an Mugabe ebouwd van outen Zweedse Ibheepskratten >uerrillabases 'Golden West-tour' door Nevada en Californië BON professor B. Goudzwaard: grote beden kingen zag in de partij met deze zaak verder gaan," al dus Jan Nico Scholten. „Een discussie binnen de partij is hard nodig," aldus Jan van Houwe- lingen. Het verst ging Hans de Boer, die boven dien voorzitter is van de ARP. Mocht blijken dat de verschillen binnen het CDA te groot zijn, „dan voel ik het meest voor het laten voortbestaan van de drie huidige partijen in een federatie". Daarmee borduurde hij voort op de kritiek, die hij al eerder, in het AR-blad „Nederlandse Gedachten" had geuit, namelijk dat de verkettering door het meer behoudende deel onder de christen-democraten de dissiden ten weieens zou kunnen dwingen de fusie tot inzet van de zaak te maken. Het is voorspelbaar dat het kernwapenpro bleem zelf in de komende discussie binnen de ARP naar de achtergrond zal worden gescho ven. Aantjes bijvoorbeeld praat daar nog nau welijks over, waarschijnlijk omdat hij zich heel goed realiseert dat de basis van zijn partij be paald niet ontevreden is met wat de ministers Scholten en Van der Klaauw in Brussel hebben bereikt. Het enige (niet zo sterke) argument, dat de Pershings-2 en de Tomahwaks opleve ren, is dat men de kans voorbij heeft laten gaan om de vele gelovige christenen, die nu op PvdA, PPR of PSP stemmen, terug te halen naar het CDA. Nee, de discussie zal worden toegespitst op de vraag of de stem van de Anti- Revolutionairen niet volledig overschreeuwd wordt onder het ene dak van het CDA, zoals door die mevrouw in Dronten, die opmerkte dat de dissidenten in de oorlog door de Friese KP onder de mestvaalt zouden zijn gestopt... Deze „tactiek" lijkt ook mogelijkheden te bie- Hans de Boer: dan maar uitstel den diegenen binnen de ARP de mond te snoe ren, die al luidkeels hebben verkondigd tevre den te zijn met wat de ministers Scholten en Van der Klaauw in Brussel hebben bereikt. Misschien dat ook zij gevoelig zijn voor het ha meren op het belang van het voortbéstaan van de eigen identiteit. Daarbij zal ongetwijfeld ook krachtig nostalgisch worden gewezen op het verschil tussen de manier, waarop het CDA (lees KVP) de rijen sluit („door middel van ge weld"), en de manier, waarop de ARP dat placht te doen („door elkaar in een spijkerhar de, maar eerlijke discussie te overtuigen"). Maar ondanks al het geschut, dat in stelling kan en zal worden gebracht, is het succes voor Goudzwaard en de zijnen allerminst verzekerd. Eén en andermaal is al gebleken dat de basis van de ARP, die op gemeentelijk en provinciaal niveau al jaren samenwerkt met KVP en CHU, het CDA als zo vanzelfsprekend ziet, dat men van zeer goede huize moet komen om dit nieu we geloof aan het wankelen te brengen. Gelukt dat niet, dan rest Goudzwaard, als hij consequent blijft, in feite nog maar één ding: eruit stappen en een eigen lijst beginnen. In po litiek Den Haag wordt daar nu druk over ge speculeerd. Zo'n lijst, met mensen als Aantjes, Van Houwelingen, De Boer en wellicht ook de KVP'er Dijkman, zou ontegenzeglijk aantrek kingskracht uitoefenen op vele progressieve christenen en de mogelijkheid van een tweede kabinet-Den Uyl vergroten. Ook in dat licht gezien lijkt het voor de CDA-top niet verstan dig het overigens welverdiende Kerstreces te rustig door te brengen. RIK IN 'T HOUT Guerrillastrijders van de ZANU arriveerden eergisteren, na vele jaren in onder meer Mozambique te hebben vertoefd, in de Rhodesische hoofdstad Salisbury. Samen met het Gemenebestleger zullen zij toezicht op het staakt-het-vuren houden. Gelijksoortige kampen Verspreid door heel Mozambique liggen vele gelijksoortige kampen. De Mozambikanen wei geren de kampen „guerrillabases" te noemen; ze hebben het over doorreiskampen en dat zijn het in wezen ook. Slechts een handjevol strij ders verblijft permanent in het kamp. Zij ver zorgen de soldaten op doorreis die heen en weer trekken over de Rhodesische grens. Om zich in te dekken tegen te grote verliezen tij dens een Rhodesische aanval verblijven er nooit meer dan 40 guerilla's tegelijkertijd in het kamp. De jonge strijders krijgen hun basisopleiding in Nachingwea, in zuidelijk Tanzania. Mozambi que diende in eerste instantie slechts als tunnel voor soldaten, voedselvoorraden en opdrachten. Maar naarmate de oorlog in Rhodesië escaleer de, werd Mozambique als tunnel erg gevaarlijk. In een toespraak vorige week onthulde de Mo- zambikaanse president Samora Machel, dat bij na 3000 Mozambikanen waren gedood of zwaar gewond sinds Mozambique in 1975 zijn grenzen met Rhodesië had gesloten. Grotere kampen Er zijn natuurlijk nog wel grotere kampen van de ZANU in Mozambique, maar daar verblijven voornamelijk vluchtelingen, niet aan de strijd deelnemende partijleden en de gezinnen van de guerrillastrijders. Het militaire hoofdkwartier van de ZANU ligt vlak bij de grens met Rhode sië, even buiten de stad Chimoio in de provin cie Manica. Er zijn bovendien ook nog eens zes vluchtelingenkampen, die in totaal onderdak bieden aan 100.000 mensen. Deze zes kampen worden geleid door de Mozambikaanse regering in samenwerking met het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties. Vooral in deze kampen heeft de ZANU de laat ste vier jaar zware verliezen geleden als gevolg van aanvallen vanuit Rhodesië. Precieèe cijfers zijn nog niet bekend, maar als ze worden vrijgegeven zal waarschijnlijk blij ken, dat de ZANU meer mensen op Mozambi- kaatis dan op Rhodesisch grondgebied heeft verloren. Dit én het feit dat „de strijd" zich af speelde binnen Rhodesië, vormen dan ook de reden dat de guerilla's nog maar zelden naar Mozambique terugkeerden als zij eenmaal in hun „werkgebied" in Rhodesië waren aangeko men. De opperbevelhebbers van de ZANU zeggen dat het monsteren van soldaten in Rhodesië slechts één aspect uitmaakte van hun werk. Het was minstens even belangrijk om de boerenbe volking te organiseren en politiek bewust te maken. De woordvoerders van de ZANU zeg gen dat ze juist daardoor helemaal geen tekort hebben aan mensen, nu ze voorbereidingen treffen voor de verkiezingen in maart. In alle gelederen van de ZANU bestaat er niet de ge ringste twijfel over, dat ze de verkiezingen overtuigend zullen winnen, vooropgesteld dat de verkiezingen inderdaad „vrij en eerlijk" zul len zijn. moet niet vergeten, dat deze guerrillastrijders de laatste vijf jaar hebben gevochten op het Rhodesische platteland. In die strijd konden ze altijd terugvallen op de boerenbevolking voor voedsel en onderdak. Men mag er dus vanuit gaan dat niemand de gevoelens van de boeren bevolking beter kent dan zij. (Copyright The Guardian) Uwkrantsamen met de ANWB Het zonnige westen van Amerika. De gouden kuststrook van Californië en de kale woestijnen van Nevada en Arizo na. Dat is gebundeld in de 'Golden West-tour', die uw krant in samenwerking met de ANWB organiseert van 16 april tot en met 2 mei 1980. Een fascinerende tocht door het wijde ge bied van de USA. Van Los Angeles, met de magische film studio's in Hollywood, via de fraaie kustweg en de wonder schone '17 Miles Drive' naar het dynamische San Fransisco en dwars door de woestijn via Las Vegas naar het lieflijke San Diego. Met als hoogtepunt een langdurig verblijf bij de Grand Canyon, het imposante wereldwonder, dat badend in een kleurenpracht de Colorado-rivier begrenst. Op 16 april brengt de KLM u rechtsstreeks van Amsterdam naar Los Angeles, waar u overnacht in het Sheraton-hotel. Donderdag 17 april wordt een bezoek gebracht aan de Uni versal-studio's, aan Beverly Hills (waar de acteurs en actri ces wonen) en het Chinese theater. In het hotel staat een welkomst-cocktail voor u klaar. Dagtocht op 18 april naar Disneyland, het avonturenland van Walt Disney. De entree en elf tickets voor attracties zijn inbegrepen. Zaterdag 19 april start de 'Golden West-tour' met een prachtige rit langs de Oceaankunst via Santa Barbara naar Monterey, waar wordt overnacht in het Hilton Inn. San Fransisco is het doel van de volgende dag, dat u via de '17 Miles Drive' bereikt en waar wordt gelogeerd in het Ho ward Johnsons Hotel bij de beroemde Fisherman's Wharf. Maandag 21 april is een ochtend excursie door de stad met o.m. bezoeken aan Chinatown, de Japanese Tea Garden en de Golden Gate Bridge. De middag is vrij voor het doen van inkopen. Dinsdag 22 april gaat u het binnenland in en door een vriendelijk landschap met boomgaarden wordt Bakersfield bereikt met als rustpunt Hiliday Inn. Het groene Californië wordt woensdag 23 april geruild voor de kale woestijnvlakte van Nevada waar in de loop van de middag Las Vegas wordt bereikt. Op de beroemde 'strip' kunt u naar clubs en speelgelegenhe- den. Verbleven wordt in het Mint Hotel. Ook de volgende dag blijft u in Las Vegas om deze 'fun city' nader te bekij ken. 's Avonds flitsen de lichten weer aan voor de boeiende shows met artiesten van wereldnaam. Vrijdag 25 en zaterdag 26 april staan volledig in het teken van de Grand Canyon. Vrijdag op de tocht er naar toe pas seert u de indrukwekkende Hoover-dam en het uitgestrekte Lake Mead. Aan de rand van de Grand Canyon, die vooral bij zonsondergang gloedvol is, logeert u in het Yavapai Lod ge. Zaterdags bent u vrij om dit wereldwonder nader te be kijken. Zondag 27 april voert de tocht door de verlaten woestijn en langs grillige bergen naar Tuscon na onderweg het door de Indianen ontruimde en in de bergen uitgehouwen Montazu- ma Castle te hebben bezocht. Uw verblijf is in Double Tree Inn. Maandag 28 april gaat het terug naar het kustgebied. Naar San Diego. Het hotel daar is de Half Moon Inn op het Shel ter Island. Dinsdag 29 en woensdag 30 april bent u vrij te doen wat u wenst. Te zwemmen en te zonnen of een uitstapje te maken naar b.v. het grote zee-aquarium met de dolfijnenshow, de botanische tuin, het natuurhistorisch museum of naar de dierentuin, die met zijn vele zeldzame diersoorten de groot ste van de wereld is. 's Avonds is in het hotel een gezamen lijk afscheidsdiner. Donderdag 1 mei gaat u terug naar Los Angeles om na het middag uur in een widebody van de KLM te stappen, die u terugbrengt naar Amsterdam en waar u vrijdag 2 mei landt op Schiphol. De prijs van deze unieke vakantietocht bedraagt ƒ2975,- per persoon op basis van een 2-persoons kamer. (Prijsverhoging door brandstoftoeslagen voorbehouden). Toeslag voor 1-per- soonskamer 550,-. Minimum aantal deelnemers: 30, maximum 40. In de prijs is begrepen: vliegtocht per KLM-lijntoestel Amsterdam-Los Angeles v.v.; overnachtingen zoals genoemd in programma; vervoer per luxe touringcar; bagage-afhandelingskosten voor 1 koffer p.p.; diensten van een Nederlands sprekende reisbegeleider- (ster) en gids(e). welkomstcocktail in Los Angeles en afscheidsdiner in San Diego; Niet inbegrepen: alle maaltijden; verzekeringen. Geadviseerd wordt een annuleringsverzekering af te sluiten, kosten: 100,- per persoon. Voorwaarden: bij annulering tot 30 dagen voorvertrek 25% van reissom; binnen 30 dertig da gen voor vertrek gehele reissom. Inlichtingen en boekingen bij Sijthof f Pers, Bureau Reisor ganisatie, Wagenstraat 37, Den Haag. Tel. 070 - 624562, tst 257. Aan Sijthoff Pers Bureau Reisorganisatie Wagenstraat 37, 2512 AP Den Haag Ik/Wij wens(en) deel te nemen aan de Golden West-tour van 16 april t/m 2 mei 1980 Naam:Geb.datum: Naam:Geb.datum: Naam:Geb.datum: Naam:Geb.datum: Adres: Tel.: Postcode: Woonplaats: MA/ MA/ M/V M/V Ik/Wij wens(en) wel/geen «annuleringsverzekering. Voor waarden bekend. Ik wens een 1-persoonskamer (in te vul len door hen, die alleen reizen). Datum: Handtekening JNENLAND/BUITENLAPD LEIDSE COURANT ZATERDAG 29 DECEMBER 1979 PAGINA 9 PAGINA - (Van onze corresDondenten satie (SIDA). Het zoude Zweedse (Van onze correspondenten Tony Avirgan en Martha Honey) \tu ?UTO Omdat vannacht om pre- P" 12 uur het staakt-het-vuren in fflj iabwe-Rhodesië is ingegaan, was ■"tüerrillabeweging ZANU van Ro- Mugabe bereid om een tipje op te aten van de sluier, die de activitei- /an de verzetstrijders tot nu toe bedekt. Voor het eerst kregen enstaanders toestemming om een ek te brengen aan een kamp van nd uerillastrijders in Mozambique. DIH 'ergezelden Robert Mugabe op weg naar amp dat ongeveer een half uur rijden van ozambikaanse hoofdstad Maputo is gele vlakbij de industriestad Machava. De sol van de ZANU zijn niet gewend aan be- ,."s en voelen zich duidelijk slecht op hun 1eÊk. „Het kamp heeft een naam, maar die en we je niet vertellen". aldis een officier, het maar een guerrillakarap". s is gelegen in een dun bevolkt gebied len loopt er voorbij zonder het te zien. de chauffeur van Mugabe reed het nauwe, erige weggetje dat naar het kamp leidt, 'jij. Vanaf de weg ziet het eruitals één van intallen uit beton opgetrokker standaard- n, die men hier overal aan de tand van de ziet staan. Maar achter dit huis, onder hutting van een dicht bladerdak, staan I] 30 witte tenten en vier bijgebcuwtjes, die 'J. pgetrokken uit grote houten scheepskrat- yDe kratten dragen nog het opschrift U Maputo" en zijn afkomstg van de dse Internationale Ontwikkelngsorgani satie (SIDA). Het zoude Zweedse liberale poli tici die alles in het werk hebben gesteld om hun regering ertoe te bewegen voedsel, medicij- nen'en dekens naar de „terroristen" te sturen, ongetwijfeld een plezer doen als ze zagen, dat hun giften zo doeltreffend werden gebruikt. Achter de tenten strëcken de maïsvelden zich uit, af en toe onderbioken door kale plekken, waar oefeningen en bijeenkomsten gehouden kunnen worden. Bezoek Robert Mugabe brengt een bezoek aan het kamp om zijn soldater op de hoogte te brengen van de vredesovereenkomst, die hij enkele da gen geleden in Londen heeft getekend. Na el kaar met gebalde vuist begroet te hebben en „de Revolutie", „het centraal comité" en „het opperbevel van de ZANU" geprezen te hebben, is Mugabe zeker een uur bezig om de huidige fase van „de strijd" uit de doeken te doen. De voertaal is het Shona. Hij vertelt zijn soldaten dat de overeenkomst die in Londen is getekend verre van volmaakt is, maar dat vele factoren een rol speelden en dat alleswelbeschouwd dit het beste was dat ze konden bereiken. Het belangrijkste is, zo zegt hij, dat de overeenkomst de gelegenheid biedt om door te gaan met „de Revolutie". Hij benadrukt dat de periode van gewapende strijd ten einde is gekomen en dat nu de politieke fase van de strijd een aanvang heeft genomen, maar dat de ZANU in de verkiezingsstrijd even revolutionair zal blijven als zij was in de gueril- la-oorlog. In zijn toespraak spreekt de voorzitter van de ZANU vaak over „de strijd" en „de Revolutie", maar het onderwerp Marxisme of zelfs maar socialisme vermijdt hij zorgvuldig. AAN'fMS J U&frSEKRT i'EHZET L\-.-UiP JUf f HAAG „Nog maar tien maanden, weken en dan is het zover", riep voor- Piet Stcenkamp op het jongste CDA- •cs in Dronten. Enthousiasme is na- lijk mooi, maar of deze woorden geheel cenkomstig de waarheid zijn, valt nog czien. Opnieuw worden er binnen de B3 -revolutionaire Partij driftig pogingen an de volledige samensmelting van de grote confessionele groeperingen te ;omen. Gezien de thema's (niet alleen jwapens), waarop het verzet nu is geba- j, lijken de kansen wat groter dan de 4C ;e keer, toen het ging om de „grondsla- van het Christen Democratisch Appèl, het hoofd van deze Gideonsbende in de komen we weer dezelfde namen tegen: Izwaard, Van Houwelingen, Hans de Boer iroort. Bij hen heeft zich nu echter een gevoegd, die als vrijwel geen ander weet partijpolitiek moet worden bedreven. We en het over mr. Willem Aantjes, die waar- ilijk tot veler verrassing alweer zitting te hebben in een niet onbelangrijk comi- programcommissie van het CDA. De han- ieid) van Aantjes bleek eigenlijk al onmid- Prof. Bob Goudzwaard schoot de gang zaken rond het kernwapendebat zo vol-, het verkeerde keelgat, dat hij, ronduit tijd, het CDA de rug wilde toekeren. lop advies van Aantjes veranderde hij dat in het opschorten van zijn politieke izaamheden. De adviseur zelf sloot zich bij rotestactie aan, evenals mevrouw Laning- sema, het derde AR-lid in de programcom- 'h0 e. Het resultaat daarvan is dat nu een offi- reden is gevonden" om de Anti-Revolutio- Partij zich opnieuw te doen bezinnen op -toi enselijkheid van een fusie met de katholie- uien de hervormden. Immers, het werk in irogramcommissie kan niet voor onbepaal- d worden geblokkeerd. Ruim vóó. de vol- erkiezingen, die inmiddels geen ander- jaar meer weg zijn, moet het vervolg op bij Brood Alleen" (geschreven door (zwaard) klaar liggen. De zaak ligt nu al ft hoofdbestuur van de ARP, dat naar ve- ;nr< 'erwachting uiteindelijk niet anders zal 161 ien doen dan de partijraad, het hoogste or- te vragen zich opnieuw over de fusie uit reken. NDERLIJK ctieve bemoeienis van Aantjes lijkt op het gezicht wat wonderlijk. Moet uitgere- hij zich nu keren tegen premier Van Agt, moment de personificatie van het CDA, hem voor het front van een voltallige 'I de Kamer in ere herstelde en hem een U ire politieke functie beloofde Het ant- s d luidt volmondig „ja", want Aantjes heeft :l ite geen keus. Het is een publiek geheim Mr. W. Aanjes: organiserend dat de steun v;n Van Agt aan hem bepaald niet van harte giri; en in feite was afgedwongen door de linke- vleugel van de CDA-fractie. Want daar, in le ARP-top Hms, zitten de enige politieke vriencen, die Aantjes nog heeft. Gaat de ARP op in let CDA, dan verdwijnt ook de verplichting datd» „anti's" in alle commis sies en besturen rmeten zijn vertegenwoordigd. Of anders gezegc: ,Dan nemen we de hele zaak gewoon over," aldis een prominent KVP'er. Voor Aantjes, dit ran KVP-zijde niets te ver wachten heeft (al vas het alleen maar omdat hij voor een aantal mensen politiek onmogelijk is geworden) ligt dezaak dus vrij simpel. Het is erop of eronder. Darbij heeft hij het voordeel op de achtergrond te kunnen blijven en dus geen weerstanden tp te roepen. Goudzwaard immers vangt het neeste licht van de schijn werpers. Ook is hij, die beschouwd wordt als één van de weinigt ;cht principiële politici, bij uitstek geschikt om linnen de ARP een discus sie over grondbeginselen op gang te brengen. Geen mens, die Goudzwaard ervan kan ver denken dat het hen om persoonlijk gewin te doen is. En omdat lïjnu Aantjes heeft als regis seur, zal het hem genakkelijker vallen de zaal te bespelen dan de vorige keer. Inmiddels is al duideljk geworden dat er onder de tien voormalige cisidenten in de CDA-frac- tie heel wat zijn, diece actie van Goudzwaard- Aantjes met instemnng begroeten. Sommigen voelen zich, zoals z« dat zelf uitdrukken, „be schadigd" en „platgewalst" door de machtsma chinerie van Van Igt en Lubbers. „Een sig naal, dat we heel er^hard nodig hebben," aldus Henk Couprie. „Ik ten blij dat mensen met ge- RSTE BEZOEK BUITENSTAANDERS "IN KAMP VAN ZANU

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 9