Uitbreiding raadh uis voor maximaal 10 miljoen gulden Laboratorium bloembollenonderzoek heeft ultra-modern kassencomplex UNIEKE TENTOONSTELLING BIJ OPENING 'Fioretti' wint school- basketbal HM'""" LEIDSE COURANT MAANDAG 31 DECEMBER 1979 PAGINA 5 Tentoonstelling LISSE Nog: nooit in de ge schiedenis van het Laborato rium voor Bloembollenon- derzoek is zoveel informatie over bloembollen en bolbloe- men bijeengebracht als voor de tentoonstelling ter gele genheid van de opening van het nieuwe kascomplex. Ne derlandse instituten en proefstations waarmee het LBO nauwe contacten heeft, zullen een aantal stands in richten. Verder zullen alle afdelingen van het laborato rium hun onderzoek toelich ten in de kassen en het be- waarcomplex. Dc tentoon stelling die overigens sterk gericht is op belangstellen den uit het sierteeltvak, is 15,16 en 17 januari geopend van 09.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 16.30 uur. Het kassencomplex aan de Lissese Vennestraat met op de voorgrond het toekomstige gedeelte van de Tuinbouwschool. i (n louwpastoor' ir. G. Weststeijn in de nieuwe kas van het ie ISSE Er is op het Lissese Laborato- um voor Bloembollenonderzoek veel eranderd sinds 'bollendokter' Van Jogteren in het oude complex zijn be- Sjiamde onderzoek naar de gevreesde c,altjesziekte succesvol afrondde en de reparatiemethode voor bloembollen inzienlijk verbeterde. Het laboratori- n heeft traditiegetrouw reagerend op j vraag naar onderzoek in de bloem- dollenteelt, een verschuiving van de loembol naar de bloem zelf, moeten Instateren. Omdat het Bloembollenla- endejoratorium in principe levert wat 'het ik' vraagt, heeft ook 'het onderzoek' eze accentverschuiving mee moeten laken. Een en ander resulteerde in een ihrijnende ruimtenood en behoefte in technische verfijning in het he lheiden kassencomplex van het Labo- itorium. Ir. G. Weststeijn, hoofd van aboratorium voor Bloembollenonderzoek. de afdeling 'Planteziekten' kent de pro blematiek van a tot z. Hij werd dan ook 'bouwpastoor' van het nieuwe ul tra-moderne kassencomplex dat maan dag 14 januari officiëel geopend wordt door de directeur-generaal ir. A. de Zeeuw van het Minsterie van Land bouw en Visserij. „Het Laboratorium voor Bloembollenon derzoek dankt zijn bestaan aan de proble men op het gebied van teelt. Tot in de zes tiger jaren lag het accent op de bollenpro- duktie en export van bloembollen. De problemen waren toen: bacteriën, virus sen en schimmels in de bloembol. Veel aandacht is in die periode ook besteed aan het vervroegen of uitstellen van de bloei van de bolbloem. In die tijd was er dus niet zo'n behoefte aan kassen. Hooguit een paar voor exposities en zo. Uit 1950 date ren dan ook 36 oude kassen, waarvan er 24 niet verwarmd konden worden", zo il lustreert de heer Weststeijn een onhoud bare situatie. Toen in de 60-er jaren de exportbelemme ringen in de EEG nagenoeg wegvielen, nam de uitvoer van bolbloemen een gi gantische vlucht. Terwijl in 1960 honderd miljoen tulpen geveild werden, zouden in 1975 onder meer 500 miljoen tulpen de Nederlandse veilingklok passeren. Het in bloei trekken (broeien) van bloembollen werd in die periode interessant door de explosieve vraag naar snijbloemen en de areaalvergroting met de hieraan gekop pelde daling van de bloembollenprijs. De stijgende loonkosten maakten 'winter- broeierij' in deze stille periode een bijzon der renderende aangelegenheid. De vei- lingomzet van bolbloemen steeg dan ook van 30 miljoen gulden in 1961 naar 400 miljoen gulden in 1978. Aan het begin van de zeventiger jaren liep het Laboratorium een niet onaanzienlijke achterstand op ten opzichte van de produktie. Hier deden lichtere en hogere kassen hun intrede. Klimaatbeheersing werd al of niet gere geld door de in opmars zijnde tuinbouw- computer, een eerste vereiste in de kas- senteelt. Stormachtige ontwikelingen die zich binnen een periode van 15 jaar aan dienden. Onderzoekers moesten steeds va ker nee verkopen aan de kwekers die met een probleem op het gebied van bloemen teelt bij het laboratorium aanklopten. Nieuwbouwplan een sloop- en nieuwbouwplan van 3,4 mil joen gulden uit de ministeriële bus rolde. De heer Weststeijn kon aan het werk en koos in overleg met alle diensten voor een kas bestaande uit 49 kleine afdelingen. „Een nadeel hiervan is dat de lichtintensi teit in de kas niet zo sterk is als in kas- complexen van de meeste bedrijven. Maar het betekent wel dat er door die scheiding veel onderzoeken tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. Rond de gesloten afdelingen loopt een corridor. Die fungeert als een soort sluis. Zo ondervinden de gewassen geen schade van temperatuurswisselingen bij in en uit lopen. Van de 2700 m2 kasop- pervlakte houden we een werkbare ruim te van 1800 vierkante meter over". De enige beperking die de onderzoekers zich bij advisering aan kwekers moeten opleggen, geldt ten aanzien van groei- en snijproeven. De resultaten van dat onder zoek worden in de regel dan ook getoetst door proeftuinen met grotere en 'lichtere' kassen. Klimaatbeheersing in het kascom plex wordt geregeld met een tuinbouw- computer. Dit brein stuurt niet alleen ver warming en kasramen, maar ook berege ning, belichting en licht- en energiescher- men. Bovendien wordt de micro-processor gebruikt voor het opnemen van gegevens tijdens de proeven. Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan een kasgedeelte voor de Middelbare Tuinbouwschool. De leerlingen van deze school kunnen in de nabije toekomst hun eigen onderzoek in de nieuwe kas ontwikkelen en tegelijker tijd profiteren van de faciliteiten -zoals bijvoorbeeld de computer- van het Labo ratorium voor Bloembollenonderzoek. ED OLIVIER rog ir ideel a De „extr liet 2 ?noeg om vond succe igtepJ. orgel eer i dat Noordwijkse raad formuleert uitgangspunten Parkeerkelder definitief van de baan NOORDWIJK Na enke le weken van onderling be raad hebben de Noordwijk se raadsfracties een aantal gezamenlijke uitgangspun ten geformuleerd voor de toekomstige uitbreiding van het gemeentelijk on derkomen. Duidelijk is ge worden dat de parkeerkel der die de Amsterdamse ar chitect Dirks onder de nieuwe vleugel wilde bou wen, tot de kansarme on derdelen van zijn bouw plan is gaan behoren. Alle raadsleden vinden boven dien dat de uitbreiding niet meer mag kosten dan 10 miljoen gulden. Nieuw bouw van een raadhuis lijkt op dit moment defini tief van de baan te zijn. Aan het gevoerde overleg ging een periode vooraf, waarin deze zaak muurvast op de klippen leek te zitten. Op de tafel van de raadhuis commissie lagen op een gege ven moment drie plannen. Als eerste het ontwerp-plan van de Amsterdamse archi tect Dirks, dat door de meer derheid van b en w door dik en dun werd verdedigd, maar dat de fracties te ambi tieus vonden. Met name de VVD/Gemeentebelang vond het te duur én te grootschalig ten opzichte van de Grote Kerk en omgeving. Dit was voor deze fractie aanleiding om met een eigen plan te ko men. Haar alternatief voor zag onder meer in een split sing van de gemeentelijke diensten. Openbare werken en de nutsbedrijven zouden jin deze opzet een eigen kan- .toor krijgen aan de Los- 'plaatsweg en voor de secreta rie zou dan volstaan kunnen 'worden met een nieuw te bouwen vleugel van beschei den omvang aan het bestaan de raadhuis, een aantrekke lijk punt in dit alternatief was de doortrekking van de Losplaatsweg naar de Boe- kerslootlaan en het bouwen van ongeveer honderd hui zen in de sociale sector op de daar vrijkomende grond. Het plan van de VVD/Gemeen tebelang stuitte op fel verzet van de kant van het CDA, die van een scheiding tussen de gemeentelijke diensten niet weten wilde en het ad ministratieve gedeelte van o- penbare werken in ieder ge val een plaats binnen het raadhuis wilde geven. Direc teur Sijens van openbare werken had daarvoor een reeks argumenten aangedra gen. Bij het CDA bestonden even eens bezwaren tegen de grootschalige opzet van het ontwerp van de Amsterdam se bouwmeester en de kost baarheid van dit plan, dat onder meer voorzag in de aanleg van een parkeerkel der (kosten plm. één miljoen) onder de nieuwbouw. Verder bestonden er in deze fractie ernstige bezwaren tegen de verkeerstechnische aspecten van dit bouwplan. Bedenkin gen werden er tegen de aan tasting van de parkeercapaci- teit in de dorpskern, tegen het eventueel instellen van éénrichtingverkeer en de mogelijke afsluiting van de verbinding tussen Zeestraat en Voorstraat. Een en ander was voor het CDA aanleiding om met een eigen alternatief te komen, waarbij gedacht werd aan de bouw van een geheel nieuw stadskantoor op de plaats van het huidige bureau van open bare werken aan de Gooweg of in het Middengebied, al thans een plaats met vol doende parkeergelegenheid in de directe omgeving. Geen ven genoemde plannen bleek een kans te hebben op een meerderheid in de raad en daarmede zat de bouw van het raadhuis voor de zoveel ste maal in het slop'. Slechts over één punt waren alle partijen het eens: het te genwoordige raadhuis moet als monument uit een roman tisch verleden behouden blij ven. Het in 1887 in 19e-eeuw- se stijl opgetrokken pand is een sieraad van het oude dorp en op dit markante punt aan de Voorstraat niet weg te denken. Verschil van mening bestond er echter over de functie, die het gebouw in een nieuwe opzet diende te krijgen. Het CDA wilde in haar alternatief het huidige raadhuis de bestemming ge ven van bestuurlijk centrum, waar de vergaderingen van de gemeenteraad, bijeenkom sten van commissies, trouw plechtigheden, representatie ve gebeurtenissen en derge lijke, zouden moeten plaats vinden. Ruimte Het bruto-oppervlak van het nieuwe gebouw mag niet meer dan 3000 m2 bedragen, inclusief de 40% toeslag voor circulatie. Verder stellen de fracties, dat de ruimte van het huidige raadhuis volledig dient te worden benut. Een en ander houdt in, dat er fors is besnoeid op ruimtebehoef te, want deze werd in het ontwerp-Dirks geraamd op circa 4000 m2. Of een derge lijke inkrimping aanvaard baar is voor de inspraak-de legatie van de ambtenaren, moet op z'n minst dubieus worden geacht. Aanvankelijk ging het college van b. en w., daarin geadviseerd door het Centraal Adviesbureau voor Organisatie, Documentatie, Registratie en Personeelbe- heer (O.D.R.P.) van de Vere niging van Nederlandse Ge meenten, uit van een ruimte behoefte van ongeveer 2400 m2, maar in de loop van een jaar steeg dit, mede als ge volg van de opstelling van de ODRP, tot ruim 4000 m2. In de raadhuiscommissie zagen sommige leden het ODRP, als een opschroevende factor en met name de VVD/Ge meentebelang was met dit adviescollege niet gelukkig. Het ziet er naar uit, dat men van deze adviseurs af wil, want aan het slot van het do cument, waarin de fracties hun uitgangspunten hebben vastgelegd, wordt gesteld dat nader wordt bezien in hoe verre continuering van de advisering door het ODRP nog noodzakelijk is. Het gebouw Sartorius aan de Voorstraat blijft in gebruik. Op de eerste verdieping van dit pand willen de fracties de kantine van het raadhuis in richten en wel zodanig, dat daarvan een multifunctioneel gebruik kan worden ge maakt. In de loop van dit jaar kwamen b. en w. met een voorstel in de gemeenteraad om deze kantine te vestigen op de zolder van het tegen woordige raadhuis. De meer derheid van de raad wees dit toen af, omdat men zich niet de handen wilde laten bin den wat de ontwikkeling van de plannen voor de raadhuis- bouw betreft. Volgens de jongste ideeën van de fracties blijft de raadhuiszolder be schikbaar als reserve (berg) ruimte. Een ander detail is, dat de raadzaal tevens trouw zaal zal zijn. In de fracties be staat een lichte voorkeur om deze raad/trouwzaal in het bestaande raadhuis onder te brengen en wel gelijkvloers. In feite krijgt Noordwijk geen nieuw raadhuis, maar een uitbreiding van het be staande gebouw met een nieuwe vleugel op het aan grenzende parkeerterrein. De uitgangspunten laten over de bouwplaats geen twijfel be staan. Het streven is er op ge richt zo weinig mogelijk ruimte in beslag te nemen en grootschaligheid te voorko men, schrijven de fracties. Gedachten en ideeën, die in de verschillende raadsfracties omtrent de raadhuisbouw le ven, vindt men in deze uit gangspunten terug. Zo wor- Het Noordwijkse raadhuis: monument uit een romantisch verleden den ook enige lijnen aange geven met betrekking tot de parkeerproblematiek in de kern als gevolg van de keuze van het parkeerterrein als bouwplaats, een aspect dat de bijzondere interesse geniet van zowel het CDA als de fractie van de VVD/Ge meentebelang. Met het ver dwijnen van het parkeerter rein gaan in de dorpskern een aanzienlijk aantal par keerplaatsen verloren en deze kunnen alleen gecom penseerd worden door sloop van bestaande panden en in grijpende verkeersmaatrege len. Ontwikkelingen, die vooral door de winkeldrij- vende middenstand en ook door hen, die de dorpskom in haar oorspronkelijke staat willen bewaren, met argus ogen worden gevolgd. Parkeren De uitgangspuntken laten buiten beschouwing of de dienst van openbare werken al dan niet in de uitbreiding van het raadhuis wordt opge nomen. Mocht dit wel het ge val zijn, dan ligt het voor de hand dat de thans aan de Gooweg geparkeerde auto's naar de kern komen en dan wordt daar de parkeerdruk nog eens extra-sterk. De fracties zien als oplossing voor deze problematiek~het bestemmen van de huisjes aan de Heilige Geestweg tot parkeerterrein en het waak zaam blijven ten aanzien van mogelijke aankopen in de richting van de Wilhelminas- traat en de Voorstraat. Daar mee wordt een stuk van het oude dorp bedreigd en dit zal ongetwijfeld stuiten op be zwaren van groeperingen als Kritisch Noordwijk, het Ge nootschap Oud-Noordwijk, en anderen die de ongerept heid van de dorpskom van Noordwijk-Binnen willen be waren. In de fractie van het CDA neemt Willms een af wijkend standpunt in. Alvo rens zijn fiat aan de uitgangs punten te geven, wil hij vol doende zekerheid dat als ge volg van de raadhuisbouw geen onoplosbare parkeersi tuatie in de dorpskom ont staat. Naar de mening van de frac ties moet geen verlegging van de Zeestraat plaatsvin den. In het ontwerp-Dirks was aanvankelijk sprake van een afsluiting van de verbin ding Zeestraat-Voorstraat. In een later stadium werd dit facultatief verklaard. De fracties houden in hun uit gangspunten een slag om de arm, wat de verlegging be treft: tenzij noodzakelijk om verkeerstechnische redenen. Tenslotte doen de raadsfrac ties een uitspraak over de fi nanciën. De werkelijke bouwkosten van het plan dienen te blijven binnen het in de meerjarenbegroting ge stelde bedrag van tien mil joen gulden. Een aanzienlijk verschil met de aanvankelij ke raming, die bijna zestien miljoen bedroeg. In een later stadium werd dit terugge bracht tot twaalf en nog weer later tot ruim tien miljoen gulden. In dit laatste bedrag is geen rekening gehouden met bouwkostenstijgingen. LISSE Het Lissese Fioret- ti-college is traditiegetrouw de sterkste gebleken in het basketbaltoernooi dat de af gelopen dagen voor scholen in de Bollenstreek gehouden is. Zaterdagmiddag werden de finales gespeeld van 312 wedstrijden waar 1400 scho lieren aan deelnamen. In alle categoriëen wonnen de jongens- en meisjesteams van het Fioretticollege de finale wedstrijden van onder meer de Paulusschool, Bernardus- school, Savioschool, Uitermeer en Rijnlands Lyceum. Het. lek kende dak van de Lissese sporthal leverde in de donkere decemberdagen wel een aantal schuivers, maar geen persoon lijk letsel op. AARDAPPELPRIJZEN LEEUWARDEN - 28/12 Pri|zen In per 100 kg: amaryl 21.00-22.00. bintje 21.00-23.00. advertenties J Stuur bloemen als IKIUUU, en nieuw is JMUOUeBfKW GMAJI HfVM die moei u proeven, die isgewddio

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 5