Veroordeling van Küng „geen wraakactie Rome KGB reen samenwerking lugabe en Nkomo a verkiezingsstrijd Voormalig hoofd veiligheidsdienst was spion voor fieldde (Somcmt Problemen voor Zweden- gangers Twee jaar kabinet Van Agt Huurverhoging 1980 staat nog niet vast INENLAND/BUITENLAND if*"-" 4l|,jfIR ^•1 -~r< VIS- LEIDSE COURANT MAANDAG 31 DECEMBER 1979 PAGINA 13 JIIER'iVAN'-ASTc igering werkt d aan ortus-zaak WERSUM Minister- OU'jdent Van Agt is cr zc- van, dat de regering de rond de abortus niet op leloop laat. De premier >ndiit zondagmiddag in het rprogramma AVRO- izine. ei, dat de regering staat het wetsontwerp dat zij ingediend. Zij werkt aan de opstelling van een orie van antwoord, die ipenbare mondelinge be ding daarvan in de na- ;komst mogelijk moet aldus Van Agt. abortus-wetsontwerp is [veer een half jaar geleden de ministers De Ruiter tie) en Ginjaar (volksge- heid) bij de Tweede Ka- ingediend. STUTTGART De veroordeling door het Vaticaan van de theoloog Hans Küng is „geen wraakactie van Rome of van de paus zelf" tegen de kritiek van Küng op het pontificaat van, paus Johannes Paulus II. Dit heeft Küngs bisschop, mgr. Georg Moser van Stuttgart, gistermiddag verklaard nadat hij Küng de brief had laten bezorgen, waarin deze de katholieke leerbevoegdheid („missio canonica") wordt ontnomen. Küng heeft de ontvangst van de brief be vestigd, waardoor de veroordeling van de theoloog een feit is. Volgens mgr. Moser had een bemidde ling tussen het Vaticaan en de in Tü- bingen docerende Zwitserse theoloog Küng eerst succes kunnen hebben, in dien Küng „een bijdrage zou hebben geleverd die voldoende was". Het bleef helaas bij „minimale verklaringen" van prof. Küng, zo zei mgr. Moser. De bisschop deed een beroep op allen die zich door de veroordeling van Küng getroffen voelen, niet weg te lo pen. Allen moeten proberen hun emo ties te beteugelen en de hoop op een la tere overeenstemming niet op te geven. Hij zei verder dat vrienden van Küng hem gevraagd hadden zijn bisschopsze tel op te geven. Dat zou in zijn ogen een vlucht zijn. Mgr. Moser wil vast houden aan zijn solidariteit met de paus en de bisschoppen. Mgr. Moser heeft vrijdag en zaterdag met vier andere Duitse bisschopen ge sprekken gevoerd met de paus en met het hoofd van de Romeinse congregatie van de geloofsleer, kardinaar Seper, en kardinaal-staatssecretaris Casaroli. Gis terochtend werd door het Vaticaan een gemeenschappelijke verklaring van de paus en de vijf Duitse bisschoppen be kend gemaakt dat na een diepgaand onderzoek van de jongste uitlatingen van Küng geen grond aanwezig was de op 15 december genomen beslissing om Küng zijn doceerbevoegdheid te ontne men, alsnog te wijzigen. De discussie tussen de congregatie van de geloofs leer en Küng heeft meer dan tien jaar geduurd. Voornaamste punten in die discussie waren de onfeilbaarheid van het kerkelijk leerambt, dus van de paus, en de vragen met betrekking tot de goddelijke natuur van Christus. In de verklaring van paus en Duitse bisschoppenm wordt gezegd dat het ontnemen van de doceerbevoegdheid aan Küng geen enkele beperking in houdt van de rechtmatige en noodzake lijke vrijheid van het theologisch on derzoek. „De Heilige Stoel en het Duit se episcopaat zullen blijven hopen dat professor Küng na een verdiepte bezin ning een standpunt zal innemen, dat het verlenen van de doceerbevoegd heid in opdrcaht van de Kerk opnieuw mogelijk maakt". Küng verklaarde in een eerste reactie dat de paus een man veroordeeld had die hij niet gehoord had. Het Roomse advies de andere te horen gold kenne lijk niet voor het pauselijk Rome, aldus Küng. Küng gaf te kennen dat hij ge woon hoogleraar voor dogmatiek en oe cumenische theologie blijft. ISBURY De ZANU, guerrillabeweging van ïrt Mugabe die samen de ZAPU van Joshua het Patriottisch bt vormt, gaat een zelf- dige campagne voeren de in maart in Zimbab- Ihodesië te houden ver- w ingen. Dit werd gisteren indgemaakt op een mds- jeenkomst (100.000 men- in Salisbury, waar ge lijk het startsein voor die campagne werd gegeven. De leiding van de ZANU is kennelijk eenzijdig tot dit be sluit gekomen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Nko mo en Mugabe dit weekeinde over de samenwerking zouden praten. Met name de Front- lijnstaten zouden er voorstan ders van zijn, dat de twee par tijen van het Patriottisch Front ook op politiek samenwerken. Op de bijeenkomst van de ZANU in Salisbury werd de mogelijkheid van samenwer king met de ZAPU na de ver kiezingen open gehouden. Wanneer de ZANU de stem busstrijd wint, kan Nkomo er in ieder geval op rekenen dat hij de presidentszetel krijgt aangeboden (een overwegend ceremoniële functie). De aankondiging van Mugabe's partij om afzonderlijk de verkiezingsstrijd in te gaan werd door een grote menigte met enthousiasme ontvangen. Intussen zijn vanuit Zimbab- we-Rhodesië verschillende meldingen gedaan van schen dingen van het verleden week zaterdag van kracht geworden bestand. Gouverneur Lord So- ames heeft troepen opdracht gegeven naar het grensgebied met Mozambique te gaan, om daar een infiltratie van guer rillastrijders tot staan te bren gen. Het besluit van Lord Soa- mes kwam na meldingen van grensoverschrijdingen door guerrillastrijders vanuit Mo zambique. De schendingen van het staakt-het-vuren hebben tot nu toe aan vijf mensen het leven gekost: een blanke boer, een zwarte burger en drie guerrillastrijders. arine-heli alt gewonde schip HAAG Een helicopter de marine heeft zaterdag- ig een gewonde Belgi- :eeman van zijn schip ge en hem naar het Rode Ziekenhuis in Den Haag acht.. De man had een hersenschudding opge- waarschijnlijk als ge- van een val aan boord, schip, de Belgische bulk- Yaffa (37.000 brt), be- zich op 37 mijl ten wes- ran Hoek van Holland. lartheid op ïidafrikaanse anden IPSTAD In Zuid-Af- is de apartheid op de iden inzet van een pu- discussie geworden, it honderden negers en rlingen die de overvolle pden voor niet-blanken luchtten, door de politie len weggestuurd van de ke stranden. wege de vakantiedrukte t de politie patrouilles in- ild op de stranden. De nandant van politie in >stad gaf toe, dat de stran- voor „niet-blanken" over- waren, maar de politie i niet de ogen sluiten als 'et wordt overtreden", ïle zwarte organisaties zijn actie begonnen voor open- ng van de stranden voor ïtruiming on Moreh l£?er uitgesteld ÜZALEM Het Israë- e kabinet heeft de be- ïrs van de omstreden se nederzetting Elon !h op de bezette weste- Jordaanoever nog- ls meer tijd gegeven de ontruiming van de zetting. regeringswoordvoerder Naor deelde na de kabi- 'ergadering van zondag in talem mee, dat de gezin- in Elon Moreh nog vijf n in de nederzetting kun- >lijven. Daarna moeten zij een nieuwe nederzetting ar-Kabir verhuizen. Elon h had volgens een eerder 'ingsbesluit morgen ont- moe en zijn. Een beeld van de overstroming sramp in het Brit se graafschap Hampshire. Een inwoner van de stad Christchurch probeert te voor komen dat zijn auto door het water wordt mee gesleurd. Zijn po ging was ver geefs. De schade aan huizen en bezittingen in En geland en Wales is aanzienlijk. „Onkruit" kondigt nieuwe acties aan DEN HAAG Leden van de actiegroep „Onkruit" heb ben het afgelopen weekein de in Maastricht en Zutphen kerktorens bezet, om zo soli dariteit te betuigen met de zogenaamde totale diens tweigeraars, die in verschil lende Huizen van Bewaring in het land gevangen zitten. De groep heeft nog meer ac ties op haar programma staan. In beide gevallen werden de demonstranten na enige tijd door de politie verwijderd. Dit optreden van de politie bracht de actiegroep er gisteren op een persconferentie in Am sterdam toe te verklaren, dat „Onkruit" door de autoriteiten doelbewust wordt „gecrimina liseerd". De actiegroep kondig de tevens nieuwe acties aan, waarbij wordt gedacht aan het bezetten van justitiële en mili taire instellingen en verstorin gen van bijeenkomsten. „Onze acties zou men", zo zei een woordvoerder „militant kun nen noemen, maar wij wijzen uiteraard elk geweld af". AANKLACHT IN BRITS BLAD: LONDEN De man die tijdens de oorlog aan het hoofd stond van de Britse binnen landse veiligheidsdienst (Mi5), Guy May- nard Liddell, zou volgens het Londense sen satieblad Sunday Mirror een agent zijn ge weest voor de Sovjet-Unie. Liddell is in 1958 overleden. Het blad baseert zich in zijn be richtgeving op een boek dat komend jaar verschijnt, geschreven door David Mure, een voormalig agent van de inlichtingendienst. Deze zegt dat het verraad van Liddell een van de redenen is geweest dat de VS in 1941 de oorlog zijn ingesleurd. Mure zegt dat Liddell tien jaar heeft samenge werkt met de spionnen Burgess, Maclean en Philby, die in de jaren '50 werden ontmaskerd. Het boek handelt overigens over de Britse suc cessen bij de „Strategie deception", d.w.z. het doorspelen van valse inlichtingen over de Brit se plannen aan de vijand. In deze geschiedenis komt de rol van Liddell slechts zijdelings aan de orde. De Britse autoriteiten zouden toestem ming hebben gegeven het boek te publiceren. Mure zegt dat Liddell van de Japanse plannen voor de aanval op Pearl Harbor had vernomen uit rapporten van Britse agenten, en dat ook bekend was dat december de waarschijnlijkste maand was voor de aanval wegens het afnemen van de Japanse oliereserves. In plaats van de Amerikaanse regering of de hoogste Ameri kaanse legerleiding te waarschuwen, hetgeen geleid zou hebben tot paraatheid op Pearl Har bor, stelde Liddell zijn vriend Edgar Hoover, directeur van de FBI, de Amerikaanse federale recherche, op de hoogte. Liddell wist, aldus Mure, dat Hoover niet op goede voet stond met het Amerikaanse ministerie van defensie en hij rekende erop en terecht dat Hoover de in formatie voor zich zou houden. Als de Japan ners de paraatheid op Pearl Harbor hadden op gemerkt, had de kans bestaan dat zij de Sovjet- Unie hadden aangevallen. Door het uitblijven van een aanval op Siberië kregen de Russen de handen vrij voor de oorlog aan het westelijk front. Dit was ook het oogmerk van Liddell ge weest. De Sunday Mirror publiceert zijn artikel onder de kop „De waarheid: de KGB leidde Mi5". Auto zakt door houten brug Sinds zaterdagochtend gaapt een gat bij de Alkmaarse Mient waar tot dan een brug voor voetgangers en wielrij ders de oevers had verbonden. Ondanks een bord dat waarschuwde voor het geringe draagvermogen van de hou ten Bathbrug (1700 kg) besloot de chauffeur van een enkele tonnen zware, met zand en puin geladen vrachtauto toch maar over de brug te rijden. De auto zakte er met de ach terwielen prompt doorheen. Voetgangers en fietsers maken nu een omweg van 150 meter. Het schadebedrag is aan zienlijk. VOOR het kabinet Van Agt valt de jaarwisseling samen met de helft van de regeerperiode van deze ministersploeg. Al tijd om de balans op te maken? Terugziend op de twee eerste jaren kan een zekere ontwikkeling ten goede worden gecon stateerd. De ronduit zwakke start heeft plaats gemaakt voor een beleidspresentatie, die enig vertrouwen schept. Het ge stuntel dat gedurende de eerste maanden soms aan de dag trad, doet zich niet echt meer voor, een uitzondering daarge laten zoals van tijd tot tijd het optreden van de minister van buitenlandse zaken. VEEL van het gegroeide elan van de regeringsploeg is te danken aan premier Van Agt, die duidelijk in zijn rol van re geringsleider is gegroeid. Zelfs sociaal-economische onder werpen, waar hij zich voorheen verre van hield, behoren nu tot zijn invloedsterrein. Maar het beeld van de premier blijft wel onberekenbaar. Zo was hij bij de algemene beschouwin gen het afgelopen najaar zwak in zijn opstelling en argumen tatie. Bij het kernwapendebat en het eraan voorafgaande CDA-congres de afgelopen maand, was hij echter ronduit strijdlustig te noemen. AL heeft het beleid gaandeweg enig elan gekregen, van veel eigen creativiteit is bij het kabinet nauwelijks sprake. Het is vooral de grootste regeringsfractie in de Tweede Kamer, die van het CDA, waarop het kabinet wat dit betreft drijft. Het was ook met name onder de zich sterk ontwikkelende in vloed van CDA-fractieleider Lubbers, dat het kabinet het af gelopen jaar afstapte van de hardste Bestek-filosofie, en koos voor de oproep tot matiging van de lonen. Die beleidswijzi ging heeft meer dan welke ook bijgedragen tot het wat sta bielere imago van de regeringsploeg. VORMT het nu ten lange leste gevormde elan voldoende basis voor de tweede helft van de periode-Van Agt? Daar kan, gezien het bovenstaande, geen positief maar ook geen negatief antwoord op worden gegeven. Het derde jaar van een kabinetsperiode geldt wat betreft de wetgeving als het oogstjaar. Het kabinet staat, naast het bestrijden van econo mische problemen, voor de taak om wetsontwerpen betref fende de grondpolitiek, de vermogensaanwasdeling, en de abortus tot het Staatsblad te brengen. Mede aan de hand van de resultaten hiervan kan pas worden beoordeeld of het ka binet Van Agt, het na de verkiezingen van 1981 beleidsmatig zal kunnen opnemen tegen andere coalities, die dan wellicht ook tot de mogelijkheden zullen behoren. Door aan de grond lopen schip Tor Line AMSTERDAM Het uitvallen van het schip Tor Skandi- navia heeft zaterdag voor problemen gezorgd in Amster dam. De 372 passagiers die met het schip naar Gothenburg zouden vertrekken, moesten kiezen tussen uitstel van hun reis, zelf met de. auto op pad gaan of met bussen via Duits land naar Zweden reizen. De terugreis kan weer wel met een schip van de Tor-maatschap pij worden gemaakt. De Skandinavia liep vrijdagavond, kort na vertrek uit Zweden, aan de grond. Het kwam vrij snel weer vlot, maar werd teruggesleept naar Gothenburg voor een repa ratie, die geruime tijd in beslag zal nemen. Dit betekent in ieder geval problemen met de afvaarten van 29 december en 5 en 12 januari. Zaterdag heeft de Tor Line de Zweden die terugkeerden naar hun land een kilometervergoe ding aangeboden als zij met de auto waren, en een busreis via Duitsland, als zij geen auto bij zich hadden. Volgens de woord voerder hebben alle 41 betrokkenen hiervan gebruik gemaakt. De rest van de (kleine) groep passagiers bestond praktisch ge heel uit Nederlanders, die een vierdaagse reis naar Zweden maakten. Zij konden kiezen uit uitstel tot maart, of eveneens met de bus naar Zweden. Op 5 en 12 januari vertrekken veel grotere groepen: 1092 en 1082 passagiers, waaronder 676 en 787 Nederlanders. Zij zullen kunnen kiezen uit dezelfde alternatieven. Steekpartij gewoon uit nieuwsgierigheid" NEW YORK Op een me trostation in de wijk Brooklyn in New York is een 17-jarige jongen gedood en zijn twee andere jongens zwaar gewond, toen het groepje waar zij deel van uitmaakten door 12 met De overvallers staken in het wilde weg op de jongens en meisjes in, volgens de politie „gewoon uit nieuwsgierig heid". Koeweit verhoogt olieprijs KOEWEIT Koeweit heeft zondag de prijs van zijn ruwe olie met ongeveer 20 procent, tot 25,50 dollar per vat, verhoogd, met terugwer kende kracht tot 1 novem ber. Zaterdag meldde het Saoedi- Arabische persbureau, dat Oman de prijs van zijn ruwe olie met 16,5 procent tot 28,20 dollar per vat had verhoogd, met terugwerkende kracht tot 1 december. Koeweit was een van de wei nige landen aan de Perzische Golf, die niet het voorbeeld volgden van Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabi sche Emiraten om de prijzen te verhogen. Olympische kunstmaan MOSKOU De Sovjet-Unie Behalve instrumenten voor te- heeft een kunstmaan gelan- levisieuitzendingen heeft de ceerd, die rechtstreekse uit zendingen van de Olym pische Spelen van volgend jaar in Moskou naar andere continenten moet verzorgen. kunstmaan, de „Horizon", ook apparatuur aan boord voor te lefonisch- en telegrafisch ver keer. Begrafenis Dutschke in West-Berlijn AARHUS Rudi Dutschke, de verleden week in de Deense plaats Aarhus overleden ex-leider van de Westduitse redica- le studenten, wordt in West-Berlijn begraven. Dutschke overleed op de avond voor Kerstmis in bad, tijdens een aanval van epilepsie. De begrafenis zal waarschijnlijk op 2 januari worden gehouden. Staa tssecretaris: DEN HAAG De regering wil een beslissing over de huurverhoging voor 1980 nog even aanhouden „tot op be paalde punten meer zekerheid bestaat", aldus schrijft staatsse cretaris Brockx van volkshuis vesting en ruimtelijke orde- ten voor levensonderhoud in nog geen duidelijkheid. De re ning aan de Tweede Kamer. 1980 harder zullen stijgen dan gering kan derhalve de kos- in de macro-economische ver- tenontwikkeling in de volks- Juist de laatste weken is er kenningen was geraamd, in huisvesting nog niet goed een aantal onzekerheden ont- het bijzonder door de ontwik- overzien en houdt de beslis- staan, aldus de staatssecretaris, keling van de olieprijzen. Ook sing daarom enkele weken Het ziet er naar uit dat de kos- over de loonontwikkeling is aan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 13