School in Lekkerkerk-West moet worden afgebroken „Gaat u rustig slapen! „Dat kan ons niet gebeuren'is het nieu\*| BoekvandeMaand De burger mag van alles vragen maar krijgt niet altijd antwoord BINNENLAND Zware dag voor MAVO ^ocammd dat kan ons niet gebeuren... Töten met 31 mei f22,50. Daarna f 10,-duurdei 7 7 Landbouwvergif bedreigt vogelstand O.-Nederland LEIDSE COURANT LEKKERKERK Gisteren hebben minister Ginjaar van Volksgezondheid en de autori teiten die bij de gifproblemen in Lekkerkerk betrokken zijn, in De Haag opnieuw overleg ge voerd over de oplossing ervan. Bij dit overleg is ook de slui ting betrokken van de kleuter en basisschool De Aalscholver in de gifwijk, die moet worden afgebroken. De kinderen van deze school moeten tijd voorlo pig worden ondergebracht in een buiten de wijk op te trek ken noodschool. De school moet worden afgebroken, omdat de fundamenten ervan ernstig zijn aangetast door het gif in de grond. Bovendien komt er een mobiel onder komen voor de bewonersvereniging in deze wijk voor het houden van bijeen komsten en besprekingen. Volgende week begint het overleg tus sen het gemeentebestuur en de bewo ners in de wijk Lekkerkerk-west, die willen verhuizen, of van wie de wonin gen als gevolg van de aantasting door het gif moeten worden afgebroken. De bedoeling is dat de gemeente met fi nanciële steun van het rijk deze huizen koopt. Zoals bekend heweft de regering enige tijd geleden al laten weten, dat de gedupeerde huizenbezitters in deze wijk financieel zeker niet de dupe mo gen worden van dew gifaffaire. Bij de vuilstortplaats in de polder bij Zunderdorp heeft de Amsterdamse stadsreiniging enkele vaten met che misch afval gevonden, dat niet in water kan worden opgelost. De vaten zijn daar in de jaren zestig terechtgekomen en vermoedelijk aangevoerd door Phi lips Duphar. Naar schatting moeten op deze stortplaats ongeveer honderd van dergelijke vaten liggen. De stortplaats ligt niet in de directe omgeving van be woonde wijken. DEN HAAG/LEIDEN Voor de examenkandidaten van het voortgezet onderwijs was het gisteren geen ge makkelijke dag. Vooral de MAVO-klanten hadden het zwaar. Bij VWO, HAVO en LBO was het oordeel over wegend: pittig, maar niet onredelijk. Bij het MEAO heerste verwarring door een fout in de opgave. Natuurkunde voor MAVO was behoorlijk pittig tot moeilijk. Met name de geschreven tekst bij de tekeningen was nogal stevig. Het examen bestond uit vijf (open) vragen, onder an dere over de toepassing van de warmteleer, de mechanica en elektro-statica. Bij mechanica was er een onduidelijke vraagstelling en diende men op de hoogte te zijn van de for mules voor potentiële en kinetische energie. Een van de vijf opgaven gaf een ingewikkelde tekst waardoor de leerling in de war werd gebracht. Die opgave eindigde weliswaar een voudig met de positieve lens en het begrip schaduwvorming. De laatste opgave behandelde de wet van Archimedes en voelde de kandidaat aan de tand over de opwaartse en neer waartse kracht. De meesten hebben natuurkunde niet bin nen de tijd af kunnen krijgen. Ongeveer hetzelfde kan gezegd worden van Frans. De helft heelt tot het laatste moment zitten werken. Hier waren vijf interessante teksten en in totaal 50 meerkeuzevragen. On derwerpen: nieuwe avonturiers (jongelui die naar het bui tenland vertrekken): het dagelijkse leven van een postbode; met een tractor van Rotterdam naar de Dordogne; een red dingsactie bij een noodlanding van een vliegtuig in de woes tijn en een tekst over de Eiffeltoren. Het was al met al een aardig werk, maar wel aan de pittige kant en nauwelijks binnen de tijd te maken. De docenten weten dit aan teveel verschillende onderwerpen. Vier was ook al heel mooi ge weest. LBO Het examen natuurkunde voor LBO bestond uit vijf pittige opgaven, die allemaal betrekking hadden op de warmteleer. Er kwam veel rekenwerk aan te pas bij vragen over soorte lijke warmte, soortelijke smelt- en verdampingswarmte, uit zetting van vloeistof en uitzetting van gas. Er werd een be hoorlijke dosis parate kennis gevraagd. De leerlingen von den het moeilijk, maar radeloos waren ze nu ook weer niet. Dan hadden de collega's van het LTO het wat makkelijker met hun natuurkunde-mechanica-examen. Volgens onze woordvoerder waren de vragen probleemloos en ruim bin nen de gestelde tijd (van twee uur) te maken. Ook hier vijf vragen over respectievelijk: kinematica-dynamica; aërostati ca, statica; elektriciteit en geluid. De geluidsopgave was als volgt: Een jager geeft op een bepaalde afstand van een vertikale rotswand een hoornsignaal. De echo daarvan hoort hij na 3 sec. Hij verplaatst zich in de richting van de rotswand en geeft dan opnieuw een hoornsignaal. Nu hoort hij de echo na 2 sec. Als bekend is dat de voortplantingssnelheid van het geluid 340 meter per seconde bedraagt, bereken dan: a. hoeveel meter de jager zich in de richting van de rots wand heeft verplaatst. b. de frequentie van het geluid van de hoorn, als de tril lingstijd daarvan 0,002 s bedraagt. c. de golflengte van de geluidstrilling. d. de afstand van de jager tot de rotswand als deze voor de eerste keer op zijn hoorn blaast. LMO Het LMO had gisteren Engels en Nederlands. De LDS-kan- didaten konden wat het Engels betreft kiezen uit drie opga ven waarbij een vertaling en een aantal vragen over een tweede tekst. De vertaling ging over een jonge secretaresse en was niet moeilijk. Voor het beantwoorden van de vragen was echter wel wat inzicht in de tekst vereist. Het Nederlands bestond uit een dictee, een brief en een tekst. Het dictee was niet al te moeilijk. In de brief moest de leerling reageren op een artikel in de Veluwe Koerier, waarin een warenhuisdirecteur kritiek uit op een leerling die stage loopt. Het onderwijs zou te theoretisch zijn en de stagiaire praktisch gezien onhandig. De tekst ging over „au tomatisering, vloek of zegen" (uit Succes van oktober 1978). Men kon kiezen tussen een samenvatting maken of vragen beantwoorden (motiveren). In beide gevallen werd een kri tisch lezen van de tekst geëist. vwo Het examen Natuurkunde voor de VWO'ers bestond uit een viertal opgaven, die in hun totaliteit redelijk waren. Flink wat onderdelen waren gemakkelijk, een klein aantal was erg pittig. Zo bijvoorbeeld de laatste onderdelen van opgave 4 (golven op een wateroppervlak), die alleen door de aller beste leerlingen goed gemaakt konden worden. Het examen Engels voor het VWO was niet onredelijk moeilijk, maar veel leerlingen klaagden wel over het aantal vragen: Te veel! Erg moeilijk was tekst 3 over boeken en li teratuur, genomen uit de „Sunday Times" van november 1978. HAVO Het HAVO-onderwijs in Natuurkunde gaat duidelijk vorm krijgen. Zo concludeerde onze leraar uit het examen van gistermorgen. Vrij lastig was de vierde en laatste opgave, die de „stuiter-proef" uit de mechanica aan de orde stelde. Daarbij werd een onbekende grootheid ingevoerd. Vrij lastig waren de vragen over een aantal metingen die verricht moesten worden aan de hand van een foto. HAVO-Frans bevatte zoals gewoonlijk een vijftal grepen uit diverse dag- en weekbladen. Vier van deze vijf teksten zul len wel als pittig zijn ervaren, zo meende onze leraar. Er werd volgens hem wel degelijk begrip gevraagd. Wat de moeilijke woorden betreft: Er waren geen uitschieters. MEAO Verwarring ontstond gisteren in de gelederen van de MEA- O-kandidaten, toen in de eerste opgave voor Duitse corres pondentie toch al niet een van de gemakkelijkste een storende fout werd ontdekt. De namen van een Duitse en een Nederlandse firma waren per abuis verwisseld, zodat de Duitse firma die een boze brief had geschreven aan de Ne derlandse, zichzelf excuses moest maken. Maar zo'n fout in een opgave legt de kandidaten gewoonlijk geen windeieren bij de correctie. De tweede opgave, een tevredenheidsbetuiging van een be drijf aan een van zijn vertegenwoordigers, gevolgd door een opdracht voor een moeilijke klus, wekte de tevredenheid van leraar en kandidaten. Het examen stenografie was van een redelijk niveau, maar sommige kandidaten hadden aan de Duitse en Engelse dictaten de handen vol. Nog geen Polen of Russen bij proces Menten ROTTERDAM De offi cier van justitie mr. L. Meijers, die de „derde zaak Menten" zal voordragen bij de Rotterdamse rechtbank, heeft nog geen uit Polen en Rusland nog geen antwoord gekregen op zijn oproep aan getuigen om in Rotterdam te verschijnen. Menten zelf heeft een lijst van 120 getuigen a décharge ter ontlasting) ingediend bij Justi tie. De officier heeft inmiddels besloten er dertig van op te roepen. Criterium daarbij is dat de getuigen over de zaak zelf (de executies bij Podho- rodce) iets zinnigs kunnen zeg gen. Volgens zijn verdediger lijkt Menten fit genoeg om het pro ces te kunnen volgen. De rechtbank begin op 13 mei met de behandeling; voorlopig op alle dinsdagen en vrijdagen. Vanaf vijf juni zijn er drie zit tingsdagen per week. EG-vleesfraudeurs uit Sassenheim en Den Haag voor gerecht BREDA De officier van Justitie bij de rechtbank in Bre da heeft gisteren straffen van drie maanden tot vier jaar geëist tegen een aantal verdachten in een omvangrijke zwendel in de Europese Gemeenschap van melklpoeder. Bij deze zwendel waren onder meer een vleeshandelaar uit Sas senheim -tegen wie bij verstek vier jaar en vijf maanden werd geëist - ,en een Haagse koopman - tegen wie drie jaar werd geëiest - betrokken. Volgens de officier van Justitie was de man uit Sassenheim in deze zaak de hoofdschuldige. Hij had geld en documenten voor de vleestransporten naar Italë gebracht. De documenten liet hij daar vervalsen. Het ging bij deze miljoenenzwendel om 84 transporten bevroren vlees uit Zuid-Amerika, dat in hoofdzaak bestemd was voor West-Duitsland. De Sassenheimer zou aan deze illegale transac ties negen miljoen D-marken hebben verdiend. POELDIJKSE OP DERDE PLAATS Nederland wint slagerscompetitie UTRECHT De Nederlandse slagers hebben gisteren de beste resultaten plus een wisselbeker behaald in de internationale sla- gersvakcompetitie, die maandag en gisteren in Utrecht gehou den is. Aan deze competitie namen jonge slagers deel uit Zwit serland, Oostenrijk, Oost- en West-Duitsland, Denemarken en Nederland. Daarbij wist de 20-jarige Marga van vsan Maarel uit Poeldijk beslag te leggen op de derde plaats. WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR TREEDT 1 MEI IN WERKING (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG „Met het ministerie van Verkeer en Waterstaat". „Goedemiddag, mag ik de afdeling voorlichting van u? Dank u". Goedemiddag, u spreekt met Jansen uit Delft. Zou u mij precies kun nen vertellen, hoe het staat met de aanleg van Rijksweg 19?". „Jazeker meneer, daar kunnen we u wel wat over meedelen. Heeft u even tijd of wilt u dat we u een aantal gegevens toesturen?" Dergelijke verzoeken om informatie zullen vanaf donderdag 1 mei, regelmatig bij de voor- lichtingsbureau's van ministeries, gemeen ten, provincies of waterschappen binnen komen. Op 1 mei treedt namelijk de Wet Openbaarheid van Bestuur, in ambtelijke kringen kortweg aangeduid met WOB, in werking. Sinds de Wet Openbaarheid van Bestuur als ontwerp tijdens het kabinet-Den Uyl werd ingediend hebben grote groepen overheids dienaren met angst en beven de totstandko ming en invoering ervan tegemoet gezien. De wet schrijft weliswaar veel openbaarheid voor, maar er zijn zoveel beperkingen in gebouwd dat geen enkele ambtenaar er een nachtmerrie van zal krijgen. De wet geeft- de burger een nieuw recht, na melijk het recht op informatie over datgene wat overheidslichamen in documenten heb ben vastgelegd. In principe zijn die overheid sorganen verplicht, elk verzoek om informa tie van wie dan ook in te willigen. Alleen in uitzonderingsgevallen mag een verzoek wor den afgewezen. Openbaarheid is regel, ge heimhouding is uitzondering, en zelfs als een bepaald ministerie of een gemeentevoorlich- ter een verzoek om informatie afwijst, be hoeft de kous nog niet af te zijn. De burger die de inlichtingen heeft gevraagd, kan bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State in beroep gaan tegen de weigering van de be treffende ambtenaar. Overigens gebiedt de WOB de overheid niet alleen, informaties te verschaffen op verzoek, maar ook om dat zo veel mogelijk ook op eigen initiatief te doen. Lawines Het lijkt er allemaal een beetje op of tot nu toe door de overheid alles geheim werd ge houden. Dat is natuurlijk niet waar. Lawines van persberichten worden jaarlijks over de bureau's van de nieuwsmedia uitgestort, sta pels brochures worden bij burgers in de bus gestopt, tienduizenden telefoontjes met ver zoeken om informatie van journalisten, actie groepen of mensen zoals de hierboven ge noemde meneer Jansen uit Delft worden ie der jaar welwillend beantwoord. Nu de WOB in werking treedt, wordt het voor de over heidsorganen echter veel moeilijker om in formaties te weigeren. Bovendien wordt de overheid aangespoord, op het gebied van in formatieverstrekking actiever te worden dan tot nu toe het geval was. De WOB verplicht de overheid tot het openbaar maken van een heleboel gegevens, zonder dat de burger daarom hoeft te vragen. Daaronder vallen niet alleen de inhoud van documenten en be leidsbeslissingen, maar ook de adviezen van allerlei niet-ambtelijke commissies en van colleges zoals de Raad van State. Uitzonderingen Wat mag nu volgens de WOB wél en niét o- penbaar gemaakt worden? Wat wel mag wor den verteld of toegezonden, zijn feitelijke ge gevens over hét beleid, prognoses over toe komstige ontwikkelingen en alternatieven voor een bepaald beleid. Uitgaande van de aanleg van een weg, kan de gevraagde infor matie derhalve bestaan uit gegevens over be stemmingsplannen waarin die weg is opgeno men, de verschillende mogelijke tracé's die zijn uitgewerkt en de prognose dat de ver keersdrukte op andere wegen in de buurt ha aanleg van de weg met „X" zal afnemen. Het zijn maar een paar voorbeelden. De wet be paalt overigens, dat als de overheid feitelijke gegevens uit interne documenten verstrekt, die gegevens „gereed en volledig moeten zijn" en dat prognoses „in voldoende mate be trouwbaar dienen te zijn". Wat niet mag wor den meegedeeld, zijn persoonlijke beleidsopp- vattingen van wethouders, ministers of amb tenaren. Tenslotte zijn er de zogeheten „algemene uit zonderingsgronden". Informaties worden niet verstrekt alsen dan volgt er een hele waslijst van bepalingen. Enkele voorbeelden. Er worden geen inlichtingen gegeven, waar uit onenigheid tussen staatshoofd en kabinet zou kunnen blijken, informaties die de veilig heid van de staat in gevaar zouden kunnen brengen, inlichtingen die betrekking hebben op vertrouwelik aan de overheid verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens, gegevens die de betrekkingen van Nederland met andere landen zouden kunnen schaden, informaties die te maken hebben met de opsporing en vervolging van strafbare feiten en gegevens die de persoonlijke levenssfeer of medische en psychologische onderzoeksresultaten van personen betreffen. Beroep Als een ambtenaar een verzoek om informa tie afwijst, deelt hij dat aan de informant mee. Ziet de laatstgenoemde de redelijkheid van de weigering in, dan is de zaak daarmee afgedaan. Als de verzoeker de weigering niet accepteert, wordt het verzoek doorgespeeld naar een speciale ambtenaar die de definitie ve beslissing moet nemen. Vindt ook die ambtenaar dat de verlangde gegevens niet kunnen worden verstrekt, dan moet de infor mant daarvan schriftelijk en met opgaaf van redenen van in kennis worden gesteld. Neemt de verzoeker daarmee nog steeds geen genoegen, dan kan hij binnen 30 dagen be roep aantekenen bij de Raad van State in Den Haag. De kosten daarvan zijn f 25. De beslissing van de Raad van State is bindend: verder beroep is dus niet mogelijk. In politiek Den Haag is men bijzonder be nieuwd hoe de Wet Openbaarheid van Be stuur in de praktijk zal werken. Daarom heeft de Tweede Kamer de regering ge vraagd, in 1983 en daarna om de vijf jaar een verslag aan het parlement te sturen over de wijze waarop de wet in de praktijk wordt toe gepast. 't Leek allemaal zo ver van ons bed. Maar voor we goed en wel wakker waren, rolden de tanks al door de straat. Vielen de Duitsers letterlijk uit de lucht. En hoorden we voor 't eerst het angstaan jagende geluid van marcherende laarzen. De oorlog was ons leven binnengetrokken. Het lijkt 40 jaar later misschien onvoorstelbaar; maar, ondanks alle gruwelen, ondanks alle terreur, probeerden we er toch het beste van te maken. Leerden we ermee leven. Met de vleesch- bonnen, de eigen teelt, de houten fietsbanden, de strooptochten op het platteland. We pasten ons wonderwel aan. En we bleken inventiever dan we dachten. Over de geschiedenis van het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog gaat het nieuwe Boek van de Maand. Verteld aan de hand van anecdotes, persoonlijke verslagen en dagboekfragmenten. Zichtbaar gemaakt door talloze foto's en afbeeldingen, waarbij heel wat uniek, nooit eerder gepubliceerd materiaal uit privébezit Het h werd samengesteld door de bekende journalist Evert Werk en de geschiedkundigen Madi de Keizer en Gert Jan van Sett|i° Het is een bijzonder boek geworden, waarin de wondeipa sfeer van die dagen tot leven komt. Ook al hebt u die niet zelf mee- gemaakt i! ggjaon, Het Jagdifc lever, in de T*eedcAXtiddi*iHng I He$ehrev«rtiJnqrEve MidériiéAj De aanbieding is geldig van 1 /tn31 mei. Echter zolang de voorraad stjg' GIETHOORN In noordwest Overijssel en in de Noordoostpolder dreigt een ramp voor de vogelstand door het toenemend gebruik door de agrariërs van vergif om schadelijk wild te doden. Het grote probleem voor de landbouwers in deze gebieden is dat voor dit schadelijk wild - kraaien, eksters, spreeu wen, houtduiven en eenden - dat ongestoord op de landbouwgronden kan opereren, geen behoorlijke afschotregeling bestaat. Door het vergif dreigt de vogelstand echter mede het slachtoffer te worden. Het voor de boeren schadelijk wild schijnt uit de aangrenzende natuurgebieden te komen. Natuurmonumenten, de beheerster van y gebieden, ontkent dit en wijst erop, dat bme wild veel eenden terechtkomen uit de - eendentrek. mg op De landbouwers, die het liefst zelf de a be van het wild in handen willen nemen, ki^e de wildschade overigens terugkrijgen. Dit en hen echter te lang. Er zijn boeren, die ov jaar 1979 zeker nog 50.000 gulden te goet yai ben. Enkele boeren zijn thans in beroep g tegen de beslissing van de Dienst Landiivr' ting geen afschotregeling voor deze gebiedje geven. he Landbouwschap wil praten over situatie in EG DEN HAAG Het Land- bouwschap gaat op korte termijn met het kabinet pra ten over de nu ontstane situ atie in de EG. Het schap maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen die het mislukken van het overleg heeft voor de EG en voor het gemeenschappelijk landbouw beleid. Hierdoor ontstaat er, aldus het schap, een groeiende onzekerheid voor de Neder landse landbouw en voor de Nederlandse economie in zijn geheel. Het principe-akkoord, een gemiddelde verhoging van de landbouwprijzen met vijf procent, noemt het schap on toereikend. Het blijft vasthou den aan 7,9 procent. Superponton Giant wil tanker lichten ROTTERDAM Het Rotter- damse superponton Giant '22 van Smit Internationale gaat proberen het achterschip van de Franse supertanker Betel- geuse, die in 1978 in de Zuid- Ierse Bantry Bay is geëxplo deerd, te lichten. De tanker ligt 40 meter diep in de baai, Droog weer DE BILT (KNMI) - Een zwak regengebied trok in de nacht via ons land naar het zuiden. Grote hoeveelheden regen werden nergens gemeld. Zie- rikzee was het station waar de nacht nog de meeste regen viel en dat was niet meer dan 1 millimeter. In de vochtige lucht ontstond in de nanacht op enkele plaatsen mist. Deze verdween echter vrij spoedig waardoor op diverse plaatsen de zon doorbrak. Voor het weer op 1 mei is van betekenis een hogedrukgebied nabij Schotland. Het centrum hier van verplaatst zich langzaam naar Scandinavië. Vooruitzichten voor vrijdag opgesteld door het KNMI op woensdag om 10.00 uur: Droog weer met zonnige pe rioden. 'Middagtemperaturen om streeks 16 graden. Weersvooruitzichten in cijfers gemiddeld voor vrijdag: Aantal uren zon: 3 tot 9 Min temp: omstreeks 7 graden Max temp: omstreeks 16 gra den Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 95 pro cent Kans op een geheel droog et maal: 90 procent Voor de temperaturen I een marge van 2 graden.' CasablancÉ Istanboel 3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 10