BEATRIX KIEST VIER VERZETSMENSEN VOOR INHULDIGINGSSTOET De ijzeren kroning van Koningin Glimlach Van Agt spreekt nieuwe koningin toe KRAKERS WILLEN GEEN ORDEVERSTORING POLITIE VERKIEST DE ZACHTE HAND Amsterdammers in geweer tegen afsluitingen Samenwerking VARA en Radio Stad aRNËNLAND LEIDSE COURANT DINSDAG 29 APRIL 1980 PAGINA 13 hele binnenstad zal voor ge motoriseerd verkeer zijn af gesloten. Neem een van de extra lange treinen die de Nederlandse Spoorwegen laat rijden. Bedenk ook dat de Dam vanaf het Centraal Station uitsluitend via het Damrak bereikbaar zal zijn. Alle andere toegangen slu:t de politie af. Dat wordt dus dringen. Wie toch met de auto wil komen, vindt op de invalswegen via oranje bor den met de tekst ,,P 30 april" de route naar parkeer plaatsen aangewezen van waar gratis pendelbussen richting centrum gaan. Ver keer komend vanuit Rotter dam en Den Haag wordt naar de terreinen bij het Olympisch Stadion geleid, verkeer vanuit Utrecht naar het Industrieterrein Amstel en verkeer uit richting Amersfoort naar een par keerterrein bij het station Bijlmer. Dertig kraanwagens staan gereed om auto's van verboden plaatsen weg te slepen. Overigens heeft welke gang naar de Dam dan ook bijzon der weinig zin. Het nationale plein biedt morgen slechts plaats aan een paar duizend mensen 800 voorgeselec teerde schoolkinderen en 1600 uitverkoren vertegen woordigers van de ruim '800 Nederlandse gemeenten (na men, adressen en antece denten door de BVD gecon troleerd). Dat zijn er minder dan de 3000 officiële inhuldi- gingsgasten die in de Nieuwe Kerk worden geperst. De rest van de Dam gaat schuil onder een uitbundige groen en bloemversiering die ech ter minder bedoeld is om de feestelijkheden luister bij te zetten dan wel om een veili ge, overzichtelijke afstand te scheppen tussen gebeurte nissen en toeschouwers. Al weer een voorzorgsmaatre- flel. Nerveuze sfeer Gezellig zal het er ook niet zijn. Alle cafe's en restau rants sluiten hun deuren om dat klanten als gevolg van de uiterste beperkte bewegings vrijheid op en om de Dam weg zullen blijven. Verschil lende eigenaren van horeca bedrijven overwegen het in dienen van eisen tot schade vergoeding, omdat 30 april onder normale omstandighe den een uiterst lucratieve dag pleegt te zijn. Sommigen schatten dat zij op deze ko ninginnedag 20.000 gulden of meer aan inkomsten zul len derven. Er heerst een enigszins ner veuze sfeer in de stad burgemeester Polak erkent dat. Toen er zaterdag een helikopter boven' het cen trum vloog, werd vanuit de burgerij meteen geprotes teerd: de politie is al aan het spioneren, terwijl het in wer kelijkheid om de helikopter van de televisie ging die proef vloog. Feit is wel dat het hele luchtruim boven de Dam met een straal van drie kilometer tijdens de hoogte punten van morgen voor ie der vliegverkeer behalve po- litie-helikopters gesloten zal zijn. En ook het speciale zie kenhuisplan voor 30 april draagt er weinig toe bij de zenuwen te kalmeren. Het Wilhelmina Gasthuis is in ge reedheid gebracht voor adel lijke personen en hoogwaar digheidsbekleders die bij eventuele aanslagen of on lusten getroffen zouden wor den, terwijl in het Binnen gasthuis bedden klaar staan voor gewone burgers. Beide ziekenhuizen zijn door de bloedtransfusiedienst voor zien van extra voorraden bloed. Voor het avondlijke vuurwerk boven het IJ is een speciaal veiligheidsplan op gesteld. Het nieuwe konink lijk paar en zijn gasten zullen er naar kijken vanaf marine vaartuigen. De rijroute er heen wordt geheim gehou den en ingeval van onrust komt het hoge gezelschap helemaal niet naar de haven. Zachte hand Zeshonderd buitenlandse verslaggevers, fotografen en cameramensen zijn naar Am sterdam gekomen. De hele wereld kijkt morgen mee. „We zullen laten merken wat we vinden van die poppen kast op de Dam", hebben de krakers laten weten. „Geen ton voor de aankoop van het kraakpand de grote Keyzer om er woningzoekende jon geren te huisvesten, maar wel 5 miljoen voor een privé- feestje van de Staten-Gene- raal". Maar nogmaals: een gewelddadige verstoring hebben ze naar hun zeggen niet in de zin, noch zal de politie meteen ingrijpen, mocht er toch een nostalgi sche rookbom ontploffen. „Sussen", luidt het consigne. „De zachte hand. Geen pro vocerende helmen, wapen stokken en schilden als we het enigszins kunnen hel pen". Wat dat betreft zou de wereldpers best eens een saai dagje tegemoet kunnen gaan. PIET SNOEREN AMSTERDAM Alle pani sche geluiden in de media ten spijt zijn landelijke ol Amsterdamse kraakgroe- pen morgen niet van plan de feestelijkheden rond de inhuldiging van Beatrix als nieuwe vorstin te verstoren. Er is zelfs een soort onder handse overeenkomst met de politie gesloten dat men zich zal onthouden van het gebruik van luidsprekers en megafoons. „Ons protest zal op de Dam alleen zichtbaar zijn, niet hoorbaar" hebben de kra kers in het voormalige NRC- handelsbladgebouw, ver- zethaard op nog geen steen worp afstand van het Ko ninklijk Paleis, laten weten. Het ziet er naar uit dat hun manifestatie zich zal beper ken tot het oplaten van bal lonnen of vliegers met tek sten. En maar hopen dat de wind gunstig genoeg zal zijn om die tot boven de konin klijke stoet te blazen, want op de Dam zelf kunnen de krakers niet doordringen wie wel? én dat willen ze ook niet. „Op de Dam staan geen lege panden, dus wat hebben we er te zoeken? Ook het paleis is morgen in gebruik en we pakken nooit panden aan die in gebruik zijn". Het landelijk overleg kraak- groepen heeft zich uitgelaten in dezelfde geest. „Geen ac ties die de feestelijkheden kunnen verstoren", luidt daar het wachtwoord. „Maar. kraken zullen we, want daar is ons streven op gericht. Massaal kraken". Ingewijden weten dat de politie hen daarbij ongemoeid zal laten. Het vormt een deel van de onderhandse afspraak die de rust rond de plaats van de inhuldiging en zijn directe omgeving moet waarborgen. Elders is morgen veel toege staan. Wat de krakers betreft kan prinses Glimlach dus onge rimpeld koningin Glimlach worden met een knipoog in hun richting misschien wanneer ze vanaf het bordes van het paleis of vanonder de pergola naar de Nieuwe Kerk iets ontwaart van ludiek vertaald ongenoegen. Jawel, het woord ludiek is voor de gelegenheid uit de motten- bailen van de zestiger jaren gehaald en de krakers heb ben de Vrijstaat Amok uitge roepen een laat nakomer tje van Oranje Vrijstaat dal op zijn beurt het tandeloze kind van Provo was. Desondanks 4824 man poli tie op de been (officiële op gave van burgemeester Po lak), terwijl er nog eens 5.000 paraat achter de hand worden gehouden (onoffi cieel gerucht, maar ze zullen te vinden zijn in een grote, zelfs voor voetgangers her metisch afgesloten halve cir kel onmiddellijk ten westen van het paleis en de Nieuwe Kerk). De bewoners van pan den langs de routes die de koninklijke gasten volgen, hebben een verbod gekre gen zich op hun balkons te begeven, of uit geopende ra men te kijken. Op de daken scherpschutters, al heeft burgemeester Polak het ont kend. Die mogen pas schie ten wanneer ze via hun walky-talky twee op elkaar afgestemde codewoorden hebben ontvangen, maar dreigend blijft het. „De ijze ren kroning", grapte enige dagen geleden een Britse verslaggever in het voor de internationale pers afgehuur de hotel Krasnapolsky, en de media namen de uitdrukking gretig over. Al deze voor Nederlandse begrippen ongekende veilig heidsmaatregelen zijn niet gericht tegen het krèkers- front en zelfs niet tegen de kwaadwillende rellenschop- pers die in Amsterdam op de kleinste aanleiding plegen te azen om klinkers uit de trot toirs te gaan breken, maar tegen eventuele terroristen. „Ook bij voetbalwedstrijden moet je tegenwoordig al an dere maatregelen nemen dan vroeger", heeft burge meester Polak verzucht. „Wat dan te denken van een inhuldiging met zoveel be langrijke buitenlandse gas ten, die allemaal hun eigen terroristen hebben? Daar moet je eenvoudig rekening mee houden". Uitgangspunt bij de beveiliging is geweest: „We leven in een grimmige tijd. Midden in Den Haag wordt op klaarlichte dag een ambassadeur vermoord. Stel je voor dat er zoiets in Am sterdam zou gebeuren zon der dat we erop verdacht zouden zijn en onze maatre gelen hadden getroffen? Je moet er vanuit gaan dat ter- reur-organisaties als de PLO, de ETA, de RAF, de RMS en de IRA de inhuldiging van Beatrix graag zouden willen benutten om wereldpublici- teit in de wacht te slepen". Auto thuis Een half miljoen toeristen, vooral Nederlandse dagjes mensen worden morgen in Amsterdam verwacht. Voor iedereen de goede raad: Laat de auto thuis, want de AMSTERDAM Minister-president Van Agt zal morgen een toespraak tot de nieuwe koningin Beatrix richten. De premier zal dat doen onmiddellijk na de balkonscène, als koningin Beatrix en prinses Juliana zich na de abdicatie aan het volk op de Dam zullen vertonen. De toespraak wordt via radio en televisie uitgezonden. AMSTERDAM Drie Amsterdammers die in de voor alle voetgangers afgesloten zone rond paleis en Nieuwe Kerk wo nen, hebben een kort geding aangespannen tegen b en w van Amsterdam. Zij eisen verbod van de verplichting om zich te legitimeren wanneer zij hun eigen huis willen bereiken. Volgens hun raadsman, mr. T. Hoogenboom, is er geen en kele wet of verordening die zo'n verregaande beperking van de bewegingsvrijheid toestaat. Enkele Amsterdamse organi saties, zoals de studentvakbond ABVA, Amsterdam Fietst en drie wijkcentra, willen morgen in het centrum van de hoofd stad demonstreren tegen de afsluitngen in de stad en tegen de verplichte doorlaatbewijzen voor binnenstadbewoners. De organisaties hebben burgemeester Polak van hun voorne men op de hoogte gersteld. De demonstratie vertrekt om twee uur van het centraal Station naar de rand van het afge sloten voetgangersgebied. HILVERSUM „Radio Stad Amsterdam en VARA maken woensdag een alternatief nationaal programma", is de titel van het radiopprogramma dat morgen van 07.20 tot 19.00 uur op Hilversum 2 valt te beluisteren. Omdat de VARA over de zendtijd beschikt en Radio Stad over de technische faciliteiten, wordt er samengewerkt. De verslaggeving „in de alternatieve sfeer", van de gebeurtenis sen rond de inhuldiging, lopen als een rode draad door het programma, aldus de VARA. Door deze uitzending komt het in de omroepbladen aangekondigde programma op Hilver sum 2 tot 19.00 uur. tè vervallen. Daarna wordt de gewone avonduitzending vervolgd. DEN HAAG De stoet die koningin Beatrix na haar in huldiging zal vergezellen, wordt voorafgegaan door vier voormalige verzets mensen. Zij zijn door prin ses Beatrix zelf gekozen om als herauten en koningen van wapenen op te treden, die na de plechtigheid met stemverheffing zullen vast stellen dat de prinses tot koningin is ingehuldigd. Na de plechtigheid zal minister van staat, mevrouw M. Klompé, de grondwet dra gen. Ook zij is hiervoor door prinses Beatrix ge vraagd. De herauten van wapenen zijn J. Ubbink en mevrouw M. Willinge-Sligcher. Ubbink. drager van de Bronzen Leeuw, was Engelandvaar der. Hij werd in novembei 1942 boven ons land ge dropt. waar hij als slachtoffei van het Englandspiel gevan gen werd genomen en opge sloten in Haren. Daar zag hi kans te ontsnappen. Hij 'was agent van de Special Opera tions Executive. Mevrouw Willinge-Sligchei' heeft in de Japanse kampen in het voormalige Neder- lands-Oost-Indië gezeten. Na de bevrijding heeft ze zich tot haar repatriëring in 1946, ingezet voor de hulpverle ning. In Nederland was ze actief in de stichting Pelita, die vervolgingsslachtoffers uit Indië hielp. Ze is draag ster van de verzetsster Zuid- oost-Azië. De koningen van wapenen zijn Engelandvaarder mr. S. Hazelhoff Roelfzema en L. (Bob) Sche.epstra. Hazelhoff Roelfzema heeft samenge werkt met de militaire orga nisatie M1-6 en geheime agenten over zee overgezet, onder meer in de omgeving van Scheveningen. Later diende hij bij de Britse lucht macht. Hij kwam naar Ne derland als adjudant van ko ningin Wilhelmina en is dè schrijver van^ het later ver filmde boek „soldaat van Oranje". Scheepstra was aangesloten bij de landelijke organisatie hulp onderduikers en was één van de oprichters van de landelijke knokploegen. Hij deed mee aan de overval op het huis van bewaring in Arnhem, waarbij 56 gevan genen werden bevrijd. Hazel hoff Roelfzema en Scheep stra zijn dragers van de Mili taire Willemsorde. Na de plechtigheid zal minis ter van staat, mevrouw M. Klompé, in de stoet de grondwet dragen. Mevrouw Klompé was de eerste vrou welijke minister in ons land en is ook de eerste vrouwe lijke minister van staat. Vier adjudanten zullen de sleep van de koningsmantel die de nieuwe koningin om heeft, dragen. Het zijn luite- nant-ter-zee der eerste klas se J. A. Broekhuysen, offi- cier-Marva der eerste klasse J. Prinsen, luitenant-kolonel jonkheer A. W. Snoeck en majoor J. J. C. van Rossum du Chattel. De koningen van wapenen worden gevolgd door de ce remoniemeester van de ko ningin, kapitein-ter-zee b.d. P. Osieck. Na de ceremonie meester volgen enkele hoof den van diensten en depar tementen van de hofhouding. Het zijn: mr. H. Froger, parti culier secretaris van de nieu we koningin en kapitein-ter- zee b.d. G. Pauli, toege voegd intendant koninklijke paleizen te Den Haag, de lui tenant-kolonels der cavalerie P. Blussè van Oud-Alblas, toegevoegd hofmaarschalk, en E. Lichtenvoort Cats, toe gevoegd aan de eerste stal meester, de kamerheren i.b.d. van de koningin, de heer J. van Dijk van 't Velde, intendant van de koninklijke paleizen te Amsterdam en Soestdijk, L. van Dorp, di recteur van het koninklijk huisarchief, de kamerheer i.b.d. van de koningin en fi nancieel adviseur, dr. H. De stoelen voor koningin Beatrix en prins Claus staan in de Nieuwe Kerk al sinds gisteren klaar. Pierson, de eerste stalmees ter brigade-generaal b.d. W. Bischoff van Heemskerck, de hofmaarschalk van de konin gin, commodore b.d. mr. R. van Zinnicq Bergmann, de chef van het militaire huis van de koningin, vice-admi- raal b.d. E. Roest, de opper kamerheer van de koningin, J. baron van Lynden en de opperkamerheer honorair jonkheer D. de Graeff. Vervolgens wordt in de stoet meegevoerd het rijkszwaard, als symbool van de militaire macht. Dit zal worden gedra gen door de chef Defensies taf, generaal der koninklijke luchtmacht A. Wijting. De koninkrijksstandaard zal worden gedragen door gene- raal-majoor H. de Bruijn, commandant der koninklijke marechaussee, van welk wa pen de nieuwe koningin sinds 1956 schutsvrouwe is. Direct achter het rijksbanier komt een vijftal vaandels, gedragen door de comman danten van de korpsen en regimenten aan wie de vaan dels toebehoren: mariniers, grenadiers, jagers, fuseliers „Prinses Irene" en koninklij ke marine. Na de vaandels volgt de grootmeester van het huis van de koningin, mr. C. van Schelle, dan volgen de koningin en prins Claus. Koningin en prins worden gevolgd door de dienst doend grootmeesteres van de koningin, mevrouw C. Bi schoff van Heemskerck-Tel- ders met daarachter de dame du palais, mevrouw M. de Kanter-von Muhlen en de hofdame van de koningin, mevrouw H. Goudswaard- Blom. De stoet wordt gesloten door de drie operationele com mandanten van de strijd krachten: commandant zee macht Nederland, schout bij nacht J. Hulshof, comman dant 1e legerkorps, luite nant-generaal A. Gijshers, en commandant commando tactische luchtstrijdkrachten, generaal-majoor R. Hengs- dijk. Het centrum van Amsterdam is morgen niet voor auto's bereikbaar. Doorgaand rijverkeer is niet mo gelijk en in het gebied rond Paleis en Nieuwe Kerk worden in het geheel geen auto's toegelaten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 13