 3 WDR 18.00 Kinderprogr. 18.30 Tv-curaut natuurkunde. 19.00 Ein Tag mit derfl Star deiner Traeume, speelfilm. 19.53 Journal 3. 20.00 Journ. 20.15 Aben- teuer In Panama (Across the Pacific), speelfilm. 21.50 Hilferufe. 22.35 Film- reportage. BELGIE NED. NET 1 18.00 Tekenfilmserie. 18.05 Klndert progr. 18.35 De schelmenstreken van Gorri (Gorrl, Ie dlable), tv-serie. 19.03 'Korte komische film. 19.05 Sporttrl- bune. 19.35 Meded. en Morgen, 19.45 Journ. 20.10 Gevar. 1 Mé progr. 21.10 Panorama. 22.00 Zola, het menselijk geweten (Emlle Zola, oq la conscience humaine, tv- 23.00 Journ. /-seriej BELGIE NED. NET 2 Van 18.00 tot 20.10 zie net 1. 20. Fllmmagaz. 21.00 Rouwen staat EU tra goed (Mourning becomes Electr tv-serie. 21.55 Wetensch. magaz. BELGIE FRANS 18.15 Spelprogr. 18.30 Onbekend 19.00 Kult. magaz. 19.15 Region, gaz. 19.27 Weerber. 19.3( Journ.19.55 1788, Franse speelfilm 21.35 Amus.progr. 22.30 Filmmagaa 23.15 Journ. NEDERLAND 1 O.S. 10.20 Fries voor Friestaligen NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NEDERLAND 2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden nach Washinton (Mr. Smith goes t< Washinton), speelfilm. 12.10 Inform progr. 12.55 Persoverz. 13.00 Journ 16.15 Journ. 16.20 Documentair* film. 17.05 Jeugdprogr. 17.50 Journ (Reg. progr. WDR: 8.05-12.13 Schooltv.) DUITSLAND 2 10.30 Kleuterprogr. 11.00 Inform, se rie. 11.40 Inform, serie. 16.00 Inforrr magaz. 16.45 Journ. 16.55 Sportmi gaz. 17.40 Actual, en muz. DUITSLAND WDR 3 7.55 Gym. 8.05-12.10 Schooltv 17.00-17.45 Schooltv. BELGIE NED. 1 14.00-16.00 Schooltv. 17.00-18.0( Schooltv. NCRV: 18.11 Hier en nu. 18.30 (S) Lichte or- kestmuz. 18.45 (S) Leger des Hellskwarller. "zingt Gods lof. 19 55 Op (20.20 Intermezzo21.02 (S) Orgelconcert. ■21.40 (S> Literama-donderdag 22.02 (S) Bij de tijd. NOS: 23.02 (S) Met het oog op mor gen. KRO: 0.02 (S) De Nachtspiegel. 1.02 (S) Tussen de hoezen met3.02 (S) Herrie of Harry op 1. 6 02 (S) Country time. 6.50 Het •HILVERSUM IKON: 18.05 Kleur. AVRO: 18.35 Nederl. Is raellsch Kerkgenootschap. 18. van het CDA. 19.00 Frans oi 19.12 Lichte gramm.muz. 19.20 (S) Klass Iverzoekprogr. 21.00 (S) Ontw. HILVERSUM 3 NOS: 18.03 (S) De Avondspits met de Nat. itparade. TROS: 19.02 (S) Poster. 20.02 (S) Soul Show. 22.02 HUTOgEM leder heel uur nieuws. KRO: 7.03 ^■l Echol. 7.13fS) Even na zeven. H <803 Echo). 9.03(S) Gevar. rr* ,4 progr. 12.03 (S)Gevar. progr. Piekt (13.03 Echo 14.02(S) 5 maal 3. 15.02 (S) op de Valreep. 17.02(S).En zo hoort het ookl raVDtSCM VPRO: 7.00 Nws. 7.10 Och- tendgym. 7.02 Radionieuws dienst Vpro (7.30,8.00 en 8.30 Nws.). 9.00 Gym. voor de vrouw. INFO 9-10 Waterstanden. 9.15 Ex- 11pres-Vpro. NCRV: 10.30 School radio. NOS 10.45 Werkbank. 10.55 Pro gr -overz AVRO: 11.00 Schoolradio. TROS: 11.20 Week in - week uit. 12.26 Meded. voor land- en tulnb. 12.30 Nws. 12.36 Ak- fEO: 7.02 (S) Ronduit op drie. 8.03 (S)EO-Metterdaad-Memo. 8.05 (S) Tijdsein. 9.03 (S) De mu zikale fruitmand. 10.03 (S) Te elf der ure. NCRV: 11.03 (S) Pop non stop. 12.30 (S) Goeiemlddag. VOO: 14.02 (S) Tipparade. 15.20 (S) Pop- Journ. 15.30 (S) Top-40. (16.45 Concerlnws.) NOS: 7.00 Nws. 7.02 (S) Vroeg Klassiek. 9.00 Nws. 9.02 (S) Vrij- dagmorgenconcert: A. Muz. ui of de Middeleeuwen en Renalssarv KLASSU* ce- B K|ass orkestmuz. VOO 11.00 (S) Muz. voor mll|oenen (12.00 Nws EO: 13.00 (S) Klaksplegel m 14.00 Nws 14.02 (S) Theologische verken ïn nlngen. 14 20 (S) Klass. concert: Gitaarwer ken. VPRO: 15.00 (S) Muziek-op-vler: D« Radiola Improvisatie Salon. Dit staat, dunkt mij, wel vast! dat wij daar eigenlijk televisie! voor hebben voor zo'n dag als, gisteren. De uitzending reali seerde, als ik het zo plechtsta tig en dus nogal conventioneel mag uitdrukken, een optimaal verbonden zijn met een hoogst actueel gebeuren en daarmee beantwoodde zij voluit aan har bestemming. Ik bedoel: wij waren er dan toch maar bij toen gistermorgen Koningin Juliana in de Mozeszaal in het Paleis op de Dam in Amster dam de acte van abdicatie on dertekende en toen zij zich na een hele rondé" van handteke ningen door hoogwaardig heidsbekleders, duidelijk be wogen tot Koningin Beatrix wendde. Zulk soort toch wel historisch te noemen gebeurte nissen zag je in 1948 nog niet eens zoveel dagen nadien in de bioscoopjournaals van Poly goon. Én de hele natie werd dan toch maar in staat gesteld de plechtigheid in de Nieuwe Kerk van moment tot moment onder ogen te zien en waar schijnlijk konden wij in onze huiskamers het beter volgen dan de meesten die ter plekke aanwezig waren. Ik maak mij althans sterk dat het verreweg de meesten die in het kerkge bouw aanwezig waren is ont gaan hoe Prinses Juliana op een gegeven moment een zak doekje uit haar tas haalde om het te lenen aan kroonprins Alexander. Ik zou veel meer van die zeer touchante details kunnen noemen. Maar U heeft ze ongetwijfeld zelf opge merkt. Ik wil eigenlijk maar zeggen: een inhuldiging recht streeks in je huis is toch nog wat anders dan een inhuldi ging achteraf in de cinema en zeker dan hetzelfde evene ment verbeeld in allerlei (al zijn het nog zo'n mooie) kleu renfoto's. Er was overigens, zoals nie mand ontgaan kan zijn, nog een ander soort actualiteit dan die van de plechtigheid zelve. Die van de onrust namelijk. Zij kwam 's morgens al in beeld toen voor ons aller ogen de oude en de nieuwe konin gin op het balkon van het Pa leis verschenen en toen er een rookbom viel. Zij, die onrust dus, weerspiegelde zich duide lijk op de gezichten van dege nen die zich op dat moment op het balkon bevonden. Het was hoogst pijlijk om aan te zien, maar het was „mediamieke in formatie" van de eerste orde. 's Middags kregen wij tussen door beelden van de onlusten overal in de stad Amsterdam Er zullen er waarschijnlijk wel zijn, die er bezwaar tegen gaan maken dat zij op zulke verhe ven ogenblikken werden ver toond. Het zou mij overigens niet verbazen dat het dezelf- den zullen zijn, die destijds be zwaar maakten, toen wij van de troebelen rond het huwelijk i van Beatrix en Claus niets (of nauwelijks) kregen te zien. In elk geval ben ik geneigd nu reeds vast te stellen dat een toekomstige Lou de Jong, aan wie over pakweg een jaar of tachtig de geschiedschrijving van het Koninkrijk der Ne derlanden zal worden opge dragen, een hoop nut kan neb ben van die ingeblikte repor tages van gisteren. Dit doet natuurlijk niets af aan het feit dat het optreden van het orde- verstorende tuig een afschu welijke aangelegenheid moet worden genoemd. Wat mij overigens bijzonder aange naam trof was dat men voor de commentaren bij al die beelden precies de mensen had aangetrokken die daarvoor zoal niet bij voorbestemming, dan toch op basis van ervaring het meest geschikt waren: op de eerste plaats Koos Postema, „wij geven U de werkelijkheid van deze dag" en Jaap van Meekeren en vervolgens ook Marijn de Koning (die overi gens in een feestelijke uit schieter „de hele boel liet overdragen") en Hans de Graaff. 's Avonds was er een live-reportage van het feest op de „Prinses Beatrix" en van het vuurwerk. Een nogal cha otische, maar wel zeer leven dige reportage en zeker nog maals een televisiegebeurtenis van de eerste rang.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 2