Marokkaanse vader zou kinderen onder valse voorwendsels naar Leiden hebben gehaald Laat krakers maar zolang in pand aan Haverstraat Spandoeken waren voor niets Bianca Turk tekende als de beste PvdA-raadsleden zien begeleiding migranten in het nauw gebracht VADER VECHT UITZETTING AAN - STAD LEIDSE COURANT WOENSDAG 2 APRIL 1980 PAGINA 3 LEIDEN „De kinderen zijn aan de moeder gewoon ontfut seld. Met valse voorwendsels heeft de vader de kinderen mee naar Nederland genomen. De kinderen zijn nu in Nederland tegen de wens van de moeder". Dit stelde gistermiddag mr. L.M. Krans-Bruins, landsadvo cate van de Staat der Nederlan den. in het Paleis van Justitie in Den Haag tijdens het kort ge ding dat door een in Leiden wo nende Marokkaanse vader en zijn vier kinderen tegen de staat was aangespannen. Aan de kinderen, die al ruim een jaar in Ne derland verblijven, werd geen verblijfsvergun ning verleend en zij zouden het land weer moe ten verlaten. Tegen deze beslissing waren va der en kinderen in beroep gedaan. Het verzet van het vijftal werd onder meer gesteund door een handtekeningenactie op de scholen, waar de vier kinderen verblijven. De 700 handteke ningen werden enige tijd geleden met een peti tie aan de Staatssecretaris van Justitie aangebo den. De advocaat van het gezin, mr. Roest, stel de gisteren in zijn betoog dat de kinderen naar Nederland waren gekomen na rijp beraad met de moeder. De vader, die al sinds 1972 met een vestigingsvergunning in ons land verblijft, zou huwelijksmoeilijkheden hebben en in overleg met de moeder zou zijn besloten dat hij met zijn kinderen naar Nederland vertrok omdat zij hier betere ontplooiingskansen zouden hebben. Om in Leiden dan toch een volledig gezin te hebben, zou hij later met een 18-jarige Marok kaanse vrouw zijn getrouwd. Deze vrouw wilde hij ook naar Nederland halen. In eerste instan tie werd hem een verblijfsvergunning verleend voor zijn vier kinderen en zijn vrouw. Hij had de beschikking over een woning gekregen voor de gezinshereniging. De kinderen gingen in Leiden naar school en volgens de maatschappe lijk werkster zou het in het gezin en op school allemaal erg goed met ze gaan. Om het gezin volledig te maken deed de vader zijn uiterste best om zijn tweede vrouw naar Nederland te halen. De vader betaalde vorig jaar enige tijd de huur van het huis niet, er ontstond een huurachter stand. Het gezin werd met uitzetting bedreigd. De kinderen werden een paar dagen voor de datum van definitieve uitzetting door de politie naar een kindertehuis overgebracht. Dit lever de alom nogal wat verontwaardiging op. De uit zetting van de kinderen werd uitgesteld, het viertal mocht weer naar huis en dë vader be taalde snel de huurpenningen. Keerzijde De keerzijde van de medaille werd gisteren na drukkelijk getoond door de landsadvocate me vrouw Krans. Zij vertelde een geheel ander verhaal. Zij stelde dat de kinderen tegen de uit drukkelijke wens van de moeder in Nederland verblijven en dat de kinderen door leugens en bedrog van haar zijn 'gestolen'. Van een schei ding zou geen sprake zijn. Wel zou enige tijd van een echtbreuk sprake zijn geweest, doordat de man een Nederlandse vriendin had en daar mee samenwoonde. Gedurende die periode be zocht de man zijn vrouw en kinderen in Ma rokko niet meer en stuurde slechts de kinder bijslag op. Toen de relatie met de Nederlandse vrouw stuk liep, zou de man weer naar zijn vrouw en kinderen in Marokko zijn terugge keerd met de mededeling dat het hele gezin mee naar Nederland kon komen. Het huis waarin het gezin in Marokko woonde, werd verhuurd en de vader regelde de paspoorten. Toen alles was geregeld zou de man tegen zijn vrouw hebben gezegd, dat zij nog even moest wachten om naar Nederland te komen omdat hij nog moest scheiden van de Nederlandse vriendin. Dit was volgens de landsadvocate een leugen waarin de moeder van de kinderen tuinde, waardoor de man de kinderen gemak kelijk kon meenemen. Later trouwde de man in Marokko een 18-jarige Marokkaanse vrouw. Iets wat in Marokko niet vreemd is. Een man kan daar met meer vrouwen getrouwd zijn. Volgens mr. Krans is het beleid er in Neder land op gericht dat een vreemdelingzich slechts kan verenigen met slechts eén van zijn vrouwen en slechts met de kinderen uit dét hu welijk. Zij stelt dat hieruit volgt, dat of zijn tweede vrouw naar Nederland komt met het kind uit dat huwelijk of de moeder van de kin deren die nu in Nederland verblijven komt naar ons land. In het laatste geval kunnen de kinderen dus in Nederland blijven. Teleurstellend Teleurstellend is het te noemen dat aan de tij dens de zitting aanwezige kinderen niet werd gevraagd of zij liever in Nederland wilden blij ven dan terug te gaan naar de moeder in Ma rokko. Zij dreigen nu de dupe te worden van de eventuele handelwijze van hun vader. De oud ste dochter in het gezin is 16 jaar en zit in de derde klas van de MAVO, waar zij goed mee kan komen. In Nederland zou zij kans op een goede opleiding en werk hebben. In Marokko waarschijnlijk niet meer. De kinderen zijn LEIDEN Bianca Turk uit de zesde klas van de Leid- se St Petrusscbooi, Lorentzkade 15a, beeft een prijs ge wonnen van een door bet ministerie van Onderwijs uitgeschreven landelijke tekenwedstrijd met als mot to: „Teken wat je worden wilt" Bianca won 25 gulden met een tekening van een verkoopster in een schoenen winkel Bianca 's klas deelde gistermorgen in de feestvreugde mee en mocht namens het ministerie een prijs van 100 gulden verdelen. Verder kregen alle klasgenoten bij de prijsuitreiking door staatssecretaris Hermes op het ministerie in Den Haag een t-shirt cadeau met daarop de tekst „Kies na de lagere school." In totaal deden 3500 jongens en meisjes uit bet hele land aan de tekenwedstrijd mee. Negen deelnemers, onder wie Bianca, wonnen hierbij een prijs. Van vier leerlingen van de St Petrusschool worden in een over zichtstentoonstelling tekeningen tentoongesteld In Hoeve Meerzicht, Zonneberg 6 in Zoetermeer. De expo sitie loopt tot zaterdag 13 april. Openingstijden rijn van tien tot vier uur en op zaterdagen van twee tot vier uur. Een Julgende Bianca voor haar klasgenootjes, alleen gestoken In een splinternieuw t-schlrt. COMMISSIE VOLKSHUISVESTING: LEIDEN Krakers hebben maandagavond het pand Haverstraat 87 gekraakt. Van him daad deed gisteravond, tijdens de vergade ring van de commissie Volkshuisvesting, het Leidse Krakers KoUektief (een nieuwe ster aan het krakersfirmament?) via een brief kond. Tijdens de vergadering werd na melijk de koop van het pand aan de Haver straat door de gemeente besproken. Het pand kers Zij stellen dat uit een taxatierapport is gebleken dat het pand nog een goede staat verkeert De gemeente zou ramen en deuren van het pand hebben dichtgespijkerd om kraakakties te voor komen. Door deze werkzaamheden zou volgens de krakers onnodige schade aan het pand zijn aangericht Zij vinden dat het huis heel goed dienst kan doen als wisselwoning. Iets waar in Leiden toch al zo'n tekort aan is. Annelies Ponsen (PSP) meende gisteravond met de krakers, dat het dichtspijkeren van de woning en voorbarig slopen ervan geen goede zaak te noemen is. Ook zij vond dat, gezien het taxatierapport, het pand nog wel enige tijd als wisselwoning te gebruiken zou kunnen zijn. Dit zou dan wel betekenen dat ramen en deuren en de electrische bedrading weer hersteld zouden moeten worden. Het merendeel van de leden van de commissievergadering wilde hier echter geen geld voor beschikbaar stellen. Het pand zou in de toekomst toch moeten worden ge sloopt en voorgesteld werd de krakers er dan maar tot die tijd in te laten zitten. LEIDEN De huisvlijt van een aantal belang stellenden voor de ver gadering van de com missie Volkshuisvesting, die gisteravond werd ge houden, bleek voorlopig voor niets te zijn ge weest. Het beschilderen van lakens met leuzen als „Wij eisen een urgen tiesysteem", enzovoorts en het vastspijkeren van deze doeken op latten is vergeefse moeite ge weest. Ook het instude ren van het zegje dat ge zegd zou moeten worden door de verschUlende aanwezige hulpverle ners had nog wel enige tijd uitgesteld kunnen worden. Men was name lijk naar de raadszaal van het stadhuis geko men voor de de bespre king van „de uitgangs punten woonruimtever deling" op punt 3 van de agenda, maar het agen dapunt werd echter niet besproken. Na een bijna uur durende discussie of het punt nu wel of niet AGENDAPUNT WOONRUIMTE VERDELING WERD NIET BEHANDELD besproken zou moeten worden, werd uiteinde lijk besloten dit niet te doen. Men wilde liever wachten op de uitslag van het onderzoek over het urgentiesysteem dat door ambtenaren van de afde ling volkshuisvesting in volle gang is. Een notitie over dit urgentiesysteem zou volgens de heer Dekker van deze afde ling over vier of vijf weken te verwachten kunnen zijn. Het urgentiesysteem houdt in, dat bij de toewijzing van wonin gen in het vervolg met een soort puntentelling zal worden gewerkt om een bepaalde ur gentiescore uit te kunnen drukken. Mensen met een hoge score komen dan eerder in aanmerking voor een wo ning. Zodra de nota over het urgentiesysteem van bureau huisvesting verschijnt, zal men in de commissie pas over de uitgangspunten woonruimte verdeling, waarbij het urgen- tiesysteém een belangrijke rol gaat spelen, gaan praten. Pas dan kunnen de dames en he ren hun spandoeken en op schrift gestelde zegjes weer uit respectievelijke kasten of lades tevoorschijn halen. De Jan van de Grond groep. De Jan van de Grond groep treedt vrijdagavond 4 april op in het Leids Vrijetijdscentrum aan de Breestraat 66. De groep brengt Nederlands-talige rock. Het meren deel van de nummers gaat over relatieproblemen, een zaamheid, bet nachtleven en depressiviteit. De groep bestaat uit Frankyboy, zang, Menno Estijt, bas, Boed- ba, drums, Evertslag, gitaar en prof. Enno, viool. Het concert begint om negen uur. De toegangsprijs is drie gulden vijftig voor leden van het LVC en vijf gulden vijftig voor niet-leden. Doodstraffenactie De werkgroep Leiden van Amnesty International wil de komende maanden de internationaal te voeren anti-doods- traffenactie onder de aandacht van de Leidse bevolking brengen. Amnesty doet dit door morgenavond een doods- wake en een stille mars te houden. Vertrokken wordt om half acht van het Stadhuisplein. Zaterdag 5 april is er de fehele dag een marktstand bij de Hartebrugkerk aan de laarlemmerstraat, waar belangstellenden de nodige alge mene informatie over de acties tegen de doodstraf kunnen krijgen. Amnesty International vraagt om een wereldwijde afschaffing van de doodstraf en veroordeelt alle wettelijke executies, alsmede de steeds toenemende „onwettige"poli tieke moorden en verdwijningen. Vernieuwing riolering Het werk ter vernieuwing van de riolering In een ge deelte van Lei den-Noord is onlangs openbaar aanbe steed. In totaal schreven 21 bedrijven op bet werk in. H.J. Vessies Zn. b.v. uit Lisse schreef als hoogste op het werk In met f 1.290.000,-. Laagste inschrijver was Lareco b.v. uit Haarlem, die het werk voor t 1.108.000,- denkt te kunnen klaren. Vijf bedrijven uit de Leidse regio meldden zich aan voor het werk. Het waren Stam Voorschoten b.v. (f 1.285.000,-), b.v. v/b A.J. Ho- geboom uit Rijpwetering (f 1.260.000,-), b.v. aanne mersbedrijf v/b J. Visscher en Zn. uit Leiderdorp (f 1218.000,-), aannemersbedrijf gebr. Schouls uit Lei den (f 1.212.000,-) en gebr. Stuifzand b.v. uit Leiden (f 1.190.000,-). Vrouwenfilms Het Filmhuis in het Leids Vrijetijdscentrum aan de Bree- straat 66 staat in april in het teken van de vrouwenfilm. De serie gaat morgenavond van start met de vertoning van de Westduitse speelfilm „Erika's Leidenschaften" van Ulla Stöckl. Hoofdpersonen zijn twee vrouwen, Erika en haar vroegere vriendin Franziska, die elkaar na vier jaar weer ontmoeten. De filmvoorstelling begint om negen uur. An dere films die in deze cyclus de opeenvolgende donderda gen in het Filmhuis worden gedraaid zijn: „Die macht der Manner ist die Geduld der Frauen" van C. Perincioli, „Een premie voor Irene" van Helga Sander en „Je, tu, il, elle" van Chantal Akerman. De toegangsprijs voor elke film voorstelling is vier gulden en drie gulden voor leden van het LVC. Nachtvoorstelling Het Filmhuls in het Leidse Vrijetijdscentrum aan de Breestraat 66 vertoont vrijdag 4 april wederom een nachtfilm. De keus is ditmaal gevallen op „Strategie van de Spin" van de Italiaanse regisseur Bertolucci. In de film gaat Bertolucci op zoek naar het fascistisch verleden van Italië en de politieke elementen die nu nog daarvan zichtbaar zijn. Hoofdpersoon is de jonge Athos Magnani, die een onderzoek instelt naar de moord op zijn vader tijdens het fascistisch bewind van Mussolini. De voorstelling begint om half twaalf. Toe gangsprijs is vijf gulden vijftig en vier gulden vijftig voor leden van het LVC. Japanse filmserie Het Kijkhuis aan de Vrouwenkerkkoorstraat 17 begint maandag 7 april een Japanse filmcyclus. De eerste film die in het kader hiervan wordt vertoond, is „Het rijk der zin nen" van regisseur Nagisa Oshima. Het is het waar gebeur de verhaal van een dienstmeisje, dat minnares wordt van haar werkgever. De film wordt tweemaal vertoond en wel om acht uur en om kwart over tien. Donderdag 10 april staat de vertoning van „The seven Samurai" van regisseur Arkira Kurosawa. De voorstelling begint om acht uur. Zeilkamp Club- en buurthuis „De Zevensprongin Lelden-Noord houdt tijdens de paasvakantie van maandag 7 tot en met vrijdag 11 april een zeilkamp in Friesland. Kinde ren uit Leiden-Noord van zeven tot en met twaalf jaar, die in bet bezit zijn van een zwemdiploma kunnen hieraan deelnemen. De kosten bedragen honderddertig gulden. Nadere informatie is te krijgen bij bet club huis, Bernhanikade 40, tel 142505. LEIDEN De twee PvdA-raadsleden me- vouw N. Kessen en de heer J. Peters maken zich ernstige zorgen over de voortgang van so ciale begeleiding bij het beheer van de gemeen telijke verblijfsgebouwen voor migranten. Het coUege van b en w heeft op 1 februari besloten deze sociale begeleiding los te koppelen van het administratief technisch beheer van de gebou wen. De sociale begeleiding in de eerste lijn van de buitenlandse werknemers zou per 1 april over worden genomen door consulenten. Het is evenwel volgens de PvdA-ers nog volkomen onzeker hoe een en ander in zijn werk zou moeten gaan. Vandaar dat zij in schriftelijke vragen aan het college vna b en w de suggestie doen om de kosten voor sociale begeleiding vooralsnog uit de gemeentekas te dekken. Tot voor kort heeft het college altijd het standpunt gehuldigd dat sociale begeleiding van buitenlandsers onlosmakelijk met het technisch-administratief beheer verbonden was. De PvdA-raadsleden vragen het college wel ke overwegingen aanleiding zijn geweest tot een beleidswijziging dienaangaande. Een en ander brengt volgens de vragenstellers nogal wat onzekerheid bij de beheerders van de gemeentelijke verblijfsgebouwen met zich mee. Reeds sinds 1976 en 1977 werken deze met contrac ten op jaar- cq halfjaarbasis. Deze beheerders we ten niet waar zij rechtspositioneel aan toe zijn. Per 1 april komt er volgens de vragenstellers overigens nog een probleem bij. Een van de beheerders wordt overgeplaatst. Zïj willen nu van het college weten hoe het intussen het gat dat hierdoor in de eerste lijnshulpverlening komt te vallen, denkt op te vangen. Tenslotte vragen zij zich af waarom de huidige beheerders van de gemeentelijke verblijfs gebouwen niet de kans is gegeven zich om te scho len tot consulenten ten behoeve van de sociale be geleiding voor buitenlandse werknemers in de eer ste lijnsnulp verlening.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 3