terkere groei teelt lotplanten verwacht ;Ian van snijbloemen —ind en tuinbouw ^ognose voor 1980: ^Energiekosten grootste zorg Rij veiling Berkel weer tweemaal Zoveel als landelijk gemiddelde GROENTE FRfNT BLÉËMEN B4ÉLLEN veel vraagtekens en zorg in 1980 wisselend beeld op bloemenmarkt 1979: Dure bollen, goedkope bloemen 3 1 Q|^ LEIDSE COURANT MAANDAG 31 DECEMBER 1979 PAGINA 23 2 lei L dui >UJL EN HAAG De snijbloementeelt °^1 in 1980 met ongeveer 7 procent toe- lemen naar veel sterker, namelijk 3ra' iet 17 procent, zal de teelt van pot- r> lanten zich uitbreiden. Er worden linder tulpen, hyacinten en snij- roen geteeld. Het totale areaal van ,c" lijbloemen in ons land dat op 1 mei ze ^79 een oppervlakte besloeg van 2.745 bf a., zal op 1 mei 1980 tot 2.937 ha. zijn Jf- itgegroeid, een verschil dus van 200 De uitbreiding van de bloemen- en 'ff lantenteelt is grotendeels een gevolg *e»an de omstandigheid, dat veel groen- v' kwekers, bijzonder in het Westland e; i de omgeving van Berkel en Roden- :en js, overschakelen op genoemde teel- et M;n. Bovendien kan worden gesteld at een groot aantal kwekers die 'n ieds eerder van groente op bloemen e Pn planten overschakelden, tot nog 'as' trdere uitbreiding daarvan zullen ee- /ergaan. Overigens zijn er nog wel n erschillen in toename voor verschil- 1 inde produkten. e P ot genoemde conclusie komt drs. J. B. °e'1 L Rotteveel van de afdeling Markton derzoek van het Produktschap voor m iergewassen. Het is een belangrijk ge en 1 ;Ven over de ontwikkelingen van de n h oemen- en plantenteelt in ons land, tarn )0ra] bezien in het licht van de afne- 0 n jende groenteteelt. Voor laatstgenoem de teelt werd voor 1979 een omzetbedrag urn iraamd van 1.990 miljoen, dit te. wijl len had verwacht het reeds enkele ja- ^en gesteld streefbedrag van twee mil- Ard te kunnen passeren. De teruggang '—(«n de omzet in de groenteteelt werd vo- wjhg jaar voor de eerste maal genoteerd tot jakt\ 1.934 miljoen tegen de 1.976 miljoen ,a"A 1977. Het zijn bedragen, welke door 'ordt totale bloemen- en plantenteelt dicht ervforden benaderd. Zoals bekend groeit roPle uitbreiding van de potplantenteelt Welhaast verontrustend snel. Tal van kwekers schakelen over op deze teelt en de nog steeds aanzwellende stroom is aan de grootste veilingen als die van Honselersdijk en Aalsmeer soms moeilijk te verwerken. Dat het einde nog niet in zicht is, kan aan de hand van genoemd marktonder zoek worden geconcludeerd. Ten behoe ve van dit onderzoek verleenden elfhon derd potplantenkwekers hun medewer king en zij verwachten in 1980 17 pro cent meer leverbare potplanten, totaal 152 miljoen stuks, aan de markt te bren gen. Van groene planten wordt door hen zelfs een toename met 25 procent en van varens met 26 procent voorspeld! Uiter aard staan de bloeiende planten bij be trokken kwekers met 76 miljoen boven aan het lijstje, met 47 miljoen gevolgd door de groene planten. Genoemde kwe kers brengen in 1980 totaal 22 miljoen planten méér aan de markt dan in 1979, welke lijn dus kan worden doorgetrok ken voor de resterende kwekers. De uitbreiding van de potplantenteelt is weer iets groter dan beide voorgaande jaren en drs. Rotteveel concludeert dan ook dat de reeds eerder aanbevolen ma tiging tot de uitbreiding van kracht blijft. Snijbl< oemen Met betrekking tot de snijbloementeelt wordt gesteld, dat belangrijke areaaluit breidingen in 1980 zijn te verwachten, bijzonder voor de gerbera's, trosanjers en orchidee-cymbidium. Verder zullen een groot aantal kleinere bloemsoorten zich verhoudingsgewijs sterk uitbreiden en leiden tot een verdergaande assorti mentsverbreding. „Dit is een goede zaak", zo luidt de conclusie. Aan de hand van de gegevens verstrekt door de 5500 bloemenkwekers bij het onderzoek be trokken kan worden geconcludeerd, dat de rozenteelt op 1 mei 1980 vijf procent groter zal zijn, welke uitbreiding over eenkomt met die van het vorig jaar. Van jaarrond chryanten wordt een uitbrei ding met zes piocent berekend. Voor het eerst na drie jar zal het areaal van free- sia's geen verdire uitbreiding ondergaan. Daaraan zullende minder goede teeltuit komsten niet vreemd zijn! Vorig jaar werd een uitbreiding met tien procent geconstateerd.Een forse sprong zullen in 1980 de trosanjers maken, namelijk met twaalf procent In 1979 was dat vijftien procent. Ook de gerbera's komen mee met uitbreiditg van twintig procent, maar de beidemorgaande jaren bedroeg die 35 procent Het areaal lelies dat in 1978 met 35 et 1979 met 19 procent uit breidde, zal niimet 8 procent verminde ren. De snij-atthuriums blijven stabiel, het snijgroen vordt beperkt. Ongeveer 200 kwekers van orchideeën hebben te kernen gegeven per 1 mei aanstaande 87ha. met deze bloemen te zullen betelen, hetgeen een toename is met 10 procent Door 950 tulpenbroeiers zijn voor dit sei zoen ongeveer9 procent minder groot- bloemige- en 8 ha minder kleinbloemi- ge soorten op^zet. Volgens berekenin gen zullen das totaal ongeveer 50 mil joen tulpen nmder worden afgebroeid, bij een totaal ran 502 miljoen door ge noemde kwelers. Hiertegenover staat dat er méér narcissen en irissen zullen zijn. In de boloemensektor zijn als ge volg van het kleine aanbod van bollen minder tulpenen hyacinten te verwach ten. Aldus de prognose voor 1980. Tenslotte: er kan worden vastgesteld dat de teelt van siijbloemen en potplanten met een voor 079 geraamd omzetbedrag van anderhalf miljard gulden snel op weg is om de Nederlandse groenteteelt, die nog maar steeds beneden de twee miljard bljf t en op de teruggang is, in te lopen! ieuwe serie films over landbouwkundig onderzoek lderteredeling is een kwestie van jaren. DEN HAAG Het Ministerie vai Landbouw en Visserij heeft een serie van zes kleurenfilns uitgebracht over het landbouwkundig onderzoek. Vwr een belangrijk deel wordt dit onderzoek verricht dooi de Wageningse institu ten en de vakgroepen van de Laidbouw Hogeschool. De serie geeft daarover een beeld. Het gaat om de volgende titels: GDei (wereldyoedselproble- matiek, landbouwkundig onderzoel), Voedingsbodem (gron donderzoek, bodemgebruik, landsdap), Goed-beter-best (ras sen veredeling), De witte revolutie melkveehouderij, zuivel- produktie), Van harte beterschap (iektenbestrijding) en Le- ven-en-laten-leven (natuur, milieu,.andschap). De films kun nen vanaf 1 januari 1980 voor vertoning worden aangevraagd bij de Filmotheek van het betreffade ministerie. Uit het oogpunt van opnametechniek is de serie bijzonder fraai. Qua invalshoek de onderoekers spreken over hun werk zullen de films goed aanslan op land- en tuinbouw scholen, agrarisch getinte cursussenen bij dergelijke „groene" doelgroepen. De indruk wordt gevtkt dat het filmprodukt is vervaardigd vanuit de landbouw. Ifanneer men met de serie het algemene publiek op het oog hd, zou aan een benadering van buitenaf de voorkeur gegeven moeten worden. Boven dien treden er zoveel verschillendehoofdrolspelers in op, dat naast een zekere verwarring ook idee ontstaat dat de he ren onderzoekers met name zichzelf wensten te promoten in plaats van het landbouwkundig onderzoek. arm* he .KEL De Berkelse enveiling die - zoals :ld - half december de he grens van de hon- miljoen gulden over* ed maakte daarmee enten snelle omzetgroei door, "jk plus 23,5% ten op- itc van vorig jaar. Het lijke stijgingspercen- ligt op 12%. Ook in '78 „Berkel" hoger uit bus dan het landelijke "elde, respectievelijk 11%. vaf vuile omzet heeft zich vrij rap rqntwikkeld. In 1950 ging het i dm circa 1 miljoen gulden ir inn bloemen. In 1976: ruim bpO miljoen, 1977: 71 miljoen varp 1978: 84 miljoen. Voorzit- irge»r Zeestraten vatte de ont wikkeling aldus samen: In de nöeeyen jaar van ons bestaan n dijn wij duidelijk uitgegroeid aenfan een regionie veiling, die elijjoofdzakelijk de grote steden veiirfgs de Waterweg en de niglkechtsteden met hun omge- 'oojing voorzag van bloemen en "dëjotplanten, naar een veiling t ëjié duidelijk is gericht op ex- eenjort. Veiling Berkel is ge- lelitoëid van de grootste onder geje'kleine veilingen naar de leellleinste onder de grote ex- ansbrtveilingen. n de rij van bloemenveilin- liedjen nemen wij de vierde <heléats in naar grootte en om- uuifc geschiedenis van „Ber- g dfel" is, zoals de meesten wel moeten, veel ouder dan de ge- •rlijpemde zeven jaren. De start aaijgt in 1929. Op het veilpro- leifamma stond groente en foemen. In 1950 werd het huidige veilingcomplex be trokken. Na de fusie tussen de groenteveiling „Rotter dam" en de afdeling groente van de veiling „Gouda" be sloten de bloemenkwekers van „Berkel" zelfstandig door te gaan. Nieuwbouw Het veilingbestuur heeft om meer dan een reden vertrou wen in de toekomst. De nieuwbouw in Bleiswijk is daarvan het beste bewijs. Het nieuwe complex ligt in het hart van het aanvoergebied. De belangrijkste verkeersa der naar West-Duitsland ligt op enkele honderden meters afstand. Ook de verbinding naar de andere grote Neder landse bloemenveilingen is goed. Daar komt bij dat juist in de 3B-hoek de mogelijkhe den voor uitbreiding gunstig zijn. Bovendien gaat de om schakeling van groente op bloemen hier nog steeds door. Momenteel telt „Ber kel" een zeshonderd leden. T«enend voor de werksfeer op „Berkel" is het feit dat mn de handel volop in het zaïelijk succes betrekt. Uit- eiidelijk moeten beide groe- peingen het maken. Di heer G. Hogewoning, vorzitter Vereniging van Blemenveilingen in Neder- laid, heeft benadrukt dat vding „Berkel" met recht de snflste groeier onder de bloe- mnveilingen wordt ge- nemd. In vijf jaar tijd is de onzet verdrievoudigd. De niuwe veiling is dan ook dingend nodig om de toene- mnde aanvoer op te vangen. Irdiezelfde periode van vijf jar is de totale landelijke ojzet meer dan verdubbeld. D totale omzet van de Ne- dflandse bloemen- en plan- teveilingen zal in 1979 on geveer 1,8 miljard bedragen. Vrig jaar ging het om ruim IJ miljard. Toch heeft de her Hogewoning enkele stnbere elementen tegen de afltergrond van de omzet- gitei gesignaleerd. De groot- sti zorg wordt gevormd door digestegen energiekosten en hé, in vergeljking met ande re landen, hoge arbeidskos- tepeil. De rentabiliteit voor dtbloemkwekerij is negatief. Gmiddeld zal deze namelijk in 1979 een verlies van tien gilden op elke 100 gulden bdrijfskosten opleveren. Darbij zijn de bedrijfsresul- taen van snijbloemen min- df goed dan die voor pot- plnten. Ondanks de feeste- lijheden bij „Berkel", mocht dee realistische noot niet oitbreken, aldus voorzitter Hgewoning. Het jaar begon met stevig winterweer, er moest hard gestookt worden om de ge wenste temperaturen voor de gewassen te bereiken. Er tussendoor was er bijvoor beeld in de eerste week van februari spra ke van kwakkelweer. Vooral de spruiten- telers hadden toen de klap al te pakken. De gewassen hadden het tegen de winter af moeten leggen. Er werden nog slechts kleine partijtjes aangevoerd, die tegen hoge prijzen ver kocht werden. Over de hele linie was het groentensortiment toen stevig aan de prijs. Voor sla werd er toen gemiddeld 39 cent per krop betaald. Half februari brak er een periode met hevige sneeuwval uit, die vooral het Noorden van het land zwaar trof, het totale verkeer raakte toen ontwricht. Eind februari was koning win ter uitgeteld en viel de dooi in, de tempe ratuur liepen op. Eind februari ging ook het tomatenseizoen weer van start. De aanvoer was op een gegeven moment zelfs 8 maal zo groot als het jaar daarvoor. De prijs lag op ongeveer 6,50 per kilo. De aanvoer bleef groot en de prijs bleef da len, half maart werd er 4,80 per kilo be taald. Koud en nat voorjaar Eind maart was het koud, somber en rege nachtig weer. De tomatenaanvoer nam snel toe en was nog steeds groter dan het jaar ervoor. Gezien het grotere aanbod viel de prijs niet direkt tegen, want er werd f 4,06 per kilo betaald. In de maand april bleef het aanbod duidelijk achter in vergelijking met het vorige seizoen. De prijzen bleven in deze maand redelijk op peil. Eind april was het koud en nat, er viel regen, hagel en sneeuw. In de tweede week van mei knapte het weer op en er kwamen in het land temperaturen van 20 CC voor. De tomatenaanvoer was toen nog steeds kleiner als vorig seizoen, de prijs was redelijk, nl. 2,61 per kilo A-to maten. Er werd in vergelijking met het jaar ervoor toen ook minder komkom mers aangevoerd en de prijzen lagen met gemiddeld 66 cent per stuk op een goed niveau. In de tweede week van mei dui kelde de prijs voor de rode paprika's fors. In de derde week van mei nam het toma- tenaanbod fors toe en de prijs daalde naar f 1,90 per kilo. Radijs behoorde ook tot de gewassen die in ruime mate aangevoerd werden. Eind mei yverd er 700.000 bos in een week meer aangevoerd als in dezelfde week van het voorgaande jaar. Begin juni daalde de prijs voor gewassen als radijs, paprika's, komkommers en to maten. Tomatenprijs stort in Na half juni zaten de komkommers en de tomaten in een prijzendal. De tomaten waren in prijs gedaald naar ongeveer 90 cent per kilo. Eind juli begin augustus klom de prijs voor de rode paprika's sterk, het was een herstel dat van korte duur bleek. Over de hele maand augustus lag de prijs voor eeen kilo tomaten op slechts 55 cent. Voor de rode paprika's was het prijsverloop in die maand zeer matig. Voor de komkommers waren de resulta ten bevredigend. Na half september trok de prijs voor zowel rode als groene papri ka's aan. Het tomatenseizoen kwam kwakkelend aan zijn eind. Eind septem ber bgin oktober kwam de aanvoer van glassla op gang. De gemiddelde prijs be droeg slechts 15 cent per krop. Gedurende de hele maand oktober waren de resulta ten voor de sla teleurstellend. Begin no vember trok de prijs iets aan, maar het stelde nog steeds weinig voor. Met veel pijn en moeite kwam men gemiddeld aan 25 cent per krop. Dit duurde voort tot in de week voor Kerstmis. De paprika's lie ten zich in de maaanden oktober, novem ber en december goed betalen. Al met al zijn de resultaten bij de stookteelt van komkommers en vooral van de tomaten teleurstellend geweest. Het sla-seizoen is met zeer matige prijzen van start gegaan. De gasmeters hebben in de eerste maan den van het jaar als razenden gedraaid en de gasrekeningen na de winter logen er dan ook niet om. Het hele afgelopen jaar heeft daarom voor een groot deel in het j teken van de energiebesparing gestaan. Per 1 oktober werd de gasprijs verhoogd - en dat betekende een extra kostenverho ging. Alle hoop is op de natuur gevestigd, het ziet er naar uit dat de tuinbouw voor j en groot deel op deze onzekere faktor is aangewezen, dat koning winter een keer overslaat. Het eind van de prijsverhogin gen is nog niet in zicht, want de OPEC. - landen verhoogden hun olieprijzen fors in de maand december. In de laatste maan den van het jaar was er ook een duidelijke T terughoudendheid in de kassenbouw te bespeuren. Het ziet er naar uit dat men de - kat eerst liever uit de boom kijkt. Het is beslist niet uitgesloten dat er in de kassen- J bouw grote omwentelingen zullen plaats r vinden. Personeelsprobleem Per i november trad de wet op de illegale buitenlandse werknemers in werking. J Hierdoor ontstonden er weer een groot aantal vakatures., terwijl er al problemen - in de personeelsvoorziening waren. Het zou een jammerlijke ontwikkeling zijn als de gezinsarbeid de enige oplossing gaat worden om het hoofd boven water te hou- den. Als het deze kant uitgaat, dan zal dat ongetwijfeld zijn uitwerking op het totale onderwijs hebben. De jongeren worden- dan noodgedwongen het bedrijf ingetrok ken en dat betekent een verarming voor- de tuinbouw. Speciaal ook omdat er een grote behoefte bestaat aan goede praktisch J en theoretisch geschoolde ondernemers en werknemers. Het was me daarom heti jaartje wel. Menigeen heeft er het afgelo-.~ pen jaar een pluk grijs haar bijgekregen. Er kan alleen maar gewenst worden dat - 1980 voorspoedig zal verlopen. Maar aan gezien struisvogelpolitiek niets oplost, wordt de toekomst met veel vraagtekens en zorg tegemoet gezien. Het valt niet te verwonderen dat de vei- lingweek zo vlak voor de kerstdagen en het oudejaar een nogal wisselend beeld te zien gaf. Uiteraard moest de handel al tij dig zorgen voldoende in te slaan en ver der afwachten hoe het zou verlopen met de afname. In het algemeen mag worden gesteld dat het nogal meeviel, ondanks de toch wel forse aanvoer van de diverse bloemsoorten. En ook de planten mochten er weer zijn. In het verleden zakte de handel tegen het einde van het jaar weg, werd de aanvoer zoveel mogelijk beperkt. Nu de export ook voor de bloemenhandel de belangrijkste plaats is gaan innemen, lopen de zaken aardig door. Dat was ook in de week voor kerstmis het geval. Hoe het zal gaan met de enkele veilingdagen van oudejaar valt moeilijk te voorspellen. Ook de handel wil het weieens rustig aan doen. De prijzen konden zich nu nog aardig handhaven. De grootbloemige anjers bleven nog onder het peil van het vorig jaar. Met de chry santen liep het niet slecht, de trossoorten liepen op tot 1,30 tegen hoogstens een gul den vorig jaar. De geplozen haalden dat niet, noteerden tot 1,30. Den aanvoer van fresia, ruim vier miljoen, bleek de prijs niet teveel te bemoeilijken en kwamen tot bijna 70 cent. Maar in grote lijnen lag het prijsbeeld op dezelfde hoogte van vorig jaar. De lelietakken werden beter betaald al bleven die met hoogstens 3,50 toch een gulden onder het maximum van vorig jaar. Bij de kelken lag het iets gunstiger. Veilingklok van de CCWS in Honselersdijk Opvallend is dat de aanvoer van tulpen beneden het peil van vorig jaar blijft, hoe wel de weersomstandigheden toch niet slecht zijn. De prijzen voor anthurium mogen er best zijn, lopen op tot ruim vier gulden en zijn hoger dan vorig jaar. In totaal blijkt men wel bereid om goede prijzen te betalen voor goede bloemen. De moeilijkheden welke door de import uit Israël ontston den zijn na ingrijpen door de veilingorga nisatie opgeheven en de beperkingen zijn van goede invloed op het Nederlandse produkt. De potplanten zijn goed in trek, met voor- - op de poinsettia die ondanks de enorme aanvoer, toch vlot worden verkocht, me rendeels via het bemiddelingsbureau. Er valt te verwachten dat in de week na nieuwjaar die markt wel snel ineen zal zakken en tot het normale terugkeren. Het probleem van de importbloemen is inmiddels aanhangig gemaakt bij de VBN teneinde landelijk te bezien welke moge- lijkheden en onmogelijkheden daarom trent bestaan. Gezien de opdringende concurrentie wil men graag weten waar men aan toe is. Er is nu opnieuw een les geleerd vooral door de bloemenstroom uit Israël waarvan de kwaliteit te wensen overliet, bijzonder van de trosanjers. De CCWS en eveneens veiling Flora gaan voor totaal zeven veilingen de uit Israël aangevoerde bloemen verwerken en dus. niet meer door de firma Van Leeuwen. Nu onlangs gestopt is met de groensorte- ring is een hal van de CCWS voor dat doel vrij gekomen. De bloemen niet uit Israël afkomstig, wor den door de hier gevestigde handelaren verwerkt. Bloemen uit Spanje worden in het alge- meen niet geveild. Besloten is ook om de sterk toegenomen bloemenimport van de Canarische Eilanden wat te stabiliseren. - Overigens is momenteel de aanvoer van importbloemen niet zo groot als in dezelf de tijd van het vorig jaar, mogelijk een ge-1 volg van de getroffen maatregelen, die wel noodzakelijk bleken te zijn. 't Was me ook voor de bloembollenkwe kers en -exporteurs het jaartje wel! Een jaar waarin het mes op tafel dreigde te ko men toen handelaren via van het PVS te- ruggeëiste vakheffingsgelden met een bom duiten van kwekers aan de haal gin gen en daar voor een groot deel vandaag nog op zitten. Met de meeste hoogachting en met de dank voor de binnengevloeide rente. Een jaar waarin de broeiers voor het eerst sedert lange tijd forse verliezen moesten incasseren. Uit dure bollen kwamen bloe men die matig werden betaald. Oorzaak: te grote importen van andere bloemen uit derde landen: trosanjers uit Israël, rozen uit Columbia, etc. Daar kwam de barre winter nog eens bij die de handel nadelig beïnvloedde. Al lieten de Vliegende Hol landers zich niet zo gauw door sneeuw, ij- zel en vorst van de weg houden. Onder druk Een jaar waarin de tulpentelers al gauw werden geconfronteerd met prijzen die steeds meer onder druk kwamen. Veel wees er op dat het gevaar van overpro- duktie dat sedert 1974 bezworen leek, op nieuw de kop zou gaan opsteken. Vooral bij de Darwinhybriden. De exporteurs hadden met hun inkoop dan ook geen en kele haast. Ze verkondigden frank en vrij dat de tulpen in juli wel over de mand zouden lopen en dat men de bollen dus voor een prikje op de kop zou kunnen tik ken. Maar 1979 bleek het jaar waarin de waar heid van het in het bollenvak gevleugelde woord „Wie het raadt, die wéét het" pijn lijk duidelijk aan de dag kwam. Want wat heel weinigen alleen maar hadden durven fluisteren, werd een feit: de oogst van tul pen viel tegen. Vooral op de klei en de zavelgronden. En daar staat de massa van de grote broei- soorten. Gevolg: de exporteurs moesten, holderdebolder aan het inkopen en de prijzen gingen als een raket omhoog! Werden de tulpen met uitzondering van Apeldoorn en nog enkele cultivars, zeer duur, met de hyacinten liep het nauwe lijks anders. Dit bolgewas had na de stren ge winter steeds een magere stand ver toond. Vermoedelijk een gevolg van „kou de benen" tijdens de vorst. Die stand werd er in de loop van de voor zomer nauwelijks beter op en toen men ging rooien bleek de oogst ronduit tegen te vallen. Meteen was het een gekkenhuis. Op de veilingen vlogen de prijzen van de rode, de rose en de blauwe hyacinten om hoog in een waanzinnig tempo. Men be taalde prijzen die de laatste vijftien jaar niet waren vertoond. De kwekers die een redelijk goede oogst hadden en niet aan beddenhandel of voorverkoop hadden ge daan, konden goudgeld maken voor hun bollen. Het gevolg was dat men de kleine re maten, die men normaliter gebruikt als plantgoed, ook op de markt bracht. Want ook daar kreeg men veel geld voor. Het moet daarom beslist niet als onmogelijk worden beschouwd dat het areaal hyacin ten dit jaar wel eens kleiner kon zijn dan de laatste tijd het geval is geweest. Zeker heid hieromtrent zal men pas hebben als de statistieken aan de openbaarheid wor den prijsgegeven en dat wordt wel eind februari. Een artikel waarvan de prijzen ook de pan zijn uitgerezen zijn de crocussen. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Want de exporteurs kan er op deze manier geen cent aan verdienen en doet dus zijn best ze zo veel mogelijk uit zijn orderboekje te houden. Aan de andere kant bevorderen deze hoge prijzen de kwekerslust. Het mes snijdt in negatieve zin van twee kanten: er komt minder vraag terwijl het areaal uitbreidt. En dan zit men in de overpro- duktie voor men het weet. De narcissen waren dit jaar door de bank genomen te koop voor redelijke prijzen. Vooral de cup-narcissen waren maar heel gewoontjes in prijs. Alleen de gele trom petten liepen er aardig uit. De enige dissonant in het geheel bleek de iris. De prijzen van dit bolgewas beland den waar niemand ze wil hebben: in de goot. Wat brengt 1980? Wat zal 1980 brengen? Krijgen de broeiers meer geld voor hun bloemen? Het is meer dan ooit nodig en in theorie is daar een kansje op. Het PVS meent aan de hand van betrouwbare prognoses te kunnen stellen, dat er in dit seizoen 50.000.000 tul pen minder gebroeid zullen worden. Dat scheelt wel een slok op een borrel. Verder zal het een zaak van de allergroot ste importantie zijn of de telers van de tulp Apeldoorn de vele waarschuwingen om het areaal van deze cultivar toch te krimpen, in de wind hebben geslagen of niet. Deze tulp is een zo dominerende plaats in het assortiment gaan innemen dat zonder meer van een gevaarlijke ont- wikkeling kan worden gesproken. Dat moet zo vastlopen als een muur. In 1979 was van Apeldoorn 1200 ha opgeplant, terwijl het totale tulpenareaal nèt onder de 6000 ha bleef. Enkel en alleen door te- genvallende oogsten is voor Apeldoorn De Grote Klap nog niet gekomen, maar men balanceert ongetwijfelfd op het scherp van de snede. Bij een gelijk areaal als dit jaar en bij een goede oogst, is het gevaar levensgroot aanwezig dat de markt van Apeldoorn in 1980 in duigen valt. En dan is het maar een vraag of deze tulp de an dere rassen niet meesleurt in zijn val. Nieuwe en hoopvolle ontwikkelingen zijn er op het terrein van de samenwerking. Zo sloot een groep leliekwekers zich aan bij een stichting die de nieuwe en in de praktijk geteste zaailingen van de beken- - de Andijker veredelaar Klaas de Jong in het handelsverkeer zal gaan brengen. Het- gaat hier om cultivar die hun waard^ voor de praktijk hebben bewezen en die stuk voor stuk onder het kwekersrecht zijn ge bracht. Door jaarlijks bindende afspraken te maken kan men het areaal van deze exlusieve lelies zelf in de hand houden en - dan is al veel gewonnen. De stichting van dezelfde constructie is in de maak in de Noordoostpolder, waar een tiental grote gladiolenkralentelers de kop pen bijeen zal steken en de nieuwe gladio len van Gebr. Snoek (die ook onder kwe kersrecht gebracht zullen worden) zullen gaan telen. Het bloembollenvak zal trouwens meer samenwerkingsvormen móeten aangaan. Want voorzitter J. P. M. de Jonge van de Kon. Aïg. Ver. voor Bloembollencultuur heeft er zeer terecht op gewezen dat het tijdperk der individualisten snel ten einde loopt. Alleen door samenwerking zal men het antwoord kunnen vinden om de proble men, die steeds duidelijker aan de kim- gaan verschijnen de baas te blijven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 23