Stadsverwarming in Leiden kan brandstofbesparing van bijna 60 procent opleveren hamers Krakers Warmonderweg bieden geen verzet 3eukenschans liet meer oor moskee- Marokkanen I Burgerraadslieden willen af van „tijdelijke" registratie buitenlanders *GIN AP LEIDSE COURANT VRIJDAG 25 APRIL 1980 PAGINA 3 bruecl agaz. Der Interi :ht. tv- n. 20. WeeiS Film it ,r." 5 F( ■ki «ADEN De toepas- IM Ijg van stadsverwar* in Leiden kan een k zienlijke brandstof- paring opleveren. Dit kt uit een onderzoek de KEMA in op- cht van het Energie- wlem rijf Rijnland heeft [Jricht naar de moge- theden om verschil de delen van Leiden siap i stadsverwarming te "52" iraicn- Op den duur Cuitur. er een besparing sa'9 rden verkregen die reenkomt met 60 de brandstof die an- voor individuele ^'"rjjjtrale verwarming no- zou zijn geweest. tot het toepassen van de Langegracht worden aangepast. Boven- - moet een heel distributie- ^gT°sinaar n»euwbouwwijken 3.15-2 den aangelegd. De investe- en, die hiervoor moeten den gedaan, worden op ba- 8-15 Ijvan het prijspeil 1979 ge- 1 nd op 64,4 miljoen gul- 1 In het onderzoek is te- de mogelijkheid onder- om een krachtwarmte- 2.10-2 rale in te richten op het nink-terrein. Vooral wan- n de toekomst ht besluiten tot het ge- jaz. 1 k van kolen als brandstof het opwekken van elec- teit en warmte tegelijk, wat in feite gebeurt bij stads verwarming, is deze locatie ideaal, gezien de ligging aan het water. Een groot nadeel is het gebruik van kolen is even wel dat het milieuverontreini gend is. Gebruiker Volgens het rapport heeft de toepassing van stadsverwar ming grote voordelen voor de gebruiker. Via een onder gronds buizenstelsel wordt warmwater naar de woningen gevoerd. In alle woningen worden warmtemeters en ka merthermostaten gebouwd, zo dat iedere verbruiker zijn ei gen stookgedrag kan' blijven bepalen. Maar anders dan bij het huidige verwarmingssys teem of bij het systeem van warmwatervoorziening ont breken de centrale verwar mingsketel en de geysers en boilers, waardoor geen over last bezorgend onderhoud meer hoeft te worden verricht. In plaats daarvan wordt in de woningen individuele warmte- meet- en warmteregelappara- tuur in een kastje aangebracht, waardoor iedere verbruiker in de gelegenheid wordt gesteld de warmte van het tapwater en van de verschillende ver trekken zelf te bepalen. Ten aanzien van de verwar ming geeft het rapport als be langrijkste voordeel aan: Met name in het voor- en najaar is een betere warmteregeling mogelijk omdat het regeltra- ject naar beneden minder be perkt is. Een c.v.-ketel kan on der 50 graden moeilijkheden opleveren. Voor wat betreft de warmwatervoorziening, die eveneens door de stadsverwar ming wordt geregeld stelt het rapport dat er geen verbran dingsgassen meer in de keu ken te vinden zijn, waardoor een beter leefmilieu en minder vervuiling wordt verkregen. Het is bovendien technisch eenvoudig tot vrijwel elke ca paciteit uit te breiden. De kosten van stadsverwar ming voor de verbruiker zul len ongeveer gelijk blijven aan de energiekosten en kosten van onderhoud die thans wor den betaald. Een probleemds vormt nog het koken, dat praktisch overal in Leiden op gas gebeurt. Wanneer gekozen wordt voor stadsverwarming in de nieuwbouwwijken, zal de aanleg van ook een gasleiding niet rendabel meer zijn. Aan gezien voor koken op pas on geveer 150 m3 per aansluiting per jaar nodig is. Hoewel het nu nog zo is dat voor het elek trisch koken meer brandstof nodig is dan het op gas koken, verwacht de KEMA in de toe komst ten aanzien hiervan een ommekeer ten goede. Risico's Het stadsverwarmingsproject is er vooral op gericht om aardgas te besparen. Volgens berekeningen zal de stadsver warming pas na vijftien jaar een rendabele exploitatie te zien geven. Hierdoor loopt het Energiebedrijf Rijnland een groot financieel risico. Ge vreesd kan worden voor een tegenvallende opbrengst onder invloed van een beter isolatie- peil, dan thans wordt voorzien. Teneinde het risico voor het Energiebedrijf toch enigszins te beperken wordt voorgesteld het besluit van het al of niet toepassen van stadsverwar ming te laten afhangen van een garantieregeling van het rijk. Hierover is inmiddels overleg gestart. Ben il. 22 .Pop Sc repo The Folkl 1 DEN Een aantal van de naar schatting twin- „Moskee-Marokkanen" die een gekraakte vleu- L ran de voormalige Morspoortkazerne bezet hou- zal dezer dagen van het Leidse college van b en horen krijgen, dat men niet langer meer hoeft kenen op de voor hen door de gemeente gere- eerde kamers in het Leiderdorpse woonoord de Beukenschans. De Marokkanen geven er de oorkeur aan in de Morspoortkazerne te blijven i onen zolang door het ministerie van Volkshuis- ïsting nog geen definitieve waarborg is gegeven oor het bewoonbaar maken van een hoeveelheid mden in Leiden-Noord. De Marokkanen vrezen, it wanneer zij eenmaal in de Beukenschans zitten, f kans op permanent onderdak in Leiden-Noord lorgoed verkeken is. Am gemeentelijke commissie lisvesting Migranten zegt de i-Cui ining van de Marokkanen geen enkel opzicht te delen, commissie vindt, dat het inisterie destijds voldoende i lanciële waarborgen heeft geven voor het opknappen in de woningen. De krakers -tg t! Boste r. J. Buis verleden i INHEM In ee zieken- 3(g, lis in Arnhem overleed ?ren, bijna 78 jaar oud, Jacobus Buis, rustend oplsschop van Sabah in Oost- aleisië. :hop Buis, missionaris van Hill, werd in 1902 in Lei- 14 n geboren. Na zijn priester esp 'jding vetrok hij naar het ?nmalige Brits Noord-Bor- In het begin van de jaren tig werd hij benoèmd tot stolisch prefect, en op 1 1952 werd hij door mgr. Huibers in de Jozefkerk in de Herensingel tot bis hop gewijd. 0I i die dagen was een „Leidse ]a sschop" een unicum. Heel jjC itholiek Leiden liep uit om t wijdeling welkom te heten. een open koets ging het p inaf het toenmalige huis van (j Van Dongen aan de Sta- trnsweg via de singels naar de izefkerk, waar deken Ho- rc| mile (die overigens naast em in het rijtuig zat) plechtig innenleidde. En een feestco- 'ité uit vooraanstaande Lei- :nj enaars bestaande, zamelde "J eld in voor een grandioos ge- 0 ihenk. 13 Igr. Buis bleef Leidenaar, ook ,rl P zijn verre missiepost. Als ij maar even de kans zag, bij- oorbeeld bij zijn verplichte n( ijfjaarlijkse bezoek aan Rome, ;wam hij wer naar de Sleutel- tad om daar wat rond te kuie- igf Bn, met bekenden te praten m n in zijn oude parochiekerk of b pontificeren. 1 Ie laatste jaren genoot mgr. a; luis van een welverdiende ust. Dinsdag om 11 uur vindt 'o Huize Vrijland in Ooster- wek de plechtige uitvaart plaaLs. echter stellen, dat zij de beves tiging van het ministerie eerst zwart op wit willen yen, voor dat zij eventueel genoegen ne men met tijdelijke huisvesting elders. Dat zou dan de Beu kenschans worden, waar de gemeente al geruime tijd circa tien slaapgelegenheden voor de minst weigerachtige Ma rokkanen openhoudt. Wethou der A. Verboom van volks huisvesting vindt de onbenutte reservering van kamers niet langer verantwoord. De ka mers dienen zo snel mogelijk te worden verhuurd aan ande re woningzoekenden. De Ma rokkanen in de Morspoortka zerne zullen over dit besluit op korte termijn worden inge licht. Consequentie van de maatregel zal volgens Ver boom wel zijn, dat de krakers grote kans lopen binnen een aantal maanden op straat te staan, omdat de kazerne op de nominatie staat gesloopt te worden. LEIDEN Het Instituut Burgerraadslieden in Lei den wil maatregelen getrof fen zien tegen het „volstrekt onnodig laten verlopen" van het inschrijvingsbewijs van buitenlandse werknemers in de registers van het Burèau Huisvesting. De burger raadslieden constateren, dat veel buitenlanders door ver schillende oorzaken hun tij delijk registratieformulier laten verlopen, terwijl dat best voorkomen zou kunnen worden. Gedacht wordt de buitenlanders ingeschreven te laten tot het tijdstip waarop zij aan de beurt zijn. Een en ander zou geen be voordeling tegenover andere woningzoekenden inhouden, aldus de burgerraadslieden, want als mocht blijken dat de grond tot registratie is vervallen, dan behoeven de buitenlandse werknemers ook niet te worden voorge dragen. Het Instituut Burgerraadslie den geeft een aantal voorbeel den van het ongunstige ver schil in positie tussen inge schreven Nederlanders en bui tenlanders: 1) Buitenlanders staan veelal ingeschreven in verband met gezinshereniging; ingeschreven Nederlanders daarentegen wonen óf met hun gezin, óf veel dichter bij hun gezin. 2) De wachttijden, voor (partiële) gezinshereni ging zijn in de praktijk extra lang. 3) Veel buitenlanders zijn niet in staat op een ver fijnd bureaucratische wijze te denken, hetgeen van hen wordt verwacht wanneer zij vaak na veel gedoe wel wor den ingeschreven maar ver volgens vanzelf weer na enige tijd uit de bak vallen. 4) Veel buitenlanders die voor regi stratie in aanmerking zouden komen als zij zich zouden aan melden, doen dat niet, omdat zij weinig vertrouwen hebben in de mogelijkheid dat hen op ëen bepaald moment een wo ning zal worden toegewezen. 5) De woonomstandigheden van ingeschreven buitenlan ders (ook van andere buiten landers') zijn vaak slechter dan de woonomstandigheden van Nederlanders. (6) Veel buiten landers lezen en spreken de Nederlandse taal niet en be grijpen dus nauwelijks de regi- stratiekaart. (7) Mede in ver band met hun slechte woon omstandigheden verhuizen buitenlanders vaak, zodat de correspondentie van Bureau Huisvesting hen niet tijdig be reikt. Waardgracht wacht op water Het ziet ernaar uit dat de Leidse Waardgracht zo rond de bouwvakvakantie zijn naam weer waardig zal zijn. De werkzaamheden aan de gracht verlopen namelijk voorspoedig en men verwacht van de zomer het water weer door deze Leidse gracht te kunnen laten vloeien. De Waardgracht werd een paar jaar geleden tijdelijk gedempt om de nieuwbouw de ruimte te geven. Na de huizen kwam de gracht zelf aan de beurt; nieuwe walmuren zijn Onder meer zijn deel. De gracht zal zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat worden hersteld. Zo blijft hij bijvoorbeeld even breed als hij vroeger was. De burgerraadslieden vinden, dat de wijze van registratie door het Bureau Huisvesting, hoewel het in "praktisch op zicht ipisschien wel nut kan hebben, zondermeer al niet klopt. Zij schrijven hierover in een brief aan de chef van het GBH het volgende: „Wij ach ten het aflopen van een regi stratie in strijd met de Rege ling Woonruimteverdeling, waarin immers in het geheel geen sprake is van een tijdelij ke registratie." De burger raadslieden stellen, dat de mo gelijkheid van een tijdelijke registratie daarom expliciet in de Regeling zou moeten staan, althans als men de huidige be leidslijnen wil blijven volgen. In de commissie huisvesting migranten is de kwestie giste ren ook nog even aangeroerd. Volgens een Marokkaans com missielid zou het laten verlo pen van het registratiebewijs ook te wijten zijn aan (ir« ieder geval voor de buitenlanders) onduidelijke formuleringen in de in verschillende talen ge stelde verlengingsoproep, die men in de bus ontvangt. Van uit de commissie is nu opge dragen een aantal mensen aan het werk te zetten, die de cor respondentie van het Bureau Huisvesting in wat begrijpelij ker „taal" omzetten. Hartebrug Het zangkoor „SL Caecilia" verleent zondag 27 april zijn medewerking aan een plechtige hoogmis in de Hartebrugkerk aan de Haarlemmerstraat Het koor staat onder leiding van Jan Schmitz. Leden vergadering De Katholieke Volkspartij afdeling Leiden houdt dinsdag 29 april een algemene ledenvergadering in restaurant „Wienerwald" aan de Steenstraat 2. Besproken wordt on der meer het ontwerp fusieprotocol met bijlagen. De verga dering begint om acht uur. Oratie Prof. C. Ford D.Sc. houdt vandaag een oratie, waarmee hij zijn ambt van buitengewoon hoogleraar in de medi sche cytogenetica (Boerhaave leerstoel) aan de Rijksu niversiteit in Leiden zal aanvaarden. De bijeenkomst heeft vanmiddag plaats om kwart over vier in het Groot Auditorium van het Academiegebouw aan het Rapenburg 73. De oratie van prof. Ford handelt over chromosomenonderzoeken onder de titel „Treasure your exceptions". Nieuwe El Cid-besiuur De Leidse Commissie Introductie Dagen voor het komend collegejaar is samengesteld. Bote de Vries treedt op als voorzitter, Regina de Valk als secretaris en Gert Snippe als penningmeester. Coby van Haastrecht is het komend jaar commissaris mentoren, Schelte van Heemstra commissaris uitbestedingen en Liesbeth Kuiper commissaris deelne mersadministratie. Gruppo Trutto Dramatico Gruppo Trutto Dramatico, een werkgroep van de sek- tie èNVé Drama van het LAK aan het Levendaal speelt donderdag 1 mei het stuk 'Sokkels'. Dit is de vierde theaterproduktie van G.T.D.. Evenals de vorige produkties is 'Sokkels' ontstaan uit spelimprovisaties. Het spel draagt een experimenteel karakter en is nage noeg nonverbaal. 'Sokkels' gaat over zes personen, die schuilgaan achter hun eigen masker en die op een voet stuk staan. Het blijkt, dat deze verkramping voor nie mand vol te houden is en dat men kiest voor een ande re levenswijze. Ze komen geen verplichtingen meer na. Alternatieve films Het Kijkhuis aan de Vrouwenkerkkoorstraat 17 vertoont donderdag 1 en vrijdag 2 mei alternatieve Nederlandse speelfilms. Donderdag 1 mei wordt de film Pentimento van Frans Zwartjes gedraaid. Pentimento betekent beelden achter beelden. Via een aantal nogal schokkende beelden wil de regisseur de toeschouwer laten kennis maken met de werkelijkheid. Vrijdag wordt een film vierluik, die is ge baseerd op verhalen van Heere Heeresma onder de titel „Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwar ming", vertoond. Beide films worden tweemaal vertoond en wel om acht uur en om kwart over tien. Angel city Het optreden van het Projecttheater in het LAK-thea- ter aan het Levendaal vanavond, gaat niet door. Een van de hoofdrolspelers van het toneelstuk „Angel City" is ziek geworden. Open dag zwembaden De openluchtbaden 'De Zijl' en 'De Vliet' gaan zaterdag 3 mei om zeven uur 's morgens open. Om de hernieuwde kennismaking te vergemakkelijken, zijn de baden op de openingsdag gratis toegankelijk. De temperatuur van het zwemwater is 22° C. LAK met Amnesty De sectie èNVé Drama van het LAK aan het Leven daal brengt vrijdag 2 en zaterdag 3 mei in samenwer king met Amnesty International de 'D'rop of d' ronder show'. Het thema is onderdrukking. Het stuk begint om half negen. Concert studenten Het Delfts Studenten Muziekgezelschap 'Krashna Musika' en het Leids Studenten Koor en Orkest 'Collegium Musi- cum' geven vrijdag 2 mei een gezamenlijk concert in de Lutherse Kerk aan de Hooglandse Kerkgracht. Op het pro gramma staan werken van Surtel, Haydn, Beethoven, Schubert, Brahms en Andriessen. De dirigenten zijn Cees Rotteveel en Bruno de Greeve. Het concert begint om kwart over acht. Kaarten van zes en vier gulden zijn aan de zaal verkrijgbaar. LEIDEN De krakers van het pand op zoveel mogelijk sympathysanten in het aan de Warmonderweg 1 zullen zich huis, zodat we enig verweer kunnen bie- niet krachtdadig verzetten tegen uitzet- den," aldus één van de krakers gisteren, ting. Ze hebben de woning overigens Gisteravond verscheen de politie met een nog niet verlaten, maar hebben hun deurwaarder omdat de eigenaar had ge- dreigement om de ontruiming te weige- meld, dat in het pand vernielingen wer- ren ingetrokken. De vice-president van den aangericht. Daarvan bleek echter de Haagse rechtbank gelastte, dat dege- geen sprake te zijn, zodat de politie weer nen, die momenteel in het pand verblij- vei«- "een. Veel sympathysanten kwamen ven vóór gisteravond 24.00 het veld ge- echter .'iet opdagen. Wellicht mede door ruimd zouden moeten hebben. De kra- deze geringe steun, lieten de krakers hun kers hebben echter pas vanmorgen het voorgenomen verzet vallen. Vanmorgen gerechterlijk vonnis ontvangen. De po- bleken slechts, vier personen in het pand ,!1!- 1Ci 1iaanwezig te zijn, die verklaarden zopnder slag of stoot hun spullen te zullen pakken als de politie verscheen. Men hoopte wel het weekeinde nog te mogen blijven. In beroep De krakers hebben hun advocaat, mr. A. Willems uit Amsterdam inmiddels laten weten, dat zij hoger beroep willen aante kenen tegen de uitspraak van de rechter, die makelaardij Proper uit Oegstgeest in het gelijk stelde. Drie dagen geleden wa ren de krakers nog vast de mening toege daan, dat hen niets kon gebeuren. Geen litie heeft overigens nog geen enkele actie ondernomen om het vonnis van de rechtbank uit te voeren. De zes krakers lieten gisteren een vracht wagen met het opschrift 'Huur mij' -waar het gekraakte pand toevallig eveneens min of meer om vraagt- aanrukken om de schaarse huisraad naar veiliger oorden over te brengen. Dit paste iri het plan om zich tegen de uitzetting te verzetten. „We willen niet het risico lopen, dat onze spul len in elkaar geslagen worden. We hopen van de namen van één van de krakers is namelijk bij politie of makelaardij Proper bekend. Omdat niemand gedaagd kan worden als in de dagvaarding niet duide lijk vermeld staat voor wie de oproep pre cies is bestemd, meenden de krakers wel safe te zitten. Een foto gooide echter roet in het eten van de krakers aan de War monderweg. Onder de foto van een der krakers werd als naam in de dagvaarding vermeldt: Jan Zondernaam. Volgens de rechter sloot ook de foto van de desbetref fende persoon vergissingen zo veel moge lijk uit. Als er en dagvaarding in de bus van een gekraakt pand valt met daarop een duidelijke foto voorzien van een stempel van de deurwaarder, is het papier volgens de rechter dus rechtsgeldig en heeft de desbetreffende kraker aan de op roep gevolg te geven. De beslissing van de rechtbank kan tot gevolg hebben, dat de krakers niet alleen moeten oppassen met het onverhoopt noemen van hun naam. Het betekent ook, dat zij zich niet meer voor ramen en open deuren kunnen ver tonen. De krakers laden hun huisraad in de wagen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 3