ijWNHUSUT Achter de schermen woedt een oorlogje over wasmachines wasmiddelen Witwas hoeft niet per se te koken Boze en ^goede geesten dwalen «*weer rond Besparing energie, water en zeep zeer wel mogelijk Het kan heel wat zuiniger als de temperatuur niet boven de 60 graden uitgaat. En dat beslist niet alleen voor de bontwa8, maar ook voor hot witgoed... toegevoegd. Bovendien heeft men hier reke ning te houden met al lergieën, die sommige zeepsoorten kunnen veroorzaken, zodat het aantal spoelingen zou moeten worden ver hoogd om alle zeepres ten voldoende te ver wijderen. Binnenkort komen er wasautomaten op de markt die hun naam camber j.l. door TINY FRANCIS EN GERARD CRONé >nderzo^Knaa^ üuinige wasmachine (Van onze parlementaire redactie) ]>EN HAAG De Technische Hogeschool Twente heeft J kan minister Ginjaar (Volksgezondheid en Milieuhygiëne)/ en bedrag van f 237.500,* gekregen voor een onderzoek naarl let milieubewust ontwerpen van apparaten. Het onderzoek! 'al zich in eerste instantie richten op verbeteringen aan het} •ntwerp van wasmachines. Doel van het onderzoek, dat inl |982 klaar moet zijn, is bij het ontwerp een optimaal ge-7 >ruik te maken van grondstoffen en energie en een minima* e milieubelasting, zo heeft het ministerie meegedeeld. 3elangrijk punt in het onderzoek zal het verlengen van de le vensduur van de apparaten zijn, door hogere betrouwbaarheid en betere reparatiemogelijkheden. Ook zal aandacht worden ge geven aan mogelijkheden voor hergebruik. Wanneer daar al in de ontwerpfase rekening mee wordt gehouden kunnen de doel stellingen (minder grondstoffengebruik, energieverbruik en ninder afval) ber^-Wworden. Aan het onderzoek wordt ook \Economische Zaken meebetaalt volledig eer aandoen. Ze krijgen een automa tische begrenzing tot 60 graden, hoewel er een mogelijkheid tot opvoe ren (90 graden) aanwe zig is. Alleen moet de huisvrouw dan op een aparte knop drukken. Een omgekeerd proces dus in vergelijking met het werken met de E- toets, aanwezig op de merken: AEG, Bau- knecht, Bosch, Candy, Electrolux, Erres, Ma- rijnen, Miele, Philips, Ruton, Siemens, Zanker en Zanussi. Onlangs echter heeft Philips bij een onder zoek een interessante ontdekking gedaan. Men vroeg 180 Franse huisvrouwen naar de resultaten van voor- en hoofdwas bij 60 graden met een verlengd was programma en een aan gepast wasmiddel ook voor het witte goed. De acceptatiegraad bij de huisvrouw (dat ze er mee tevreden was) be droeg 95 procent. Ook in Duitsland, België en Nederland verschijnen 60 graden witwasmid delen op de markt. In Nederland echter schijnt men er in de re clame op te wijzen dat het om de zogenaamde „bontwasmiddelen" gaat, waaruit automa tisch de conclusie valt te trekken dat ze het bij „witwas" alleen bij de voorwas, maar bij de hoofdwas niet zo braaf In Frankrijk en België echter is al een jaar het milieuvriendelijke „Skip" te koop van Unilever, dat in Duits land „Apollo" heet. Bij onze oosterburen is ver der het wasmiddel „Mustang" in de han del, van ongeveer de zelfde samenstelling, gemaakt door Henkei. In Zwitserland heet een dergelijk produkt „Be lla Plus". In het sterkst milieube wuste land van Europa, Heiland, is „Skip" met grondstof Daet nog niet in de handel (wel jaren geleden geweest), on danks de goede resulta ten in andere landen. Uniiever belooft echter het „over drie jaar" te lanceren, een nogal lan ge termijn voor intro ductie omdat juist „Skip" met het 60 gra den systeem in het be lang van zijn energiebe sparing goede diensten kan bewijzen. Er be staat echter goede hoop dat het sneller komt. De firma Proctor Gambler Benelux, die Dreft, Ariel en Dash op de markt brengt bena drukt dat deze merken speciaal zijn afgestemd op lagere temperaturen. Maar alweer: de ver pakking meldt niet dat ze ook goed zijn voor witgoed zonder kook hitte. Henkei maakt in Duitsland reclame met 60 graden „Mustang" voor witwas èn bont- was, maar het is in Ne derland niet te krijgen. Wat voor Duitsland goed is, schijnt Henkei hier niet te importeren. Mogelijk is de reden dat „Mustang" meer fosfa ten bevat, welk feit in Nederland gevoeliger ligt dan bij onze ooster buren. Of heeft Unile ver met „Skip" de for mule gevonden voor Holland en Henkei (nog) niet? De (geheime) slag tus sen de fabrikanten blijft voorlopig een onopge loste zaak. Intussen dui- ked energiebesparende programma's op voor energievreters als vaat- wasmachines. Rappor ten uit Duitsland ma ken melding van nieu we Bosch- en Mielema- chines die aanmerkelijk minder elektriciteit en water zouden verbrui ken. Om dit aan te to nen zou diepgaande re search nodig zijn met inschakeling van bij voorbeeld TNO. Dit on derzoek staat voor de deur. Het is mede ge richt op de wijze waar op de huisvrouw(man) met de vaatwasser om springt, onder meer of zij (hij) er afwasmiddel in gebruikt, ook als dit niet nodig is. Afwas middel is alleen een noodzaak bij sterk ver ontreinigde vaat (pan nen etc.); voor het schoonspoelen van gla zen, borden en schalen na een feestje is het vol strekt overbodig. Tips voor milieuvrien delijk wassen Was zoveel mogelijk met een volle trommel; Gebruik de voorwas alleen bij zeer vuil was goed; Minder vuile was wordt ook schoon bij 60 graden; Voorkom overdose ring van wasmiddelen; Was zoveel mogelijk met fosfaatarme midde len. Knijproller Verfrollers zijn produkten die steeds voor verbetering vatbaar blijken. Zo brengt Boersma Plastics uit Leeuwarden nu de Kotomatic verfroller op de markt, een nieuwe spatvrije verfroller zonder opvangbakje. De fabrikant zegt dat die vervelende verfspatten ontstaan, doordat na het indopen van de ge bruikelijke kwast of roller, de verdeling van de verf door middel van de be kende heen-en-weergaande (slinger-) beweging, veel te lang duurt. Dat uitrol len of uitstrijken vergt de meeste tijd van het verfwerk en is bovendien, voor al op een plafond of een zuigende ondergrond, niet gemakkelijk. De oplossing voor die twee problemen zou de Kotomatic moeten brengen, om dat de verf van binnenuit uit de roller komt. Het handvat is namelijk een af- schroefbare plastic fles die wordt gevuld met sterk verdunde verf; af en toe even in de fles knijpen en er ontstaat een lichte onderdruk waarbij de speciale polyester/jersey roller, door capillaire zuiging, zorgt voor een gelijkmatige toevoer en ideale verfverdeling. We hebben het nog niet geprobeerd. Daarna de glasmat over de natte ondergrond ge rold en al tamponerend benatten met de hars. Bewerk zo het gehele oppervlak en tampo neer nog eens extra als u een luchtbelletje ont dekt. De bewerkte plaat moet daarna 24 uur na- harden alvorens deze te gaan gebruiken voor een decoratieve toepas sing. Toepassingen genoeg! Van wanddecoratie tot lampen, placemats, af scheidingen in tuinen en douchewanden toe. MAANDAG 31 DECEMBER 1979 PAGINA 17 5INNENLAND LEIDSE COURANT LIJK! Achter de schermen van dit complexe was- wereldje speelt zich echter het een en ander kendi af, waarover verspil lingshater Gerard de Lange, die zelf wasma chines verkoopt, zich 1980. Avond aan avond wordt de huisvrouw(man) VEG2^vla de televisie doorgezaagd over allerhande wasmiddelen en machines die het beste resul taat moeten geven. Elke reclameboodschap roemt daarbij natuurlijk het eigen merk van de fabrikant. Dat er overeenstemming moet s'l^.zijn tussen het wasmiddel en het apparaat, waarin dat wordt gebruikt, is duidelijk. Maar de huisvrouwmanziet door de bomen het bos niet meer. Men wordt met informatie over stelpt. male wasmiddelen een redelijk resultaat werd geboekt. Bij de overige 40 procent bleek „geld als water" nutteloos verloren te gaan. Niet alle machines voldoen aan de huidige eisen; er wordt te weinig gebruik gemaakt van nieuwe mogelijkheden. Een al gemeen geldend modifi catieprogramma zou misschien geen overbo dige luxe zijn. Althans voor de toekomst. Reeds een jaar zijn er wasmachines op de markt met een zoge naamde E-toets. Wan neer de huisvrouw- (man) die indrukt wordt de temperatuur van het water automa tisch begrensd tot 60 graden C. Een waspro- ces waarbij vroeger een temperatuur van 95 graden C werd inge schakeld wordt daar door wel van 10 minu ten tot 20 minuten ver lengd. De toets werkt echter zo energiebespa rend dat die 10 minuten verschil niet mogen meetellen. Volgens TNO boekt „bont" en „wit" ergert. Hij staat op goede voet met het TNO, dat tests voor hem uitvoert, met SE" de Stiftung Warentest (Duitse consumenten bond) en de Nederland se Vereniging van Zeepfabrikanten. In !3 Blindere mate met vrouwenorganisaties die naar zijn mening onvoldoende eisen [®^"stellen ten aanzien van de doelmatigheid der produkten en de hechte band die er moet zijn tussen machine en zeep. Aan de hand van elf der meest verkochte modellen wasautomaten werd in Nederland in een onderzoek aangevraagd naar een i eventuele besparing van elektriciteit, water en wasmiddel. De con clusie was uiteindelijk dat bij 60 procent van de apparaten met nor men met wasmiddel bij een lage re temperatuur dezelfde resultaten als bij hogere temperaturen die bo vendien verschillende textielsoorten aantasten. Ook als het om witwas gaat, die naar het eer tijds heette, moet wor den „gekookt". Het instituut voor tex- tielreiniging van het TNO meldt: „Voor de witwasprogramma's be droeg het waterver bruik 103 tot 197 liter water per wassing. Bij twee wasautomaten kon het aantal spoelingen niet worden vermin derd; bij de overige be droeg de mogelijke wa terbesparing 7 tot 36 procent. Overeenkom stig de gebruiksaanwij zing waren de machines beladep met 4 tot 5 kilo wasgoed. De twee be doelde machines had den (bovengenoemde) spaarknop E, die werd gebruikt voor ladingen van 2 tot 2,5 kilp. Het waterverbruik bedroeg dan 88 resp. 136 liter per wassing; de mogelij ke besparingen waren 17 of 18 procent als er dus minder goed in de machine ging. De programma's voor kreukherstellende tex tiel verbruikten 81 tot 179 liter. Bij één wasau tomaat kon het aantal spoelingen niet worden verminderd, bij de ove rige kon men komen tot een waterbesparing van 27 tot 55 procent. De machines waren bela den met één tot twee kilo kreukherstellende textiel in overeenstem ming met de gebruik saanwijzingen. Voor de witwas bedroeg het elektriciteitsver bruik 2.3 tot 2.9 kWh per wassing. Voor de kreukherstellende tex tiel 1.0 tot 1.7 kWh. In alle programma's be droeg de besparing in elektriciteit door ver mindering van het aan tal spoelingen gemid deld 1 tot 3 procent. Al leen bij één machine bedroeg de besparing in het programma kreuk herstellende textiel on geveer 15 procent. Er is dus wel het een en an der te regelen wat ener gieverbruik betreft. De huisvrouw(man) kan hieraan een positieve bijdrage leveren door minder energie te ver bruiken tijdens het was- proces, wat ook in haar (zijn) eigen belang is, gezien de belangrijke j tariefsverhogingen in 1980. Nu hebben we het nog niet gehad over het zeepgebruik ten opzich te van de temperatuur van het water. In de huisgezinnen gebruikt men steeds meer textiel dat geen 95 graden ver draagt: kleurige weef sels. of mengelingen, terwijl beddegoed, over hemden en lingerie niet meer van zuiver katoen hoeven te zijn. Over eenkomstig groeit de belangstelling van het publiek naar wasmidde len die bij 60 graden hoofdwas goed reinigen. Op dit moment hebben deze middelen een marktaandeel van 25 procent maar er valt een stijgende lijn te be speuren. Twaalf gezinnen droe gen in de zomer van 1978 maandenlang witte jeans en T-shirts, bruikten hoofdkussens, ruwe handdoeken en overhemden van de „Stichting Warentest" en leverden zodoende de voor de proeven no dige vuile was. Na af sluiting van de research bleek dat de in de recla me getoonde proeven niet steekhoudend ge noeg waren, aldus het tijdschrift „Test" van januari 1979. De vlek- verwijdering die de consument door middel van tv-spots krijgt voor geschoteld met een bij zonder sterk hoofdwas middel tot 60 graden, is niet meer, eerder iets minder dan met een volledig wasmiddel werd bereikt, dat ver gelijkenderwijs in de test was opgenomen. Dosering speelt hierbij een rol van betekenis. De wasgang wordt goedkoper als men zich aan de aanwijzingen op de wasmiddelverpak king houdt en er niet naar eigen goeddunken bij 60 graden maar een eetlepel zeep aan wordt Schrootjes zorg Bewonderend hebben de buren opgekeken tegen uw mooi, licht grenen schrootjespla fond. Maar na een paar maanden zegt er een voorzichtig: „Zeg, verbeeld ik het me nu of wordt jouw pla fond inderdaad zo donker?" Het blijft een zorg, een houten plafond. Al heb je het nog zo zorgvuldig ge lakt, nare verschijnse len als verdonkering, vergeling, tintver- schillen, houtnerf niet mooi zichtbaar, te glanzend of te dof, ko men toch voor. Sadolin en Holmblad, Deense verffabrikanten met o.a. een vestiging in Hengelo, zeggen dit eu vel te hebben opgelost door Sadolin schrootje slak. Het is een mat, niet vergelend produkt op basis van acryl voor de afwerking van lichte houtsoorten, zoals be rken, essen, limba, hemlock, ramin en uit eraard vuren en gre nen. Sadolin schrootjeslak zou een onzichtbare film op het hout vor men waardoor de na tuurlijke kleur, de structuur en de nerf- werking volledig be houden blijven. Twee „goede" Klause uit Urnasch. Vergis u niet: ook het meisje blijkt een jongen te zijn...' Bladdecoratie naar eigen ontwerp... ig 191 'NDEL De carnavalstijd ligt weer in het verschiet. Ieder- in verstopt zijn persoonlijkheid dan weer achter in masker of steekt zich in een kostuum waarin lij of zij onherkenbaar is. Men kruipt in de huid 'an „een ander", wat een heerlijk bevrijdend ge- 'oel kan geven. Dat is ook het geval in het Zwit- •erse Urnasch, waar op oudejaarsavond de won- ierlijkste dingen worden uitgehaald. In de kleine lorpen dwalen dan zogenaamde „Klause" rond, lie een goede en een slechte functie hebben. Met ndere woorden: het zijn boze en goede geesten lie, zoals men in onheuglijke tijden dacht, door Ie bergen dwaalden om mensen te plagen, te traffen of ze juist diensten te bewijzen. )e goede Klause dragen soms een hele, uit hout esneden „boerderij" op het hoofd. Een werkje 'aarmee men maanden zoet is geweest... De dragen maskers waarin op de plaats van de mond een spleet is opengelaten, die erg nuttig is. Bij de rondgang door de dorpen wordt name lijk bij vrijwel elk huis of café halt gehouden om een slokje te nemen. En dank zij een rietje door de spleet gaat dit slokje vlot naar binnen. Als het 's nachts twaalf uur is, wankelen sommige Klau se dan ook meer dan ze lopen. Maar een kniesoor die daarop let. De slechtaards zijn griezelig om te zien. Ze heb ben hun hele lichaam volgehangen met dorre bladeren en bewegen zich ritselend voort. Som migen beplakken hun gezicht met stukjes denne- appel, zodat ze niets menselijks meer hebben. An dere geinmakers dragen grote koebellen om de nek en lopen al bengelend en klingelend langs de weg. Natuur in plastic Haal de natuur in huis. Velen hebben aan die uitnodiging gevolg gegeven en zijn bijvoorbeeld met boe ketjes droogbloemen decoratief aan het werk getogen. Leuk, maar daarmee vang je de tere herfsttinten niet en evenmin be reik je een groot deco ratief effect. Daarvoor zou je herfstbladeren op een grote plaat moeten plakken en dan liefst weer be schermen met het een of ander doorzichtig laagje. Welnu, dat kan met de niebwe „Natuur-deco- ratieplaat" die door Polyservice in Arkel en Amsterdam in de han del wordt gebracht. In setvorm koopt u een polyester basisplaat, glasmat, polyesterhars en verharder, een kwast en een reiniging smiddel. De prijs van die sets varieert van 51,85 voor het maken van een natuurdecora- tie van 125 x 50 cm tot 357,05 voor een op pervlakte van 125 x 600 cm. Dan gaat u aan het werk. De bij de set ho rende polyesterplaat wordt de basis, op de ruwe glasvezelzijde wordt de natuurdecora- tie aangebracht. De bladdecoratie wordt van te voren een week- ...ala het allemaal lukt een onzichtbare film op het hout. Na het werk kunnen kwasten en gereedschap gemakkelijk worden schoongemaakt in zeep water en nagespoeld in schoon water. Per liter kan ongeveer twaalf tot veertien vierkante me ter worden behandeld. Er is trouwens ook Sa- dotopp kleurloos voor donkere houtsoorten. Het geeft een zijdeglans afwerking. Speciaal in vochtige ruimten zoals keukens en badkamers biedt Spadotopp kleur loos de zo noodzakelijke bescherming van al het houtwerk. je gedroogd bijvoor beeld in een telefoon boek. De polyesterhars moet intensief met het flesje verharder worden vermengd. Hierna blijft de hars nog ongeveer dertig minuten vloei baar. Met de polyester hars wordt de glasvezel plaat bestreken en daarna stuk voor stuk de achterkanten van de gekozen bladeren. Die moeten daarna in de natte ondergrond wor den gedrukt en bestre ken of overgoten met nog wat hars.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 17