deTijd HP boeken weer Ontwikkelingslanden zwaar belast door hoge olieprijs Duits disconto verhoogd Waar'n CitroënVisa je met één volle tank al niet kan brengen. Hypotheekren te verder omlaag Kamerlid wil inleg jeugdsparen hoger Forse winst Van Nelle maar geen dividend BINNENLAND/ ECONOMIE LEIDSE COURANT DONDERDAG 1 MEI 1980 PAGINA 15 MANILLA Teeen 1990 kan de invoer van olie en olieprodukten de ontwikkelingslan den die geen olie hebben om te exporteren en die bij de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) om leningen moeten aankloppen, 35 procent van hun exportinkomsten kosten. Op het ogenblik is dat percentage nog twin tig en in 1973 bedroeg het slechts acht Dat heeft de Filippijnse minister van financiën, Cesar Virata, verklaard in zijn hoedanig heid van voorzitter van de dertiende jaar vergadering van de ADB. De stijging van het aandeel van de kosten van olie-invoer doet zich voor ondanks de indruk wekkende toeneming van de inkomsten uit ex port. De percentages zijn bovendien nog gemid delden voor het gehele gebied van de ADB; voor veel landen drukt de last nog veel zwaar der. Dat betekent volgens Virata dat over dracht van kapitaal aan die landen dringend noodzakelijk is. Handelsbanken die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het doorsluizen van oliedollars naar de ontwikkelingslanden kunnen daar wel licht niet mee doorgaan omdat zij hun grenzen bereiken. Er zullen dan andere regelingen moe ten worden getroffen, waar internationale fi nanciële instellingen en de Aziatische Ontwik kelingsbank bij kunnen worden betrokken, om de voor de ontwikkelingslanden moeilijke overgangsperiode in het gebied van de ADB ge makkelijker te laten verlopen. Reconstructie van meidagen 1945 Wie zich de meimaand van 1945 kan herinneren de zelfmoord van Hitler op 1 mei in de bunker achter de Ber- lijnse Rijkskanselarij, de Duit se capitulatie, het staken van de vijandelijkheden in weste lijk Nederland vanaf 8 uur des morgens op zaterdag 5 mei, de chaos daarna, waarbij even goed op de Dam in de hoofd stad nog slachtoffers vielen, het weer op gang komen van de voedseivoorziêningh, het oppakken van NSB'ers en het kaalscheren ook wel bij vergissing van verdachte meisjes tot tenslotte, einde mei, de opdracht aan „prof.ir.W- .Schermerhorn, voorzitter van de Nederlandsche Volksbewe ging en den heer W.Drees tot vorming van een nationaal ka binet voor herstel en vernieu wing" zal veel herkennen in een vandaag verschenen boekje dat een reconstructie van die maand beproeft. Het biedt een collage van berich ten via radio en (illegale) pers, advertenties, karakteristieke foto's, interviews en nog zo een en ander dat in zijn chao tische opmaak de realiteit van destijds weerspiegelt. Er is veel merkwaardigs en treffends bij. Wijlen Max Blokzijl kon zelfs op 6 mei het land nog toespreken, zo niet via Radio Vesting Holland dan toch via de Reichsrundfunk; Varkensrace in West-Duitsland Een varkenshoedster rent hier achter haar varken aan om het aan te manen tot de hoogste spoed. Dit is een beeld van de wedrennen voor varkens In het Westduitse Erlenbach. De af stand was 120 meter en het snelste varken legde deze af stand in 20,4 seconden af. Iets minder zonnig DE BILT (KNMI) - Het blijft morgen droog, maar het wordt waarschijnlijk iets minder zon nig aangezien de Noordoosten wind enkele wolkenvelden uit het Oostzee-gebied gaat aan voeren. De temperatuur loopt evenwel weer op tot ongeveer 18 graden, maar aan de Wad denkunst blijft het enkele gra den koeler. Dit weertype wordt veroorzaakt door een omvangrijk hogedrukgebied boven Scandinavië. Een de pressie nabij Italië breidt haar invloed naar de Balkan uit, maar lijkt voor het weer in Nederland de eerstkomende dagen geen bedreiging te vor men. Ook in de ons omringen de landen is het weer de afge lopen dagen aanzienlijk verbe terd. In Italië en de Balkan- -landen hangt veel bewolking waaruit af en toe regen valt. De temperatuur is er aan de lage kant. Nauwelijks boven de 15 graden. Ook in Spanje en Portugal is het nog niet echt zomer: tamelijk veel be wolking met temperaturen tussen 15 en 20 graden. Weersgesteldheid van gisteren Barcelona Berlijn Innsbriick Klagenfurt Kopenhagen Luxemburg onbew. Madrid mist Malaga n.ontv. Max Near- Amsterdam Oe Bilt Deelen Eindhoven Den Helder' Luchth. R'dar H. P. M. Heruer perschef bisdom Rotterdam BOTTERDAM De bis- schop van Rotterdam heeft met ingang van 1 augustus tot staffunctionaris voor pers en publiciteit benoemd, de heer H. P. M. Heruer uit Voerendaal. De heer Heruer komt in de plaats van de heer H. F. A. M. Schilte, die onlangs met pen sioen is gegaan. Henk Heruer (42) is sinds 1960 werkzaam in de journalistiek. In zijn ge boortestad Leiden werkte hij van 1960 tot 1974 bij de Leidse Courant, de laatste jaren als chef-redacteur. Daarna werd hij chef-eindredacteur bij het Limburgs Dagblad te Heerlen. Hij is daar nu chef-redacteur. Feike de Boer, de nieuwe bur gemeester van Amsterdam, zit op 7 mei nog altijd op de eerste Canadezen te wachten en in stalleert dan maar zichzelf; melkboer, slager en kruidenier richten zich adverterend tot hun cliëntèle: „Wij zullen zoo gauw mogelijk zorgen. Voor alles zonder bon, het liefst morgen". Maar daar zijn ook de vele rouwadvertenties ach teraf voor de doden uit de kampen en de opsporing van de joodse vermisten begint: waar is David Gokkes, oud 7 jaar, gewoond hebbende te Breda? Bernard Drukker, voormalig kapelmeester en solo-organist meldt zich weer te hebben gevestigd, en Adrie van Oorschot is beschikbaar voor het kinderfeest. „Ook programma's vor volwasse nen" en daar is hij druk mee: „vele, vele malen per dag. Op hoeken van straten, vaak tot diep in de nacht. De mensen waren onvoorstelbaar blij. Er werd ook vreeselijk veel ge danst". Het feest van de bevrijding voor velen, het uur van bittere waarheid voor talloze anderen, dat was die meimaand. De NOS wijdt er op 7 mei een programma aan. Mei '45, reconstructie van 31 unieke dagen) samengesteld door Henk van Gelder, met een voorwoord van Koos Postema, interviews met Hetty Blok, Jetty Paerl, J.H- .Scheps en vele anderen. 112 bladzijden. De Gooise Uitge verij Bussum Prijs ƒ19.90. ROSMALEN Het Neder landse dames basketbalteam heeft een forse nederlaag gele den tegen Canada: 63-40. KOSICE Tsjecho-Slowakije won een vriendschappelijk duel tegen Hongarije gewon nen met 1-0. In de 73e minuut doelpuntte Nehoda. AMSTERDAM Slechts vier weekbladen kozen er voor om voor de inhuldi gingsdag van koningin Beatrix uit te komen. Vrij Nederland, de Haagse Post, de Nieuwe Linie en De Tijd. Van deze vier geen royalty in De Tijd en de Nieuwe Li nie, Vrij Nederland gaat in op de familie van prins Ber nard in oorlogstijd en de' Haagse Post tooit de omslag met een spotprent van de te kenaar Willem, die de ko ninklijke familie potsierlijk afbeeldt, gezeten op het pa leis op de Dam, terwijl een agent tegen enkele burgers zegt: U kunt op z'n minst hulde tonen. De tekenaar Willem krijgt vier pagina's ruimte om in een strip zijn visie te geven op volk en vorstenhuis. Tekenaar Frits Muller kreeg een pagina waarop hij Beatrix afbeeldt als tank, waaruit dreigend vele kanonlopen steken. Grote aandacht besteedt de Haagse Post aan het Ameri kaanse fiasco in de poging de Amerikaanse gijzelaars in Te heran te redden. Hoe deze zaak heeft kunnen mislukken, blijft in nevelen gehuld. De Haagse Post vraagt zich af hoe het in godsnaam mogelijk is dat een land, dat tot op een paar meter nauwkeurig men sen op de maan kan zetten, 'niet in staat is acht helikopters in een landen. liKoptc in een lege woestijn te laten II Nogmaals Iran in een analyse die duidelijk maakt hoe Carter Iran verloor. Een vernietigen de analyse. De laatste rege- 5 ringsperiode van de sjah werd, wat de betrekkingen met Amerika betreft, gekenmerkt door blunders. Onder de titel „deskundigheid als ideologie, de groeistuipen van D'66' een beschouwing over de partij die er in korte tijd in slaagde omstuimig te groeien. Verder een kijkje in de wereld van het onroerend goed, met name wat betreft de verhou ding eigenaren-krakers. Een artikel over de leerplicht ont duiking in Spakenburg/Bun schoten: hier gaat het niet om diploma's, maar om je spaar bankboekje. DE NIEUWE UNIE De militaire operatie van het Amerika van Carter tegen de „gevangenisbewakers" in Te heran krijgt voorpaginabe langstelling in de Nieuwe Li nie. Vooral omdat het zo'n ge vaarlijk mislukt Amerikaans experiment is, waarvan de ge volgen op korte of lange ter mijn niet zijn te overzien. Het zou voor Amerika zo gemak kelijk geweest zijn de sjah te veroordelen, dan waren deze moeilijkheden van de baan. „Waarom veroordeelt Carter de sjah niet? Deze quasi-vrome pindakweker, een sujet van Rockefeller, riskeert een oor log, waarin Europa vernietigd zal worden. En waarom zwijgt dan onze regering? Moet ons volksbestaan opgeofferd wor den aan de neurotici van Was hington?" De sociaal-democraten in Frankrijk zijn in opmars, zegt de Nieuwe Linie, leve de Sov jet-Unie, weg met de Sovjet- bureaucratie: „De enige con clusie die men hieruit kan trekken is dat de bureaucratie Sportwereld NOTTINGHAM Notting ham Forest heeft de inhaal wedstrijd voor de Engelse competitie tegen Norwich ge wonnen met 2-0. BELGRADO De Rus Joeri Vardanjan is Europees kam pioen gewichtheffen geworden in het lichtzwaargewicht. SUBOTICA De Sovjet-Unie heeft zich door een zege van 1- 0 tegen Joegoslavië geplaatst voor de finale van het Euro pees kampioenschap van spe lers tot 21 jaar. DEN HAAG RAS is win naar geworden van het Jan Hokke-toernooi op de velden van VCS. DORR eindigde als tweede. LENT Petra Polman kan de nationale damtitel bij de dames bijna niet meer ont gaan. Door een overwinning op Barbara Graas heeft de ze ventienjarige scholiere een voorsprong van drie punten op naaste concurrente Mieke Heitmeier. FRANKFORT De Bundesbank, de centrale bank van West- Duits land, heeft haar officiële disconto met ingang van vrijdag 2 mei met eenhalf procent verhoogd tot 7,5 {irocent en het be- enings tarief met een procent tot 9,5 procent. Het be sluit is gevallen op de gisteren ge houden vergade- avan het cen- -bankbcstuur onder leiding van zijn voorzitter Karl Otto Poehl. De minimumreser ves die de banken voor hun binnen- en buitenlandse verplichtingen moeten aanhouden, worden met ingang van vandaag met acht procent ver laagd, terwijl de contingenten die de banken bij de centrale bank kun nen verdisconteren met ingang van 5 mei met drie mil jard mark worden verruimd. Met de verhoging zijn de tarieven op het record van 9 maart 1970 geko men. Centrale- -bankprësident Poehl deelde na af loop van de verga dering mee dat de ontwikkeling van de geldomloop in Duitsland geen aanleiding geeft tot verzachting van het kredietbeleid. Hij noemde de ver hoging passend met het oog op de huidige economi sche en financiële' situatie van de Bondsrepubliek. Met de verminde ring van de mini mumreserves ver ruimt de Bundes bank de liquiditeit met 4,9 miljard mark. Tezamen met de verruiming van de verdiscon- teringscontingen- ten komt derhalve bijna acht miljard vrij, zo merkte Poehl op. Ml II I'M IIII De Visa Spécial heeft een tankinhoud van 40 liter. Hij verbruikt bij 90 km/h constant slechts 1 op 17,5.Wat betekent dat u in theorie zo'n 700 kilometer ver komt. En zelfs als we praktij k- omstandigheden (remmen, optrekken, het weer, e.d.) inl aanmerking nemen, moet het wel erg tegenzitten als u met één tank niet makkelijk De CitroënVisa.Basisprijs va van Amsterdam reiar Stuttgart komt. Of een andere plaats tot op zo'n 630 kilometer van uw woonplaats. Een afstand die u overigens aflegt met al het denkbare comfort. _Zoals veel binnenruim te. Optimaal bedienings gemak. Een stabiel wegge drag en een perfecte zit. Prettige reis! f12.355,-.Rijklaar v.a. f12.930,-. een parasitaire elite is en dat iedere andere conclusie leidt tot het overboord zetten van de hele marxistische theorie". Verder de kerken en het In ternationaal Kerkelijk Vredes beraad: „Het IKV wil zelfs uit drukkelijk een inhoudelijk ge sprek met de kerken. De ten dens bij kerken en IKV is ge lukkig in tweeërlei opzicht gunstig: de banden onderhou den en het „nee" tegen de kernwapens uitdiepen". Waar ligt het tweede Lekker- kerk?, vraagt De Tijd zich af, om dan met het Brabantse Deurne op de próppen te ko men, waar de koeien grazen op cyanide-houdend afval. De conclusie van De Tijd is dan ook: „Zo dient zich een don ker, hardnekkig vermoeden aan: er zouden wel eens een tweede en een derde Deurne en een tweede en een derde Lekkerkerk kunnen bestaan, maar we weten niet waar. Misschien kunnen de diensten Openbare Werken en de vuil-, transportondernemingen eens hun boeken doorbladeren". Er moeten nog tientallen stort plaatsen als die van Lekker kerk en Deurne in Nederland zijn. Rusland probeert innerlijke zwakte te overschreeuwen, vindt De Tijd. De USSR is een land dat weliswaar eenvijfde van alle industriële wereldpro- duktie voor haar rekening neemt, maar dat qua inkomen per hoofd van de bevolking slechts een magere twintigste Een weekie politieke rommel markt. Zo n noemt de tijd een reportage over het Europese parlement. Grootste klacht: Het Europese parlement is te weinig bekend. In protestants-christelijke kring is een discussie op gang, of een CPN-lid wel thuis hoort in het christelijk onderwijs. „Er zijn grenzen", zegt prof. teren. Voorzitter drs. Rieuwert Wissink vindt: „Beslissend is voor mij wat iemand zelf zegt en toont van zijn geloof en zijn politieke overtuiging". Verder bouwen en breken in de Haagse Schilderswijk. Ma rian Schweitzer van de werk groep Argus haalt haar schou ders op: „Als je hier echt wat fundamenteels wil doen, dan zou je de hele Schilderswijk tot nationaal rampgebied moe ten uitroepen". Het ingrijpendste deel van Vrij Nederland deze week is de boekenbijlage onder de titel: „Wat deed jij in de oorlog, moeder?". Vrouwen vertellen wat zij toen deden in het ver zet Vrij Nederland opent met de controverse Carter-Iran en zegt de wens is misschien de vader van de gedachte de Amerikaanse boycot van Iran zal door de bondgenoten geboycot worden. In een interview met Jules de Corte zegt deze: „Als de, atoombom valt gaan Thea en ik een eindje wandelen door de atoomstraling. Want het ergste is, dat je zou blijven le ven. Maar we worden door zo veel gevaren omringd. Op 8 km. afstand van hier rijden treinen met de vreselijkste la dingen". En: „Waarom hebben we bijvoorbeeld radio nodig. Waarom moeten we alles van heinde en ver kunnen horen. Ze weten niet eens dat de buurvrouw in haar dood strijdt, het tapijt uit de grond ÊlukL Dat is onlangs gebeurd, it begrijp niet dat de mensen niet in opstand komen. Waar om is er niet gestaakt toen in december dat fatale besluit van de NAVO viel over de ra ketten". Verder een interview met de voorzitter van de CPN, Henk Hoekstra. Samenwerking PvdA-CPN? Hoekstra: „Ik denk dat het wel mogelijk is om op een aantal punten tot een gemeenschappelijke op stelling te komen: de bewape ning, de macht van de multi nationale ondernemingen. Maar we hebben met de PvdA stevige meningsverschillen. Moet het levenspeil worden verdedigd, ja of nee? Ik geloof niet in schema's als euro-links, dat dekt de werkelijke situatie niet. In sommige opzichten zoals met de neutronenbom zijn progressieve christen-de mocraten veel linkser dan de PvdA. De PvdA, is dat euro links"? En zomaar Terzijde: Ik begin te begrijpen waarom Nederland die kruisraketten moet plaatsen. Bij de Amerika nen komen ze op de grond al in botsing met elkaar. Zijlstra heeft geen oorlelletjes nodig, zolang hij de onze maar kan vinden. Wiegel heeft mouwen en lip al opgestroopt AMSTERDAM Algemene Bank Nederland heeft de hypotheekrente met een kwart procent verlaagd ln verband met de situatie op de kapitaalmarkt De nieuwe tarieven zijn: hypotheken vijf jaar vast met ge meentegarantie 11,5 pet (was 11,75 pet), hypotheken vijf jaar vast zonder gemeentegharantie 11,75 pet (12 pet) en hypotheken een jaar vast met en zonder gemeentegarantie 11,5 pet (11,75 pet). AMBO BANK heeft ook de hypotheekrente verlaagd: voor variabele leningen met een nalf procent en voor le ningen met een vaste looptijd van vijf jaar met een kwart procent De nieuwe tarieven zijn: variabele rente met gemeentega rantie nu 11,25 pet (was 11,75 pet), standaardtarief 11,5 pet (12 pet) en tophypotheek 11,75 pet (12,25 pet). Wat de hypo theektarieven met een vaste looptijd betreft wordt een hy potheek met gemeentegarantie nu 11,5 pet (was 11,75 pet), een standaardhypotheek 11,75 pet (12 pet) en een tophypo theek 12 pet (12,25 pet). DEN HAAG Het Tweede Kamerlid Waltmans (PPR) heeft minister Al beda gevraagd of deze bereid is de maxi maal toegestane inleg voor jeugdige spaarders in de zoge heten Zilvervloot te verhogen. Onlangs stelde Waltmans' partijgenote vragen over de spaarpremie, die alleen uitgekeerd wordt wanneer de spaarder daar om vraagt ROTTERDAM Erven de Wed. J.van Nelle heeft over het op 30 november afgeslo ten boekjaar 1978-79 een winst behaald van ƒ11,93 min tegen ƒ8,75 min in het voorgaande boekjaar. Het resultaat heeft zich hiermee weer hersteld. In de zoetwarengroep werden volgens het bedrijf aanmerke lijk betere resultaten geboekt. De levensmiddelengroep gaf opnieuw een bevredigende ontwikkeling te zien, terwijl de deelnemingen in het bui tenland uiteenlopende uitkom sten vertoonden. Opnieuw houdt Van Nelle, die deel uitmaakt van het Ameri kaanse Standard Brands con cern, de winst door toevoeging aan het reserve-fonds geheel in het bedrijf. Aan de jaarvergadering op 12 mei zal worden voorgesteld wederom geen dividend uit te keren. AKZO Akzo zal de resulta ten over het eerste kwartaal in de op 13 mei in de ochtendu ren te houden jaarvergadering bekendmaken. NIERSTRASZ Nierstrasz NV (o.a. bedrijfsvloeren, bouwmaterieel) heeft over 1979 een nettowinst behaald van 145.000 tegen 312.000 in 1978. Voorgesteld wordt het nettoresultaat opnieuw aan de reserves toe te voegen. Voor het laatst werd dividend uitge keerd over 1974 (10 pet). De winst over 1979 kwam vol gens de directie tot stand door een sterke verbetering van de gang van zaken in het tweede halfjaar, waardoor het niet on aanzienlijke verlies over de eerste zes maanden van 1979 meer dan gecompenseerd werd. ROMMENHOLLER Maatschappij Rommenholler NV (koolzuur, mineraalwater) heeft over 1979 een nettowinst geboekt van ƒ5,48 min tegen f 5,82 min (incL een buitenge wone bate van 1,6 min) in 1978, zodat de normale winst met 30 pet is gestegen. Voorgesteld wordt het divi dend te verhogen van 23 naar 27 per aandeel van f 100, zo heeft het bestuur be kendgemaakt FRIESCH - GRONINGS- CHE De gang van zaken bij de Friesch-Groningsche Hypo theekbank NV sinds het begin van het lopende jaar is zodanig geweest, dat over 1980 niet eenzelfde resultaat als over 1979 zal worden bereikt zo heeft het bestuur in de jaar vergadering medegedeeld. BOG De resultaten van Be leggingmaatschappij Onroe rend Goed (BOG) in 1980 en volgende jaren zullen worden beinvloed door belangrijke verschuivingen in en de ver dere uitbreiding van de onroe- rendgoed portefeuille. Met name zal het resultaat worden bepaald door de invloed van de voorgenomen investeringen in de V.S. Vorig jaar steeg de exploitatie winst van ƒ9,9 min tot ƒ11,2 min ofwel van ƒ11,08 naar 12,30 per aandeel van 100 over het met 2 pet vergrote aandelenkapitaal Eerder werd een dividend voorgesteld van 12 of naar keuze 9 in con tanten plus 3 pet in aandelen uit de agioreserve. In 1979 werd onroerend goed verkocht voor ƒ31,6 min, wat een kapitaalwinst opleverde van ca. 5,50 per aandeel op basis van de beleggingswaarde. Aangekocht werden twee pan den voor ƒ12,6 min, terwijl verplichtingen werden aange gaan voor de ontwikkeling van kantoorgebouwen in Rijs wijk, Amsterdam en Weesp voor een totaal bedrag van ca. 66,8 min. INVENTUM Koninklijke Fabriek Inventum NV stelt over 1979 een dividend voor van 15 pet, waarvan 12,5 pet in contanten en 2,5 pet in aande len uit de agioreserve. Over 1978 werd 10 pet in contanten betaald. Voor 1980 zegt het bestuur een gematigde groei van de omzet te verwachten met een moge lijk lager resultaat dan over 1979, aangezien de omzetstij ging onvoldoende is om de thans hogere kosten op te van gen. beurt van new yoifc AFC tnd. AO. Chem. Am. Brands Am. Can. Am. Motor* CmX Chrysler Citicorp Cons. Edison Du Pont Eastm Kodak Gen. Bectrtc Gen. Motors 65 3/8 29 1/2 6 1/2 62 3/4 34 3/4 20 7/8 37 3/8 31 5/8 7 1/8 19 1/8 47 1/4 65 5/8 30 1/4 51/2 52 3/4 34 1/2 20 7/8 36 1/2 31 6/8 36 1/2 62 5/8 60 3/4 24 3/8 47 1/2 45 3/4 64 7/8 27 1/8 26 1/4 26 3/4 29 1/20 29 1/2b 30 3/8 29 5/8 67 3/4 67 7/8 70 3/4axd 72 3/8 21 5/8 22 S. Fe Sears a SheO Oil Sooth. Pac. Texaco Unilever Un. Techn. Un. Brands WootworU^ 66 3/8 30 3/4 27 1/4 10 1/2 41 7/8 22 5/8 23 7/8 67 5/8 30 3/8 27 3/4 35 3/8 58 1/20 42 1/8 22 5/8 24 1/8 Beurs van Amsteniam

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 15