Luchthaven Los Rodeos op Tenerife weer in opspraak ezetters edreigen hun gijzelaars biet de dood Vog steeds ïharters >p oude vliegveld tenerife RAK WELLICHT ACHTER GIJZELING IN LONDEN Haddad erkent centraal gezag Unifil niet meer Non-stop overleg over Palestijns zelfbestuur begonnen Commandant reddingsteam had actie voort willen zetten BUITENLAND LEIDSE COURANT DONDERDAG 1 MEI 1980 PAGINA 11 GEBREKKIG RADARSYSTEEM WAARSCHIJNLIJK WEER OORZAAK RAMP y Drie jaar terug toen een jumbo van de KLM en en Pan Am op elkaar inreden waren er soortgelijke beelden als nu te zien in de omgeving van het vliegveld Los Rodeos op Tenerife. Tan één onzer verslaggevers) MSTERDAM Ook Ne- erlandse luchtvaartmaat- chappijen voeren nog eeds vluchten uit op Los odeos, het gebrekkig geou- lieerde vliegveld van het paanse eiland Tenerife, raar vorig week een Boeing 17 van de Engelse charter- ïaatschappij Dan Air is erongelukt met 147 mensen an boord. 'oor de helft van de vluch- ïn die Transavia op Teneri- e uitvoert, wordt nog steeds ebruik gemaakt van Los odeos. Martin Air maakt i principe gebruik van de ieuwe luchthaven en zegt lleen in noodgevallen uit te /ijken naar Los Rodeos. De [LM voert geen recht- treekse vluchten uit op Te- erife. In onderstaand arti- el wordt nader ingegaan op e toedracht van de ramp an afgelopen vrijdag. Joch de Spaanse regering, toch de plaatselijke hotelin- iustrie wil overigens dat de i uchthaven wordt gesloten, ook al is er om veiligheids- tdenen twee jaar geleden en splinternieuw vliegveld, [oningin Sofia, op Tenerife angelegd. De hotelindustrie irefereert Los Rodeos, om- at het vlak bij het toeris- isch gebied ligt. Bovendien ijn de landingsrechten op iOS Rodeos goedkoper. 'ENERIFE De verkeerslei- ing van de luchthaven Los todeos op Tenerife kon niet levroeden dat de Boeing 727 ran de Britse chartermaat- chappij Dan Air, die aan de vooravond van het afgelopen i/eekeinde neerstortte op Te- ïerife, regelrecht op een berg ifvloog, omdat de luchthaven liet beschikt over een modern adarsysteem. Dezelfde oor zaak ligt ten grondslag aan de luchtramp van 1977 toen een jumbo van de KLM en een jumbo van Pan Am op de startbaan met elkaar in bot sing kwamen. Ook toen kon de verkeerstoren de beman ningen niet waarschuwen om dat ze niet op de hoogte was van de positie van beide vlieg tuigen. Om die reden maken alle luchtvaartmaatschappijen die lijndiensten uitvoeren op Te nerife waaronder de KLM, en enkele chartermaatschappijen gebruik van het nieuwe inter nationale vliegveld Queen So fia, dat onlangs is geopend. Tot de rampzalige vlucht van vori ge week waarbij 146 mensen om het leven kwamen, vloog Dan Air 1500 vakantiegangers per week naar Los Rodeos. Captain Robert Atkins, eerste piloot bij Dan Air, heeft in middels toegegeven dat de ramp voorkomen had kunnen worden als Los Rodeos over een sluitend radarsysteem had beschikt. De radar van Los Rodeos geeft slechts een glo baal overzicht van de Canari- sche Eilanden en de verkeers leiders krijgen niet de exacte positie van de binnenkomende vliegtuigen op hun scherm. Toch heeft Dan Air geen kri tiek op de faciliteiten van Los Rodeos- „Het vliegveld is vol komen veilig", aldus Captain Atkins. „Vanaf volgende week gaan we ook op Queen Sofia vliegen, maar dat was al van te voren gepland. We blijven echter ook vluchten uitvoeren op Los Rodeos, omdat de rei sorganisatoren de voorkeur geven aan die luchthaven en wij uiteraard aan hun wensen gehoor moeten geven". De Spaanse autoriteiten heb ben Los Rodeos niet met radar uitgerust omdat ze verwacht ten dat het meeste luchtver keer gebruik zou gaan maken van de nieuwe luchthaven Queen Sofia dat van de mo dernste snufjes is voorzien. De reisorganisatoren geven echter de voorkeur aan het ou<je vliegveld omdat dat veel dich ter bij de voornaamste vakan tiebestemmingen is gelegen. „Hun vervoerskosten stijgen als ze op Queen Sofia gaan vliegen en daarom prefereert 65 procent van de reisorgani satoren Los Rodeos", aldus Ar- turo Escudor Croft, voorzitter van de Kamer van Koophan del in Tenerife. „Het nieuwe vliegveld kan 8.5 miljoen pas sagiers per jaar verwerken, maar de luchthaven is meestal uitgestorven". Onderzoek naar ramp Het Britse ministerie van Han del heeft een onderzoek gelast naar de oorzaak van de ramp. Waarom was de Boeing van Beheshti tegen overdracht lijken TEHERAN De ayatollah Beheshti heeft gisteren de stoffelijke resten van de acht Amerikaanse militairen tot in zet gemaakt van een nieuwe ronde van touwtrekken alvo rens zij aan hun familie zullen worden overgedragen. De stoffelijke overschotten hadden op voorstel van presi dent Bani-Sadr morgen via be middeling van de Grieks-kat holieke aartsbisschop Capucci en de Zwitserse autoriteiten aan hun Amerikaanse nabe staanden moeten worden overgedragen. Beheshti zei dat Irans hoogste geestelijke leider, Khomeiny of de Revolutionaire Raad en niet president Bani-Sadr dient te beslissen wat er met de lij ken moet gebeuren. President Bani-Sadr en zijn minister van Buitenlandse Za ken Ghotzbadeh stellen inmid dels pogingen in het werk om een internationale vergadering te beleggen waarin de misluk te reddingsactie van de Ameri kanen moet worden veroor deeld. vlieger Arthur Whelan 20 mijl uit de koers geraakt waardoor hij uiteindelijk opvloog tegen de 1600 meter hoge berg El Diabrillo? De leider van het onderzoek, Gordon Matthews, die in Tenerife samen met de Spaanse autoriteiten de oor zaak van de ramp tracht te achterhalen, was niet bereid hierover te speculeren. Het laatste radiocontact met de piloot van het verongelukte vliegveld vond plaats om ne gentien over twee 's middags toen hij op 1500 meter hoogte de luchthaven van Los Rodeos naderde en toestemming vroeg om te landen. Een binnenland se vlucht was vóór hem en de Boeing kreeg opdracht een JERUZALEM De Ameri kaanse speciale afgevaardigde Sol Linowitz is deze week in Israël aangekomen voor de be sprekingen over autonomie voor de Palestijnen, die in een non-stop-overleg op 26 mei Schoolstaking in Zuid-Afrika voortgezet JOHANNESBURG Het protest van gemengdbloedi- ge scholieren in Zuid-Afrika tegen het „tweederangs" on derwijs dat de niet-blanken krijgen, duurde gisteren nog voort, ondanks waarschu wingen van de overheid. Het enige treffen tussen politie en scholieren wordt uit Dur ban gemeld, waar politie met traangas betogers uiteen dreef. In Kaapstad namen 1.500 stu denten van de meest door blanken bezochte universiteit deel aan een solidariteitsmars. Twaalfhonderd gemengdbloe- dige onderwijzers hebben met staking gedreigd. wijde cirkel over zee te maken en terug te keren met het lan dingsgestel uit zodat onmiddel lijk tot de landing kon worden overgegaan. Het staat niet vast of de piloot inderdaad aan deze opdracht gehoor heeft gegeven. Maar als dat zo is, dan is hii of een medepiloot of de een of andere manier uit de koers geraakt. Het vliegtuig had binnen moe ten komen op 122 graden, maar in plaats daarvan vloog het in zuid-oostelijke richting op 12 kilometer afstand van het vliegveld tegen een berg wand te pletter. Het zicht was vier mijl en het weer was goed, hoewel Tenerife bekend staat om de wolken die plotse- met succes zouden moeten worden bekroond. Israël maakte opnieuw duide lijk dat het zich zal verzetten tegen elke maatregel die zou kunnen leiden tot een onaf hankelijke Palestijnse staat. Het zal de nadruk leggen op de Israëlische uitleg van de overeenkomst van Camp Da-# vid van 1979 als basis van de derhandelingen. De Israëli- le staat zou daarbij het be heer over de in 1967 bezette gebieden in handen willen blijven houden. De Palestijnse raad voor zelfbestuur zou al leen administratieve bevoegd heden mogen hebben en zor gen voor zaken als onderwijs en gezondheidszorg. Israël heeft Egyptische voor stellen voor het verlenen van wetgevende bevoegdheden aan de raad tot nu toe met be slistheid van de hand gewezen. Na de eerste onderhande lingsronde die gisteravond in Merlizia bij Tel Aviv werd ge houden tussen Linowitz, de Egyptische premier Moestafa Chalil en de Israëlische dele gatieleider Josef Burg, werd meegedeeld dat de Verenigde Staten de poging van Isfaël verwierpen om de controle over de binnenlandse en stra tegische veiligheid te behou den tijdens de vijf jaar duren de overgangsperiode van Pa lestijnse autonomie, zoals die is bepaald in de akkoorden van Camp David. In plaats daar van had Linowitz een nieuwe formule aan Begin voorge steld. Deze zou ter bestudering aan juridische deskundigen worden voorgelegd. Daarna zou Israël pas antwoorden. De eerste overlegronde in Tel Aviv duurt acht dagen. ling alle uitzicht wegnemen. Niemand heeft het ongeluk horen gebeuren. Het verongelukte vliegtuig werd zes jaar geleden door Dan Air gekocht van Japan Airlines. Het was toen negen jaar oud en had er 25.000 vlieguren opzitten, maar bij de aankoop zijn de motoren ver nieuwd. Het onderzoek en de berging van de wrakstukken is in vol le gang. Met de gegevens die men dan zal aantreffen, hoopt men te kunnen vaststellen of een deugdelijk radarsysteem het leven van de 138 vakantie gangers en acht bemanningsle den had kunnen redden. Copyrigt The Guardian Cubaanse ex gevangenen naar Florida Kew West Een nieuwe golf vluchtelingen die giste ren uit Cuba de Amerikaan se kust heeft bereikt, bevat zowel Cubanen die tot ge vangenisstraffen waren ver oordeeld als vluchtelingen van de Peruaanse ambassa de, zo hebben Amerikaanse funktionarissen bekendge maakt. Hun aantal bedroeg tenminste 1.000 en de Amerikaanse kust wacht meldde - dat nog onge veer 30 boten onderweg waren naar Florida. Amerika is met Cuba bespre kingen begonnen over de ille gale intocht van Cubaanse vluchtelingen in Amerika, zo is officieel in Washington meegedeeld. President Tsjaad akkoord met vredesmacht LAGOS President Goe- koeni Oeddeye van Tsjaad heeft ermee ingestemd dat er zo spoedig mogelijk een interafrikaanse troepen macht naar N'djamena wordt gestuurd. Nigeria, Togo en Guinee wer den belast met de uitvoering. Nigeria en Senegal zouden be reid zijn logistieke en financië le steun te verlenen aan de in terafrikaanse vredesmacht VN- diplomaten met rode verf overgoten NEW YORK De Russische ambassadeur Oleg Troja- nowsky en de Amerikaanse plaatsvervangende vertegen woordiger William van den Heuvel, zijn gisteren door twee jongelui met rode verf be smeurd. Ze zaten in de kamer van de Veiligheidsraad te wachten op het begin van het debat over de Palestijnse kwestie. De aanvallers riepen „Weg met het Amerikaanse imperia lisme", „Weg met de Ameri kaans-Russische oorlogshande lingen". De twee verfsmiiteni zijn verslaggevers van het blad „Revolutionary Workers News", orgaan van de revolu tionaire communistische partij in Amerika. De revolutionaire communisti sche partij is een kleine Maois- tische beweging, die kritisch staat tegenover de Verenigde Staten, de Soviet-Unie en het huidige bewind in China. Een aantal Iraniërs houdt voor het gebouw van de am bassade de wacht. Enkelen van hen hebben aangebo den de plaats in te nemen van de gijzelaars in de am bassade. Van onze correspondent Roger Simons) ONDEN - De drie Arabisch sprekende uidiraniërs, die de Londense ambassa- e van Iran bezet houden, hebben ge- :igd hun twintig gijzelaars te ver loor den en het gebouw op te blazen s hun eisen onbeantwoord blijven. :n van de drie heeft dit ultimatum navond doorgebeld naar de Wereld- iroep van de BBC. bezetters zijn naar alle waarschijn- jkheid afkomstig uit de Iraanse pro vincie Khoezistan, waar Arabisch ge- iroken wordt. Dit deel van Iran wil jaren autonoom zijn. De bewoners (houwen zich als Arabieren en noe- hun provincie Arabistan. officiële discriminatie ten aanzien van Arabische minderheid in Iran heeft tot zolg, dat Khoezistan een armoedig land ook al komt de Iraanse olie daar van- aan. Zonder Khoezistan zou Iran zelf larm zijn. Iraanse Arabische minderheid wordt isteund door Irak. Het is best mogelijk, it Bagdad de bezetting van de Iraanse nbassade in Londen op touw gezet heeft. t bezetters eisen dat de Arabische ge- angegen in Abadan op een vliegtuig in badan worden gezet. Op de Londense ieghaven Heathrow zouden de drie be tters zich dan met hun gijzelaars aan »rd van het toestel begeven, om meteen kunnen vertrekken naar Irak. Maar de ritten zijn kennelijk niet van plan, die itvoering mogelijk te maken, zelfs wan eer Teheran de 91 gevangenen laat ver- ekken. Britse regering heeft Iran laten weten, it in Londen al het mogelijke gedaan zal Een Engelse politieman controleert de installaties op het dak van de Iraanse ambassade in Londen. worden om snel en zonder bloedvergieten een einde te maken aan de bezetting van zijn ambassade. Of dat zal lukken, is een andere kwestie. De politiemacht, die het ambassadegebouw omringt, heeft zich trouwens goed voorbereid op een langdu rige belegering. Kort nadat de omsingeling gistermiddag begonnen was, verscheen al een rijdende kantine van de politie ter plaatse om de dorstige agenten te laven en te spijzen. De drie bezetters hadden een 41-jarige gewa pende bobby, die eenzaam de wacht be trok voor het ambasadegebouw in de Lon dense gemeente Kensington gedwongen voor hen naar binnen te gaan. Ze waren zelf zwaar gewapend en beroof den de agent van zijn revolver. Eenmaal in het gebouw, grendelden ze de zware voordeur af en verklaarden het gebouw bezet. De politieman maakte van die gele genheid gebruik om op een geheime alarmbel te drukken, waarvan hij de plaats kende. Die daad brachtScotland Yard onmiddellijk in staat Van paraat heid. Korte tijd later werd de Iraanse am bassade omringd door scherpschutters van de D-ll-brigade, die speciaal getraind is om in de diplomatieke wijk van de Lon den op te treden tegen terroristen en ka pers. Buiten de Londense agent houden de drie bezetters van de Iraanse ambassade nog 19 of 20 personen in bedwang, onder wie di plomaten (de zaakgelastigde van Iran zou erbij zijn), en een Libanese journalist. Deze laatste hebben ze vanmiddag laten bellen naar de Wereldomroep van de BBC, om te vertellen wie ze waren. De overzeese uitzendingen van de BBC wor den in het Midden-Oosten uitvoerig be luisterd. HAIFA Majoor Haddad, de bevelhebber van de rechtse Libanese militie, zal niet meer het gezag van het Unifil- hoofdkwartier erkennen, maar met de commandant van elk bataljon afzonderlijk zaken doen. Volgens hem gehoorzaamt elk contingent in Unifil alleen aan de bevelen van de eigen regering en niet aan die van het centrale commando onder generaal Erskine. Haddad zei dit gisteren, na dat hij uit het ziekenhuis was ontslagen, waar hij was behandeld voor verwondingen, opgelopen toen zijn jeep op een landmijn was gereden. Hij beschuldigde het Nigeriaanse bataljon ervan Palestijnse guerillastrijders tot zijn sector te hebben toegelaten om de landmijn te plaatsen. De linkse Libanese nationalistische regering heeft echter verklaard, dat zij de landmijn had ge plaatst. Haddad heeft ook de Nepalese Unifil-soldaten aange zegd, dat zij moeten verdwijnen, nu Nepal de PLO heeft erkend. De Veiligheidsraad heeft ingestemd met de vervanging van een Noorse medische compagnie door een Zweedse, die waarschijn lijk 1 augustus naar Zuid-Libanon wordt gestuurd. WASHINGTON De commandant van de Amerikaanse commando-eenheid die de gij zelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran moest bevrijden was het oneens met de beslissing de actie voortijdig te beëindigen. Dit staat in de gisteren versche nen bladen van het Amerikaanse kranten concern Scripps-Howard. In de dagbladen worden bronnen geciteerd uit de Senaat en het Witte Huis. Zo zou luitenant- generaal Pustay, die medewerker is van de voorzitter van de gezamelijke chefs van sta ven, tegenover een Senaatscommissie hebben gezegd dat er onenigheid was over de beslis sing de operatie af te gelasten. Er is over de beslissing „zwaar gediscussieerd", zo zou Pus tay hebben gezegd. Een hoge functionaris van het Witte Huis verklaarde tegen verslaggevers dat hij ook begrepen had dat de commandant van de commando-eenheid, kolonel Charles Beckwith, het oneens was met de beslissing de actie voortijdig te beëindigen. intussen is van de zijde van het Pentagon ont kend dat er meningsverschillen over de beslis sing zouden hebben bestaan. Minister van de fensie, Harold Brown, heeft opnieuw alle ge-' ruchten tegengesproken, als zou de reddingsac tie zijn afgelast na dreigementen van de kant van de Sowjet-Unie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 11