Honderden huizen in 27 steden gekraakt 22.000 broodjes, 2100 liter melk, enz. enz. enz WERELD WENST BEATRIXGELUK 3INNENLAND LEIDSE COURANT DONDERDAG 1 MEI 1980 PAGINA 21 SCHIPHOL Tussen de bedrijven door, op de rustige ogenblikken, werd er in Amsterdam natuurlijk ook af en toe wat gegeten en gedronken. Martinair Party Servi ce was uitverkoren om degenen die, genodigd of be roepshalve, bij de inhuldiging van koningin Beatrix aanwezig waren, van voedsel en lavenis te voorzien. En er Is wat verorberd door hen die in de Nieuwe Kerk aanwezig waren, de persvertegenwoordigers, politiemensen, muzikanten en de burgers die de Nederlandse gemeenten vertegenwoordigden: 22.000 broodjes, 6000 krentebollen, 6000 eieren, 2100 liter melk, 10.000 stuks fruit, 4000 slaatjes en evenveel chocolaatjes, wafels, puddinkjes en warme ge rechten. Verder 3600 glaasjes oranjebitter en 2000 gebakjes. Voor niet minder dan tweeduizend mensen werden tenslotte koude en warme buffetten, afgestemd op de verschillende binnen- en buitenlandse eetgewoonten en religieuze voor schriften, ingericht. Speciaal politie-escorte was op Schiphol aanwezig om het doorlopende transport van het Martinair-gebouw op de luchthaven naar de binnenstad van Amsterdam te begelei den. Weinigen voor inhuldiging naar Amsterdam allemaal voor de tv AMSTERDAM Nederland heeft de inhuldiging van koningin Beatrix vooral via de televisie bekeken. Be trekkelijk weinigen zijn voor de plechtigheid naar de hoofdstad getogen. De NS had extra treinen ingezet, maar het was voor de Spoorwegen geen drukkere dag dan een normale werkdag. De politie was verbaasd over het kleine aantal mensen dat per auto naar Amsterdam was gekomen. De belangstelling voor de speciaal voor de gelegenheid ingerichte parkeer plaatsen aan de buitenkant van de stad was minimaal. „De jongens die de speciale pendelbussen bestuurden, hebben een rustige dag dag gehad", aldus de politie. BONN Uit alle delen van de wereld heeft koningin Beatrix gisteren gelukstelegrammen ontvangen. Het eerste kwam direct na de abdicatie van koningin Juliana binnen en was afkomstig van de Westduitse bondspresident Karl Carstens. Verder waren er gelukwensen van het Maleisische konings paar, de Jang Di-Pertuan Agong (koning), sultan Ahmad Sjah en de Radja Permaisuri Agong (koningin). De voorzitter van het Chinese volkscongres, maarschalk Ye Jian Ying heeft uit naam van het Chinese volk en namens zichzelf koningin Beatrix „allerhartelijkst geluk gewenst". China wenst Nederland en zijn bevolking welvaart en wel zijn. Uit naam van president Tito heeft de vice-president van Joegoslavië, Lazar Kolisevski, onze nieuwe koningin geluk gewenst en de overtuiging uitgesproken dat de traditionele vriendschapsbanden tussen de twee landen zouden blijven bestaan „in het belang van de versterkte vrede en veilig heid, gelijke samenwerking en een betere verstandhou ding". De Italiaanse president Sandro Pertini heeft „de bewonde ring en het respect" van Italië uitgesproken voor koningin Juliana. In de Italiaanse boodschap stond voorts dat de ban den tussen de twee landen tijdens het koningschap van Juliana waren gegroeid en nauwer geworden. Lid politiekapel bij optreden in Delft overleden DELFT Tijdens het optreden van de politiekapel in Delft is gisteren een van de muzikanten, de 27-jarige A. Aamen uit Dordrecht, onwel geworden en kort daarop overleden. Hij was met enkele leden van de Dordtse politiekapel naar Delft gekomen ter versterking van het plaatselijke korps. Eerste Koningin Beatrixplein voor Almere ALMERE Bewoners van de Kerkgracht in Almere heb ben gisteren ter gelegenheid van de inhuldiging op een plein in de buurt een koninginneboom geplant. Zij zullen het ad viescollege Zuidelijke IJsselmeerpolders voorstellen het plein voortaan Koningin Beatrixplein te noemen en dat zou dan het eerste plein of de eerste straat, weg of laan zijn die naar de nieuwe koningin is vernoemd. Journalisten gearresteerd AMSTERDAM De Amsterdamse politie heeft giste ren drie verslaggevers aangehouden, die hadden gepro beerd te voorkomen dat de rookbommenwerper op de Dam werd gearresteerd. Na enige tijd werden zij weer op vrije voeten' gesteld en te gen hen is geen proces verbaal opgemaakt. De rookbom menwerper zit echter nog wel vast Eerder die ochtend werden twee journalisten, een Nederlan der en een Duitser, uit de zogenaamde ijzeren ring verwij derd omdat zij zich daar bevonden zonder daarvoor toestem ming te hebben. De kaarten waarmee zij zich in de andere zones mochten begeven werden ingetrokken. ARREST HOGE RAAD: Gemeenten mogen krakers aanpakken DEN HAAG Zolang er geen wet is waarin leegstand en kraken zijn geregeld, staat het de gemeenten vrij zelf voorschriften te maken op dit gebied, ook als deze voor schriften alleen het kraken en niet de leegstand bestrij den. Dat heeft de Hoge Raad in een arrest bepaald in cassatie te gen een vonnis van de rechtbank in Arnhem waarbij twee krakers uit Arnhem werden veroordeeld tot een boete. Het arrest van de Hoge Raad bevestigt dat gemeentebesturen wel degelijk de mogelijkheden en het recht hebben tegen krakers op te treden. „Het is aan de gemeenten zelf te bepa len of een bepaald gedrag in strijd is met de openbare orde. Vindt zij dat dat zo is in dit geval kraken dan mag z(j daartegen optreden", aldus de Hoge Raad. Ook politiemotoren gingen op de brandstapel. In de omgeving van het Waterlooplein sloegen betogers met ijzeren en houten staven in op een wagen van de ME. Landelijke overleg kraakgroepen: Tevreden DEN HAAG/ARNHEM Kraakacties en gevechten tussen de Mobiele Eenheid en oproerkraaiers hebben gisteren, afgezien van Am sterdam en Den Haag, in nog 27 andere grote en kleinere steden min of meer hun stempel gedrukt op de feestelijkheden rond de troonwisseling. Maar tot taferelen als in de Hoofdstad en de Residen tie is het vrijwel nergens gekomen. Alleen in steden als Leiden, Hilversum, Groningen, Gouda en Leeuwarden heeft de ME verschillende charges moe ten uitvoeren. In plaatsen als Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Maastricht bleef het, een enkel inci dent daargelaten, opval lend rustig. Sinds dinsdag nacht, toen de eerste acties begonnen, zijn in het hele land meer dan 200 wonin gen gekraakt. Het totaal aantal krakers dat op Ko ninginnedag actief is ge weest wordt door het Lan delijk Overleg Kraakgroe pen (LOK) geschat op et telijke duizenden. Bij de acties zijn geen ernstige gewonden gevallen. Over het totaal aantal arresta ties dat de politie heeft verricht bestond vannacht nog geen duidelijkheid, ze ker is wel dat het er enige tientallen zijn. Het LOK maakte gistera vond bekend, tevreden te zijn over de deelname aan de kraakacties. Zelfs in klei nere steden waren onver wacht veel krakers op de been, aldus het LOK, dat verder zei verrast te zijn over de aanwezigheid van anti-kraak(knok)ploegen in verschillende steden. Vol gens het LOK heeft de poli tie niet voldoende tegen deze groepen opgetreden en werden verzoeken van kra kers om bescherming meest al niet gehonoreerd. Utrecht Een van de steden waar kra kers slaags raakten met knokploegen was Utrecht, toen leden van zo'n knok ploeg gistermorgen probeer den een gekraakt pand, het voormalige hotel Patria aah de Voorstraat, te onruimen. De politie wist een massale vechtpartij te voorkomen door enkele straten af te sluiten, zodat de vechtenden werden gescheiden. Hoofdinspecteur C. van den Dorpe van de Utrechtse po Zuiderdiep. Het Zuidei^diep werd vervolgens door de po litie schoongeveegd, die te vens tal van aanhoudingen verrichtte. Hierna verplaat ste de onrust zich naar het Hereplein. In Leeuwarden werden de krakers van een drietal een gezinswoningen aan de De Ruyterweg op eigen verzoek door de politie uit de wonin gen gehaald en elders in de stad afgezet. De krakers voelden zich bedreigd door omwonenden en belangstel lenden, die onder meer de ruiten van de gekraakte panden ingooiden. Arnhem/N ijmegen De Arnhemse politie heeft gistermiddag zeven krakers opgepakt na een vechtpartij voor het voormalige Hotel Bosch, waarin het LOK gis teren haar hoofdkwartier had ingericht. Vanuit dit pand werden de acties in het hele land gecoördineerd en gevolgd. De vechtpartij ont stond, toen het zevental een. televisiecamera van de poli tie, die permanent op het voormalige hotel gericht stond, met een grote zak wij de bedekken. J In Nijmegen bleven de acties beperkt tot een demonstratie bij een nieuw hotel annex luxe appartementenhotel. Apeldoorn/Het Loo „Tachtig miljoen voor de verbouwing van Het Loo in plaats van huizen!!". Onder dit motto hielden gistermid dag gedurende korte tijd en van enige afstand door de Apeldoornse politie gadege slagen, twaalf vijftien jon geren in het park bij het pa leis een ludiek getinte de monstratie. Volgens de poli tie betrof het een groepje sympathisanten van de lan delijke kraakgroepen. „Het stelde in feite niets voor. Hun aanwezigheid in het Loo-park leverde een vreed zame aanblik op. In het gras zitten zongen ze liedies en begeleidden zij zichzelf daar bij op de gitaar", aldus een woordvoerder van de politie. De jongeren deelden, met name in het centrum van Apeldoorn, pamfletten uit die opriepen om naar het park te komen „voor een feest, anders dan anders. Neem lakens, verf en na tuurlijk muziekinstrumenten- mee", aldus de tekst op de pamfletten. Na hun happe ning bij Paleis Het Loo ver De Amsterdamse politie werd niet alleen met stenen, maar ook met zakjes verf bekogeld. trok men weer op transport fietsen en in een auto waar achter een caravan was ge koppeld. In Apeldoorn zelf werden gisteren overigen géén woningen gekraakt. Bussum/Hilversum Voor de gemeente Bussum begon Koninginnedag met een bommelding. Voor het gemeentehuis werden twee nep-bommen (zes met dra den aan elkaar verbonden bierflessen) aangetroffen. De explosievenopruimings dienst, die binnen korte tijd ter plekke was, constateerde met speciale apparatuur dat de flessen met gewone aarde waren gevuld, waarna zij werden verwijderd. In Hilversum kwam het tot schermutselingen toen 18 leegstaande woningen tegen over het politiebureau wer den gekraakt. Overleg met de krakers leidde tot niets, waarna de panden door de politie werden ontruimd. Korte tijd later werd een leegstaande villa aan de Beethovenlaan door krakers in bezit genomen. Eindhoven Een voormalig verpleeg stersflat aan de Westdijk in Eindhoven was het eerste doel van de plaatselijke kraakbond. Een honderdtal leden van deze bond trok het gebouw, waarin zich on geveer honderd kamers be vinden, binnen. De eigena resse verklaarde desge vraagd met de gemeente •Eindhoven in onderhande ling te zijn over de toekom stige bestemming van het pand. Volgens de krakers echter staat het verpleeg stershuis al een jaar leeg. De politie, die wel aanwezig was, hoefde niet in actie te komen. De krakers hebben verklaard hun actie voorlo pig te willen voortzetten. Later op de dag werd nog een groot pand gekraakt. Hierbij ging het om een voormalig magazijn, dat vol gens de actievoerders al ze ven jaar leeg stond. Limburg In de Limburgse steden Maastricht, Roermond en Geleen hebben krakers gis teren meer symbolische ac ties gevoerd dan daadwerke lijk huizen gekraakt. In Ge leen werd een leegstaand hotel door krakers in bezit genomen," in Venray in Noord-Limburg werd een leegstaand schoolgebouw be zet. De politie heeft nergens tegen krakers hoeven op te treden. Gevangenissen In de Nederlandse gevange nissen is het op de dag van de troonwisseling rustig ge bleven. Het ministerie van justitie heeft dit gisteravond meegedeeld. In een aantal huizen van bewaring is de afgelopen tijd enig rumoer ontstaan, omdat gevangenen aandrongen op gratie ter ge legenheid van de troonwis seling. De regering heeft van meet af aan duidelijk gemaakt, dat hiervan geen sprake kon zijn, omdat gra- tiëring „uit de tijd" is. litie bevestigde dat het in de Domstad erg rustig was ge bleven en de krakers zich beheerst- hebben gedragen. De Utrechtse kraakbewe ging, die zo'n 25 panden in bezit heeft genomen, noem de de acties gisteravond „een succes". Rotterdam Ook in Rotterdam werden de feestelijkheden van Ko ninginnedag nauwelijks ver stoord. In de ochtenduren betrokken jongeren een aan tal koopappartementen in Rotterdam-zuid. Het ging hierbij om een demonstratie ve actie van de gezamenlijke Rotterdamse kraakgroepen, die het pand om zes uur s a- vonds weer ontruimden. El ders in de stad werden nog verschillende andere wonin gen gekraakt, onder meer door het actiecomité Pro gastarbeiders. In een geval, een woning aan de Schans, werd het pand op verzoek van de politie ontruimd? Kraakacties in de wijk Bos polder Tussendijken liepen echter op een mislukking uit doordat buurtbewoners dreigden de buitenlanders, die in de woningen hun in trek zouden nemen, „eruit te zullen slaan". Reeuwijk De politiekorpsen in Reeu wijk en Gouda hebben gis teravond' 45 uit beide plaat sen afkomstige jongeren aangehouden na een vecht partij in Reeuwijk. De jonge lui raakten slaags tijdens een disco-avond, die ter gelegen heid van Koninginnedag werd gehouden in het win kelcentrum van Reeuwijk. Toen aan jongeren uit Gou da niet werd toegstaan om .zonder te betalen aan de avond deel te nemen, wer den auto's vernield en ruiten ingegooid. Reeuwijkse jonge ren gingen vervolgens hun met fietskettingen en mes sen gewapende leeftijdgeno ten te lijf. De politie wist, met de nodige moeite, een eind aan de veldslag te ma ken door een groot aantal aanhoudingen te verrichten. In de loop van de nacht zijn de meeste herrieschoppers op vrije voeten gesteld. Groningen Leeuwarden In Groningen, waar het de hele dag rustig was geweest, moest de ME in de loop van de avond optreden tegen jongeren die met name op het Hereplein relletjes schopten, waarbij ruiten van winkels werden ingegooid. Eerder op de dag was tijdens een demonstratieve tocht door de stad een zestal wo ningen, volgens het LOK „speculatiepanden", ge kraakt. Aan het begin van de avond ontstonden er pro blemen tussen krakers ener zijds en op herrie beluste jongeren anderzijds. De moeilijkheden spitsten zich toe rond een gebouw aan het

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 21