!NV lanceert hieuw idee voor lorter werken Vonhoff kritiseert Wiegel over beleid burgemeesters Nederlandse homofielen rillen VS voor rechter £etcUc6ota<ant Arrogantie van de afstand Kremlin; sleun Afghanistan was „internationale plicht" GOUD WAT LAGER Omzet veilingen bleef weer onder twee miljard LEIDSE COURANT ZATERDAG 29 DECEMBER 1979 PAGINA 7 HECHT Laat de bedrijven lan- draaien naarmate de werknemers irter werken. Op die manier kan Eerden bespaard op kosten bijvoor- [eld voor de aanschaf van machines, •beidstijdverkorting brengt dan tor werkgevers en werknemers veel nder kosten met zich mee en is tarom eerder haalbaar dan nu wordt dacht. is de strekking van een idee dat het CNV teren heeft gelanceerd in een commissie van Sociaal-Economische Raad. Deze commissie idt zich bezig met de effecten van arbeids tijdverkorting. Volgens CNV-bestuurder Terp stra is het idee in de commissie goed ontvan gen. Wel heeft de FNV bedenkingen over de maatschappelijke aanvaardbaarheid van zo'n systeem, dat in de dagelijkse praktijk zal gaan werken als een roulatiesysteem. Het idee is afkomstig van beleidsmedewerker Kroon van het CNV. De bond zelf heeft zich nog niet officieel achter het plan gesteld, maar heeft al wel aan het Centraal Planbureau ge vraagd om berekeningen te maken over de ge volgen van de uitvoering ervarn Als bedrijven over een periode van vijf jaar de werkweek be korten tot 36 uur, maar tegelijkertijd 45 uur blijven draaien, levert dat volgens het CPB na die vijf jaar 180.000 nieuwe banen op. Het aan tal werklozen zal dan met 120.000 dalen. ccupunctuur ijft buiten ekenfondsen °p[ elej 'RECHT Accupunc- jrbehandelingen hoeven it door de ziekenfondsen orden betaald. Dit heeft centrale raad van beroep Utrecht bepaald in de Xlpk die een Rotterdamer te- zijn ziekenfonds had Dgespannen. I betrokken ziekenfonds igerde de rekeningen van behandeling door een accu- ncturist te betalen. De Ne- landse Verenigii «fondsen had eerder vastge- fld dat zo'n vergoeding niet (zijn plaats is zolang deze ge- iswijze nog niet is ingebur- d in de medische wereld. Centrale Raad is het met argumenten eens. Dat ndpunt werd overigens al laald tijdens een beroeps- li die twee jaar geleden inde. Ook de regering heeft ngs duidelijk gemaakt te zien in de opname van iupunctuur in het zieken- Ispakket. arine bestelt weede nderzeeër n onze parlementaire re- :tie) !N HAAG „Zeeleeuw" t de tweede nieuwe on- zeeboot heten, die het mi- rie van Defensie deze heeft besteld bij de tterdamse Droogdok- itschappij. Deze werf, onderdeel van Rijn- Ijl in deze klasse. alles goed gaat zullen deze en, die per stuk zo'n 230 joen gulden kosten, over respectievelijk vier jaar eerste proefvaart maken, komen in de plaats voor de Ms. Dolfijn en de Hr. Ms. ihond, die van de sterkte rden afgevoerd. manningsleden nily blijven vrij TTERDAM De drie nanningsleden van het derlandse koelschip lily, waar in oktober een stekeling overboord zou gegooid, blijven op vrije eten. Het Haagse gerechts- heeft gistermiddag be st dat het drietal niet in srlopige hechtenis hoeft blijven. Eerder had de tterdamse rechtbank een irtgelijke uitspraak ge in, maar daartegen was officer van justie in be- p gegaan. stuurman en twee matro- werden enkele weken ge en gearresteerd, nadat de nanning zelf bekend had naakt dat de kapiteitr van schjip op 24 oktober voo r kust van Nigeria een 20-ja- Ghanese verstekeling ;r boord had laten gooien. drietal werd bin teruig- mst in Nederland ontslagen maakte toen het voorval de dood van de Ghanees gevolg had, bekend. MOGELIJK CULTUREEL VERDRAG MET MAROKKO RABAT Tijdens zijn tweedaags bezoek aan Marokko heeft minister Van der Klaauw van buitenlandse zaken gis teren een gesprek gehad met zijn collega Mohammed Bou- cetta over de mogelijkheid om een cultureel akkoord tot stand te brengen. Het is de bedoeling dat dat akkoord er komt voordat minister pais van onderwijs in het voorjaar van het komend jaar een bezoek aan Marokko brengt. Wat dit land betreft moet het akkoord vooral voorzien in een regeling voor het onderwijs voor de 12.000 Marokkaanse kinde ren die in Nederland les in de Arabische taal moeten krijgen van onderwijzers uit Marokko. Van der Klaauw sprak ook met zijn ambtgenoot van handel over de mogelijklheden om in ons land een voorlichtingsbureau te openen voor Nederlandse inves teerders in Marokko. Buitenlandse landgenoten weinig crimineel DEN HAAG Het aantal buitenlanders dat met een geldige verblijfstitel in ons land woont en wegens mis drijven met de justitie in aanraking komt is relatief zeer gering. Tot die conclusie komt een werkgroep die de bewindslie den op dit departement op de hoogte moet brengen van de moeilijkheden die zich voor doen tussen vreemdelingen diensten en het openbaar mi nisterie. De bedoeling is dat de aanpak van strafvervolging door het openbaar ministerie en de werkwijze van de vreemdelingendiensten beter op elkaar worden afgestemd. NATIONALE PARTIJ ZIET AF VAN PROTEST IN HAARLEM HAARLEM De Nationale Partij Nederland heeft het ver zoek om op 5 januari in Haarlem een demonstratie te mo gen houden tegen „de woningsituatie in Nederland" inge trokken. Volgens een woordvoeder van de gemeente Haar lem is interne verdeeldheid binnen de partij daarvan de re den. De Nationale Partij Nederland kwam enige weken geleden in het nieuws opidat het tegen uitdrukkelijke verbod van de bur gemeester in toch op het Haagse Malieveld een bijeenkomst wil de houden. Daarbij kwam het toen tot schermutselingen. Regenfeest Delen van Mexico werden gisteren verrast door hevige slagregens, en zoals overal, wil dat op straat nog wel eens leiden tot originele pogingen van voetgangers om aan een nat pak te ontkomen. Dit jongetje ervaart het waterballet, gezien de tekst op zijn „oplossing" kennelijk als een feest. !N HAAG De stichting Vrije Relatie- hten wil een proefproces aanspannen te- de regering van de Verenigde Staten >r middel van een klacht bij het comité >r de mensenrechten van de Verenigde ties in New York. De stichting zal de icht deponeren in samenwerking met de ierlandse Vereniging tot Integratie van mosexualiteit COC en de werkgroepen homofielen van de progressieve par- ïn en de VVD. De klacht is bedoeld tegen maatregel van de Amerikaanse overheid immigratie aan homosexuelen te weige- Volgens de stichting is zo'n klacht mogelijk op grond van het convent inzake de burger en po litieke rechten. De kosten van het proefproces' hopen de initiatiefnemers bijeen te krijgen door de verkoop van platen en banden van de in 1977 gehouden „Miami Nightmare". Dit nachte lijke, door Mies Bouwman gepresenteerde eve nement gold als een protest van Nederlandse kunstenaars en politici tegen de handel en wandel van de Amerikaanse ex-schoonheidsko- ningin en sinaasappelpromotor Anita Bryant, die in de staat Florida ten strijde trok tegen ge lijke burgerrechten voor homofielen. Vlucht voor vuurzee Dit bleef er over van een verzorgingstehuis voor bejaarden in Kansas City, de stad waar de brandweer nu al negen dagen een langzaam-aan-actie houdt voor betere werkomstandigheden. De honderd bejaarde bewoners konden gelukkig wel op tijd worden gered, maar hun onderkomen liep een schade op van zeker 11 miljoen gulden. De Anti Revolutionaire professor Goudzwaard heeft met zijn tijdelijke opstappen uit de CDA-programcommissie voor al de tien ex-dissidenten in de CDA-fractie in grote verle genheid gebracht. Zijn nauwelijks gemotiveerde stap, moet worden gekenmerkt als „de arrogantie van de afstand". Met name aan de tien CDA-fractieleden is nu de taak om Goud zwaard duidelijk te maken op welke misverstanden hij zijn opzienbarende stap van eind vorige week heeft gebaseerd. Dat dit afgelopen donderdag in het gesprek met de AR-top nog niet is gelukt, behoeft aanhangers van het CDA nog niet te verontrusten. Van een zo vergaande stap als die van Goudzwaard komt men immers nooit in één keer terug. Goudzwaard doet met zijn opstelling vooral de inspan ningen van de cda-fractie in de Tweede Kamer onrecht. Dié fractie had op 12 december bereikt wat Goudzwaard ook wilde: op die woensdagochtend nam het kabinet uiteindelijk het besluit om later die dag in Brussel geen verantwoorde lijkheid te willen nemen voor de modernisering van de kernwapens in Europa, en dus ook voorlopig geen besluit te nemen over stationering ervan op Nederlandse bodem. Het kabinet koos dus de internationaal-politieke opstelling die ook Goudzwaard wenste. PAS toen bleek dat de NAVO het Nederlandse voorbehoud uit het slotcommuniqué wilde weren, ontstonden nieuwe problemen. De ministers in Brussel stonden nog slechts voor de keuze om weg te lopen uit de vergaderzaal (en iedere wa- penbeheersingsinvloed daarmee te verliezen), of om onder protest te blijven, in de wetenschap dat er daarmee materieel niets aan het afwijzende Nederlandse standpunt zou veran deren. De ministers deden in de gegeven omstandigheden de juiste keus: ze bleven. Het valt te betreuren, dat het kabinet en met name pre mier Van Agt om binnenlands-politieke redenen na 12 de cember nooit meer ruiterlijk heeft willen uitkomen voor het kabinetsbesluit van die dag. Het feit dat de VVD-fractie zich zo vastklampte aan het slotcommuniqué had tot gevolg dat Van Agt daar geen echte afstand meer van wilde of kon ne men (op straffe van door de VVD naar huis gestuurd te wor den). Daarmee heeft in feite Van Agt zelf het voortbestaan van zijn kabinet gesteld boven zuiverheid in de kernwa penkwestie, maar ook hij deed hiermee een begrijpelijke keus: de andere weg zou niets tastbaars hebben afgedaan aan het reeds genomen vergaande moderniseringsbesluit van de NAVO. Het is dus per saldo slechts de binnenlands-politieke keuze van Van Agt, die Goudzwaard tot zijn stap heeft gebracht. Hem moet worden toegegeven, dat Van Agt's verpakking weinig aangenaam was: een ondertoon van demagogie op het CDA-congres, en verbaal politiek geweld tijdens het Kamer debat vorige week. Maar dit is voor de vergaande stap van Goudzwaard lang niet voldoende. Hij moet zich nog maar eens op de zaak bezinnen en zich vervolgens, naar wij me nen, beslist verder inzetten voor het nieuwe CDA-program. Want al bij het vorige program is zijn inbreng voor een goed CDA-elan welhaast onontbeerlijk gebleken. (van onze parlementaire redactie) UTRECHT Een burgemeester be hoeft in principe zeker niet minder te verdienen dan een minister of staatsse cretaris. Dit zegt Henk Vonhoff, eerste burger van Utrecht in een interview met het blad van de Raad voor Middel baar en Hoger Personeel (MHP). Hij reageert op het plan van zijn mede- VVD'er minister Wiegel (Binnenlandse Zaken) de salarissen van topfunctiona rissen bij de overheid te verlagen. Daar is hij het „volstrekt" mee oneens, zeker zolang er geen geïntegreerd inkomens beleid voor alle werknemers op tafel ligt. Omdat hij zelf een staatssecretariaat heeft gehad (CRM) kan hij dat vergelijken met het zijn huidige baan. „Dan moet ik ge woon zeggen dat het beslag van het bur gemeesterschap, in permanentie, veel in dringender is. We moeten niet vergeten dat de bewindslieden veel verder van de bevolking af staan. We kunnen er gerust vanuit gaan dat de burgemeester van Am sterdam een rustige dag heeft als hij min der dan drie incidenten per etmaal heeft. De incidentrijke periode van een be windsman valt daarbij in het niet". Von hoff, die secretaris van de Vereniging tot Behartiging van de Belangen van Burge meesters (bijna zestig leden), wijst er ver der op dat de inkomenssituaties van men sen in zijn vak erg wisselend zijn. „Zo heeft de ene burgmeester wel een ambts woning en de andere niet. Dat moet alle maal beoordeeld worden". Vonhoff is ook niet zo erg te spreken over het streven van minister Wiegel de herbenoeming (na zes jaar) van een burgmeester niet meer automatisch te laten geschieden. Volgens hem mogen zulke veranderingen niet worden aangebracht „zonder dat die be hoorlijk overlegd en uitgesproken zijn in het georganiseerd overleg van burgemees ters. MOSKOU De Sow- jet-Unie lijkt de rol die zij heeft gespeeld in de jongste staatsgreep in Afghanistan, die een sterk pro-Russische re gering aan de macht bracht, te willen verde digen als gerechtvaar digde verdediging van een linkse revolutie die van buitenaf en binnen uit bedreigd werd. Uit berichten die wer den verspreid door het persbureau Tass werd duidelijk dat de Sowjet- Unie voornemens was het sturen van troepen naar Kaboel te presen teren als een antwoord op een verzoek van een wettige regering waar aan zij verdragsver plichtingen heeft, en als zodanig niemand iets aangaat. Het Oostduitse persbu reau ADN verklaarde dat Moskou zich hield aan zijn „internationale plicht", een frase waar mee in 1968 ook de in val van de troepen van het pact van Warschau in Tsjechoslowakije werd gerechtvaardigd. Hoewel Sowjetrussische diplomaten in Westerse en Aziatische landen of ficiële boodschappen hadden overgebracht dat Russische soldaten in Kaboel waren, is er in Moskou zelf niets over gezegd. Daar verluidde alleen van officiële zijde dat de nieuwe regering van president Babrak Ka- mal Moskou had ge vraagd om militaire, po litieke, morele en eco nomische steun, en dat zij die kreeg. Maar zoals ruim twaalf jaar gele den tijdens de crisis in Tjechoslowakije, wer den in Moskou geen bij zonderheden gegeven over wat er gebeurde. Zelfs de Engelstalige uitzendingen van radio Moskou maakten geen gewag van Russische troepen in Afghanistan. Een commentator op de Russische televisie zei dat de gebeurtenissen in Afghanistan, dat een gemeenschappelijke grens met de Sowjet- Unie heeft, „een zuiver binnenlandse zaak" wa ren. Hij verklaarde dat het vriendschapsver drag dat beide landen een jaar geleden sloten, voorzag in militaire bij stand. In Washington schat men dat zich ongeveer 10.000 Russische solda ten in Afghanistan be vinden en dat zij heb ben deelgenomen aan Berichten uit Aziatische landen meldden dat Karmal, die het afgelo pen jaar in Russische satellietstaten heeft ge woond, naar Kaboel werd overgevlogen in de eerste golf van vlieg tuigen die Russische soldaten uit Russisch Centraal Azië vier of vijf dagen geleden on der het mom van steun voor Amin naar Afgha nistan overbrachten. LONDEN De goudprijs sloot gisteren in Londen op 508 dollar, ongeveer zes dol lar lager dan de record „fi xing" van 's ochtends van 515 dollar. Het was ook drie dollar minder dan de slotno- tering van donderdag. Er de den zich geen bijzonderhe den voor, hoewel de markt gekenmerkt blijft door eni ge nervositeit. DEN HAAG Hoewel al enige jaren wordt verwacht dat het omzetcijfer van de Neder landse groente- en fruitveilingen de „magische" grens van twee miljard gulden zou halen, is dat ook dit jaar nog niet gelukt. Volgens het pro- duktschap van groente en fruit werd die grens dit jaar echter wel dicht genaderd. De lange winter begin dit jaar werkte rem mend op de omzet en ook lieten tomaten en an dere glasprodukten het er dit jaar wat prijs be treft bij zitten, hoewel in het algemeen van een flinke oogst kan worden gesproken. De oogst van appels en peren was dit jaar minder groot dan anders. Volgens het produktschap kon de produktie die dit jaar in totaal groter was dan voorheen, noch de uitbreiding van het teeltop pervlak resulteren in het magisch omzet be drag. Voor 1980 verwacht het produktschap weinig verandering in de teeltplannen. De bloemen- en plantenkwekers zijn in het al gemeen niet ontevreden over de resultaten van dit jaar. De twaalf georganiseerde bloemenvei lingen in ons land hebben in 1979 ongeveer 1,25 miljard gulden omgezet, dat is een stijging van een kwart miljard. Toch speelde de koude in het begin van dit jaar ook de kwekers in deze branche parten. In het eerste kwartaal was er een sterk verminderde aanvoer. Het leeuwendeel van de omzetstijging dit jaar komt voor rekening van de sterke teelt uitbreiding bij de potplanten. Wiegel beperkt BB-kringen DEN HAAG Minister Wiegel van Binnenlandse Zaken wil het aantal krin gen van de organisatie Be scherming Bevolking (BB) van 46 tot 26 gaan terugbren gen, zo heeft hij de betrok ken vaste kamercommissie laten weten. De minister vindt dat de bb op die manier doelmatiger kan werken. Voor Zuid-Holland betekent dat dat de huidige zes kringen, inclusief Dordrecht, straks tot vier moeten worden teruggebracht. Het noodwach- terspersoneel heeft al met de reorganisatie ingestemd. RSV sluit dochter in Rotterdam ROTTERDAM De RSV- dochter zware apparaten bouw in Rotterdam gaat sluiten, zo heeft de directie van het Rijn-Schelde-Verol- me concern bekend ge maakt Er is voor deze tak te weinig toekomstperspectief. Het bedrijf is voor de helft ei- gendomn van RSV en voor de andere helft van de Staat. Deze gaat echter zijn aandeel aan RSV overdoen. Ontslagen zullen er bij de sluiting niet vallen. Voorlopig moeten nog oders worden afgewerkt, daar na zijn er voor de werknemers mogelijkheden tot herplaatsing binnen het concern. Tor Scandinavia aan de grond AMSTERDAM Kort na het vertrek uit de haven van Gotenburg is gistermiddag de veerboot „Tor Scandina via" voor de Zweedse kust aan de grond gelopen. Het schip was met 1147 passa giers, onder wie 906 Neder landers, op weg naar Am sterdam. Nadat het schip was vlot ge trokken en door duikers geïn specteerd is het terug gesleept naar Gotenburg. Het zal daar in een dok gerepareerd wor den, zo heeft een woordvoeder van Tor Line meegedeeld. De passagiers zullen met ander veerdiensten en bussen en treinen hun reis naar Neder land voortzetten. De geplande terugtocht vanmiddag uit Am sterdam naar Gotenburg is nu komen te verallen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1979 | | pagina 7