fostalgfegoflf S leeft tot j ma ^iemand gespaard tèle on JAREN nen van commercieel succes in de jaren zeventig op het terrein van de lichte muze heeft afgespeeld. Wat is er dan in de afgelopen jaren een hoop ellende bij elkaar gekwekt en gekweeld. Muziek, die in de jaren vijftig de klasse avondjes op de middelbare school luister bijzette, blijkt nu ineens New Wave te heten. Een oude rot als Fats Domino ver schijnt weer in de top-veertig. Zelfs een stramme rocker als Bill Haley wordt weer op het podium geplaatst. Het is nauwelijks meer om aan te horen, maar hij is van toen en toen is lekker. Nette pak Zelfs in de felle kleuren en de herrie van de disco heeft het verle den toegeslagen. Het herkauwen van de toppers van toen is al genoemd, maar er is meer. Men heeft de roller-skate-disco uitge dacht; de rolschaats-danszaal dus. Is dat dan niet nieuw? Niet in het minst. Al in de periode van de stomme film speelden talrijke scènes zich af in rolschaatsbanen, waar mensen bij een muziekje en een drankje de avond doorrolden. Opvallend bij pop-artiesten en discopubliek is de terugkeer van het kortgeknipte koppie. Ook het nette pak keert terug. Er zijn zelfs al meldingen binnengekomen van bareigenaars die kortha- rigen de deur wijzen. Bij het begin van de jaren zeventig viel deze eer nog uitsluitend te beurt aan het langharig tuig. De Neder landse soldaat, die in 1970 na veel gedemonstreer van hoger hand officieel toestemming kreeg om zijn haar zo lang te dragen als hem zelf goeddacht, laat het nu zonder dwang en op eigen initiatief weer millimeteren. De jongens in Libanon bijvoorbeeld zouden de trots zijn van een sergeant-majoor uit de jaren zestig, toen de doorsnee dienstplichtige militair alleen bereid was naar de kapper te gaan als hij gedreigd werd met hel en verdoemenis. Overigens is het heel begrijpelijk dat de jeugd zich weer in het pak steekt en zijn haar kortwiekt. Lang haar en spijkerpakken horen nu bij de generatie van dertigers en veertigers. En wie wil er nu als een oude vent bijlopen. Want zo liggen die dingen. Weinig oorspronkelijk Zo wordt op talloze terreinen in onze samenleving de moderniteit van het verleden beleden. Het is hierboven op ietwat luchtige wij ze beschreven. Feit is dat de jaren zeventig weinig oorspronke lijks hebben voortgebracht en dat veel vernieuwing weer onge daan is gemaakt. Toch moeten de stapjes, die we met z'n allen bezig zijn terug in de tijd te zetten, niet zo maar zonder meer smalend afgedaan worden als zijnde waardeloos. In dit teruggrijpen op het verle-' den, in de bewuste poging er voor te zorgen dat in een aantal opzichten dingen weer worden zoals ze waren, ligt ook het besef opgesloten dat elke vooruitgang nog geen verbetering is en dat alles wat kan niet per definitie moet. Het is ontegenzeglijk waar dat de jaren zeventig de mens de één natuurlijk meer dan de ander kritischer hebben gemaakt ten aanzien van zijn omgeving en zijn plaats hierin. Zo is het mi lieu niet langer uitsluitend het domein en de zorg van enige vo gelbespieders en worden demonstraties tegen kernwapens en kernenergie niet langer bijgewoond door louter linkse jongeren uit pacifistisch-socialistische kringen. Het verleden mag door veel mensen dan wat overdreven of zelfs wat vals worden omarmd en aanbeden, het is tevens zo dat veel mensen de jaren tachtig ingaan met de wil om zich bijvoorbeeld niet door kernwapens terug te laten bombarderen naar het ste nen tijdperk om maar eens een dwarsstraat te noemen. Dat ver leden is alleen interessant als onderdeel van een museumcollec tie of in de vorm van ruzies tussen Tjerk Vermaning en een aan tal zeer geleerde heren. SAM DE VISSER BIJ DE FOTO's: 1. Op 22 februari 1976 werd kardinaal Willebrands tot aartsbisschop van Utrecht geïnstalleerd door zijn voorganger kardinaal Alfrink. De plechtige eucharistieviering vond plaats in de St.- Catharinakathedraal in Utrecht. 2. Ameland werd op 11 augustus 1972 getroffen door een windhoos, die een enorme schade aanrichtte op een camping. Twee mensen kwamen hierbij om het leven, terwijl ongeveer vierhonderd gewonden moesten worden behandeld. Z 3. In Staphorst werden in 1971 enkele gevallen van polio geconstateerd. De verstrekking van Sabin- vaccin op suikerklontjes werd onderwerp van onnoemelijk veel discussies pro en contra de aanvaardbaarheid van een dergelijke vaccinatie. Op de foto een familie die ondanks haar geloofsovertuiging er geen punt van maakte en het vaccin dankbaar accepteerde. 4. Ons land werd in 1974 opgeschrikt door de bezetting en de daaraan verbonden gijzeling van de Franse ambassade in Den Haag. Transavia- gezagvoerder Pim Sierks werd een nationale held, toen hij betrokken werd bij de afwikkeling van het drama. Hier loopt hij in de enorme leegte van het schootsveld rond het ambassadegebouw op weg naar de Japanse overvallers voor een eerste ontmoeting. 5. Verlaten wegen waren in de winter 1973-'74 het zondagse beeld in ons land. Alleen met een speciale vergunning mocht op de autoloze zondagen gereden worden. Velen hadden danig de dampen in, anderen waren dolgelukkig met de rust. 6. Een lang broeiend loonconflict in de Rotterdamse haven kwam in augustus 1979 tot uitbarsting. De stakingsactie, die begon bij de sleepboten van Smit, breidde zich weldra uit naar andere havenbedrijven. Ook in de Amsterdamse haven ging een aantal bedrijven plat. goed, dat bewijzen de omzetcijfers van bier en gedistilleerd en een groeiend leger van probleemdrinkers. Er had in de afgelopen jaren een nog sterkere trek plaats van de stad naar het platteland. Stedelingen trokken in groten getale naar het boerenland. Zij propten zich in kleine boerenbedoenink- jes en zeggen voortdurend het hoofd stotend tegen de te lage zolderbalken dat dit leven toch wel je van hèt is. Als ze ten minste geen ischias hebben opgelopen, toen ze in een overmoe dige bui in één keer de tuin hebben omgespit. Vrienden, over uit de stedelijke nieuwbouw, wordt achter een kop thee van zelf ge kweekte kruiden aan hun verstand gepeuterd dat ook zij zich moeten bevrijden van de instantcultuur in familieverpakking. De laatste jaren is er trouwens ook weer een groeiende belang stelling te constateren voor het wonen in de stad. Ook de stad moet weer worden wat zij was: een leefgemeenschap. Op grote schaal worden oude panden gerestaureerd. In geval de kaalslag al te ver gevorderd was, worden nieuwe huizen neergezet, die in elk geval oud aandoen. Pruttelaars De aloude oergezellige oma van toen is allerwegen uit het verge elde familie-album geplukt. Tot in het absurde. Zo prijst een be kende fabrikant van huishoudelijke apparaten zijn koffiezetauto- maten aan als genoeglijke pruttelaars, die echte koffie-van-moe- ders zetten. Diezelfde apparaten waren jaren geleden het nieuw ste van het nieuwste. Maar ja. nu zijn ze dan ook bruin. Het regiem van de reclame wringt zich in de meest dwaze boch ten om munt te kunnen slaan uit de terug-naar-toen-het-beter- was-rage. Er zit veel geld in zoete herinneringen. Maar wat te denken van een paginagrote advertentie, die een bekend Ameri kaans sigarettenmerk enkele jaren geleden in de Nederlandse kranten liet plaatsen. Ook daar was het al terug in de tijd gebla zen. Aangekondigd werd de opmerkelijke verschijning van een sigaret, die smaakt als toen. Toen auto's nog echte auto's waren en niet slechts vervoermiddelen. Toen alles nog kwaliteit en deugdelijkheid uitstraalde. Wie zijn wij dat we dit nog mee mo gen maken. Je vraagt je dan wel af, wat deze fabrikant al die ja ren tussen toen en nu in zijn vloeitjes heeft gerold. Niet veel goeds kennelijk. Als consument ga je je dan wel grotelijks belazerd voelen. We zouden oma dan ook willen vragen dit soort barre-praat-ver- spreiders nimmer haar versgezette pruttelkoffie voor te zetten. Mogen zij zich in hun eigen kwaliteitsrook verslikken. Brantlnctclsocp Over slikken gesproken. Ons voedselpakket en onze eetgewoon ten zijn in de achter ons liggende jaren pok al door de tand des tijds aangevreten. Nog eten we met z'n allen voor ettelijke mil joenen vaatvernauwende vette happen uit automatiek en patat tent. Het afgelopen decennium is evenwel bij een snel toene mend aantal mensen het besef gegroeid, dat onze eettafels wel erg overvol zijn met het verkeerde voedsel. Nog niet zo heel lang geleden waren het uitgebalanceerd koken, vegetarisme en ge bruik van kruiden voorbehouden aan mensen die door de sa menleving als zonderling, wereldvreemd en ouderwets werden bestempeld. Nu heet het zelfs progressief te zijn als je regelmatig brandnetelsoep lepelt, je de klem in de kaken kauwt op zeer hard brood met vijf graansoorten en zemelen, onbespoten groente eet en je kwalen laat verzorgen door een homeopaat of een ander soort natuurgeneeskundige. Acupunctuur al eeu wen oud en in een ver verleden ook in Nederland toegepast geldt als het summum van medische vernieuwing. De rol van de commercie hebben we al even aangestipt. Het wordt je bijzonder droef te moede als je ziet wat er zich om rede ^REN a schrijven: winter 1973-'74. Autoloze zondagen. Benzine op bon. De thermostaat een paar tandjes lager. De gordijnen .;|ht. Premier Den Uyl komt via de televisie het in verwarring .Jide volk uit de doeken doen, dat het nooit meer zal worden als TT Jwas. Nederland had danig de pest in. Er werd naarstig naar .iidebokken gezocht. Even dacht men die gevonden te hebben de persoon van de toenmalige minister van buitenlandse za- 1 h, Van der Stoel. Hij zou niet aardig genoeg tegen de Arabi- Jie oliesjeiks zijn geweest. Toen bleek, dat een Arabisch gezind ld als Frankrijk er zonder olieboycot nog slechter aan toe was h Nederland, luwde de kritiek weer. De benzine bleef maar kort op de bon. Al autorijdend vergat Nederland Het Grote jemak en Het Grote Ongenoegen weer. En het ging, zij het [t gematigde snelheid, weer op weg naar betere tijden. Hoe- we Den Uyls opmerking even uit zijn toenmalige verband ruk- dan moeten we constateren dat in de nu bijna achier ons jende jaren zeventig op veel gebieden precies het omgekeer- is geschied. Het werd in veel 'opzichten juist wel hoe het was. int wat bepaalde het gezicht van de jaren zeventig? Juist: nos- |ie... De jeugd die toch de toekomst heeft spoedt zich 'oorbeeld op klompen en oma-fietsen naar school, waar ze, de woelige periode waarmee dit decennium begon, naar het lijnt ook weer gewoon studeert. i laatste geldt ook ten aanzien van de studenten. Aan het ein- ivan jaren zestig was de hele universitaire wereld in sterke gis- 1. Participatie, democratisering, bezetting, hevig oplaaiende Jties tijdens discussie-avonden in bomvolle rokerige ruimten, studenten kregen hun medezeggenschap. Dit jaar raakten zij «Dor een belangrijk deel weer kwijt. In de besturen van de i/®fsiteit moesten de studenten plaats maken voor de weten- lappers. Het zij hierbij opgemerkt dat deze wetenschappers nu de studenten uit de jaren zestig zijn. De revolutie eet nog ids zijn eigen kinderen. Bij de huidige generatie studenten in rode koppen en bezetting. Het afnemen van de bestuurs- :ht werd min of meer geaccepteerd. De student heeft niet zo- il tijd meer over. Hij studeert wat harder en drinkt zijn pils in vmberte alom nostalgiegolf heeft bijna niemand gespaard. Kijk bijvoorbeeld ar eens hoe we onze Hollandse binnenhuisjes knus hebben naakt met allerhande prullaria. Deels echt oud, maar voor het otste deel goedkope namaak. Rotzooi eigenlijk, maar het '6ft zo'n gezellige sfeer. De kleuren die we in veel huizen aan- fen wekken herinneringen op aan de sfeer uit de crisistijd en eerste jaren na de oorlog: somberte alom. bruine kroeg kwam terug. Nadat in de jaren zestig de meeste en verdwenen of gemoderniseerd met veel afwasbaar plastic zó', zijn we de afgelopen jaren in een waanzinnig tempo nieu- bruine kroegen uit de grond aan het stampen. Zo donker dat lauwelijks kunt zien wat je drinkt. Het smaakt ons evenwel

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 15