'ension Marokkanen zullen binnenkort kazerne verlaten ,De Zichten' voor meer dan eenderde bewoond door niet-Leidenaars Proefrijden in een Peugeot. woningwetwoningen op plaats Morspoortkazerne andplastic onthuld er- strating itte Rozenstraat Scholen willen nieuwe lokalen en geen 'afdankers' Foreholte - Bierman B.V. Subfaculteit Wiskunde tegen dreigende opheffing I.O.W.O. LEIDSE COURANT WOENSDAG 13 FEBRUARI 1980 PAGINA 3 22.04EN De Marokkanen die thans nog een onderkomen 0 AkL in de Morspoortkazerne zullen binnenkort dit pand en. Zodra zij zeker weten dat de verbouwing van de n in Leiden-noord door het ministerie zijn goedge- zullen zij hun biezen pakken. Enkelen betrekken dan iej imer in het migrantencentrum in Leiderdorp en ande oberen bij kennissen een onderdak te vinden. Zodra de buitenlandse werk nemers de Morspoortkazerne hebben verlaten, worden de ruimten, die zij in het gebouw in beslag namen onbegaanbaar gemaakt. Dit om eventuele an dere kraakakties te vermijden. De ruimten die door de mu ziekgezelschappen als oefen ruimten worden benut, zullen nog tot eind 1980 gebruikt kunnen worden. Daarna zul len de verenigingen elders moeten worden onderge bracht. Ook de in de kazerne gevestig de moskee kan tot die tijd in het gebouw blijven. Onder handelingen zijn gaande tus sen de Marokkanen en de ei genaar van het, vorig jaar, af gebrande kerkgebouw aan de Rembrandstraat om daarin na 1980 de moskee te vestigen. Met de sloop van het gehele kazernecomplex zal 1 januari een begin worden gemaakt. Het is de bedoeling dat op het terrein 20 woningwetwonin-' gen gebouwd worden. Het op het terrein aanwezige wach thuisje wordt verbouwd tot buurt- annex theehuis. Drie architecten zijn thans doende een schetsplan voor het terrein te maken. Derlarokkanen zeggen in de oortkazerne te blijven de gemeente nog geen ieve goedkeuring heeft u ïgen van het ministerie 6rl olkshuisvesting voor de iwing van de panden in oorderkwartier. Zij zijn 1 d« ijk nog bang dat als de ie-aanvraag niet wordt ekeurd, zij alsnog naar dorp moeten en dat de «vesting in Leiden van ïd'ed n zal zijn. In de kazerne i. 20 >n voorlopig nog 16 Ma- ekki nen, die vorig jaar uit 5 0 pension zijn gezet, de door. gemeente wordt de euring van het ministe- id deze maand verwacht, zekerheid bij de Marok- over de goedkeuring op het gemeentehuis jedeeld. Men is er nage- zeker van dat de subsidie de verbouwing van de 9.00 in zal worden verstrekt. 3'on acht wordt dat rond de ^®!j vakvakantie dit jaar met rbouwing van de panden eiden-Noord wordt ge- De woningen waarin de kkanen worden geher- Dest, zullen ongeveer eind jereed zijn. Binnenkort zullen de Marokkanen de lokalen in de Morspoortkazerne, waarin zij sinds augustus van het vorig jaar verbleven, ontruimen. eer G. Vischer van het aannemersbedrijf ler en Zoon uit Leiderdorp (geheel links e foto) heeft gistermiddag in het Stads huis aan de Langegracht in Leiden een 5n wandplastic onthuld van de Voorthui- e kunstenaar Floris van Tetterode. Het twerk is een geschenk van alle aanne- die aan de bouw van het Stadsbouw- hebben meegewerkt. Zij stelden hiervoor een bedrag van 12.000 gulden beschikbaar. De voorkeur van de aannemers ging uit naar iets van gebrandschilderd glas dat op kunst zinnige wijze uiting gaf aan de termen „bou wen en samenwerking". Het kunstwerk van de heer Van Tetterode zou aan de verwach ting van de bouwers voldoen. Het kunstwerk heeft een plaats gekregen bij de entree van het Stadsbouwhuis aan de Langegracht. DEN Met de herbe- ing en herindeling van fitte Rozenstraat wordt nkort begonnen. De t gemeentewerken eind volgende week de bestratingswerk- ie nheden. Dit karwei zal e tveer 12 weken in beslag P ien' [emeester en wethouders jr ien de resultaten van de r raak bestudeerd en over- [evoerd met de raadscom- ie. Gekozen is voor het 'B', omdat dit de minste 'aren bij de bewoners op- Het plan omvat een paar A teersdrempels, 'oren' aan stoep op de hoeken en en- n wegversmallingen om de heid van het autoverkeer 'j s remmen. 12 id lens de werkzaamheden len delen van de straat sds bereikbaar zijn voor op- 1 van de Reinigings- LEIDEN De bestuurscommissie voor openbare scholen 'de Dukdalf' en 'de Loopplank' ontraadt het college met klem de lokalen, die elders in Leiden vrijkomen te benutten om het ruimtegebrek aan het Regenboogpad-complex op te lossen. De commissie is van mening, dat het niet bouwen van nieuwe lokalen (en in plaats daarvan dependances te vormen) alleen maar tot problemen leidt „Het onderwijs aan 'De Dukdalf' en 'De Loopplank' ontwikkelt zich in de richting van het Jena-plan-onderwijs en daarom is het niet wenselijk de lokalen die aan het Valkenpad en het Broekplein vrijkomen, te benutten. Voor een evenwichtige voortgang van dit proces, is huisvesting in de onmiddellijke na bijheid van het hoofdgebouw aan het Regenboogpad noodzake lijk," aldus de bestuurscommissie voor de openbare scholen. Voorts is de commissie van mening, dat de integratie tussen bei de openbare scholen wordt verstoord, indien de gemeente be sluit tot dependancevorming met het Valkenpad of Broekplein. Bovendien zou het niet bouwen van extra-lokalen tot grote or ganisatorische problemen leiden. Ook stelt de commissie, dat ge scheiden huisvesting zware fysieke en psychische druk op kin deren, ouders en teamleden veroorzaakt. Tevens zullen er jaar lijks spanningen tussen de drie richtingen (openbaar, protestant- christelijk en rooms-katholiek) optreden omtrent de vraag wel ke richting zich gedeeltelijk in de dependence moet vestigen. Tenslotte stelt de commissie, dat onzekerheid ten aanzien van de huisvestingssituatie problemen geeft met betrekking tot het ac cepteren van nieuwe leerlingen. „Onlangs kregen we brieven van 60 verontruste ouders, die hun kinderen voor het eerste leerjaar hadden opgegeven zonder dat uitsluitsel over acceptatie gegeven kon worden," aldus de bestuurscommissie voor de o- penbare scholen. 104,305,504,505 of604. Allemaal prettige ervaringen wachten u. Peugeot Voorhout Jac. v. Beierenweg 31 Tel. 02522-11341-10105 LEIDEN Van de 262 (hoofden van) huishoudin gen die zich na oplevering in „de Zichten" (Parkzicht, Stadszicht en Molenzicht, drie flatgebouwen nabij het winkelcentrum „De Koper molen in de Merenwijk) ves tigden, waren er 94 afkom stig van buiten Leiden, het geen een aandeel van 35,9 betekent. Opmerkelijk is dat het percentage van bui ten de gemeente afkomstige huishoudingen bij „de Zich ten" duidelijk boven het flatpercentage (22,0 en beneden het premie-huurper- centage (43,7 in de Me renwijk ligt. Tussen het per centage van „de Molens", en kele flats die eerder zijn op geleverd in dezelfde wijk (exclusief de Rosmolen en de Papiermolen) en het per centage van „de Zichten" is een duidelijk verschil te constateren: namelijk 7,9 van de bewoners in „de Mo lens" is afkomstig van bui ten Leiden en 35,9 van de bewoners van „de Zichten". Het gemeentelijk bureau voor de statistiek komt na een on derzoekje tot de conclusie dat van de 94 van buiten Leiden afkomstige huishoudingen, die in „de Zichten" wonen, er 12 uit de vijf randgemeenten van Leiden komen. Uit de Haagse agglomeratie komen 14 huis houdingen, terwijl uit de rest van Zuid-Holland 27 huishou dingen afkomstig zijn. Afgezet tegen de herkomst van de in het gehele Merenwijkdistrict gevestigde huishoudens blijkt dat „de Zichten" weinig afwij kingen vertonen. Het aandeel afkomstig van buiten de pro vincie Zuid-Holland ligt bij „de Zichten" wat hoger dan bij het totaal aantal huishoudin gen. Van de 168 (hoofden van) huishoudingen die zich vanuit elders in Leiden in „de Zich ten" vestigden, waren er 43 af komstig uit de Binnenstad, 3 uit het Stationsdistrict, 21 uit de Kooi, 25 uit het Roodenbur- gerdistrict, 25 uit het Bos- en Gasthuisdistrict, 13 uit het Morsdistrict, 16 uit het Boer- haavedistrict en 22 uit het Me renwijkdistrict. Door de ople vering van de 262 woningen in „de Zichten" werden in totaal 373 huishoudingen aan een (betere) woning geholpen. De leeftijdsopbouw van „de Zichten-bewoners" geeft een duidelijk ander beeld te zien dan de leeftijdsopbouw van de- gehele Leidse bevolking. Be draagt het aandeel 0- t/m 24- jarigen in „de Zichten" 12,8 bij de gehele Leidse bevolking ligt dit aanzienlijk hoger na melijk 38,6 De leeftijds groep 25- t/m 34-jarigen is daarentegen in „de Zichten" met 40,2 duidelijk sterker vertegenwoordigd dan in de gehele gemeente, waar dit per centage 19,2 bedraagt. Het aandeel personen van 55 jaar of ouder is in „de Zichten" ruim een derde hoger dan in de rest van Leiden. Het per centage bejaarden is met 18,4 ook hoger dan in de gehele gemeente, waar dit op 12,8 komt. Auto in slip door 'snijden' mede-weggebruiker LEIDEN Een 56-jarige man uit Oegstgeest is gister morgen op Rijksweg 44 door een manoeuvre van een voor hem rijdende automobilist tegen de vangrail gebotst, waarna de auto in een slip raakte en rechts van de weg tot stilstand kwam. Het slachtoffer brak daarbij zijn rechteronderarm. De Oegstgeestenaar reed om acht uur op de linker rijstrook in de richting Wassenaar. Een op de andere rijstrook rijdende onbekend gebleven automobi list veranderde plotseling van weghelft, waardoor de Oegs tgeestenaar krachtig moest remmen en uiteindelijk op de rechter weghelft weer tot stil stand kwam. Het slachtoffer is voor behandeling naar het A.Z.L. overgebracht. Matige vangst bij radarcontrole LEIDEN Vijftien procent van de voertuigen, die de po litie gisteren op het overtre den van de maximum toege stane snelheid aan de Chur- chilllaan en de Sumatras- traat heeft gecontroleerd, reed harder dan vijftig kilo meter per uur. gecontroleerde voertuigen, waren er 31 in overtreding. De hoogst gemeten snelheid be droeg 96 kilometer per uur. Aan de Sumatrastraat werd 's avonds van 19.00-21.00 uur ge controleerd. Daar reden van de 349 gecontroleerden er slechts 18 harder dan vijftig. De politie hield aan de Chur- De hoogst gemeten snelheid chilllaan van 15.00-17.00 uur aan de Sumatrastraat bedroeg een radarcontrole. Van de 397 74 kilometer per uur. LEIDEN De Subfaculteitsraad Wiskunde van de Rijksuniversiteit Leiden (RUL) heeft een motie gericht aan de staatssecreta ris van onderwijs en wetenschappen. A.J. Hermes, waarin men zich uitspreekt tegen de voorgenomen opheffing van het Instituut Ontwikkeling Wiskunde Onderwijs (I.O.W.O.) in Utrecht. Dit instituut doet be langrijk onderzoek op het gebied van wis- kunde-onderwijs, waarbij vooral het accent wordt gelegd op de vernieuwing van onder wijsmethoden en 1 eerplanning. De RUL betreurt het, dat de staatssecretaris van plan is het I.O.W.O. per 1 januari 1981 op te heffen en over te hevelen naar de Stichting Leerplanontwikkeling, een instelling die zich in tegenstelling tot het huidige I.O.W.O. nage noeg niet met onderzoekswerk bezighoudt. De subfaculteit Wiskunde is bang, dat er een abrupt einde zal worden gemaakt aan het „on misbare" onderzoekswerk van het Utrechtse instituut. In de motie wordt erop gewezen, dat door het opheffen van het I.O.W.O. een grote hoeveelheid internationaal erkende know-how op het gebied van wiskunde-onderwijs verloren gaat. De specifieke onderzoeksverrichtingen van het I.O.W.O. zouden met name van beteke nis zijn op het gebied van de wiskundige werel doriëntatie, de differentiatie problematiek en het zakrekenmachientje. Poppen thea ter-festival Het LAK-theater aan het Levendaal 150 houdt vanaf morgen tot en met zondag 17 februari een poppenthea ter-festival. Het festival staat met name in bet teken van het poppentheater voor volwassenen. Morgen treedt het Stuffed Puppet Theatre uit Amsterdam op. Het theater brengt een nogal komische voorstelling die om negen uur begint Vrijdag 15 februari speelt Popstudio Hinderik „De Vogelman". In dit stuk staat de tot levenslang veroordeelde gevangene Man us B. centraal. Manus B. overdenkt zijn verleden in de cel. De meest dringende herinnering is die aan zijn oom Herman, de „Vogelman", die hem er uiteindelijk toe aanzet om te ontsnappen. De voorstelling begint om half negen. Zaterdag 16 februari kunnen kinderen zelf poppen maken en ermee spelen onder deskundige be geleiding. Dat kan vanaf twee uur. Zaterdagavond treédt het marionettentheater Lucas Goudzwaard op met „Drie Japanse Vertellingen". De voorstelling be gint om half negen. Het festival wordt op zondag afge sloten met de kindervoorstelling „Dolle Betje in Vo gelvlucht" door poppentheater Joyce. De voorstelling begint om drie uur. Het vege lijf In de Leidse Schouwburg wordt zaterdag 16 februari het toneelstuk „Het Vege Lijf" van James Saunders opgevoerd met in de hoofdrollen Ellen Vogel, Ton van Duinhoven, Rita Maréchal en Bram van der Vlugt. Het draait in het stuk om twee echtparen, die ooit kruiseling minnaars wa ren. Ieder voor zich zoeken de vier hoofdpersonen het ant woord op de vraag hoe het leven met zo min mogelijk pijn geleefd kan worden, proberen ze het vege lijf" te redden. De typische Engelse humor ontbreekt vanzelfsprekend niet in dit echte Engelse stuk. De voorstelling begint om kwart over acht. „Als een bontmuts Poëzie Hardop brengt maandag 18 februari in de Ka pelzaal van volksuniversiteit K&O aan de Oude Vest 45 de theaterproductie „Als een bontmuts in een mouw" op teksten van en over Osip Mandelstam. Poë zie Hardop brengt deze productie in de regie van Von- ne van der Meer. De spelers zijn Jan van Eijndthoven, Mies de Heer en Wendela de Vos. De techniek is in handen van Johan Kalee. De voorstelling begint om kwart over acht. Toegangskaarten zijn voor vijf of ze ven gulden te krijgen aan het bureau van K&O. Voor scholieren geldt de gereduceerde prijs van vier gulden. Kaarten zijn eventueel ook via de telefoonnummers 141141 en 141200 te reserveren. Een scene uit de nieuwste productie van „Poëzie Hardop". Jazz on Sunday Cees Slinger (ex-leider van de formatie „The Diamond Five") aan de piano, Henk van de Berg op slagwerk. Dolf Delprado op bas, Wil Simons op tenorsax, Guup Massaro op alt- en tenorsax, Nico van Battum op tenorsax en Bob Rigter op tenor- en baritonsax treden zondag 17 februari op in het bowlingrestaurant van Hans Menken aan de Bos- huizerlaan. Het optreden is er een in de serie jamsessions' die „Jazz on Sunday" om de twee weken op zondag organi seert. De sessions beginnen om kwart voor drie. Promotietoer De seniorgroep van majorettenkorps ,J\ktief" neemt ook dit jaar weer deel aan een carnavalsoptocht in Duitsland, dit keer in Mulheim, een stad van ongeveer 100.000 inwoners in het Roergebied. De optocht wordt maandag 18 februari gemaakt. De „Aktief'-groep zelf bestaat uit 19 majoretten. De promotietoer wordt ge maakt met 92 dames en heren in twee bussen. In Mul heim worden ongeveer 9.000 folders en circulaires uit gedeeld langs de route. Een van de circulaires vertelt in het Duits over de toeristische mogelijkheden van Leiden en omgeving. Trio bij K&O Een trio bestaande uit een sopraan, een klarinettist en een pianist is vrijdag 15 februari te beluisteren in de Kapelzaal van het K&O-gebouw aan de Oude Vest 45 in Leiden. Het programma bestaat uit werken van Schubert, Debussy, Mahler, Jacop, Ravel, Moszkowsky en Turina. De sopraan is Thea Ekker- Van der Pas. De klarinettist is Harry Bij- lholt en Rudolf Jansen speelt op de piano. Het concert be gint om kwart over acht Toegangskaarten zijn af te halen bij het bureau K&O, aan de Oude Vest tel. 141141 of 141200. Benoeming Prof. mr. F.H. van der Burg is bij Koninklijk Besluit benoemd tot gewoon hoogleraar in het staats- en admi nistratief recht aan de Leidse Universiteit Prof. Van der Burg is afkomstig van de Katholieke Hogeschool in Tilburg, waar hij dezelfde positie bekleedde. De nieuwe Leidse hoogleraar is 49 jaar oud.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1980 | | pagina 3