SLOOP PARDOEZA ERG ONZEKER Kraamcentram ,Rijjn en Vliet' Kampt met personeelstekort Kraam verzorgster moet ook goed voor dieren zijn...' .slJEEDS MEER VROUWEN WILLEN THUIS BEVALLEN' fa TAD LEIDSE COURANT MAANDAG 31 DECEMBER 1979 PAGINA3 GIN; LEIDEN Het is nog hele maal niet zeker wat er gaat gebeuren met het fraaie 19e eeuwse pand aan de Doezas- traat 43 waar tot voor kort de studentensociëteit Par- doeza was gevestigd. Het café, zoals bekend, is on langs ter ziele gegaan en verkocht aan de naburige slagerij Verhoog. Slager Verhoog zou het pand af willen breken en daarvoor in de plaats een drie verdie pingen tellend gebouw neer zetten met een ruimte voor drie winkels en negen luxe appartementen. Van het ver lenen van een bouw- en woonvergunning hangt het af of de Leidse slager zijn plannen kan uitvoeren. Vol gens Verhoog is de kans dat die vergunningen worden verleend niet zo groot Pardoeza is met name in Leid se studentenkringen populair geweest als universitair tref punt. In de loop der tijd heeft dit nachtcafé, dat eigenlijk als een besloten ontmoetingslo kaal was opgezet, zijn exclusie ve bestemming verloren. De laatste jaren konden er ook anderen dan uitsluitend stu denten terecht. Zijn charme ontleende Pardoeza onder meer aan het feit dat het café in de weekeinden tot drie uur geopend mocht blijven. Voormalig eigenaar Van Aspe- ren zag al ruim van te voren aankomen dat dit privilege door de gemeente ingetrokken zou worden. In oktober kreeg Van Asperen een brief van de gemeente Leiden, waarin stond dat de weekendsluiting met een uur teruggedraaid zou worden. „Toen was voor mij de maat vol," zegt de heer Van Asperen. „Ze waren al een jaar of vijf bezig me te dreigen dat mijn nachtvergunning er aan zou gaan. Het zwaard van Damocles hing mij al die jaren Mevrouw Brandenburg speldt haar man de pauselijke onderscheiding op. J. Brandenburg pauselijk onderscheiden LEIDEN De heer J.P. Brandenburg is fistermorgen na afloop van een feestelij- te hoogmis in de Petruskerk benoemd tot ridder in de orde van Silvester. De versier selen behorend bij deze pauselijk onder- n Scheiding werden de heer Brandenburg die loor zijn vrouw opgespeld. .trurif De onderscheiding viel de heer Brandenburg ten deel vanwege zijn inspanningen geduren de vele jaren voor de Petrus-parochie. In de ■oorlog heeft de heer Brandenburg menigmaal als koerier voor de bisschop dienst gedaan. Na de oorlog was hij werkzaam in de Petrus- oorzilparochie als lid van de Katholieke actie en uwja k later als voorzitter van de parochieraad. Te vens is hij vele jaren kerkmeester van de Pe trus-parochie geweest. Zijn afscheid als kerk meester werd gistermorgen aangegrepen om hem pauselijk te onderscheiden. Tijdens een receptie feliciteerden vele parochianen, maar ook vele collega's van de heer Brandenburg van de universiteit, waar hij reeds 47 jaar werkzaam is, de scheidende kerkmeester met zijn onderscheiding. Al eerder, in 1972 is de heer Brandenburg benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum bij de Leidse Uni versiteit. waar hij werkzaam is als hoofd van de afdeling financiën. Het kolderieke trio van de televisie: Ome Willem, Neef en Buurman. Ome Willem (van de Film van Ome Willem) komt zater dag 5 januari met „Neef" en „Buurman" naar de Leidse Stadsgehoorzaal. Het wordt een kolderiek en gezellig feest voor kinderen waarbij meisjes en jongens, net zoals in het gelijknamige televisie-programma, verkleed en wel, mee mogen zingen met de bekende liedjes van de televisiehel den. Informatie over deze voorstelling is te krijgen bij K&O, Oude Vest 45, Leiden, tel 141141. De toegangsprijs voor de voorstelling, die om twee uur begint, is vijf gulden. Oud en nieuwfeest Het Leids Vrijetijdscentrum aan de Breestraat 66 houdt vannacht weer een groots Oud en Nieuwfeest. Om! twaalf uur precies gaat de deur van het centrum open voor een feest, waar iedereen weer even al zijn goede wensen voor het nieuwe jaar kan overbrengen. De Leidse groep „Trail" verleent haar medewerking. De toegang is gratis. Het feest duurt tot drie uur. Muur- bekladderaars in de kraag gevat LEIDEN De Leidse poli tie heeft zaterdagnacht een groepje van vier jongens aangehouden, die zich bezig hielden met het bekladden van muren. Het viertal werd op heterdaad betrapt toen het bezig was een muur na bij molen „De Valk" te be kladden. In de loop van de nacht heb ben de vier jongens, een 26-ja- rige, een 18-jarige en twee 17- jarige Leidenaars, op achttien verschillende plaatsen in de Leidse binnenstad de muren op onaanvaardbare wijze be schilderd. In de teksten die het op de muren kalkte, trachtte het viertal de aandacht te ves tigen op het bestaan van de popgroep „Dynamo". Nadat op het politiebureau proces ver baal was opgemaakt, -zijn de jongens heengezonden. kliniek. Het valt mij vaak op hoe verloren de vader erbij loopt op de kraamafdeling van een groot ziekenhuis. Hij moet heel het gebeuren op een af stand beleven, heeft het gevoel dat hij iedereen voor de voé- ten loopt en kan zijn nazaat al leen in een verloren kwartier tje even knuffelen. Op die ma nier kan hij het vaderschap niet als een concrete realiteit beleven. En dat de komst van een nieuw leven een gebeuren is, waar vader en moeder in tensief bij betrokken horen te zijn, daér zijn we anno 1979 zo langzamerhand toch wel ach ter. Trouwens een bevalling thuis is voor het hele gezin een feest. Ook voor de zusjes en broertjes", aldus mevrouw Buysman, die er overigens op wijst dat het „kraambed-thuis" wel degelijk ook een belang rijk medisch voordeel heeft. „Tegen de bacteriën thuis heeft de moeder een natuurlij ke weerstand ontwikkeld. Te gen de ziekenhuisbacteriën niet". V erantwoordelijk „De kraamverzorgster heeft echt verantwoordelijk werk te doen. Naast de assistentie die ze bij de bevalling verleent, moet ze acht tot tien dagen de taak van de moeder overne men. Dit betekent koken, stof fen, moeder en baby verzor gen. Maar ook bezoek ontvan gen, de huishoudbeurs beher en en de moeder met raad en daad bijstaan bij al die speciale probelemen en probleempjes, die zich in zo'n situatie kun nen voordoen. Vooral de ver zorging van de jonge spruit vereist veel tact. Tijdens hun zwangerschap verslinden aan staande moeders allerlei boe ken, die handelen over het verzorgen en voeden van de baby. Met als gevolg dat zij óf verschrikkelijk eigenwijs óf enorm onzeker zijn. Als de kraamverpleegster er dan ook nog eigen gedachten op na houdt, dan doen zich nog wel eens de nodige botsinkjes voor. Ook over andere zaken kun nen wel eens meningverschil- len ontstaan. Over de huisdie ren bijvoorbeeld. Honden, kat ten, kanariepietjes en cavia's blijken toch een steeds voorna mere plaats in het hedendaag se gezinsleven in te nemen. Zo vroegen we laatst aan een aan staande moeder, die bij ons om een kraamverzorgster vroeg, of ze nog speciale wensen had. Antwoordt dat mevrouwtje: „Nou nee hoor, als ze maar goed is voor m'n dieren". Zilveren jubileum De directeur van het rijksmuseum voor Volkenkunde, prof. dr. P.H. Pott viert vrijdag 4 januari zijn zilveren jubileum. Na zijn studie in de indologie kwam de jubi laris in 1947 als conservator van het Indisch cultuurge bied in dienst van het rijksmuseum. Begin 1955 volgde zijn benoeming als directeur van dit museum. Gedu rende het 25-jarig directeurschap van prof. Pott is de museale ontwikkeling van het rijksmuseum voor Vol kenkunde sterk geïnspireerd op zijn theorieën ten aan zien van de relatie tussen wetenschapsbeoefening en presentatie in musea. Op zijn initiatief en onder zijn bezielende leiding is een groot aantal tentoonstellin gen tot stand gekomen, die in hoge mate hebben bijge dragen tot de sterk gegroeide publieke belangstelling voor het museum. De huldigingsbijeenkomst begint vrijdag om drie uur in de aula van het rijksmuseum aan de Steenstraat. Vanaf kwart over vier is er een ontvangst in de voormalige Morspoort kazerne aan de Morsstraat 62. Cursusprogramma LVC In het Leids Vrijetijdscentrum gaat 28 januari weer het nieuwe cursusprogramma van start. Vanaf maandag 7 ja nuari kan men zich voor de cursussen aanmelden tussen twaalf en vijf uur dagelijks in het Vrijetijdscentrum aan de Breestraat. Het cursusprogramma meldt voor maandag: fo tografie voor beginners, yoga voor beginners, T'ai Chi voor beginners, saxofoon voor beginners en gitaar voor gevor derden. Voor de dinsdag staat er op het programma: etsen voor beginners en gevorderden, jazzballet workshop, workshop geïmproviseerde muziek, tekenen en schilderen voor beginners en gevorderden en pottenbakken. Iedere woensdag worden in het L VC de volgende cursussen gege ven: tekenen en schilderen voor beginners en gevorder den, gitaar, jazzballet voor beginners en gevorderden, saxo foon voor gevorderden en volksdansen voor beginners en gevorderden. Voor donderdag staat alleen pottenbakken voor beginners en gevorderden op het cursusprogramma van het LVC. Alle cursussen omvatten vijftien lessen. Natuurwandeling De Leidse afdeling van het instituut voor Natuurbe schermingseducatie (IVN) maakt zondag 6 januari weer een natuurwandeling. Dit maal voert de wande ling, die onder leiding staat van een natuurgids, door het park „Huys te Warmont". Gestart wordt om twee uur bij de ingang van het park. Kindervoorstelling Het pand van „Pardoeza" boven het hoofd. Ik dacht: ik kap ermee, ik heb er geen zin meer in." „Spijt? Nee niet zo erg. Geen weemoed hoor. Ik ben Pardoe za elf jaar geleden gestart, ter- p de hoek van de Doezastr; wijl ik t<Jen veel liever een restaurant zou zijn begonnen. Daar had ik de opleiding voor genoten. Nu heb ik eindelijk in Leiderdorp mijn stekkie ge it en de Boisotkade. vonden. Ik ben daar bezig met een restaurant. Er moeten nog wat zakelijke dingen voor worden geregeld en dan is het zover. Ik kan me dan eindelijk aan mijn hobby wijden." Burgemeester Voorschoten mogelijk 1 april met pensioen VOORSCHOTEN Burge meester dr. j. van der Haaf van Voorschoten heeft de ko ningin verzocht met ingang van 1 april 1980 zijn functie te mogen neerleggen. Zoals be* kend wil de thans 63-jarige burgemeester gebruik maken van de VUT-regeling (ver vroegde uittreding). inge e ksz lebite ip WEIDEN „Een nieuwe 5 a* nte, een nieuw geluid". Lhe?n inmiddels ietwat xsleten versregel, die jenwel door aanstaan- ouderparen nog altijd iet ajfcóg in het hart blijkt te vo« orden gedragen. Verre- °gstt eg dg meeste baby's in ederland beginnen hun ven in de maanden iril en mei. Het raamcentrum „Rijn en D°d i jet" te Leiden onder- n ee ibine iat in deze periode dan ik een ware gedaante ome isseling. Om niet te ten ggen dat het bijkans i zie een gekkenhuis ont- :lt di irdt. Telefoons rinke- n aan één stuk door. ezorgde moeders mel- oerac :n al dan niet terecht, laat it hun kleine zich nu k moment kan aandie nt. Wanhopige vaders raad. En de kraam- Wi irzorgsters zelf raken in d n de haverklap in pa- vee ek, omdat ze vrezen !k "Jet aan de grote vraag K^ïar hulp te kunnen 1 ee lldoen. wart appei laar niet alleen in het voor- er is het passen en meten ge- LLE1 «en om de baby's in deze m gio welkom te kunnen he- i", zegt de 59-jarige coördi- •ice van het Kraamcen- im Cor V. Buysman. „Het (e jaar door kampen we met nijpend personeelstekort, jelmatig moeten' we „nee" kopen aan de ouders die in iden, Leidschendam, Voor- •g, Voorschoten, Wassenaar het omliggende gebied een iep op ons doen". kodzaak oral met het oog op de toe- mst acht zuster Buysman tbreiding van haar personeel n ook een pure noodzaak. Iet aantal vrouwen dat thuis 1 bevallen, neemt nog steeds :rk toe. Vooral in de grote ïden, waar inmiddels al ihtig procent er de voorkeur n geeft in de vertrouwde igeving te baren". Om aan vraag naar deze dienstver- ïing te kunnen voldoen iet volgens zuster Buysman huidige personeelbestand itig vaste en twaalf part- krachten) van het imcentrum dan ook min- Een bevalling thuis biedt voor moeder, vader en kind belangrijke voordelen. stens uitgebreid worden met twaalf kraamverzorgsters in vaste dienst. „Maar dat is geen eenvoudige zaak. Niet omdat er te weinig animo zou zijn kraamverzorgster te worden. Integendeel, het is onder alle scholieren een zeer geliefd be roep. Zowel LHNO- als HAVO-meisjes melden zich hier in redelijk grote getale aan. Ons probleem is dat we niet over het personeel be schikken om nieuwkomers een intensieve begeleiding te geven. En je kunt een nieuwe ling, nadat zij vier maanden theoretische ervaring in een opleidingsinternaat heeft op gedaan, niet zo maar op een .gezin afsturen". Teleurstelling Cor Buysman ervaart overi gens elke noodgedwongen weigering als een persoonlijke teleurstelling. „Niet alleen om dat een moeder in een derge lijk spannende fase van haar leven behoorlijk in de put kan raken van zo'n desillusie. Ook omdat we er rotsvast van overtuigd zijn dat het bevallen thuis voor moeder èn kind be langrijke voordelen biedt. Be vallen is geen ziekte. Het hoort alleen in het ziekenhuis te gebeuren, als dat door even tuele complicaties nodig is. Onder normale omstandighe den, vinden wij, moet een be valling daar plaats hebben, waar het dagelijkse leven van de moeder zich afspeelt. En dat is thuis. In de vertrouwde omgeving gedraagt het ouder paar zich ook meestal veel meer ontspannen dan in die vreemde, altijd enigszins kille, omgeving van ziekenhuis of Cor Buysman: „Elke nood gedwongen weigering er vaar ik als een persoonlij ke teleurstelling".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 3