SALT II kansloos door Afghanistan m Carter belooft extra steun aan Pakistan Spectaculaire ontsnapping uit Sc he vcningse gevangenis Khomeiny weigert Waldheim te ontmoeten TEHERAN/NEW YORK De Iraanse lei der ayatollah Khomeiny wil secretaris-gene raal Kurt Waldheim van de Verenigde Na ties, die vandaag vanuit New York naar Te heran vertrekt om over de vrijlating van de gijzelaars in de Amerikaanse ambassade te onderhandelen, niet ontvangen. Hij heeft dit gisteravond meegedeeld. Ook de studen ten in de ambassade weigeren de VN-secre- taris-generaal te ontvangen. Het bezoek van Waldheim aan Teheran is het gevolg van de beslissing van de Verenigde Staten, om nog even te wachten met het indienen van een resolutie bij de Veiligheidsraad waarin om economische sancties tegen Iran wordt ge vraagd. De Amerikaanse minister van buitenlandse za ken Vance verscheen gisteren in de Veilig heidsraad. Na een gesprek met Waldheim dien de hij namens de VS een ontwerp-resolutie in, waarin staat dat dé raad op 7 januari opnieuw bijeen moet komen. Dan moeten de resultaten worden bestudeerd van het bezoek van secreta ris-generaal Waldheim aan Teheran. In het ge val Iran de gijzelaars niet vrij zou hebben gela ten, zou de Veiligheidsraad zich moeten uit spreken over nader te bepalen internationale sancties. Waarnemers schrijven de verandering in het Amerikaanse standpunt (akkoord gaan met uit stel van sancties) onder meer toe aan de terug houdendheid van de ongebonden landen ten aanzien van maatregelen tegen Iran en het niet kunnen verkrijgen, door de VS, van voldoende steun voor de eerdere resolutie, waarin direct om sancties wordt gevraagd. Daarnaast bestaat er nog onzekerheid over de opstelling van de Sovjet-Unie in het geval een Amerikaanse reso lutie ter stemming komt. De Veiligheidsraad komt vanmiddag opnieuw bijeen. EGEL BOETIEK 'T WINKELTJE? wenst vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar. GROTE KEUZE, PLAVUIZEN, WANDTEGELS, MOZAÏEK, SANITAIR ACCESSOIRES WITTE SINGEL 108. LEIDEN SCHERPE BOODSCHAP VAN CARTER VIA HOT LINE NAAR BREZJNJEV De Russische interventie in Afghanistan wordt in de Verenigde Staten zeer.hoog opgenomen. President Carter heeft de al gerui me tijd „braak" liggende hot line met Moskou weer tot leven ge roepen voor het afleveren van „de scherpste boodschap uit zijn presidentschap". Senator Jackson, een conservatieve Democraat, sprak van de ernstigste internationale ontwikkeling sinds de ja ren '40. In veel Amerikaanse commentaren wordt gesproken van het einde' van de ontspanningspoliliek (détente) en het be gin van een nieuwe bewapeningswedloop. Zelfs voorstanders van SALT II laten zich somber, zij het nog erg voorzichtig, uit over de kansen van het akkoord. Het ak koord was trouwens toch al in grote problemen, doordat vele vertragingen het Senaatsdebat naar 1980, het verkiezingsjaar, hebben geschoven. Bovendien heeft het akkoord tot nu toe geen enkel effect gehad op vermindering van de bewapening. Inte gendeel, onder zware druk van conservatieve zijde en mede door de situatie in Iran, heeft president Carter het defensie-bud get al extra moeten verhogen (5 procent reëel) en hebben de NAVO-landen besloten tot produktie en installatie van in West- -Europa te installeren nieuwe kernwapens voor middellange af stand. Volgens de meeste waarnemers ligt de enige kans voor SALT II nog in uitstel van het Senaatsdebat tot 1981 in de hoop, dat de verhouding met de Sovjet-Unie tegen die tijd verbeterd is en dat de gedeeltelijk nieuwe Senaat meer SALT-minded zal zijn. De Russische inval in Afghanistan heeft inmiddels voor enig Amerikaans optimisme gezorgd in de kwestie Iran. Ook Iran heeft zich uiterst bezorgd getoond over de ontwikkelingen in Afghanistan, daarmee zorgend voor een opmerkelijke eensge zindheid met „vijand Amerika" op dit punt. De Amerikanen ho pen, dat hierdoor een verzachting van het Iraanse standpunt ten aanzien van de Amerikaanse gijzelaars kan ontstaan. WASHINGTON Presi dent Carter heeft opdracht gegeven de levering van militair materieel aan Pa kistan te versnellen in ver band met de interventie van Moskou in Pakistans noordelijke buurland Af ghanistan. Ongeveer 300.000 Afghanen hebben hun toevlucht gezocht in Pakistan. Carter schijnt nog niet te denken aan di recte hulp aan de Af ghaanse stammen, die in opstand gekomen zijn te gen het pro-Russische be wind in de hoofdstad Ka boel. In Afghanistan be vinden zich naar schatting 30.000 Russische militai ren, en hun aantal en hun Carters adviseur Brzezinski heeft meegedeeld dat de VS zonodig niet zullen aanzelen militair geweld te zullen ge bruiken om de veiligheid van Pakistan te waarborgen. Brzezinski zei dat Carter de komende dagen een zorgvul dige studie zal maken van het afwijzende antwoord dat het Kremlin heeft gegeven op Carters protesten via de Rode lijn. Carter had de Russische interventie verge leken met die in Boedapast (1956) en Praag (1968). Radio Moskou heeft gisteren in een poging tot verzoe ning op gezag van het persbureau Tass gemeld dat de Russische troepenmacht in Afghanistan in zijn geheel zal worden teruggetrokken zodra hun aanwezigheid niet langer noodzakelijk is. Deze troepen patrouilleren nog steeds in de straten van Ka boel, terwijl onlusten gemeld worden uit de streek van Ja- labad, waar guerrillastrijders een electrische centrale heb ben verwoest. In verscheide ne steden zouden zich na de staatsgreep van donderdag verwoede gevechten hebben afgespeeld. Radio Kaboel meldde gisteren dat in het land vrede en rust heerst Maandag 31 december 1979. 70e jaargang no. 21542 Wim Kan Vanavond op Ned. I om 22.oo uur Wim Kan met oudjaars- conférence. Op Ned. II om 20.27 uur TeleBingo. Morgen op Ned. I om 12.15 uur nieuwjaarsconcert uit Wenen en om 22.15 uur ballet „Le sa- cre du printemps". Op Ned. II om 20.25 uur musical „My fair lady". Buien Regen-, hagel- en sneeuw buien. Matige tot vrij krachti ge noordwestenwind, aan de kust af en toe harde wind. Middagtemperatuur ongeveer drie graden. Vooruitzichten voor dinsdag en woensdag: geleidelijk min der buien. In de nacht en och tend lichte vorst. Brand verwoest woning Adèle Bloemendaal AMSTERDAM De wo- ning van de actrice Adèle Bloemendaal aan de Nieu- wendijk in Amsterdam is zondagmiddag geheel door brand verwoest. De brand in het apparte ment van de actrice, op de tweede etage, is door nog on bekende oorzaak ontstaan. De overige verdiepingen van het pand liepen zware waterschade op. Persoonlijke ongelukken deden zich niet, op het moment van de brand was niemand in het huis aanwezig. De omvang van de schade in niet bekend. Nieuw merk hasj: „Khomeiny Iran 1980 CAIRO De Iraanse leider Khomeiny is het afgelopen weekeinde een dubbele eer te beurt gevallen. Lezers van het Amerikaanse weekblad Time kozen hem tot „Man van het jaar" en drugssmokkelaars hebben een nieuw soort hasj naar hem vernoemd: de „Kho meiny Iran 1980"-hasj. De Egyptische politie nam in de stad Beni Sueif, 120 kilome ter van Cairo, 48 kilo van dit goedje in beslag. Het gebeurt overigens vaker, dat hasj naar beroemde mensen wordt ge noemd. Meestal zijn het dan politici of zangers. 300 miljoen voor stads vernieuwing DEN HAAG Minister Beelaerts van Blokland van Volkshuisvesting heeft over 1979 bijna 300 miljoen gulden beschik baar gesteld voor de stads vernieuwingsprojecten van veertien gemeenten. Den Haag krijgt ongeveer 35 miljoen voor de Rivie renbuurt en het Oranje- plein, Leiden krijgt geld voor de plannen Maredijk, Groenoord en Transvaal en Delft voor Olofsbuurt en Hof van Delft. Ernstig gewonde bij schietpartij in Noord- wijkerhout NOORDWIJKERHOUT De 29-jarige mevrouw M.P.D.D. uit Noordwijker- hout is zaterdagmiddag ern stig gewond geraakt nadat zij door haar ex-echtgenoot was beschoten. De schietpar tij vond zaterdagmiddag rond half vijf plaats in de woning van de vrouw. De thans in Duitsland verblij vende ex-echtgenoot, de 37-ja- rige M.A. gaf met de schiet partij uiting aan zijn woede toen de vrouw weigerde weer met hem samen te gaan wo nen. Behalve de Noordwijker- houtse werd ook haar 3-jarige zoontje door een schot getrof fen. Hij kon nadat hij in het Academisch Ziekenhuis was verbonden, weer naar huis toe gaan. De man heeft zich later bij de politie aangegeven. Het pistool en de munitie, waarvan de man drie kogels afvuurde, zijn in beslaggenomen. vliegtuig werd deze foto ge- tanks die rond de luchthaven van Kaboel zijn samenge- lOthekersdijk 34. 2312 DO Leiden, postbus 11, 2300 AA, tel. 071-122244 Giro 103003 - Bank: Amro-bank N.V., Leiden. Directeur-hoofdredacteur: J. J. Hallewas - «.(-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties (excl. BTW) ƒ0,49 per mm. Telefoontjes ƒ4,46 Klachten bezorging: tel. 071-122248 (18.00 tot 19.00 uur) Abonnementen: wartaal ƒ43,05; jaar 160,70; losse nummers; 55 cent. IPIERS DOOR KAANGAS UITGESCHAKELD (Van onze politieverslaggever) EN HAAG Twee Fransen en een Italiaan zijn er gister- liddag in geslaagd om tijdens het luchten te ontsnappen it de Scheveningse gevangenis aan de Pompstationsweg. a een spectaculaire achtervolging door de Haagse binnen- ad wisten zij te ontkomen. De drie mannen worden door politie als zeer gevaarlijk omschreven, listermiddag omstreeks kwart voor vier wisten de gedetineer- pn, tijdens de wandeling op de binnenplaats van de strafinrich- ng, drie cipiers uit te schakelen door hen met een spuitbus aangas in de ogen te spuiten. Zij moesten ter behandeling naar et Oogziekenhuis Leyenburg worden overgracht. let touwen en een plank klom het drietal vervolgens over de ■vangenismuur, waarna zij er in een od de Gerrit Kasteinweg ereedstaande auto vandoor gingen. Een gestichtswachter in de itkijkkoepel merkte de ontsnappingspoging op en loste een ■hot op één van de mannen, die juist van de muur naar bene en wilde springen. Het is niet bekend of hij door het schot of oor de sprong naar beneden gewond is geraakt, maar tijdens de irint van het in gevangeniskledij gehulde drietal naar de uchtauto constateerden ooggetuigen, dat één van de drie man en door de andere twee werd ondersteund, en snelle achtervolging van de ontsnapte gevangenen was mo- elijk doordat een juist bij de gevangenis aangekomen cipier zijn uto hiervoor beschikbaar stelde. Onder het Hubertusviaduct re en de bewakers de vluchtauto klem. Toch wisten de drie bui- inlanders, ondanks de aanzienlijke blikschade, met hun auto te De auto, een beige Ford Taunus, werd het laatst ge- )p de kruising Raamweg/Carel van Bylantlaan. politie heeft inmiddels de internationale politie gea- en surveilleert scherp op de mogelijke vluchtwegen het zuiden en het oosten van het land. De havens, Schiphol alle grensposten zijn gewaarschuwd. een onderzoek is inmiddels duidelijk geworden dat de goed irganiseerde ontsnapping ondermeer geregeld is door een die behalve de Ford Taunus vorige week nog twee auto's heeft bij een verhuurbedrijf in Rotterdam. Italiaan is in 1978 tot drie jaar cel veroordeeld wegens drugs- De Fransman is, eveneens wegens overtreding van de datzelfde jaar veroordeeld tot viif jaar gevangenis- De tweede Fransman haü nog bijna twee jaar cel tegoed aanleiding van diefstal met geweld. De Haagse politie was nog niet in staat een nauwkeurig signalement van mannen te geven. Teveel vuurwerk Op verscheidene plaatsen in het land heeft de politie gro te hoeveelheden vuurwerk in beslag genomen, omdat de bezitters niet beschikten over de vereiste vergunnin gen. Het record was dit jaar voor een handelaar in Coe- vorden, die liefst 1700 kilo in voorraad bleek te hebben, terwijl hij voor slechts 250 kilo vergunning had. De man had het vuurwerk niet alléén open tussen de rek ken met voorraden, maar ook in een garagebox mid den in een woonwijk. Met vijf busjes werd het vuur werk mnaar het politiebu reau gebracht. Dag 1980 Om middernacht stappen wij de jaren tachtig binnen. KALF MET KUNSTHART MOSKOU Tsjechoslowaakse geleerden hebben een kans* thart gemaakt, waarmee zij een kalf al twintig dagen in le ven houden. Volgens het persbureau Tass, dat gisteren melding maakte van het experiment, is de conditie van het kalf nog steeds goed te noemen. Rotterdamse politieman laat enkele van de wapens zien, die lij de „Kerstboomoorlog" in de Maasstad in beslag zijn geno- len: vijf luchtdrukgeweren, drie luchtdrukpistolen en een gum- niknuppel. KERSTBOOMOORLOG ROTTERDAM 3e Rotterdamse [olitie hèeft zon- zestien jonge mannen aangehou- ien en op een ia opgesloten op verdenking van openlijke geweld- ïg in een zo genaamde „Kers tboomoorlog". De jongemannen waren elkaar in de nacht van zaterdag op zondag te lijf gegaan. Hierbij werd niet alleen gebruik gemaakt van de blote vuist, maar ook van luch tdrukge weren en -pistolen, gum miknuppels, boks beugels en molo- tov-cdcktails. De inzet van het ge vecht was een par tij kerstbomen, die lag onder een van de tribunes van het Sparta -stadion. We laten de puinhoop van de iaren zeventig achter ons, maar wat staat ons te wachten. (Van onze correspondent DICK TOET) WASHINGTON SALT II, het Amerikaans-Russische ak koord over wederzijdse beperking van intercontinentale kernraketten, lijkt voorlopig van de baan. In politieke kringen in Washington wordt na de Russische inval in Af ghanistan geen cent meer gegeven voor de kansen op spoe dige aanvaardiging van het akkoord door de Amerikaanse Senaat. Weer een mijlpaal.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 1