£eidóe (Soma/nt Afschuw*" over rellen Grimmige kraakacties in Leiden De officiële inhuldigjngsmiinten. HONDERDEN GEWONDEN EN TIENTALLEN ARRESTATIES 49*1)12 Diiektvan 'sRijks Munt. pothekersdijk 34, 2312 DD Leiden, postbus 11. 2300 AA. tel. 071-122244 Giro 103003 Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas hef-redacteur Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) 0,52 per mm. Telefoontjes 0,29 per mm. Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) bonnementen: kwartaal 46,30; jaar 173,70; losse nummers: 60 cent. Donderdag 1 mei 1980, 70e jaargang na 21645 DAGBLAD VOOR ZUID-HOLLAND Stoeipoes Blijspel „De Stoeipoes" om 20.27 uur op Ned. II en om 18.59 uur „De Hulk". Op Ned. I om 20.00 uur „Hoe bestaat het" en om 20.30 uur „Bootvluchtingen? O ja, dat is waar ook". Om 22.05 uur „Een ander uur U". Zonnig Droog en zonnig. Minima rond 7, maxima van 14 graden op de Wadden tot 18 in het bin nenland. Matige, aan de kust soms krachtige noordoosten wind. Zon op 06.06 uur, onder 21.06 uur. Hoogwater Scheveningen 05.09 en 17.38 uur, laagwater 13.13 uur. Japanse prins bezoekt Leidse Universiteit S i ontvangen door mr. K.J. Cath, voorzitter van het college van bestuur, prof. dr. A. Kasse- naar, rector magnificus en dr. D. den Os, secretaris van de universiteit. In het Academie gebouw wordt een uiteenzet ting gegeven over het Japano- logisch Studiecentrum. Er is een rondleiding in de Hortus. Na de lunch en een bezoek aan het rijksmuseum voor Volkenkunde, vertrekt de Ja panse prins, die wordt verge zeld van zijn echtgenote en de Japanse ambassadeur, naar de Keukenhof in Lisse. EIKEN LAMEL PARKET reeds gelakt toch kijken bil DEHOUTBAAN zelfbouwcentrum Zijldijk 22 - Leiderdorp tel. 071-899311 Op het terrein van de Verenigde Touwfabriek Zaterdags geopend. (Van onze speciale verslaggevers) AMSTERDAM/DEN HAAG Van vele kanten is er met af schuw gereageerd op de ernsti ge ongeregeldheden, die giste ren in Amsterdam een grimmig en vaak luguber contrast vorm den met de feestelijke plechtig heden rond de troonswisseling. Tot diep in de nacht woedden er in de hoofdstad rellen en kwamen pelotons van de in totaal achthon derd man Mobiele Eenheid in actie, al ging het er niet zo heet meer aan toe als tijdens de grimmige confron taties van overdag en 's avonds. Vol gens een officiële opgave om twee uur 's nachts wer den er 101 politie mannen gewond, van wie negen zo ernstig, dat ze in een ziekenhuis moesten blijven. Aan de kant van de krakers, de monstranten en relschoppers vie len dertig meest licht gewonden. De toestand van twee demonstran ten is echter zeer zorgwekkend als gevolg van een op gelopen schedelba- sisfractuur. Het aantal arrestaties, meest wegens openlijke gewel dpleging en ver nieling, was hal verwege de nacht opgelopen tot veertig. eta*ages van het haar handtasje warenhuis Vroom en frommelde Dreesmann in die in dp prptipp Amsterdam werd in hand van hL het begin van de kleinzoon. TV- ?vo,nd vrijwel ge- kijkend Neder- heel vernield en ge land kon volop plunderd. meegenieten: woordvoerder een genoegelijk schatte de goede- familietafereel- renschade alleen al tussen de tien- en twintigduizend gul den. De relschop pers zijn niet in het warenhuis zelf doorgedrongen. Ondanks alle vernie lingen was de directie vast van plan vandaag op normale tijd de deuren te openen voor het publiek. Minister Wiegel (Binnenlandse Zaken), die de eindverantwoordelijkheid heeft Zakdoek van oma is overal goed voor AMSTERDAM Kroonprins Willem Alexan der had bij de plechtige inhul diging van zijn moeder konin gin Beatrix gis termiddag in de Nieuwe Kerk blijkbaar geen zakdoek bij zich. Toen hij het on- 1 misbaar voor werp dringend nodig had be dacht hij zich geen ogenblik, boog zich snel voorover langs oma von Ams- berg en vroeg oma Juliana of hij de hare even mocht lenen. Natuurlijk kon dat. Prinses Juliana toverde haar zakdoek, die zij kort er voor zelf had moeten gebrui ken tijdens een ontroerende zinsnede in de rede van konin gin Beatrix, uit tje tijdens de druk wekken de plechtigheid. Chauffeur niet gelukkig met gevonden geldschat TOKIO Een Japanse taxichauffeur die in To kio op straat bankbiljet ten van een waarde van ongeveer 825.000 gulden heeft gevonden, heeft la ten weten, dat hij zijn baan heeft opgezegd en gaat verhuizen, omdat hij overstroomd wordt met bedelbrieven, waarin hij ook nog met de dood wordt bedreigd. De 42-ja- rige Hisao Onuki vond het geld vijf dagen gele den in een paar oude kranten in de uitgaans- wijk van Tokio. Bestel vóór 30 mei A j van f 25,-per set aan a.s. sets van 1 gulden V '\v J' 's Rijks Munt en 1 rijksdaalder in L. v Inhuldiging te Utrecht verzamelaarskwaliteit op postrekening 1730480 f.d.c., compleet met messing onder vermelding van uw legpenning en munt- naam en adres, beschrijving in fraaie cassette Aflevering van juli 1980 af met het Rijkswapen. per aangetekende post U bestelt door overmaking thuis. Publikatie van het Mirristerie van Financiën. ÊLé. LEIDEN Diverse kraakacties in Leiden hebben gisteren een grimmig verloop gehad. In totaal werden drie panden gekraakt. Een daarvan werd door de politie ontruimd. Hierbij vielen enkele gewonden, toen een po litiehond zich wat te nadrukkelijk manifesteerde. Een tweede pand werd gisteravond laat door de kra kers ontruimd uit angst voor gewel ddadig optreden van knokploegen, een voorproefje hiervan hadden de krakers al ondervonden toen een man hen met een kettingzaag te lijf ging. De politie zou de krakers on voldoende bescherming hebben gebo den, dit stelt de Leidse kraakbond althans in een verklaring. In Katwijk werd gistermorgen rond ze ven uur een pand aan de Varkevisser- straat door de politie ontruimd. Het pand was korte tijd daarvoor door jeug digen in bezit genomen. Tegen de on truiming werd geen verzet geboden. De Haagse politie heeft bij enkele op stootjes in de Haagse binnenstad in to taal vijftien arrestaties verricht. Acht daarvan werden in de loop van de mid dag weer op vrije voeten gesteld. Vol gens een woordvoerder van de politie zijn de ongeregeldheden in Den Haag meegevallen. In de residentie trachtten actievoerders gistermorgen om elf uur met een breekijzer de deur van de Ridderzaal op het Binnenhof te forceren. Na later bleek, waren zij van plan een alterna tieve troonrede voor te lezen. De Haag se politie verhinderde dit, maar kon niet voorkomen dat de deur flink werd beschadigd. (Zie verder pag. 3) Kerstmandeelt een vermogen uit MUNCHEN Een Hongaarse balling, die drie jaar geleden in München wegens op lichting tot zes jaar en negen maanden ge vangenisstraf veroordeeld is geweest heeft op een voorjaarskermis in Landshut (Beieren) biljetten van duizend mark on der de bezoekers uitgedeeld. Toen de politie ingreep, had hij al zo'n 13000 mark uitgedeeld. Toen bleek, dat het echt geld was, werd de Hongaar weer vrijgelaten. „Ik wilde eens kerstman spe len", was zijn commentaar. LEIDEN De broer van de Japanse keizer, prins Mika- sa brengt morgen een bezoek aan de Leidse Universiteit. De prins, die gisteren aan wezig was bij de inhuldi ging van koningin Beatrix in Amsterdam, is een arche oloog met belangstelling voor Egypte. Het bezoek aan de Leidse uni versiteit staat dan ook in het kader van de archeologie. Om tien voor half tien brengt de Japanse prins een bezoek aan Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur nummer 122248 en per speciale koerier wordt de krant alsnog bezorgd. ALS VERGELDING VOOR LONDENSE GIJZELING Ghotzbadeh dreigt Iraanse gevangenen dood te schieten Bert Lance vrijgesproken WASHINGTON Bert Lance, die korte tijd hoofd van de be groting van president Carter is geweest in 1977, is gisteren vrij gesproken van negen van de twaalf punten inzake bankfraude die hem ten laste waren gelegd; de jury heeft geen meerder heidsbesluit kunnen nemen over de overige drie. Lance werd er met name van beschuldigd geld van twee banken in Georgia voor zichzelf en familieleden te hebben gebruikt voordat hij tot hoofd van de begroting werd benoemd. TEHERAN De Iraanse minister van buitenlandse zaken Ghotzbadeh heeft gisteravond gedreigd dat de gevange nen wier vrijlating de bezetters van de ambassade van Iran in Londen eisen, zullen worden doodgeschoten als de le den van de ambassade iets zou overko men. Drie mannen drongen gisteren de ambassade binnen en maakten daar een twintigtal gijzelaars onder wie een aantal leden van de diplomatieke staf. Zij eisten de vrijlating van 91 gevange nen in Abadan, een stad in de Iraanse provincie Khoezestan. Het ultimatum van de bezetters zou vanmiddag om twee uur verstrijken. Behalve de vrijlating van de gevangenen eisen de bezetters voorts een vliegtuig om hen en hun twintig gijzelaars uit Enge land te brengen. Waar zij naar toe willen is niet bekend. Volgens de autoriteiten in Teheran zijn de bezetters leden van het „Arabistaanse Be vrijdingsfront". Arabistan is de Arabische naam voor Khoezestan, waar het grootste deel van de naar schatting een miljoen tellende Arabische minderheid in Iran woont. In de Libanese hoofdstad Beiroet lieten drie tot dusverre onbekende groe peringen in een gezamenlijke verklaring weten dat zij verantwoordelijk zijn voor de bezetting van de Iraanse ambassade in Londen. Een correspondent van de Franse televi sie in Londen heeft gisteren verklaard dat hij een telefoongesprek tussen Londen en Beiroet had afgeluisterd waarin een van de bezetters voorstelde de Londense gijze laars te ruilen voor de Amerikaanse gijze laars in Teheran. (Zie verder pagina 11.) Scherpschutters van Scotland Yard hou den de Iraanse ambassade in Londen voortdurend in het oog. op andere plaatsen. Commissaris De Rhoodes die de leiding had van de hele beveiliging van de hoofdstad, meent dat de politie te weinig afweermoge- lijkheden heeft tussen de ontoerei kende wapenstok en het vuurwapen. Hij verwacht dat in dit ontruimingsjaar (het gebouw De Grote Keijzer moet worden ontruimd) het tot gericht schie ten moet komen. Volgens de commissa ris was er te weinig politie beschikbaar in de hoofdstad. Binnen de gemeente raad zijn al discussies begonnen over de positie van wethouder Sinnige die als loco-burgemeester verantwoordelijk was voor de manoeuvres van de politie. Talrijke protesten tegen NOS-verslag HILVERSUM Bij de NOS zijn gisteren in de loop van de dag hon derden telefoontjes binnengekomen van verontwaardigde televisiekij kers die het onjuist vonden dat men de reportages over de troonswisse ling had afgewisseld met flitsen van de rellen in Amsterdam. Over het algemeen waren die telefo nerende kijkers van mening dat men de reportages van de rellen achter wege had moeten laten. Er waren on der hen mensen die begonnen te schelden en dreigementen uitten aan het adres van de NOS. Slechts enkele kijkers blijken het inlassen van de rellen reportages op prijs te hebben gesteld. Het NOS-bestuur is van mening dat de manier van verslaggeving „volko men verantwoord" was. heeft misbruik te maken van de kro ningsdag". De Amsterdamse kraakbeweging dis tantieerde zich op een persconferentie van de rellen. „Dit" zou niet de bedoe ling zijn geweest van het kraken van een leegstaand pand in de Kinker- buurt. Afgezien van Amsterdam en Den Haag, waar onder meer een poging werd gedaan de Ridderzaal te bezetten en veertien arrestaties werden verricht, waren er gisteren kraakacties en ge vechten in nog 27 andere grote en klei ne steden. Het Landelijk Overleg Kraakgroepen, dat tot de acties had op geroepen, toonde zich gisteravond te vreden. Sinds dinsdagnacht zouden er in het gehele land meer dan tweedui zend panden gekraakt zijn. De onlusten in Amsterdam begonnen omstreeks elf uur en concentreerden zich in de Kinkerbuurt, na het kraken van een winkelpand. Tegen twee uur, toen in de Nieuwe Kerk de meesten hun plaatsen hadden ingenomen, trok ken duizenden deelnemers aan twee demonstraties, waarvoor toestemming was verleend, in de richting van de Dam. Dat leidde tot grimmige gevech ten op onder andere het Waterlooplein, waar de politie vaak het onderspit dolf tegen de vaak ook gewapende en ge helmde tegenstanders. Op het moment dat koningin Beatrix op weg ging naar de Nieuwe Kerk kwamen de demon stranten tot de grens van de Dam, waardoor er daar grote paniek ont stond. Dankzij grote inspanningen van de Mo biele Eenheid duurde dat echter maar kort. De veldslag op het aangrenzende Rokin, waar vele onschuldige volwas senen en kinderen letterlijk in doods nood probeerden weg te vluchten, zou echter nog uren doorgaan, evenals later voor het handhaven van de openbare orde, veroordeelde de rellen met kracht. Hij zei het zeer triest te vinden dat politiemensen gewond waren ge raakt, en kondigde een onderzoek aan naar de rol die de radio (VARA en Ra dio Stad) in het geheel hebben ge speeld. PvdA-leider Den Uyl drukte zich nog veel krachtiger uit dan Wie gel: „Het is afschuwelijk, Afgrijselijk en ongelooflijk jammer dat dit is gebeurd". CDA-senator De Gaay Fortman zei de indruk te hebben dat de acties met voorbedachte rade waren gevoerd. Het Tweede-Kamerlid mevrouw Verkerk- Terpstra vertelde dat de woelingen tij dens de receptie in het Paleis op de Dam merkbaar waren geweest. Ze zei zich „rot te hebben geërgerd aan de zeer kleine minderheid, die geprobeerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 1