Wim Kan vanavond weer als to Ik van de gevoelens van ons volk Louis de Funès als scheepsbouwer in „Zo gezegd, zo gedaan Musical My Fair Lady" groots succes in filmgeschiedenis Oudejaars avond Nieuwjaars dag RADIO/TELEVISIE Wim heeft er weet van dat als de kerstbomen staan de kabinetten de neiging verto nen te vallen. LEIDSE COURAN MAANDAG 31 DECEMBER 1979 PAGIN/ Een scène uit de film „Le Petit Baigneur" met in het midden met geruite pet Louis de Funès. ToppOp tje TeleBingo, dit keer vanuit „De choslowakije. Flint" in Amersfoort. Als gast on- Ned. II 23.00 uur. Ad Visser presenteert een overzicht vangt zij Henk Elsink. van de Top 30, samengesteld door scholieren uit het gehele land. licctorron Ned. II 19.05 uur. ijbbierren Geprolongeerd Hoogtepunten uit het Nederlai Onder de titel „Sterren op het ijs" een t.v.-amusement van het afgelopen' TeleBinaO rePortaêe van een demonstratieshow met bijdragen van alle omroepen, van schaatsers en schaatsters uit o.m. rT,T""'N" Mies Bouwman speelt weer het spelle- Rusland, Amerika, Engeland en Tsje- Zie voor radio- en tv-programma's etc. pag 4 Wim Kan heeft het nooit zo gehad op radio en tv. Hij vindt dat maar enge dingen met kille ogen, glas waar je te gen aan moet praten. Toch staat-ie er vanavond weer geruime tijd op, tege lijk humoristischer en harder dan ooit, want wat-ie nu weer allemaal heeft gezien achter en voor de rege ringstafel, die bijna een etmaal heeft staan wankelen... Het Amsterdamse Nieuwe de la Mar-theater leek tijdens de opnamen dezer dagen te klein om al zijn venijn te kunnen bevatten, en ook zijn vrolijkheid, want hij heeft wat afgelachen om draaiende Dries en jammerende Joop. Heel het land kan zich opnieuw verma ken om al dit leed, dat men geen leed vermaak mag noemen. Wim geeft alleen maar van zijn overgrote bezorgdheid blijk. Hij spreekt namens ons allen. Wat hij met ons meevoelt, liet hij in vorige shows al eens zingen door zijn vrouw Corry Vonk: „Ik vertolluk, ik vertolluk, de gevoelens van het volluk". Kan is niet tegen van Agt, zomin als hij tegen Joop is. Hij staat er net zo voor als wij allen: we moeten ons er mee behel pen. Dat stelt hoge eisen aan onze ver draagzaamheid jegens hoogmogende he ren en hun hielelikkende paladijnen. Daar wil Wim Kan niet lichtvaardig over doen. Daarom komt-ie niet om de haverklap op de tv, maar eens in de twee, drie jaar. En dan nog alleen op ou dejaarsavond als vriend en vijand de strijdbijlen begraven onder de oliebollen, wanneer we ons voor een paar uurtjes één volk voelen en geen verdeeldheid ons meer scheidt, wanneer we lachend over de loongrens moeten. Dat is al moeilijk genoeg. Dat kan alleen een drachtig aan de hand van Kan. Kan roept daar eerst de nationale eigen schap bij uitstek, de gezelligheid, voor op. Als hij dat sfeertje eenmaal in de zaal heeft, veegt hij met fluwelen handschoe nen met eeniegelijk de vloer aan die een naam heeft hoog te houden, maar deze in het aangezicht van de gehele natie en in de ogen van Wim Kan te grabbel Wim Kan heeft het van horenzeggen, maar u moet er niet bij vertellen dat u het van hem hebt. heeft gegooid. Deze hofnar van de con stitution^ monarchie, deze kabinetten- kraker, deze Kamerledenkwetser neemt geen blad voor de mond, integendeel, hij blaast ze als pluisjes van zich af. De gees telijke kwetsuren, die hij zijn slachtoffer toebrengt, worden nimmer als pijnlijk ervaren, eerder als eretekenen meege dragen, zoals dat prinsje van Oranje dat bij een ontmoeting met het Ned. Elftal op paleis Soestdijk een blauwe enkel overhield aan een scrimmage met Johan Neeskens en die trots aan iedereen toon de. Ministers en wat Dries meer zij ple gen met rode oortjes en felle oogjes voor de buis te hangen in de kleine uurtjes van dit nationale evenement, dat Kan- op-de-buis heet. Zal Kan de goedheid hebben ook over hen iets te zeggen? Welnu, de heren kunnen tevreden zijn, zij zullen ook vanavond niet worden ont zien, over de hekel worden gehaald en met de grond gelijk gemaakt. Wim doet dit allemaal niet voor die heren hun ple zier. Hem staat een hoger doel voor ogen, nl. lachend lucht te geven aan de nationale verontwaardiging over wat ze in Den Haag nu weer hebben uitgevre ten. Namens ons allen sprekend staat hij met ons allen een vertrouwensrelatie op te bouwen, een hechte band te smeden tussen de van overheidswege verwaar loosde Nederlanders. Hebbu dat ook ge hoord? Nee? Nou, ik heb het van horen zeggen, maar u moet niet zeggen, dat u het van mij heeft. In dat samenzweerderige sfeertje bouwt Kan zijn conférence op, met daartussen door een liedje omn het leuk te houden en om onze geschokte gevoelens over zo veel ministerieel onvermogen in samen zang uit te deuken. Wim staat daar niet als de grote grappenmaker, maar tot heil van heel het volk. Kan vertelt dit alles dan wel in VARA- tijd, maar hij wil niet voor een partijman aangezien worden. Het enige waarvoor hij partij wil kiezen is het gezonde ver stand. Dat heeft-ie 25 jaar geleden bij zijn eerste radio-uitzending direct rond uit laten weten. Het VARA-bestui mocht toen geen woord aan zijn conf j rence veranderen, anders ging de he uitzending niet door. Er is echter nooi een uitzending afgelast. Hetgeen voo Kan aanleiding werd om zelfs met d toenmalige VARA-voorzitter Broeksz t dollen. Zei hij zo ongeveer na het debits ren van een grap, dat als u de grap be EI grepen hebt dit te danken was aa Broeksz, omdat die hem voor het hel«n volk had goedgekeurd. Met dit soort or omwonden humor won hij het hart va !r' heel de natie, want toen hij in 1973 voo^el het eerst ook op tv verscheen op dC avond van het oudejaar kreeg hij niet al 56 leen de grootste kijkdichtheid ooit voo qj enig evenement bereikt, maar oogsti ook hij een nooit verstrekt waardering jj scijfer in de buurt van een 9. En toch heeft Wim er ook dit jaar wee v< een hard hoofd in gehad. Zijn persoonlij ir ke en artistieke gemoedstoestand kwaï r2 veertien dagen terug in nijpende nood I [j, verkeren, toen tien dissidenten om ee;.» kernkoppie meer of minder het kabinet" naar huis dreigden te sturen. Wim heef'." er ervaring mee: als de kerstbome IS staan, vallen de kabinetten. Jaren teru g] al vertelde Kan daarover, dat hij zieij dan net als de hoofdredacteur voelt dir de voorpagina van zijn krant elk ogen blik moet veranderen als telkens nieuw n crises zich aandienen. 62 Wel nu, Wim komt vanavond hyperac tueel voor de dag, bijgewerkt tot de laai it ste Kamerinterruptie. Dat is geen kwes tie van grappen verklappen, want iede heeft met eigen ogen de ellende op he scherm kunnen zien. De jongste politie ke ontwikkelingen en versukkelinge 6 zijn door hem in grappen vertaald. Wi IT de Kamerdebatten op de tv of in dn krant gemist heeft, kan vanavond wee g helemaal bij raken, met als mogelijk re e sultaat dat-ie er niet meer van bij kom Zo-iets kan alleen Kan. En dat kan Kar: alleen op oudjaar, wanneer geheel eei» volk samen met Wim elkaar geen zwartj pieten, maar uitsluitend appelflappens toespeelt. TON „Le Petit Baigneur" (Nederlandse titel: „Zo gezegd, zo gedaan") is een kostelijke Franse komedie met de twee bekende acteurs Louis de Fu nès en Robert Dhéry in de hoofd rollen. De Castagniers, drie broers en een zuster, vormen een eensge zinde en schilderachtige familie. Allen bezitten het opvliegende ka rakter en de rode haren van de Cas tagniers en allen behalve broer Henri, die pastoor is hebben iets met scheepvaart te maken. André en zijn zus Charlotte hebben als het verhaal begint zojuist met hun jachtje „Le petit baigneur" de inter nationale regatta van San Remo ge wonnen. Zij arriveren op de werf van scheepsbouwer Fourchaume (Louis de Funès), juist op het mo ment dat onder grote publieke be langstelling een nieuwe snelle mo torboot „De Onverwoestbare", ont worpen door André van stapel loopt. De boot doet haar naam geen eer aan en zinkt vrijwel onmiddel lijk. Werfeigenaar Fourchaume is razend en ontslaat zijn ontwerper André. Hij verscheurt daarbij in zijn woede niet alleen André's con tract, maar ook de bouwtekeningen, van „Le petit baigneur". Al snel be treurt Fourchaume zijn onbezon nen daad, vooral als de behulpzame Henk Elsink is te gast in het programma TeleBingo. Marcello hem de enorme hoeveel heid orders toont, die hij geboekt heeft voor het prijswinnende jach tje. Hij moet André weer zien te vinden en zet een wilde achtervol ging in, waarbij alle Castagniers worden betrokken. Ned. II 21.30 uur. Laurel en Hardy Laurel en Hardy lachen wat af in de komische film „Lachgas" uit 1928. Ned. I 18.59 uur. Love Boat Een verstekelinge wordt door haar zang enorm populair aan boord. Kapi tein Stubing is trots, want het is zijn ontdekking. Ned. I 19.22 uur. Titfield Thunderbolt In de filmkomedie uit 1953 „The Tit field Thunderbold" („Vlug, Veilig en Voordelig") draait alles om een oud treintje dat de verbinding onderhoudt tussen de typische Engelse stadjes Tit field en Mallingford. Als de gemeente beslist dat de lijn zal ophouden te be staan en vervangen zal worden door een busverbinding, komen de inwo ners in opstand. Ned. I 20.10 uur. Wim Kan Oudejaarsavondconférence van Wim Kan, met Ru van Veen aan de vleu gel. Ned. I 22.00 uur. De verfilming van „My Fair Lady", met Audrey Hepburn als Eliza Doolittle en Rex Harrison als pro fessor Higgins, heeft een van de meest succesvolle musical-films uit de theater-en filmgeschiedenis op geleverd. Deze musical van Alan Jay Lerner en Frederick Loewe is gebaseerd op het toneelstuk „Pyg malion" van de schrijver George Bernhard Shaw. Toen de acteurs en actrices voor de rollen moesten worden gekozen onstond er heel wat gekrakeel. De keuze van Rex Harrison voor de rol van professor Higgins gaf geen probleem. Ieder een was het er over eens dat hij ge knipt was om de professor in de to- netica gestalte te geven. Deze ge leerde probeert in de film van een eenvoudig bloemenmeisje met een plat accent een echte „lady" te ma ken, die door de aristocratie geac cepteerd wordt. Nee, Harrison was Higgins, dat stond als een paal bo ven water. Maar wat te denken van Audrey Hepburn in de rol van het bloemenmeisje Eliza Doolittle. Veel zangtalent had ze niet en mis schien was ze wel te netjes om met haar frêle figuurtje een robuust bloemenmeisje uit de achterbuurt uit te beelden. Producent Jack War ner durfde het risico toch aan en het bleek achteraf een gelukkige greep. Bij de Oscar-uitreiking in Wiener Philharmoniker met ballet van de Weense „Staatsoper" o.l.v. Boskowsky. Ned. I 12.15 uur. Prinses Beatrix Een herhaling van de documentaire „Kinderen in het Jaar van het Kind", waarin prinses Beatrix een aantal kin deren interviewt en ook commemtaar geeft. Ned. I 13.30 uur. Kinderkrant De „Kinderkrant" brengt de film „Martin de schoenlapper" naar een verhaal van Leo Tolstoj. Ned. I 18.59 uur. Kennen en kunnen De deelnemende teams aan het fami lieprogramma „Kennen en kunnen" komen dit keer uit Alphen aan de Rijn, Nijkerk en Veenendaal. Ze strij den voor projecten, die ze zelf hebben gekozen. Speciale gast is de panfluitist George Zamfir uit Roemenië. Ned. I 19.30 uur. Urk in Amerika Een filmverslag van het bezoek van het mannenkoor „De Urker Zangers" aan de Verenigde Staten. Ned. I 20.35 uur. Ballet De Duitse balletvernieuwster 1 Bausch heeft in haar ballet „Le s du printemps" op muziek van Strawinski, haar kijk neergelegc het „Lente-offer". Hierin wordt maagd in rode rok tot overgave dwongen om vruchtbaarheid van hemel af te smeken. Bausch ma; 1 er een lijfelijk, opzwepende gro dans van vol erotische uitbundij den en ritueel beleefde driften, vloer bij dit ballet is bestrooid turfmolm om de verbondenheid 1 de aarde uit te drukken. I Ned. I 22.15 uur. g Muppet Show Kermit en zijn vrienden ontvanjj vanavond Roy Clark, een man diet groot aantal verschillende instruriF ten kan bespelen. I Ned. II 19.25 uur. Nieuwjaars toespraak jj De heer J. P. M. Hendriks, voorzi van de KRO, houdt een nieuwja- toespraak. 1 Ned- II 20.17 uur. Professor Higgins (Rex Harrison) geeft Eliza Doolittle (Audrey Hepburn) zangles in de musical „My Fair Lady". 1964 werd „My Fair Lady" be kroond met maar liefst acht Os cars, waaronder die van beste film van het jaar. Ned. II 20.25 uur. Nieuwjaarsconcert Lunchconcert uit Wenen, met werken van vader Johan, zoon Johann en zoon Josef Strauss, uitgevoerd door de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 2